Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22

Εγγραφές μαθητών για το σχολικό έτος 2021-2022

Οι αιτήσεις εγγραφών νηπιών-προνηπίων στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, από 1 έως 20 Μαρτίου

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των νηπίων/προνηπίων για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο/προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://proti-eggrafi.services.gon.gr/.

Στα νηπιαγωγεία, το σχολικό έτος 2021-2022, θα φοιτήσουν τα παιδιά που γεννήθηκαν το έτος 2016(νήπια) και το έτος 2017 (προνήπια)

Ø Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο.(παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/δ1/2020(Β΄1767)

Ø Για απορίες και προβλήματα που έχουν να κάνουν με την χρήση του συστήματος και το θεσμικό πλαίσιο των εγγραφών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφων0:

22380-24140

Ώρες επικοινωνίας 12:00-13:00.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν στο νηπιαγωγείο με φυσική παρουσία είναι:

1.Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(A.Δ.Υ.Μ.) (μπορείτε να το κατεβάσετε και να το εκτυπώσετε από το διαδίκτυο)

2. Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή άλλο στοιχείο, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

3.Βεβαίωση από ΚΕΣΥ ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ).

Παρακαλούμε πολύ, την ημέρα προσέλευσης στο Νηπιαγωγείο για την εγγραφή του παιδιού σας ,προς αποφυγή διασποράς του κορονοϊού, θα πρέπει:

· να φοράτε μάσκα.

· Mέσα στο Νηπ/γείο εισέρχεται μόνο ένας γονέας κάθε φορά.

Αναφορικά με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

2. Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

3. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι

συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου»

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτηση του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.

Οι αιτήσεις των γονέων /κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής γίνονται όλες ανεξαιρέτως δεκτές χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αρ.πρωτ.Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020 σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30)

1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

2. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

3. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Η Προϊσταμένη του Νηπ/γείου

   Κωνσταντία Τσέλιου

 

Δημοσιεύθηκε στη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Σχολιάστε

Online παράσταση από τους Ονειροβάτες

«Τα ζώα το’σκασαν»
Αυτές τις μέρες δεν πρέπει να ξεχνάμε την ψυχαγωγία των μικρών μας μαθητών!!!
Οι καταστάσεις μας θέλουν δημιουργικούς.
Εξυπνες λύσεις για απασχόληση και ψυχαγωγία!!!!
Δημοσιεύθηκε στη ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ | Σχολιάστε

Παίζουμε …με τον Αη-Βασίλη

     Παίζουμε……….

1.Διάλεξε δώρο!!!17cdd8ee87ba6e536844e2d1fbc30927.gif

Ήρθε η ώρα να διαλέξεις δώρο, αλλά όχι για σένα. Σήμερα πρέπει να διαλέξεις δώρα για τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ζωγράφισέ μου λοιπόν τι θέλεις να χαρίσεις και σε ποιον!!Με συνοδεία μουσικής…..

 

2.Βοήθησε  με να βρω τον σκούφο μου!!!!

Καποιο από τα ξωτικά έκρυψε τον σκούφο μου και δε κατάφερα να τον βρω! Μπορείτε να με βοηθήσετε;

  • Ο σκούφος μου είναι κόκκινος! Ψάξτε γύρω σας να βρείτε ένα αντικείμενο με το ίδιο χρώμα.
  • Ο σκούφος μου έχει και άσπρη γούνα! Φέρτε κάτι που έχει άσπρο χρώμα.
  • Ο σκούφος μου έχει σχήμα τρίγωνο! Για να δούμε θα βρείτε κάτι με το ίδιο σχήμα;

Τα πήγατε πολύ καλά ! Μπράβο!!

Τώρα ζωγραφίστε τον σκούφο μου στο χαρτί . Όταν τα ξωτικά δούνε την ζωγραφιά σας , σίγουρα θα βρούνε τον σκούφο μου!

Προσέξτε! Να είναι κόκκινος με άσπρη γούνα και να έχει σχήμα τριγώνου.

 3.Γέμισε τον σάκο μου!!!!8ae0676fb74edd7fda0f38c22e69a6e7.gif

Πλησιάζει η ώρα που θα γεμίσω τον σάκο μου με τα δώρα σας!! Τώρα είναι η σειρά σας!

Πρέπει να γεμίσετε τον σάκο μου με χριστουγεννιάτικες λέξεις

  4. Κάποια ξωτικά αρρώστησαν και χρειάζομαι επειγόντως βοήθεια. Τι λέτε, θα καταφέρετε να γίνετε εσείς , οι βοηθοί μου;

ttps://www.youtube.com/watch?v=to_WdpBTE18

  5.Χιονούλης ο Χιονάνθρωπος

https://video.link/w/7vWCb

 6.Άκου , πες, και βάλε στη σειρά

https://www.youtube.com/watch?v=POCrExbUh7I

   

://learningapps.org/watch?v=pha28ogyj20

Δημοσιεύθηκε στη ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ | Σχολιάστε

O δικός μας Αη-Βασίλης

   Κάλαντα Πρωτοχρονιάς

https://video.link/w/5ESCb

 

  Η μπότα του Αη-Βασίλη

 Αη Βασίλης Κατασκευή

Πρωτοχρονιάτικα έθιμα 

 Κατασκευάζουμε ρόδι-γούρι

Φύλλα εργασίας

    Ο αριθμός 4

 

  ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

 Τραγούδι   Ο καλός μας Αη Βασίλης

https://www.youtube.com/watch?v=

 

ΠΑΡΑΜΥΘΙ   Η μπουγάδα του Αη Βασίλη  

https://www.youtube.com/watch?v=f8HTkEcjxTY

 

Δημοσιεύθηκε στη ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ | Σχολιάστε

«Ένα ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστεράκι»

 

https://www.youtube.com/watch?v=wnqH47WAEpU

Κατασκευάζουμε ένα αστέρι από ρολό χαρτιού υγείας ή κουζίνας.

https://gr.pinterest.com/pin/332562753740455646/

Δημοσιεύθηκε στη ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | Σχολιάστε

Ρούντολφ το ελαφάκι

Μάθε να ζωγραφίζεις τον Ρούντολφ!Τον ξέρετε; Είναι ο τάρανδος που σέρνει το έλκηθρό του Αη Βασίλη . Αυτός με την κόκκινη μύτη!!! Για ακούστε:

ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΤΟ ΕΛΑΦΑΚΙ

https://www.youtube.com/watch?v=sXmd0rwbDHc&list=RDsXmd0rwbDHc&start_radio=1

 

Μπορείτε να τον ζωγραφίσετε; Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρετε!!

Δείτε την Κυρία σας που θα σας δείξει ακριβώς τι πρέπει να κάνετε.

Κάρτα με ελαφάκια

 

Δημοσιεύθηκε στη ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Ήθη και έθιμα-Καλικαντζαράκια

 

 

 

Η αγέλαστη πολιτεία και οι καλικάντζαροι (ολο το cd εικονογραφημένο)

https://www.youtube.com/watch?v=60w27MTPYi0

Παραμύθι «Το καλόκαρδο καλικαντζαράκι»

    Τραγούδια

«καλικαντζαράκια ¨»Λάχανα και Χάχανα

https://www.youtube.com/watch?v=NaoGK3FnA48

https://www.youtube.com/watch?v=Amu6PiDj9nk   Όσο ακούγεται το τραγούδι κινούνται στο χώρο κάνοντας σκανταλιές.

   Γνωριμία με τους καλικάντζαρους

https://www2.slideshare.net/taniakourou/ss-240054922

 

  Η παράδοση 

 

 

 Παιχνίδι

Ποιο είναι το αγαπημένο μας παιχνίδι;

Διαλέξτε και φέρτε 5 από τα αγαπημένα σας παιχνίδια. Ακούστε το τραγούδι με τα 5 καλικαντζαράκια και κάθε φορά βγάλτε ένα παιχνίδι μέχρι να μείνει τελευταίο το πιο αγαπημένο σας. Παρουσιάστε το στους φίλους σας και πείτε λίγα λόγια γι’ αυτό.

https://www.youtube.com/watch?v=kfHe6WIdHHU&feature=youtu.be

ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΑΦΗΓΗΣΗ » Ο ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ ΠΟΥ ΕΧΑΣΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ‘

https://video.link/w/2Gm9b

   

Το γραμματάκι Κ,κ

 Ένα γράμμα μια ιστορία

   https://www.youtube.com/watch?v=If5cExtf-m8

  Ποιηματάκι για το Κ,κ

Κκ Στου καλικάντζαρου το σπίτι

Το Κάπα κεφαλαίο

και κάπα το μικρό

κάναν του καλικάντζαρου

το σπίτι ρημαδιό.

Όλα τ’ ανακατώσανε

τ’ αναποδογυρίσαν

κεφτέδες σιροπιάσανε

το κέικ αλατίσαν

Κι αφού του χύσαν το κρασί

κ’ ήπιανε και μεθύσαν

στον κήπο βγήκαν, μα κι εκεί

τις ζαβολιές αρχίσαν

Τις κότες, τα κλωσσόπουλα

όλα ελευθερώσαν

και στο κοτέτσι μοναχό

τον κόκορα κλειδώσαν

Από το Αλφαβητάρι μου.

 Αινίγματα

     

 Φύλλα εργασίας

Δημοσιεύθηκε στη Ήθη και έθιμα Χριστουγέννων | Σχολιάστε

Να τα πούμε? Μουσικά όργανα

Να τα πούμε?

Μπορούμε να φτιάξουμε μια ορχήστρα με αυτοσχέδια μουσικά όργανα.πχδύο κουτάλια ή δυο ποτήρια……

Ξέρετε κάποια μουσικά όργανα?

 Κατηγορίες μουσικών οργάνων

 Έγχορδα

Κρουστά 

  Πνευστά

 Παραδοσιακά μουσικά όργανα

   Πεντάγραμμο

 

      Μουσικοκινητικό παιχνίδι

Δείχνουμε στα παιδιά κάποια μουσικά όργανα.Κάθε όργανο αντιστοιχεί σε μία κίνηση

Π.χ μεταλόφωνο…….παριστάνουν τα λαγουδάκια

κιθάρα………..παριστάνουν τα σκουληκάκια

μαράκες……..παριστάνουν το αεροπλάνο

κουδουνάκια…..παριστάνουν τις πεταλούδες

 

Πες μου τι ακούς!!

Στο ταξίδι του ο Αη-Βασίλης ακούει πολλούς ήχους! Το χιόνι δεν τον αφήνει να δει καθαρά. Βοηθήστε τον να καταλάβει τι ακούει!!

Διάφοροι ήχοι υπάρχουν και εδώ

Κατασκευή μαράκες 

   Παίρνουμε ένα κουτί ή ένα ρολό από χαρτί υγείας ή χαρτί κουζίνας.Την μια άκρη την κλείνουμε με ένα χαρτί και στερεώνουμε με ένα λαστιχάκι.Βάζουμε μέσα φακές ή φασόλια ή ρύζι …. κλείνουμε και  την άλλη άκρη .Μπορούμε να το  ζωγραφίσουμε …και το μουσικό μας όργανο είναι έτοιμο!!!!

Δημοσιεύθηκε στη μουσική | Σχολιάστε

Ο τροχός της τύχης

Ώρα για παιχνίδι!!

Untitled.png

ttps://wheelofnames.com/view/el/tzp-pjx/

Μπορείς να λιώσεις σαν τον χιονάνθρωπο;

Να περπατήσεις σαν τον πιγκουίνο;

Ο τροχός της τύχης θα σας βοηθήσει. Πατήστε πάνω του και το παιχνίδι αρχίζει!!!

ΤΡΟΧΟΣ από την ιστοσελίδα http://paixnidokamomataa.blogspot.com/

Δημοσιεύθηκε στη ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ | Σχολιάστε

Ήθη και έθιμα-Κάλαντα-γλυκά

   Κάλαντα

Παραμύθι  «Ο κούνελοςλέει τα κάλαντα» από το ανθολόγιο

Κάλαντα απ΄όλες τις περιοχές της Ελλάδας

Διαδραστικός χάρτης

https://www.thinglink.com/scene/1388210975605260289?fbclid=IwAR1EjUma6TeeH6vMRNE4GRS4CKP0TrNhx0WJ388oHm0kw8a549LBa-oNkK4

ΠΑΡΑΜΥΘΙ Η Φρικαντέλα, η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα

https://video.link/w/xMRCb

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

 (ΧΕΙΜΩΝΑΣ  ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ …
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ)

 

          Γλυκά των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

 

Μελομακάρονα | Άκης Πετρετζίκης

https://www.youtube.com/watch?v=SZFDee7WYIQ

 

Δημοσιεύθηκε στη Ήθη και έθιμα Χριστουγέννων | Σχολιάστε