Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ημ/νία e-ΑΡΜΑ Θεματική ενότητα Γενικοί Στόχοι Δραστηριότητες Αξιολόγηση Πόροι
10/1/2011-11/1/20112 ώρες 1η Φάση Εισαγωγική Ενότητα Παρουσίαση των  προς μελέτη θεμάτων και ερμηνεία  των δεδομένων, ανίχνευση του προσωπικού ρυθμού μάθησης κάθε εκπαιδευόμενου)ανίχνευση της πρότερης γνώσης σχετικά με το αντικείμενο του σεμιναρίου

Παρουσίαση στόχων και προσδοκώμενων αποτελεσμάτων

Διαμόρφωση θετικής στάσης για το πρόγραμμα και το θέμα του

Διαμόρφωση θετικού κλίματος ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους και μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων

Ενημέρωση και κατανόηση της ανάγκης και της χρησιμότητας τήρησης του χρονοδιαγράμματος

Να αναγνωρίσουν την αξία της επικοινωνίας και της συνεργασίας

Δημοσιεύσεις στο βασικό blog: 1η)Καλωσόρισμα

Μενού: Παρουσίαση του Προγράμματος

Παρουσίαση της στοχοθεσίας του προγράμματος (σκοπός, προσδοκώμενα αποτελέσματα)

2η) Ανακοίνωση online  meeting

Γνωριμία εκπαιδευτών/ εκπαιδευομένων  μέσω on-line επικοινωνίας, ενημέρωση για τη ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων (χρήση blog  για ενημέρωση, σταδιακή ανάρτηση υλικού , ασκήσεων και δραστηριοτήτων, ομάδες εργασίας )
Γνωριμία των συμμετεχόντων.
Συζήτηση των θεμάτων και διατύπωση αποριών ή ενστάσεων για τη δομή του προγράμματος

BlogΕργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας (mail, forum,  Saba centra)

Άρθρα σε ηλεκτρονική μορφή

Ηλεκτρονικά Εγχειρίδια χρήσης

Εκπαιδευτικά Βίντεο με περιεχόμενο την περιγραφή του προγράμματος και τον τρόπο διεξαγωγής του. (xtranormal)

11/1/2011- 13/1/20123  ώρες Ενότητα 1Το Ιστολόγιο (WEBLOG) Σε επίπεδο γνώσεωνΝα αναγνωρίζουν τι είναι το blog – ιστολόγιο

Να  συσχετίζουν το blog – ιστολόγιο   με την εκπαιδευτική διαδικασία

Να διακρίνουν και να συγκρίνουν διαφορετικούς τύπους χρήσης ιστολογίων

Να αναγνωρίζουν τα blog που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία

Σε επίπεδο ικανοτήτων

Να βρίσκουν, να ελέγχουν και να επιδεικνύουν   Blogs που τους αρέσουν

Σε επίπεδο στάσεων

Να εκτιμήσουν την αξία των ΤΠΕ και ειδικότερα των δυνατοτήτων που προσφέρει το blog και να το υιοθετήσουν ως μέσο στην εκπαιδευτική διαδικασία

Αναρτήσεις στο βασικό blog:3η): Τι είναι το Ιστολόγιο (blog)
Ποιοι (μπορούν να) το χρησιμοποιούν

4η) Χρήσεις του blog στην εκπαιδευτική διαδικασία

5η)Καλές πρακτικές blog

Όλες οι δημοσιεύσεις της ενότητας:Blog sch.gr

Άρθρα σε ηλεκτρονική μορφή

Ηλεκτρονικά Εγχειρίδια χρήσης (e-book)

Εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας (mail, forum)

οι υπόλοιπες επιπλέον:

3η) Εκπαιδευτικά βίντεο  με περιεχόμενο τι είναι το ιστολόγιο, τι μπορεί να περιλαμβάνει, παραδείγματα καλών πρακτικών

4η)Comic (PIXTON)  σχετικό με χρήσεις του blog στην εκπαιδευτική διαδικασία

5η) Εκπαιδευτικό βίντεο  με περιεχόμενο στοιχεία και χαρακτηριστικά που αποτελούν αρχές για  blogs που θεωρούνται καλές πρακτικές

Σύνδεσμοι

14/1/20121  ώρα Ενότητα 2Blog: Εγγραφή , δημιουργία Σε επίπεδο γνώσεωνΝα αναγνωρίζουν τον παροχέα δημιουργίας blog

Να αναγνωρίζουν και να κατατάσσουν τα βήματα εγγραφής,  σε παροχέα δημιουργίας blog και σύνδεσης και  αποσύνδεσης

Σε επίπεδο ικανοτήτων

Να δημιουργούν ένα Blog

να εφαρμόζουν τη διαδικασία εγγραφής, σύνδεσης και  αποσύνδεσης

Σε επίπεδο στάσεων

Να διαμορφώσουν κριτική άποψη σχετικά με ζητήματα παραδοσιακών τεχνικών διδασκαλίας

να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στη χρήση  ΤΠΕ και ειδικότερα του το blog ως εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ανάρτηση στο βασικό blog: 6η) και 7η) Εγγραφή και δημιουργία ιστολογίου
Άρθρο με περιεχόμενο οδηγίες για την εγγραφή και δημιουργία ιστολογίου
Όλες οι δημοσιεύσεις της ενότητας:Blog sch.gr

Άρθρα σε ηλεκτρονική μορφή

Ηλεκτρονικά Εγχειρίδια χρήσης (e-book)

Εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας (mail, forum)

οι υπόλοιπες επιπλέον:

6η) και 7η) 2 εκπαιδευτικά βίντεο με περιεχόμενο τα βήματα εγγραφής δημιουργίας ιστολογίου

Πηγές από το Διαδίκτυο (σχετικά βίντεο )

15/1/2010-17/1/20104  ώρες Ενότητα 3Blog: Βασικές ρυθμίσεις Σε επίπεδο γνώσεωνΝα αναγνωρίζουν ποιες θεωρούμε σαν βασικές ρυθμίσεις σε ένα blog

να επιλέγουν τις βασικές ρυθμίσεις (π.χ. κατάλληλο θέμα και διάταξη) ώστε στο blog να ανταποκρίνεται στο θέμα ή την εκπαιδευτική διαδικασία που θα το χρησιμοποιήσουν και να αποθηκεύουν τις επιλογές τους

Σε επίπεδο ικανοτήτων

Να μετατρέπουν το θέμα και τη διάταξη,  να ελέγχουν και να διορθώνουν τυχούσες λάθος επιλογές

Να εφαρμόζουν τις βασικές ρυθμίσεις σε ένα blog

Σε επίπεδο στάσεων

ενθαρρύνονται στο να είναι δημιουργικοί

Αναρτήσεις στο βασικό blog:8η) Μορφοποίηση προφίλ (κείμενο, ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, βίντεο)

9) Γενικές ρυθμίσεις: Ζώνη ώρας, διαμόρφωση επικεφαλίδας και ημερομηνίας

10η) Διαχείριση, επεξεργασία και έγκριση των σχολίων
11) Εικόνες – Κεφαλίδες- Χρώματα

12η)Επιλογή θέματος εμφάνισης

13η)Διάταξη

14η) Κατηγορίες-Ετικέτες

Όλες οι δημοσιεύσεις της ενότητας:Blog sch.gr

κείμενο, ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, εικόνες παραδειγμάτων

Άρθρα σε ηλεκτρονική μορφή

Ηλεκτρονικά Εγχειρίδια χρήσης (e-book)

Εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας (mail, forum)

οι υπόλοιπες επιπλέον:

8η) Εκπαιδευτικά βίντεο με περιεχόμενο  τις βασικές ρυθμίσεις ιστολογίου

Σύνδεσμοι σε ηλεκτρονικά εγχειρίδια και links

9η) ) Εκπαιδευτικό βίντεο με περιεχόμενο τον τρόπο που γίνονται οι Γενικές ρυθμίσεις και link σε ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

10η) ) links σε 4 βίντεο και σε ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

11η) ) Εκπαιδευτικό βίντεο  με περιεχόμενο τον τρόπο επεξεργασίας κεφαλίδων
12η Εκπαιδευτικό βίντεο  με περιεχόμενο τον τρόπο Επιλογής θέματος εμφάνισης

13η) κείμενο, ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, εικόνες παραδειγμάτων

14η) 2 comic (ComicLab) και 2 βίντεο με περιεχόμενο σχετικό με τη χρήση Κατηγοριών-Ετικετών

18/1/2010-20/2/20104  ώρες Ενότητα 4Blog:

 • Δημιουργία ανάρτησης –  ανάρτηση  με χρήση πολυμέσων
 • Σχόλια.
 • Οδηγίες καλής συμπεριφοράς στο Internet
Σε επίπεδο γνώσεωννα ορίζουν τι είναι ανάρτηση

Να περιγράφουν τον τρόπο τον τρόπο που γίνεται μια ανάρτηση

Να επιλέγουν και να συσχετίζουν πολυμεσικό υλικό με την ανάρτησή τους

Να αναγνωρίζουν την λειτουργία των blog “σχόλια”

Να περιγράφουν τους κανόνες Netiquette

Σε επίπεδο ικανοτήτων

χρησιμοποιούν την λειτουργία των blog “σχόλια” και να τα διαχειρίζονται

να εφαρμόζουν τους κανόνες Netiquette

Σε επίπεδο στάσεων

Να χρησιμοποιούν τα πολυμέσα υποστηρικτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία -μέσω και του blog- να εφαρμόζουν τους κανόνες Netiquette στις αναρτήσεις τους και στην δημοσίευση σχολίων

να αποδέχονται, να υιοθετούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες Netiquette και να παροτρύνουν τους μαθητές τους να κάνουν το ίδιο

Ενθαρρύνονται να συντάσσουν «σχόλια» και να υποστηρίζουν την άποψή που εκφέρουν λαμβάνοντας υπόψη τους «Κανόνες καλής συμπεριφοράς» στο Διαδίκτυο  (Netiquette)

όταν συντάσσουν «σχόλια» να υποστηρίζουν την άποψη που εκφέρουν και να αποδέχονται ή απορρίπτουν απόψεις των άλλων   λαμβάνοντας υπόψη τους «Κανόνες καλής συμπεριφοράς» στο Διαδίκτυο  (Netiquette)

Δημοσιεύσεις στο βασικό blog:15η)Δημοσίευση σε ιστολόγιο, άμεση δημοσίευση, προγραμματισμός δημοσίευσης σε μεταγενέστερη ημερομηνία

16η) Πώς γράφουμε σχόλια,

17η) και 18η) «Κανόνες καλής συμπεριφοράς» στα blog

19η)Μορφοποίησης δημοσίευσης ,εισαγωγή συνδέσμων, εισαγωγή εγγράφων pdf

20η) Προσθήκη εικόνων σε δημοσίευση
α)
εισαγωγή εικόνας σε  δημοσίευση από τον υπολογιστή
β)Χρήση εικόνας από το διαδίκτυο σε δημοσίευση (κείμενο, ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, βίντεο)

21η) Εισάγοντας βίντεο από υπολογιστή

22η)Εισαγωγή βίντεο από youtube

23η)Σχόλια από εκπαιδευτές – εκπαιδευομένους

Όλες οι δημοσιεύσεις της ενότητας:Blog sch.gr

κείμενο, ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, εικόνες παραδειγμάτων

Άρθρα σε ηλεκτρονική μορφή

Ηλεκτρονικά Εγχειρίδια χρήσης (e-book)

Εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας (mail, forum)

οι υπόλοιπες επιπλέον:

15η) Εκπαιδευτικά Βίντεο με περιεχόμενο τον τρόπο δημοσίευσης σε ιστολόγιο, courselab

16η) Εκπαιδευτικό βίντεο με περιεχόμενο τον τρόπο σχολιασμού σε δημοσίευση

17η) και 18η) έγγραφο pdf: «Netiquette» με περιεχόμενο κανόνες καλής συμπεριφοράς  links

19η) Εκπαιδευτικό Βίντεο με περιεχόμενο τον τρόπο μορφοποίησης ανάρτησης σε ιστολόγιο

20η): 2 Εκπαιδευτικά Βίντεο με περιεχόμενο τον τρόπο εισαγωγής εικόνας  από υπολογιστή και από διαδίκτυο  σε δημοσίευση

21η) Κείμενο με περιεχόμενο τον τρόπο δημοσίευσης βίντεο από τον υπολογιστή σε δημοσίευση, ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, Comic με περιεχόμενο σχετικό με τη συγκεκριμένη δημοσίευση

22η) Εκπαιδευτικό Βίντεο με περιεχόμενο τον τρόπο εισαγωγής βίντεο από url-youtube  σε δημοσίευση

23η) Εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας (mail, forum)

21/1/2010-22/1/20103  ώρες Ενότητα 5 Widgets Σε επίπεδο γνώσεωνΝα κατανοήσουν τον όρο και τη χρήση των Widgets

Να αναγνωρίζουν και να επιλέγουν Widgets κατάλληλα για το blog τους

Σε επίπεδο ικανοτήτων

Να εισάγουν και να χρησιμοποιούν Widgets στο blog τους

Σε επίπεδο στάσεων

Να διερωτώνται και να εκτιμούν αν και ποια Widgets είναι κατάλληλα για το ατομικό blog τους και ποια  υποστηρίζουν και προσδίδουν  εκπαιδευτική αξία σε ένα  blog

Δημοσιεύσεις στο βασικό blog:24η) Παρουσίαση παραδειγμάτων μενού και μονάδων
25η) βίντεο σχετικό με την εισαγωγή μενού και μονάδων

26η)Σχόλια 1ης φάσης

Συζήτηση – Συμπεράσματα

Όλες οι δημοσιεύσεις της ενότητας:Blog sch.gr

κείμενο, ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, εικόνες παραδειγμάτων

Άρθρα σε ηλεκτρονική μορφή

Ηλεκτρονικά Εγχειρίδια χρήσης (e-book)

Εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας (mail, forum)

οι υπόλοιπες επιπλέον:

24η)κείμενο, εικόνες link σε ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

25η) Εκπαιδευτικό βίντεο 3’ με περιεχόμενο τη διαδικασία εισαγωγή μενού και μονάδων

26η) Εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας (mail, forum)  Saba centra)

22/2/2010-23/2/20103  ώρες Ενότητα 6Blog:

Προσθήκη συγγραφέων

Ανάπτυξη ομαδικού ιστολογίου

Σε επίπεδο γνώσεωνΝα αναγνωρίζουν να απαριθμούν και να επιλέγουν τα βήματα πρόσθεσης συγγραφέων σε ένα blog

Σε επίπεδο ικανοτήτων

Να μπορούν να προσθέσουν συγγραφείς

Σε επίπεδο στάσεων

Να  υιοθετήσουν θετική στάση ως προς ως προς την σημασία της δημιουργικής επικοινωνίας

Να αποδεχτούν και να  υιοθετήσουν θετική στάση ως προς την σημασία και την αξία που προσδίδει η συνεργατική μάθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία

Παροτρύνονται να εντάξουν το blog με πολλούς συγγραφείς σαν δημιουργικό εργαλείο στην εκπαιδευτική τους πρακτική (ή διαδικασία)

Να ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να χρησιμοποιούν το blog σαν συνεργατικό εργαλείο μάθησης και επικοινωνίας

να παροτρύνουν τους μαθητές τους να να αποδέχονται, να υιοθετούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες Netiquette

27) Ορίζοντας και προσθέτοντας μέλη στο Ιστολόγιό μας Δημοσίευση στο βασικό blog για το πώς προσθέτουμε επιπλέον συγγραφείς στο blog διαχείρισης, αλλαγή ρόλου τους 27η) Blog sch.grκείμενο, ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, εικόνες παραδειγμάτων

Άρθρα σε ηλεκτρονική μορφή

Ηλεκτρονικά Εγχειρίδια χρήσης (e-book)

Εκπαιδευτικό Βίντεο  με περιεχόμενο τη διαδικασία προσθήκης, διαχείρισης, αλλαγής ρόλου συγγραφέων σε ιστολόγιο

Εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας (mail, forum,  Saba centra)

24/2/20101 ώρα 2η Φάση Να αναγνωρίσουν την αξία της επικοινωνίας και της συνεργασίαςΔιαμόρφωση θετικού κλίματος ανάμεσα στα  μέλη της ομάδας. Ανάρτηση στο κεντρικό blog:Προσδιορισμός Ομάδων 4

Προσδιορισμός Ομάδων 2

Γνωριμία ομάδων μέσω Saba Sentra

ΣυμμετοχικότηταΔιαδικασία Κατάκτησης Στόχων

Τελικό Προϊόν

Blog sch.grΕργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας (mail, forum,  Saba centra)
25/2/2010-28/2/2010

6 ώρες

Εγγραφή -Δημιουργία ομαδικού ιστολογίου Σε επίπεδο γνώσεωνΝα αναγνωρίζουν τον παροχέα δημιουργίας blog

Να αναγνωρίζουν και να κατατάσσουν τα βήματα εγγραφής,  σε παροχέα δημιουργίας blog και σύνδεσης και  αποσύνδεσης

Σε επίπεδο ικανοτήτων

Να δημιουργούν ένα Blog

να εφαρμόζουν τη διαδικασία εγγραφής, σύνδεσης και  αποσύνδεσης

Σε επίπεδο στάσεων

Να διαμορφώσουν κριτική άποψη σχετικά με ζητήματα παραδοσιακών τεχνικών διδασκαλίας

να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στη χρήση  ΤΠΕ και ειδικότερα του το blog ως εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε επίπεδο γνώσεων

Να αναγνωρίζουν να απαριθμούν και να επιλέγουν τα βήματα πρόσθεσης συγγραφέων σε ένα blog

Σε επίπεδο ικανοτήτων

Να μπορούν να προσθέσουν συγγραφείς

Σε επίπεδο στάσεων

Να  υιοθετήσουν θετική στάση ως προς ως προς την σημασία της δημιουργικής επικοινωνίας

Να αποδεχτούν και να  υιοθετήσουν θετική στάση ως προς την σημασία και την αξία που προσδίδει η συνεργατική μάθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία

Παροτρύνονται να εντάξουν το blog με πολλούς συγγραφείς σαν δημιουργικό εργαλείο στην εκπαιδευτική τους πρακτική (ή διαδικασία)

Να ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να χρησιμοποιούν το blog σαν συνεργατικό εργαλείο μάθησης και επικοινωνίας

να παροτρύνουν τους μαθητές τους να να αποδέχονται, να υιοθετούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες Netiquette

Σε επίπεδο γνώσεων

Να αναγνωρίζουν ποιες θεωρούμε σαν βασικές ρυθμίσεις σε ένα blog

να επιλέγουν τις βασικές ρυθμίσεις (π.χ.το κατάλληλο θέμα και διάταξη) ώστε στο blog να ανταποκρίνεται στο θέμα ή την εκπαιδευτική διαδικασία που θα το χρησιμοποιήσουν και να αποθηκεύουν τις επιλογές τους

Σε επίπεδο ικανοτήτων

Να μετατρέπουν το θέμα και τη διάταξη,  να ελέγχουν και να διορθώνουν τυχούσες λάθος επιλογές

Να εφαρμόζουν τις βασικές ρυθμίσεις σε ένα blog

Σε επίπεδο στάσεων

ενθαρρύνονται στο να είναι δημιουργικοί

Ανάρτηση στο κοινό Blοg εκφώνησης άσκησης για Εγγραφή -Δημιουργία  ομαδικού ιστολογίου:Άσκηση:

Εγγραφή -Δημιουργία ομαδικού ιστολογίου:

 1. Εγγραφή Δημιουργία ομαδικού ιστολογίου
 2. Βασικές ρυθμίσεις
 3. Διαμόρφωση προφίλ – Προσθήκη συγγραφέων
 4. Ρυθμίσεις διάταξης

Α΄ μέρος
Εγγραφή -Δημιουργία ομαδικού ιστολογίου από κάθε ομάδα που αποτελείται από 4 μέλη, Κάθε μέλος της ομάδας των 4 ολοκληρώνει 1 βήμα  της άσκησης και συνεχίζει το επόμενο μέλος με το επόμενο βήμα – κυκλικά

Β΄ μέρος:
Εγγραφή -Δημιουργία ιστολογίου ιστολογίου ακολουθώντας τις οδηγίες. Οι εκπαιδευόμενοι γίνονται ζευγάρια (2 σε κάθε ομάδα) και παίρνουν εναλλάξ το ρόλο του λύτη και του παρατηρητή εκπαιδευτή (Σύμφωνα με την στρατ. eAPMA)

ΣυμμετοχικότηταΔιαδικασία Κατάκτησης Στόχων

Τελικό Προϊόν

Blog sch.grΕργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας (mail, forum,  Saba centra)
1/3/2010-2/3/2010

3 ώρες

Αναρτήσεις στο ομαδικό ιστολόγιο Σε επίπεδο γνώσεωννα ορίζουν τι είναι ανάρτηση

Να περιγράφουν τον τρόπο τον τρόπο που γίνεται μια ανάρτηση

Να επιλέγουν και να συσχετίζουν πολυμεσικό υλικό με την ανάρτησή τους

Να αναγνωρίζουν την λειτουργία των blog “σχόλια”

Να περιγράφουν τους κανόνες Netiquette

Σε επίπεδο ικανοτήτων

χρησιμοποιούν την λειτουργία των blog “σχόλια”

Να χρησιμοποιούν τη λειτουργία «ανάρτηση» και να την επεξεργάζονται

Να χρησιμοποιούν και να εισάγουν σχετικό με την ανάρτησή τους πολυμεσικό υλικό

να εφαρμόζουν τους κανόνες Netiquette

Σε επίπεδο στάσεων

Να χρησιμοποιούν τα πολυμέσα υποστηρικτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία -μέσω και του blog- να εφαρμόζουν τους κανόνες Netiquette στις αναρτήσεις τους και στην δημοσίευση σχολίων

να αποδέχονται, να υιοθετούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες Netiquette και να παροτρύνουν τους μαθητές τους να κάνουν το ίδιο

Ενθαρρύνονται να συντάσσουν «σχόλια» και να υποστηρίζουν την άποψή που εκφέρουν λαμβάνοντας υπόψη τους «Κανόνες καλής συμπεριφοράς» στο Διαδίκτυο  (Netiquette)

όταν συντάσσουν «σχόλια» να υποστηρίζουν την άποψη που εκφέρουν και να αποδέχονται ή απορρίπτουν απόψεις των άλλων   λαμβάνοντας υπόψη τους «Κανόνες καλής συμπεριφοράς» στο Διαδίκτυο  (Netiquette)

Ανάρτηση στο κοινό Blοg εκφώνησης άσκησης:Άσκηση:
Αναρτήσεις στο ομαδικό ιστολόγιο (
που δημιουργήθηκε στην άσκηση 1)

 1. Δημιουργία ανάρτηση με κείμενο
 2. Σχόλια και επεξεργασία της ανάρτησης και προσθήκη εικόνας
 3. Επεξεργασία ανάρτησης και προσθήκη βίντεο από τον υπολογιστή
 4. Επεξεργασία ανάρτησης και προσθήκη βίντεο από το youtube

Α΄ μέρος:
Δημοσιεύσεις στο ομαδικό ιστολόγιο που δημιουργήθηκε στην άσκηση 1 από κάθε ομάδα που αποτελείται από 4 μέλη. Κάθε μέλος της ομάδας των 4 ολοκληρώνει 1 βήμα  της άσκησης και συνεχίζει το επόμενο μέλος με το επόμενο βήμα – κυκλικά

Β΄ μέρος:
Αναρτήσεις στο ομαδικό ιστολόγιο δημιουργήθηκε στην άσκηση 1, ακολουθώντας τις οδηγίες βήματα. Οι εκπαιδευόμενοι γίνονται ζευγάρια (2 σε κάθε ομάδα) και παίρνουν εναλλάξ το ρόλο του λύτη και του παρατηρητή εκπαιδευτή (Σύμφωνα με την στρατ. eAPMA)

ΣυμμετοχικότηταΔιαδικασία Κατάκτησης Στόχων

Τελικό Προϊόν

Blog sch.grΕργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας (mail, forum,  Saba centra)
3/3/2010-4/3/2010

3 ώρες

Προσθήκη widgets Σε επίπεδο γνώσεωνΝα κατανοήσουν τον όρο και τη χρήση των Widgets

Να αναγνωρίζουν και να επιλέγουν Widgets κατάλληλα για το blog τους

Σε επίπεδο ικανοτήτων

Να εισάγουν και να χρησιμοποιούν Widgets στο blog τους

Σε επίπεδο στάσεων

Να διερωτώνται και να εκτιμούν αν και ποια Widgets είναι κατάλληλα για το ατομικό blog τους και ποια  υποστηρίζουν και προσδίδουν  εκπαιδευτική αξία σε ένα  blog

Ανάρτηση στο κοινό Blοg εκφώνησης άσκησης για Προσθήκη widgetsΆσκηση:
Προσθήκη widgets των κατωτέρω widgets στο ομαδικό ιστολόγιο
που δημιουργήθηκε στην άσκηση 1)

1.     Προσθήκη links σε ενδιαφέροντα-συναφή ιστολόγια

2.       Προβολή σε στυλ ημερολογίου

3.       Προσθήκη δυνατότητας ευρετηρίου

4.       Προσθήκη widget επισκεψιμότητας

Α΄ μέρος
Προσθήκη widget ιστολόγιο από κάθε ομάδα που αποτελείται από 4 μέλη, Κάθε μέλος της ομάδας των 4 ολοκληρώνει 1 βήμα  της άσκησης και συνεχίζει το επόμενο μέλος με το επόμενο βήμα – κυκλικά
επισκεψιμότητας  στο ομαδικού

Β΄ μέρος
Προσθήκη widget ιστολόγιο ακολουθώντας τις οδηγίες. Οι εκπαιδευόμενοι γίνονται ζευγάρια (2 σε κάθε ομάδα) και παίρνουν εναλλάξ το ρόλο του λύτη και του παρατηρητή εκπαιδευτή (Σύμφωνα με την στρατ. eAPMA)
επισκεψιμότητας  στο ομαδικού

ΣυμμετοχικότηταΔιαδικασία Κατάκτησης Στόχων

Τελικό Προϊόν

Blog sch.grΕργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας (mail, forum,  Saba centra)
5/3/2010-10/3/2010

6 ώρες

3η Φάση Ανάπτυξη Ατομικού Ιστολογίου με καθοδήγηση Δημιουργία και να ανάπτυξη Ατομικού Ιστολογίου με καθοδήγηση αξιοποιώντας τις δεξιότητες , ικανότητες και στάσεις που αποκτήθηκαν στις διδαχθείσες ενότητες και τις προηγούμενες φάσεις Άσκηση: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αναπτύξουν ένα ατομικό ιστολόγιο το οποίο θα έχει θέμα «Περιβαλλοντική Αγωγή –Ανακύκλωση»Θέματα προς διαχείριση:

Δημιουργία

Ρυθμίσεις

Προφίλ

Θέμα

Διάταξη

Φόντο

Αναρτήσεις

Κείμενα

Πολυμέσα

Links

Widgets

Διαδικασία Κατάκτησης ΣτόχωνΤελικό Προϊόν Blog sch.grΕργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας (mail, forum,  Saba centra)
10/3/201015/3/2010

6 ώρες

4η Φάση Ανάπτυξη Ατομικού Ιστολογίου χωρίς καθοδήγηση Να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν Ατομικό Ιστολογίου χωρίς καθοδήγηση αξιοποιώντας τις δεξιότητες ,ικανότητες και στάσεις που απέκτησαν στις διδαχθείσες ενότητες από τις προηγούμενες φάσειςΑνάπτυξη της αυτορρύθμισης του εκπαιδευομένου

Ανάπτυξη φαντασίας, δημιουργικότητας και καινοτομίας

Άσκηση: Ανάπτυξης ατομικού ιστολογίου:Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αναπτύξουν ένα  ατομικό ιστολόγιο το οποίο θα έχει σκοπό τη χρήση του στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το θέμα του θα πρέπει να είναι σχετικό με την ειδικότητα ή μάθημα το οποίο διδάσκουν στο σχολείο.

Θα πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να είναι εύχρηστο αλλά και φιλικό στους μαθητές

Θα πρέπει να περιλαμβάνει ρυθμίσεις και  αναρτήσεις που να αξιοποιούν όλες τις διδαχθείσες ενότητες από τις προηγούμενες φάσεις

Διαδικασία Κατάκτησης ΣτόχωνΤελικό Προϊόν Blog sch.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση