Μαΐ 15 2018

Επαναληπτικές ερωτήσεις Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου

 1. Τι γνωρίζετε για την ίδρυση και τη φυσιογνωμία (σχέδιο, χαρακτηριστικά) της Κωνσταντινούπολης; (σ. 7)
 2. Γιατί ο Κωνσταντίνος έδειξε ευνοϊκή στάση προς τον Χριστιανισμό; (σ. 8)
 3. Τι γνωρίζετε για το Διάταγμα των Μεδιολάνων; (σ. 8)
 4. Ποιο ήταν το πολιτικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού Α΄; (σ. 16)
 5. Τι ήταν η Στάση του Νίκα; (σ. 16)
 6. Τι γνωρίζετε για την εσωτερική πολιτική του Ιουστινιανού Α΄ (διοίκηση, αγροτική πολιτική, θρησκευτική πολιτική, νομοθεσία) (σ. 17)
 7. Ποιοι λόγοι υπαγόρευσαν την κωδικοποίηση του Ρωμαϊκού Δικαίου από τον Ιουστινιανό Α΄; (σ. 16)
 8. Ποιο ήταν το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού Α΄ και ποια η σημασία του; (σ. 16)
 9. Ποιος ήταν ο στόχος και ποιοι οι σημαντικότεροι σταθμοί της εξωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού Α΄ (σ. 17)
 10. Πώς κρίνετε την εξωτερική πολιτική του Ιουστινιανού Α΄; (σ. 17)
 11. Τι γνωρίζετε για την Αγία Σοφία; (σ. 17-18)
 12. Σε ποια κατάσταση βρήκε το κράτος ο Ηράκλειος; (σ. 19)
 13. Τι γνωρίζετε για τις εκστρατείες του Ηρακλείου εναντίον των Περσών; (σ. 19-20)
 14. Τι ήταν τα θέματα, ποιος ήταν ο επικεφαλής τους και ποιες αρμοδιότητες είχε; (σ. 20)
 15. Τι ήταν τα στρατιωτικά κτήματα ή στρατιωτόπια; (σ. 20)
 16. Ποια στοιχεία μαρτυρούν τον εξελληνισμό της αυτοκρατορίας στα μέσα του 7ου μ.Χ. αι.; (σ. 20)
 17. Ποια ήταν η επίδραση του αραβικού πολιτισμού στο Βυζάντιο και τη Δύση; (σ. 29)
 18. Ποιοι παράγοντες επηρέασαν την θρησκευτική πολιτική των Ισαύρων; (σ. 34)
 19. Γιατί οι Ίσαυροι αυτοκράτορες ακολούθησαν εικονομαχική πολιτική; (σ. 34)
 20. Ποια η κατάληξη της εικονομαχικής κίνησης (σ. 34) και ποιες οι συνέπειές της; (σ. 35)
 21. Ποιες ήταν οι δύο φάσεις της εικονομαχικής κρίσης και πώς τερματίστηκαν; (σ. 34)
 22. Ποια ήταν η σημασία της ήττας των εικονοκλαστών; (σ. 34-35)
 23. Τι ήταν η Σχολή της Μαγναύρας, πότε ιδρύθηκε και ποιοι οι σημαντικότεροι καθηγητές της; (σ. 36)
 24. Πώς εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον για τους κλασικούς στα χρόνια του Μιχαήλ Γ΄; Ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι λόγιοι; (σ. 36)
 25. Πώς επηρέασαν οι αγώνες των Βυζαντινών με τους Άραβες την ανάπτυξη της βυζαντινής ποίησης; (σ. 37)
 26. Πώς έγινε ο εκχριστιανισμός των Μοραβών; (σ. 39)
 27. Ποια ήταν η σημασία του εκχριστιανισμού των Σλάβων; (σ. 39)
 28. Τι γνωρίζετε για τον εκχριστιανισμό των Βουλγάρων; (σ. 39)
 29. Ποιοι είναι οι τρεις στρατηγοί – αυτοκράτορες; (σ. 41)
 30. Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις του Βυζαντίου με τους Βουλγάρους, όταν έγινε τσάρος ο Σαμουήλ; Πώς τερματίστηκε ο αγώνας των Βυζαντινών με τους Βουλγάρους; (σ. 41)
 31. Ποιες ήταν οι οικονομικές συνέπειες των πολέμων με τους Άραβες και τους Βουλγάρους στα τέλη του 10ου και στις αρχές του 11ου αι.;
 32. Ποιες ήταν οι τέσσερις (4) κοινωνικές τάξεις της βυζαντινής κοινωνίας; (σ. 48-49)
 33. Ποια κοινωνικά στρώματα αποτελούσαν την κοινωνική τάξη των «δυνατών» στα τέλη του 10ου αι.; (σ. 48)
 34. Ποια κοινωνικά στρώματα ανήκαν στους «πένητες» στα τέλη του 10ου αι.; (σ. 48)
 35. Από ποιους παράγοντες κινδύνευαν οι ανεξάρτητοι αγρότες στο Βυζάντιο; (σ. 48)
 36. Πώς ήταν οργανωμένα τα μεγάλα κτήματα στο Βυζάντιο; (σ. 48)
 37. Τι ήταν οι συντεχνίες ή επαγγελματικά σωματεία (συστήματα) και πώς ήταν οργανωμένο το εμπόριο στο Βυζάντιο τον 10ο αι.; (σ. 49)
 38. Με ποιους λαούς απέκτησαν εμπορικές σχέσεις οι Βυζαντινοί και ποια προϊόντα εμπορεύονταν; (σ. 49)
 39. Ποια κοινωνική συνέπεια είχε η ανάπτυξη της αστικής οικονομίας τον 10ο αι.; (σ. 49)
 40. Τι επεδίωκαν οι «δυνατοί» και γιατί το βυζαντινό κράτος στα χρόνια των Μακεδόνων δεν μπορούσε να ανεχθεί τις επιδιώξεις τους; (σ. 50)
 41. Τι γνωρίζετε για τον θεσμό της Πρόνοιας και τις κοινωνικές του συνέπειες; (σ. 55)
 42. Τι γνωρίζετε για τη μάχη στο Μυριοκέφαλο της Φρυγίας και τις συνέπειές της; (σ. 55)
 43. Ποια προνόμια παραχώρησε ο Αλέξιος Α΄ στους Βενετούς και γιατί; (σ. 57)
 44. Ποιες συνέπειες είχε η παραχώρηση των προνομίων στους Βενετούς από τον Αλέξιο Α΄ (σ. 57)
 45. Πώς προσπάθησαν οι μεταγενέστεροι αυτοκράτορες να αντιδράσουν απέναντι στην αυξανόμενη οικονομική διείσδυση των Βενετών; (σ. 57)
 46. Τι ονομάζεται Σχίσμα των δύο Εκκλησιών και ποιες οι συνέπειές του; (σ. 57-58)
 47. Τι είναι οι σταυροφορίες και ποιοι παράγοντες επηρέασαν τη διαμόρφωσή τους; (σ. 59)
 48. Τι γνωρίζετε για την πρώτη και την τέταρτη σταυροφορία; (σ. 59)
 49. Ποια ήταν τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους (σ. 62)
 50. Ποια ήταν τα λατινικά κράτη που ιδρύθηκαν στο χώρο του Βυζαντίου μετά την Δ΄ σταυροφορία; (σ. 62)
 51. Περιγράψτε την ιδεολογία που διαμορφώνει ο βυζαντινός μετά την άλωση της πόλης από τους σταυροφόρους (σ. 63)
 52. Τι γνωρίζετε για την ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο; (σ. 62)
 53. Ποιους θεσμούς αξιοποίησαν οι Οθωμανοί κατά τις κατακτήσεις τους (γαζήδες, παιδομάζωμα) (σ. 65)
 54. Ποιες ήταν οι συνέπειες της Άλωσης της Πόλης το 1453 για τους Έλληνες και τη Δύση; (σ. 67)
 55. Ποια ήταν η πνευματική κληρονομιά του Βυζαντίου στη Ρωσία, τα Βαλκάνια και τη Δύση; (σ. 67-68)
 56. Περιγράψτε σύντομα τα επιτεύγματα του Καρλομάγνου και τις σχέσεις του με το Βυζάντιο (σ. 88)
 57. Πώς οργάνωσε τη διοίκηση της αυτοκρατορίας του ο Καρλομάγνος; (σ. 88)
 58. Η Συνθήκη του Βερντέν και η σημασία της (σ. 88)
 59. Ποια τα κίνητρα και οι προϋποθέσεις των Ανακαλύψεων; (σ. 110)
 60. Ποιες τεχνολογικές καινοτομίες διευκόλυναν τις Ανακαλύψεις; (σ. 110)
 61. Να αναφέρετε τους σπουδαιότερους εξερευνητές και τις ανακαλύψεις τους. (σ. 110)
 62. Ποια πολιτική ακολούθησαν οι Ευρωπαίοι στις περιοχές που ανακάλυψαν; Πώς επηρεάστηκαν από τις Ανακαλύψεις οι σχέσεις των ευρωπαϊκών κρατών; (σ. 110-111)
 63. Ποιες ήταν οι συνέπειες των Ανακαλύψεων για την Ευρώπη και για τον Νέο Κόσμο; (σ. 111-112)
 64. Τι είναι η Αναγέννηση; Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της; (σ. 113)
 65. Ποια αντίληψη για τον κόσμο έχει ο άνθρωπος του Μεσαίωνα και ποια ο άνθρωπος της Αναγέννησης; (σ. 113)
 66. Τι είναι ο ανθρωπισμός και πώς εκφράστηκε; (σ. 113)
 67. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του «οικουμενικού ανθρώπου»; (σ. 114)
 68. Ποια ήταν η συμβολή των Ελλήνων λογίων στην ενίσχυση των ανθρωπιστικών σπουδών; (σ. 114)
 69. Τυπογραφία. Πότε και από ποιον ανακαλύφθηκε; (σ. 115)
 70. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο εσωτερικό της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας κατά τον 16ο αι; Πώς αντέδρασε ο Λούθηρος στην κατάσταση αυτή; (σ. 120)
 71. Πώς αντέδρασε η ρωμαιοκαθολική εκκλησία στη μεταρρύθμιση του Λουθήρου; (σ. 120 – 121)

Σελίδες: 1 2

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση