Λύκεια: 4 μέρες μαθημάτων και μετά εξετάσεις -Οι έλεγχοι προόδου και η έκδοση των αποτελεσμάτων | Alfavita

eklisxoliaΗ αξιολόγηση των μαθητών, οι έλεγχοι προόδου του δευτέρου τετραμήνου, το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, η εξεταστέα ύλη, η έκδοση των αποτελεσμάτων και η ειδική εξεταστική περίοδος του Ιουνίου

Τα σχολεία ξανανοίγουν την Δευτέρα 13 Μαϊου και τουλάχιστον για τους 230.000 μαθητές των Λυκείων αυτό σημαίνει 4 μέρες μαθημάτων και μετά προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 32515/ΓΔ4/29-03-2024 Υ.Α. (ΑΔΑ:ΨΨ5Ψ46ΝΚΠΔ-11Ρ) με θέμα «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2023- 2024» (Β΄2086), η ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γενικά Λύκεια και Λύκεια Ε.Α.Ε. ορίζεται η Παρασκευή 17 Μαΐου 2024, ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται στους/στις μαθητές/τριες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Αυτό σημαίνει ότι την ερχόμενη Δευτέρα 13 Μαϊου με το που θα πατήσουν οι μαθητές το πόδι τους στο σχολείο θα τους ανακοινωθεί και το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων.

Μετά τη λήξη, προτείνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών των Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε. της χώρας: Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. διεξάγονται από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο έως την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024.

Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. διεξάγονται από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 έως τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται έως την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024.

Σύμφωνα με το αρθρο 105 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4692/2020 (Α΄ 111), προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, για τους/τις μαθητές/τριες που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου και για τους/τις μαθητές/τριες της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο..

Η έκδοση των αποτελεσμάτων, μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, θα γίνει μέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων και των δύο εξεταστικών περιόδων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Οι μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους/τις οποίους/ες προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή από τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, στο σχολείο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση.

Επισημαίνεται ότι σε ό,τι αφορά τους ελέγχους προόδου του δευτέρου τετραμήνου, αυτοί παραδίδονται στους κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή στους/στις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες έως την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

Επίσης, προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος στις αρχές του Σεπτεμβρίου, για τους/τις μαθητές/τριες που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, για τους/τις μαθητές/τριες των Α΄ και Β΄ τάξεων που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. και για τους/τις μαθητές/τριες της Γ’ τάξης που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο..

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων και οι Διευθυντές/ντριες Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την ορθολογική κατάρτιση του προγράμματος των εξετάσεων, προκειμένου οι μαθητές/τριες να έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση

 

Πώς αξιολογούνται οι μαθητές των ΓΕΛ

Ο νέος νόμος ορίζει ότι ο βαθμός τετραμήνου στα Γενικά Λύκεια προκύπτει από τη συνεκτίμηση της προφορικής βαθμολογίας και της γραπτής επίδοσης.

Ο νόμος 4823/2021 τροποποίησε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 103 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), καθορίζοντας νέους όρους και προϋποθέσεις για τη διαδικασία της αξιολόγησης των μαθητών, που διαμορφώνονται ως εξής:

1. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:

α) τη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία,

β) την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα,

γ) την επίδοσή του στις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης),

δ) την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες,

ε) τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι.

Οι γραπτές δοκιμασίες διακρίνονται στις ολιγόλεπτες και στις ωριαίες. Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες πραγματοποιούνται με ή χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων. Ο αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος.

Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μία (1) διδακτική ώρα και είναι: α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης ή β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.

Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από 3 κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος.

Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου διενεργούνται στα μαθήματα όλων των Ομάδων δύο (2) τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης, μία (1) κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο δεν διενεργείται τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης.

Αν για λόγους αντικειμενικούς δεν πραγματοποιηθεί η τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης του πρώτου τετραμήνου, στο δεύτερο τετράμηνο διενεργούνται δύο (2) τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες δύνανται σε κάθε τετράμηνο να επιλέξουν τον τρόπο διεξαγωγής της τετραμηνιαίας διαδικασίας αξιολόγησης επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών που προβλέπονται στην περ. γ’ του πρώτου εδαφίου.

Ο νόμος ορίζει επίσης ότι:

 • Για μάθημα, το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν κατατίθεται βαθμολογία, αν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών.
 • Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους μαθητές έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους.
 • Με τη λήξη του Α’ και του Β’ τετραμήνου κάθε διδάσκων καταθέτει στον Διευθυντή του Σχολείου ονομαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με τους βαθμούς επίδοσης του τετραμήνου.
 • Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, η έλλειψη αυτή πρέπει να αιτιολογείται από τον διδάσκοντα με ενυπόγραφη σημείωσή του πάνω στην κατάσταση βαθμολογίας.
 • Με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και του διδάσκοντος, η προφορική βαθμολογία των μαθητών καταχωρίζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ατομικό Δελτίο (Α.Δ.) των μαθητών.

Για το Β’ τετράμηνο η καταχώριση γίνεται πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή, εκτός από την περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης που διαπιστώνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

ΓΕΛ: Διδακτέα και εξεταστέα ύλη του σχολικού έτους 2023-2024 στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων

Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων για το 2023-2024:

Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ)

Α’ Τάξη – Β΄ Τάξη  Απόφαση 91771/Δ2/21-08-2023, ΦΕΚ 5162/Β/22-08-2023

Γ’ Τάξη – Απόφαση 82785/Δ2/24-07-2023, ΦΕΚ 4768/Β/27-07-2023  (Συμπίπτει με την αντίστοιχη ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων)

 

Η αξιολόγηση των μαθητών, οι έλεγχοι προόδου του δευτέρου τετραμήνου, το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, η εξεταστέα ύλη, η έκδοση των αποτελεσμάτων και η ειδική εξεταστική περίοδος του Ιουνίου

Πηγή: Λύκεια: 4 μέρες μαθημάτων και μετά εξετάσεις -Οι έλεγχοι προόδου και η έκδοση των αποτελεσμάτων | Alfavita

Λύκεια: 4 μέρες μαθημάτων και μετά εξετάσεις -Οι έλεγχοι προόδου και η έκδοση των αποτελεσμάτων | Alfavita Διάβασε περισσότερα
17e1b4da1b3560bb6fa343847bdd0a85

Πανελλαδικές 2024: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δύο είναι οι αλλαγές για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2024 , οι οποίες ήδη ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, και αφορούν   τις  προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και η αντικατάσταση του  αγωνίσματος  Δρόμου 400μ. με τα 200μ. για τα αγόρια.

Οι Πανελλαδικές για τα ΓΕΛ αρχίζουν στις 31-5-24 και για τα ΕΠΑΛ στις 30-5-24.

Πατήστε, αντίστοιχα, παρακάτω για να δείτε τις αλλαγές που θα συναντήσουν οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές του 2024:

Εξετάσεις

Εξεταστέα ύλη

Αριθμός Εισακτέων

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Συντελεστές Βαρύτητας

Μουσικά τμήματα

Στρατιωτικές Σχολές

Σχολές Αστυνομίας

Σχολές Λιμενικού

Υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Σημείωση: Οι υποψήφιοι και οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ενδέχεται κάποιες από τις παραπάνω πληροφορίες να έχουν τροποποιηθεί, οπότε θα πρέπει πάντα  να αντλούν επίσημες πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πηγή: Πανελλαδικές 2024: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Πανελλαδικές 2024: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Διάβασε περισσότερα
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 2024 ΜΕ ΑΔΑ ΨΔ1Φ46ΝΚΠΔ-ΔΒ7. blog

Εξεταστικά Κέντρα για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών, έτους 2024

 1. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.251/38096/Α5/11-04-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήματα Α΄και Β΄ του Υ.ΠAI.Θ.A.
 2. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.253.2/101735/Α5/14-09-2023 (ΑΔΑ:ΩΝ3646ΝΚΠΔ-ΣΝΙ)) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
 3. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1538/10-12- 2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, ορίζουμε τις παρακάτω σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας, ως Εξεταστικά Κέντρα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων του Ειδικού μαθήματος των Αγγλικών, έτους 2024Λήψη αρχείου

 

Εξεταστικά Κέντρα για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών, έτους 2024 Διάβασε περισσότερα
ypoyrgeio paideias2

Οδηγίες προς τους γονείς για τις εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών (Α ́, Β ́, Γ ́ τάξη ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.)

Επιστολή με οδηγίες για τις εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α ́, Β ́, Γ ́ τάξη ημερησίου και Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξη Εσπερινού, (ΓΕ.Λ.1*/ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2024-2025, απέστειλε το υπουργείο Παιδείας προς τους γονείς και κηδεμόνες.

Πατήστε εδώ για ερωτήσεις απαντήσεις ←

 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ. [1]/ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ← ).

 

Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

 • Η είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές θα πραγματοποιηθεί με κωδικούς ΓΓΠΣΨΔ (TaxisNet).
 • Ο κηδεμόνας που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με κωδικούς ΓΓΠΣΨΔ (TaxisNet) θα πρέπει να είναι αυτός/ή που έχει δηλωθεί ως «Κηδεμόνας E-eggrafes» στο σχολείο όπου φοιτά τώρα (το τρέχων σχολικό έτος 2023-2024) ο/η μαθητής/τρια.
 • Για να γίνει αυτό, και, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία σας, θα πρέπει:
  1. ο γονέας/κηδεμόνας που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση, δηλαδή ο «Κηδεμόνας E-eggrafes», να συμπληρώσει τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση
  2. ο έτερος κηδεμόνας να συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση που τον αφορά και να τις αποστείλουν/καταθέσουν στο σχολείο.
 • Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση των στοιχείων της Υπεύθυνης Δήλωσης από τον γονέα/κηδεμόνα που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής, καθώς θα πρέπει να συμπληρώσει ακριβώς τα στοιχεία του όπως εμφανίζονται στο taxisnet.
  1. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υπεύθυνη Δήλωση  Α pdf
  2. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υπεύθυνη Δήλωση  Α doc
  3. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υπεύθυνη Δήλωση Β pdf
  4. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υπεύθυνη Δήλωση Β doc
 • Η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, βάσει της οποίας θα εγγραφεί-κατανεμηθεί ο/η μαθητής/τρια, είναι αυτή η οποία θα συμπληρώσετε στις υπεύθυνες δηλώσεις (θα πρέπει να ταυτίζεται και στις δύο Υ.Δ.). Αν η διεύθυνση είναι διαφορετική από αυτή που έχετε ήδη δηλώσει στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool, δηλαδή δεν κατοικείτε πλέον στην ίδια διεύθυνση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε έγκαιρα με τη σχολική μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια και να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά που θα σας ζητήσουν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αλλαγή.

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, μόλις ενεργοποιηθεί η εφαρμογή https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ← θα χρειαστούν εκτός των κωδικών ΓΓΠΣΨΔ (TaxisNet):

  1.  Η ακριβής ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας, η οποία είναι αυτή που έχει ήδη δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool. Αν υπάρχει θέμα διόρθωσης, παρακαλείστε να την πραγματοποιήσετε άμεσα στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια, μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα που θα σας ενημερώσει για τις απαραίτητες διαδικασίες.
  2. Ο Αριθμός Μητρώου μαθητή/τριας, ο οποίος αναγράφεται σε έγγραφα από το σχολείο, όπως η βαθμολογία της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιο τέτοιο έγγραφο στη διάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο για να σας δώσουν τον αριθμό.

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή e-εγγραφές δεν διατηρεί αρχείο αιτήσεων προηγούμενων ετών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί διαγράφονται.

 

Για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές θα ενημερωθείτε:

  1. μέσω email από τη σχολική μονάδα που φοιτά κατά το τρέχον έτος ο/η μαθητής/τρια,
  2. μέσω σχετικού Δελτίου Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
  3. από την πρώτη σελίδα της εφαρμογής https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ←.

Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας θα είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή η σχετική εγκύκλιος, καθώς και οδηγοί χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να απευθύνεστε στις σχολικές μονάδες για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι εγγραφές των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2024-2025.

 

ΓΕ.Λ.1* Στην κατηγορία των ΓΕ.Λ. ανήκουν και τα Πρότυπα, Πειραματικά, Καλλιτεχνικά, Μουσικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία.

Πηγή: Οδηγίες προς τους γονείς για τις εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών (Α ́, Β ́, Γ ́ τάξη ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. ←)

Οδηγίες προς τους γονείς για τις εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών (Α ́, Β ́, Γ ́ τάξη ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.) Διάβασε περισσότερα
ΣΕΠ NEW FINAL

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ – Επιλέγοντας εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές

ΣΕΠ NEW FINALΓια μαθητές και μαθήτριες των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) Δυτικής Θεσσαλονίκης καθώς και οι γονείς και κηδεμόνες, δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού με τίτλο: «Επιλέγοντας εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές» Περιλαμβάνει εννέα (9) εβδομαδιαίες συναντήσεις, με κάθε συνάντηση να έχει διάρκεια ενενήντα (90) λεπτών. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο συγκρότημα ΕΠΑ.Λ. Σταυρούπολης 14:30-16:00.

Οι τέσσερις θεματικοί άξονες του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:


 • 19/03/2024 Ανακαλύπτω την προσωπικότητά μου (Διάλεξη)
 • 26/03/2024 Ανακαλύπτω την προσωπικότητά μου (Εργαστήριο)

 • 02/04/2024 Λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων (Διάλεξη)
 • 09/04/2024 Λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων (Εργαστήριο)

 • 16/04/2024 Ανακαλύπτοντας επαγγελματικά πεδία (Διάλεξη)
 • 23/04/2024 Ανακαλύπτοντας επαγγελματικά πεδία (Διάλεξη). Συνεργασία με Σ.Ε.Β.Ε.-Σύνδεσμο Εξαγωγέων
 • 14/05/2024 Ανακαλύπτοντας επαγγελματικά πεδία (Επισκέψεις σε επιχειρήσεις και
  οργανισμούς)

 • 18/06/2024 Επιλογές σπουδών μετά το Λύκειο (Διάλεξη)
 • 25/06/2024 Επιλογές σπουδών μετά το Λύκειο (Εργαστήριο)

Για την παρακολούθηση μιας ή περισσοτέρων θεματικών,   η συμπλήρωση της φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ: https://forms.office.com/e/B08CLnYyHG ←

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ – Επιλέγοντας εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές Διάβασε περισσότερα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ _ 2024

Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2024.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται το πλήρες πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2024.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ←Λήψη αρχείου

Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2024. Διάβασε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΙΟΣ 2023-2024

Μετά από τον σύλλογο διδασκόντων που έγινε σήμερα 17/05/2024 σας ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα φοίτησης ΜΑΙΟΥ 2023-2024 , μπορείτε να αναζητήσετε τους αριθμούς μητρώου σας στους ελέγχους που θα σας σταλούν σήμερα ηλεκτρονικά.

Επίσης σας ενημερώνουμε για το :  Πρόγραμμα εξετάσεων Μάϊου – Ιουνίου 2023-2024←

Οδηγίες και υποχρεώσεις μαθητών/τριών για τις Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΙΟΣ 2023-2024 Διάβασε περισσότερα

Οδηγίες και υποχρεώσεις μαθητών/τριών για τις Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

exetaseis diabasma1. Γενικές οδηγίες

Παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στην προσέλευση των μαθητών/τριων

Η κατανομή των μαθητών γίνεται στις αίθουσες με αλφαβητική σειρά εκτός από την περίπτωση των αδελφών όπου επιβάλλεται παρέκκλιση.

2. Χρόνος και διαδικασία εξέτασης.

Η διάρκεια της εξέτασης είναι έως δύο (2) ώρες, εκτός από τα μαθήματα της Γλωσσικής Διδασκαλίας και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, καθώς και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων από Μετάφραση  και Σχέδιο , τα οποία  συνεξετάζονται σε τρίωρη (03) εξέταση και σε χωριστό φύλλο απαντήσεων.

Η δυνατή αποχώρηση μετά την έναρξη της εξέτασης είναι μετά τα τριάντα (30) λεπτά.

Διευκρινίσεις δίδονται μέχρι τη δυνατή αποχώρηση.

Μετά την εξέταση οι μαθητές απομακρύνονται από το κτίριο και τον χώρο της αυλής.

3. Καθυστερημένη προσέλευση ή απουσία .

Μαθητής/τρια που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται από το Σύλλογο Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό «Ανεπαρκώς» μηδέν ένα (01) (παράγραφος 1 άρθρο 10, Π.Δ. 126/2016),,

Μαθητής/τρια που απουσιάζει δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος, λόγω ασθενείας ή άλλου σοβαρού λόγου, με αίτηση του κηδεμόνα που υποβάλλεται στο Διευθυντή του σχολείου εξετάζεται μετά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις (άρθρο 4, Ν. 4692/2020).

4. Προσωπικά Αντικείμενα.

Επιτρεπόμενα αντικείμενα  μπλε ή μαύρο στυλό, μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα και νερό.

Μη επιτρεπόμενα αντικείμενα ή μέσα : (βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών, σακίδιο, διορθωτικό (blanco) ή άλλα αντικείμενα.

5. Κανόνες αίθουσας

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζόμενου. Εάν μαθητής θορυβεί και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζόμενων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή του επιτηρητή και των διδασκόντων του εξεταζόμενου μαθήματος. Το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται με τον βαθμό μηδέν ένα (01) με απόφαση του Διευθυντή και μετά από εισήγηση των διδασκόντων του εξεταζόμενου μαθήματος, ενώ συντάσσεται σχετική πράξη (άρθρο 7 Π.Δ. 126/2016).

Η Διεύθυνση του σχολείου και ο Σύλλογος διδασκόντων, Εύχονται στους μαθητές και στους γονείς/κηδεμόνες «Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στις εξετάσεις».

Οδηγίες και υποχρεώσεις μαθητών/τριών για τις Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Διάβασε περισσότερα

ΤΕΦΑΑ – Γυμναστική Ακαδημία 2024

Εισαγωγή στη Γυμναστική Ακαδημία – ΤΕΦΑΑ 2024 Προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης – Πρακτικής Δοκιμασίας ΤΕΦΑΑ 2024 H υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων γ…

Προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης – Πρακτικής Δοκιμασίας ΤΕΦΑΑ 2024

υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα  17 Ιουνίου 2024  μέχρι και την Παρασκευή  28 Ιουνίου 2024.

Οι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Γυμναστική Ακαδημία, εκτός από τις εξετάσεις στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων, πρέπει να περάσουν από υγειονομικές εξετάσεις και από πρακτικές δοκιμασίες αγωνισμάτων.

 

Προσοχή! – Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ, ΔΕΝ μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα) κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων στα αγωνίσματα, διότι η αίτηση – δήλωση ήταν δεσμευτική.

Προσοχή! – Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.

Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοιΥγειονομικής Εξέταση

ΤΕΦΑΑ

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή πρέπει να έχουν μαζί τους:

α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες
β) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου.
γ) Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.

και τις κάτωθι ιατρικές εξετάσεις:

είτε  Α)  i) βεβαίωση οπτικής οξύτητας,

ii) ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση και

iii) καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση,

τα οποία μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό,

είτε Β)
αντίγραφο δελτίου υγειονομικής εξέτασης ή βεβαίωση ικανότητας (εφόσον υπάρχουν), στα οποία αναγράφεται ότι ο υποψήφιος έχει κριθεί κατάλληλος από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των Στρατιωτικών Σχολών ή των Αστυνομικών Σχολών ή των Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή των Σχολών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι ιατρικές αυτές εξετάσεις μπορεί να είναι από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη ιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Δείτε τα Αγωνίσματα και τον τρόπο βαθμολογίας

Δείτε τις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας και ποιο πρόγραμμα θα έχει κάθε επιτροπή
 • Διεύθυνση Α’ Αθήνας,
 • Διεύθυνση Β’ Αθήνας,
 • Διεύθυνση Γ’ Αθήνας,
 • Διεύθυνση Δ’ Αθήνας,
 • Διεύθυνση Πειραιά,
 • Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής,
 • Διεύθυνση Αχαΐας (Πάτρα),
 • Διεύθυνση Αρκαδίας (Τρίπολη), το αγώνισμα της κολύμβησης διεξάγεται στο Ναύπλιο
 • Διεύθυνση Έβρου (Αλεξανδρούπολη),
 • Διεύθυνση Ηρακλείου,
 • Διεύθυνση Ιωαννίνων,
 • Διεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης,
 • Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης,
 • Διεύθυνση Καβάλας,
 • Διεύθυνση Κοζάνης, το αγώνισμα της κολύμβησης διεξάγεται στην Πτολεμαΐδα.
 • Διεύθυνση Λάρισας,
 • Διεύθυνση Μαγνησίας,
 • Διεύθυνση Τρικάλων, δεν διεξάγεται το αγώνισμα της κολύμβησης σε αυτή την επιτροπή
 • Διεύθυνση Λέσβου, το αγώνισμα της κολύμβησης διεξάγεται στη Χίο

Διευκρινίζεται ότι  όσοι θα προσέρχονταν στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και επιθυμούν να εξεταστούν στο αγώνισμα της κολύμβησης, λόγω έλλειψης κολυμβητηρίου 50μ. στην συγκεκριμένη πόλη, θα πρέπει να προσέλθουν για όλες τις πρακτικές δοκιμασίες τους στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Λάρισα ή στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα το Βόλο.

ΔΕΝ επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

Οι συγκεκριμένοι χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιτροπής, ανακοινώνονται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αναρτάται στις ιστοσελίδες τους.

Παρακαλούμε όπως τηρηθεί αυστηρά το πρόγραμμα, πλην των περιπτώσεων υποψηφίων των ΕΠΑΛ που εξετάζονται έως και τις 16 Ιουνίου,  των υποψηφίων  που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 17 έως και 29 Ιουνίου καθώς και άλλων εξαιρετικών και έκτακτων περιπτώσεων. Για τους συγκεκριμένους υποψηφίους η οικεία επιτροπή οφείλει να ορίζει, διαφορετική ημέρα εξέτασης εφόσον η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας συμπίπτει με την ημέρα εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Πληροφορίες για Τμήματα ΤΕΦΑΑ

Υπάρχουν 5 τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού που βρίσκονται:
 • Αθήνα
 • Θεσσαλονίκη
 • Τρίκαλα
 • Σέρρες
 • Κομοτηνή
Οι υποψήφιοι ΓΕΛ έχουν πρόσβαση στα ΤΕΦΑΑ από όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού καθώς περιλαμβάνονται σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία.
Όλοι οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ έχουν πρόσβαση στα ΤΕΦΑΑ καθώς τα συγκεκριμένα τμήματα εντάσσονται στο πεδίο που μπορούν να επιλέξουν ανεξάρτητα από τον τομέα που έχουν αποφοιτήσει.

Υποψήφιοι που δε θα δηλώσουν επιθυμία εισαγωγής στα ΤΕΦΑΑ κατά την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις , δεν μπορούν τελικά να είναι υποψήφιοι για τα συγκεκριμένα τμήματα.

Όσοι υποψήφιοι ΓΕΛ ενδιαφέρονται για το 10% των θέσεων στα ΤΕΦΑΑ χωρίς νέα εξέταση και ήταν και τότε υποψήφιοι για τα συγκεκριμένα τμήματα, δε θα διαγωνιστούν εκ νέου στις πρακτικές δοκιμασίες, αλλά θα διατηρήσουν τις επιδόσεις τους από τη τελευταία συμμετοχή τους στις πρακτικές δοκιμασίες.
Απόφοιτοι ΓΕΛ που δεν είχαν υποβληθεί στις πρακτικές δοκιμασίες των ΤΕΦΑΑ, φέτος δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των ΤΕΦΑΑ.
Απόφοιτοι ΕΠΑΛ δεν μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με το 10%.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ επιλέγουν τρία αγωνίσματα για εξέταση από τα τέσσερα (4) που περιλαμβάνουν οι πρακτικές δοκιμασίες.

Το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει τις έδρες των επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι σε αυτές.
Η διεξαγωγή της Υγειονομικής Εξέτασης και Αθλημάτων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προγράμματα που θα ανακοινωθούν από κάθε επιτροπή
Οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ ανακοινώνονται τέλος Ιουλίου, δηλαδή μετά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.
Υπενθυμίζεται ότι διαδικασίες εισαγωγής στα ΤΕΦΑΑ προβλέπονται και στις Επαναληπτικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.
Για το άθλημα της κολύμβησης (50μ. ελεύθερο) για την ίση μεταχείριση των υποψηφίων πρέπει το αγώνισμα αυτό να διεξάγεται σε κολυμβητήριο των 50μ.

Πηγή: ΤΕΦΑΑ – Γυμναστική Ακαδημία 2024

ΤΕΦΑΑ – Γυμναστική Ακαδημία 2024 Διάβασε περισσότερα

Καλή Ανάσταση!

Καλή ΑνάστασηΗ Ανάσταση του Θεανθρώπου ας ξυπνήσει την ελπίδα σε όλους μας, για έναν κόσμο πιο ανθρώπινο, δημιουργικό και ευτυχισμένο. Είθε η φετινή Λαμπρή να αποτελέσει ένα μήνυμα Αναγέννησης για τον τόπο μας.

Κάθε τέλος είναι και μια αρχή!
Κάθε Σταύρωση και μια Ανάσταση!
Καλό Πάσχα!
Καλή Ανάσταση!
Καλή Ανάσταση! Διάβασε περισσότερα