Ενημέρωση για voucher 200 Ευρω

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 11-06-2021

 Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 08-06-2021Λήψη αρχείου

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 20-05-2021Λήψη αρχείου

Διαγνωστικός έλεγχος νόσησης κορωνοϊού (test) COVID-19

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 05-05-2021Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 • Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται κάθε σχολική εβδομάδα, τουλάχιστον άπαξ, πριν από τη Δευτέρα. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.
 • Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς / κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. του/της ανηλίκου/ης μαθητή/ τριας και την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων). Οι ενήλικοι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παραλαμβάνουν Τεύχος B’ 1825/05.05.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21447 δωρεάν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο με την επίδειξη του Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. και της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.
 • Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες ηλικίας κάτω των δεκατριών (13) ετών ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.
 • Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου: α) Οι γονείς  / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/ τριων και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια / Υποδιευθυντή/τρια, ή Προϊστάμενο/νη. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση. Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριων και οι ενήλικοι μαθητές/τριες δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη. Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι θετικός, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.. Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης και ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.
 • Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα. Εάν ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί ανά τις σχολικές μονάδες για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς / κηδεμόνες τον/την παραλάβουν τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας. Κατά την άφιξη των γονέων / κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, ως μέτρο αντιμετώπισης της διασποράς της νόσου. Οι γονείς / κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού COVID-19 τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για κάθε μαθητή/τρια προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID 19 για τους/τις μαθητές/τριες, μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών.
 • Ο/Η μαθητής/τρια θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική κάρτα εντός της τάξης στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια, Υποδιευθυντή/τρια.

ΠΑΣΧΑ 2021

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 29-04-2021

Επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop).

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 07-04-2021

Σε λειτουργία μέχρι τις 30 Απριλίου έχει τεθεί η πλατφόρμα αιτήσεων για τη χορήγηση του voucher των 200 ευρώ για αγορά λάπτοπ ή τάμπλετ, προς διευκόλυνση των μαθητών στην τηλεκπαίδευση. Για να κάνετε την αίτησή σας κάντε κλικ στο: https://www.digitalaccess.gov.gr/ . Όσον αφορά τον Αριθμό Μητρώου Μαθητή  (Α.Μ.Μ) που θα σας ζητηθεί, θα τον βρείτε στον έλεγχο προόδου που σας είχε σταλεί ηλεκτρονικά. 

Οδηγίες με 7 απλά βήματα:

Εισέλθετε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς που έχετε στο Taxisnet και ολοκληρώστε την καταχώρηση των στοιχείων σας δηλώνοντας επιπλέον το προσωπικό σας ΑΜΚΑ.

– Δηλώστε τον αριθμό του προσωπικού σας κινητού τηλεφώνου ώστε να λαμβάνετε έγκαιρη και εμπιστευτική πληροφορία από το Πρόγραμμα μέσω SMS (όπως για παράδειγμα τους κωδικούς των επιταγών σας).

-Συμπληρώστε βασικές πληροφορίες για την υπόλοιπη οικογένεια, εφόσον σας ζητηθούν (απαιτούνται μόνο για τους δικαιούχους του Β κύκλου).

– Δηλώστε για πόσα/ποια από τα εξαρτώμενα τέκνα σας αιτείστε επιταγής και συμπληρώστε τα αναλυτικά στοιχεία φοίτησής τους.

– Επιβεβαιώστε τον αριθμό του προσωπικού σας κινητού τηλεφώνου με κωδικό μίας χρήσης.

– Δείτε αμέσως το αποτέλεσμα της αίτησής σας και τον αριθμό των επιταγών που δικαιούστε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η ηλεκτρονική διασταύρωση δεν είναι εφικτή και θα απαιτηθεί έλεγχος δικαιολογητικών, θα ενημερωθείτε μέσω SMS για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

– Εκδώστε τις επιταγές και χρησιμοποιήστε τις για αγορά επιλέξιμου εξοπλισμού σε κάποιον από τους εγκεκριμένους προμηθευτές του Προγράμματος.

 

Αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων – Τηλεκπαίδευση

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 15-03-2021

Σας ενημερώνουμε ότι έως και την Παρασκευή 9-4-2021, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας, αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας των σχολικών μονάδων γενικής αγωγής. Θα συνεχίσει να εφαρμόζεται η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τις 2.10 μ.μ.  έως τις 5.20 μ.μ. (πέντε διδακτικές ώρες).

Για ό,τι χρειάζεστε μπορείτε να επικοινωνείτε με το e-mail του σχολείου

mail@4dim-thess.thess.sch.gr

ή στο τηλέφωνο 2310831344

 

Αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Ανακοινώσεις | , στις 03-03-2021

Σας ενημερώνουμε ότι από αύριο Πέμπτη 4-3-2021 και έως και την Καθαρή Δευτέρα 15-3-2021, σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας, αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας των σχολικών μονάδων γενικής αγωγής (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία). Στο Σχολείο μας θα εφαρμοστεί από αύριο Πέμπτη η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τις 2.10 μ.μ.  έως τις 5.20 μ.μ. (πέντε διδακτικές ώρες), όπως πραγματοποιήθηκε πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων και στις 15 και 16 Φεβρουαρίου.

Για ό,τι χρειάζεστε μπορείτε να επικοινωνείτε με το e-mail του σχολείου

mail@4dim-thess.thess.sch.gr

Οι εγγραφές, για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ δημοτικού το επόμενο σχολικό έτος, θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 12.00 έως τις 13.30, από τη Δευτέρα 1  Μαρτίου έως και την Παρασκευή 19  Μαρτίου. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία να εξυπηρετηθείτε από τις 12.00 έως τις 13.30  επικοινωνήστε με τη διεύθυνση του Σχολείου.

Ο Δ/ντής του Σχολείου

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Ανακοινώσεις | , στις 10-01-2021

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες σας ευχόμαστε  ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Με αυτήν την επιστολή θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το σχολείο είναι έτοιμο να υποδεχτεί με χαρά και πάλι τα παιδιά μας από την Δευτέρα 11/1/2021! Το Ολοήμερο και η Πρωινή Υποδοχή θα λειτουργήσουν κανονικά.

Κατά την πρωινή προσέλευση των μαθητών / μαθητριών (8.00 – 8.15) οι μαθητές θα κατευθύνονται άμεσα στις τάξεις τους, όπου θα τους περιμένουν οι δάσκαλοί τους. Ιδιαίτερα για τους μαθητές των Α και Β τάξεων η προσέλευσή τους πρέπει να ολοκληρώνεται στις 8.10. Παρακαλούμε να αφήνετε τα παιδιά  στην είσοδο του σχολείου και να αποχωρείτε αμέσως, έτσι ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα συνωστισμού.

Η μεσημεριανή αποχώρηση των μαθητών/τριών θα γίνεται ως εξής:

 • 13.05 – 13.10 Α & Β τάξεις
 • 13.10 – 13. 15 Γ & Δ τάξεις
 • 13.15 – 13.20 Ε & ΣΤ τάξεις

Καλό είναι, για την ασφάλεια όλων, να κρατάτε μεταξύ σας αποστάσεις και, αφού παραλάβετε τα παιδιά σας, να απομακρύνεστε άμεσα.

 

Υπενθυμίζεται ότι:

 • Όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες θα φορούν τις μάσκες τους στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου. Καλό είναι να έχουν μαζί τους και επιπλέον εφεδρικές μάσκες.
 • Σε περίπτωση που παρουσιαστούν συμπτώματα ίωσης σε κάποιο παιδί παρακαλείσθε να κρατήσετε το παιδί στο σπίτι και να ενημερώσετε έγκαιρα το σχολείο.  Το ίδιο πρέπει να πράξετε και εάν κάποιο μέλος της οικογένειας έχει διαγνωστεί με covid-19.
 • Η επικοινωνία με τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου και η ενημέρωση για θέματα προόδου και συμπεριφοράς, θα γίνονται εξ αποστάσεως, με email ή με τηλεφωνικό ραντεβού.

 

Ο  Διευθυντής του Σχολείου

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Πρόληψη και αντιμετώπιση Βίας

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 13-12-2020

ΕΧΕΙΣ
ΦΩΝΗ
ΕΙΜΑΣΤΕ
ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ
#exeisfoni

 

Οδηγίες προς τους πολίτες για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.
Ενδοοικογενιακή βία (Aρχείο PDF)

Οδηγίες για την προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.
Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων (Aρχείο PDF)

Οδηγίες προς ανηλίκους για την προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση
Προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση (Aρχείο PDF)

Οδηγίες προς ανηλίκους για την προστασία στο διαδίκτυο
Προστασία στο διαδίκτυο (Aρχείο PDF)

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 26-10-2020

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των επετείων της 26ης Οκτωβρίου 1912 και της 28ης Οκτωβρίου 1940, οι μαθήτριες και οι μαθητές του σχολείου μας θα καταθέσουν στεφάνι στο μνημείο Θρακών Ηρώων (Ν. Παραλία) την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:30 π.μ.

 

Πριν από το Makedonia Palace, λίγο μετά της ομπρέλες του Ζογγολόπουλου, βρίσκεται το μνημείο των Θρακών Ηρώων. Είναι έργο του γλύπτη Γιάννη Τσάρα, και όπως μπορεί κανείς να διαβάσει και στην επιγραφή του, είναι αφιερωμένο στους Χατζηαντώνη και Δόμνα Βιζβίζη από την Αίνο της Ανατολικής Θράκης, ήρωες της επανάστασης του 1821. Είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο που είναι τοποθετημένος πάνω σε μάρμαρο και απεικονίζει έναν άντρα καθισμένο να κρατά ένα κανόνι καραβιού και μια γυναίκα να ορθώνει τα χέρια ψηλά και να κρατάει έναν πυρσό. Το έργο είναι δωρεά της οικογένειας Καραβιώτη και έχει την υπογραφή της Θρακικής εστίας.

Read more at: https://parallaximag.gr/thessaloniki/anakalypse-ta-glypta-tis-polis-mnimeio-thrakon-iroon-tou-gianni-tsara

 

Πουλάκι πόθεν έρχεσαι, πουλάκι γι΄ αποκρίσου
μην είδες και μην άκουσες για την κυρά Δομνίτσα
την όμορφη, τη δυνατή, την αρχικαπετάνα,
πούχει καράβι ατίμητο και πρώτο μεσ’ στα πρώτα,
καράβι γοργοτάξιδο, καράβι τιμημένο, καράβι που πολέμησε στης Ίμπρος το μπουγάζι;

Και το πουλάκι στάθηκε και το πουλάκι λέει,
την είδα την απάντησα σιμά στο Αγιονόρος
τρεις μέρες επολέμαγε με δυο χιλιάδες Τούρκους
Καράβια εδώ, καράβια εκεί, καράβια παρά πέρα
και τούτη σαν τον αετό ώρμαγε και χτυπούσε
δεξιά ζερβά κι ανάστροφα κι όπου βολούσε ακόμα
κι άκουγες βόγγους δυνατούς και στεναγμούς μεγάλους
κι άκουγες κλάματα πικρά, κατάρες στην κατάρα
κι θάλασσες κοκκίνιζαν ως φέσια των αγάδων.

Οδηγίες του ΕΟΔΥ για τα δημοτικά σχολεία

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Ανακοινώσεις, Γενικά, Χωρίς κατηγορία | , στις 07-10-2020

Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι πυρετός και βήχας. Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:

 • Δυσκολία στην αναπνοή
 • Μυαλγίες
 • Ρίγος
 • Πονοκέφαλος
 • Δυσκαταποσία
 • Ρινική καταρροή/συμφόρηση
 • Ναυτία / έμετος
 • Κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις

Διαβάστε εδώ όλες τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη σωστή λειτουργία των σχολείων.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Π.Σ.Δ.

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 06-10-2020

Κάνοντας «κλικ» στον παρακάτω σύνδεσμο και ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται μπορείτε να εγγράψετε το παιδί σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

https://register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf

Συμβουλές για «κορωνομαχητές»

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Ανακοινώσεις | , στις 31-05-2020

Την πρώτη Δευτέρα του Ιουνίου επιστρέφουμε στα σχολεία με νέους κανόνες. Ας δούμε λοιπόν τη νέα μας σχολική πραγματικότητα με ευχάριστο τρόπο.

Βίντεο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

 

 

 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Ανακοινώσεις | , στις 16-03-2020

Για χορήγηση βεβαιώσεων  από το 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ παρακαλούμε επικοινωνήστε στο e-mail του σχολείου.

mail@4dim-thess.thess.sch.gr

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 20-03-2021

Οι εγγραφές, για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ δημοτικού το επόμενο σχολικό έτος, παρατείνονται έως την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 12.00 έως τις 13.00 σε καθορισμένες συναντήσεις. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία να εξυπηρετηθείτε από τις 12.00 έως τις 13.00  επικοινωνήστε με τη διεύθυνση του Σχολείου.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Ανακοινώσεις | , στις 01-03-2021

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

(Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 1  Μαρτίου έως και Παρασκευή 19  Μαρτίου)

 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 • ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
 • ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (ΑΔΥΜ) 
 • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ, Ε1)
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

α. Παίρνετε σε φάκελο τα απαραίτητα έγγραφα κατά τις ώρες:

8.00-8.30 ή 13.15-13.30 και κλείνετε συνάντηση για αίτηση εγγραφής.

β. Προσέρχεσθε στη συνάντηση και γίνεται η αίτηση εγγραφής.

(τηλ. Πληροφοριών 2310831344)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

(συμπληρώνετε τα παρακάτω έγγραφα)

 1. Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση για εγγραφή στο Δημοτικό
 2. Υπεύθυνη Δήλωση (στοιχείων μαθητών/τριών)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση (στοιχείων όσων εγκρίνετε να παραλαμβάνουν τους μαθητές/τριες στη λήξη του ωρολόγιου προγράμματος)
 4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) Συμπληρώνεται από τον παιδίατρο.

Για το Ολοήμερο

Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα

 • Συμπληρώνεται η Αίτηση για τους μαθητές που θα παρακολουθήσουν το Ολοήμερο.
 • Επιλέγετε την ώρα αποχώρησης (15.00 ή 16.00).
 • Συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο των συνοδών που παραλαμβάνουν τον/τη μαθητή/τρια στη λήξη του προγράμματος (15.00΄ ή 16.00΄).
 • Συμπληρώνετε την επιθυμία σας το παιδί να προσέρχεται στην Πρωϊνή Ζώνη (07.00΄π.μ.).

Για τους μαθητές που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια

 • Συμπληρώνονται όλα τα πεδία με ελληνικούς χαρακτήρες εφόσον αυτό αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα (ληξιαρχική πράξη γέννησης, επίσημη μετάφραση κ.ο.κ.).
 • Σε κάθε άλλη περίπτωση συμπληρώνονται στη γλώσσα των επίσημων εγγράφων (διαβατήριο).

Με συμπληρωμένα τα έγγραφα θα έρθετε στο Σχολείο την ημέρα και ώρα της συνάντησης για να γίνει η αίτηση εγγραφής στο Δημοτικό. (τηλ. πληροφοριών 2310831344)

Μαζί σας θα έχετε:

 • Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • Πρόσφατο λογαριασμό Δ.Ε.Η. ή Φορολογική Δήλωση Ε1, όπου φαίνεται ότι διαμένετε στη διεύθυνση που επικαλείσθε
 • Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου
 • Βιβλιάριο Εμβολίων παιδιού

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων