Νέα έκδοση των παιχνιδιών και ένα … νέο!

Μετά από παρατηρήσεις που έγιναν, προχωρήσαμε στην επόμενη έκδοση των παιχνιδιών του έργου “Λεξιπαίγνιο”, που μπορείτε να τα βρείτε εδώ

Επίσης, προσαρμόσαμε το γνωστό παιχνίδι λέξεων Wordle, βασιζόμενοι στην τροποποίηση που έκανε ο dspinellis στις δικές μας γλωσσικές υποδομές, με αποτέλεσμα τον “Λεξιθήρα“.

Μη διστάσετε να μας στείλετε τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις!

Για την ομάδα έργου του Λεξιπαιγνίου

Α.Β.

 

Έργο “Λεξιπαίγνιο”

To έργο “Λεξιπαίγνιο” έχει στόχο την ανάπτυξη ενός σύγχρονου καινοτόμου και state-of-the-art υπολογιστικού περιβάλλοντος, για τη δημιουργία ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών που απευθύνονται σε μαθητές (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ήδη έτοιμα: δείτε τα παιχνίδια που έχουν ετοιμαστεί, αλλά και τις υποδομές που παρουσιάζονται (Αποτελέσματα –> Υποδομές).

Και μη διστάσετε να στείλετε παρατηρήσεις ή/και προτάσεις (Επικοινωνία). Εαν δε έχετε λίγο χρόνο παραπάνω, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο που θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τα πράγματα.

Η ομάδα υλοποίησης.

ΥΓ Το έργο «Λεξιπαίγνιο» υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ05094)