ΣΧΟΛΕΙΟ

47517-532-1(1)-960

Καλώς ορίσατε στον δικτυακό τόπο του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ηγουμενίτσας

Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η ενημέρωση των μαθητών,των εκπαιδευτικών και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, τις δραστηριότητες του σχολείου μας, τον επαγγελματικό προσανατολισμό των αποφοίτων μας, και διάφορα άλλα ενδιαφέροντα θέματα.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο μπορούν να εγγραφούν όλοι οι μαθητές που εργάζονται, καταθέτοντας πιστοποιημένα έγγραφα που τεκμηριώνουν την εργασιακή τους κατάσταση και ότι εργάζονται αποδεδειγμένα προς βιοπορισμό.

Εγγράφονται ακόμα άνεργοι μαθητές, κάτοχοι κάρτας ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και μητέρες ανήλικων τέκνων με αποκλειστική οικιακή απασχόληση, προκειμένου η απόκτηση απολυτηρίου από τους εν λόγω μαθητές να διευκολύνει την εξεύρεση εργασίας.

Η φοίτηση στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια διαρκεί τέσσερα (4) σχολικά έτη, με αντίστοιχες τάξεις, Α Εσπερινού, Β Εσπερινού, Γ Εσπερινού και Δ Εσπερινού.

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου είναι από 18.45 έως 22.10΄ με πέντε διδακτικές ώρες σε πλήρη ανάπτυξη του ωρολογίου προγράμματος.

Εγγραφές
Η αντιστοιχία με τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια είναι:

Η Α Ημερησίων Σχολείων αντιστοιχεί με τις Α και Β τάξεις Εσπερινών Σχολείων.
Η Β Ημερησίων Σχολείων αντιστοιχεί με την Γ Εσπερινών Σχολείων.
Η Γ Ημερησίων Σχολείων αντιστοιχεί με την Δ Εσπερινών Σχολείων.

Έτσι, δικαίωμα μετεγγραφής στη Γ΄ Τάξη Εσπερινού, έχουν οι μαθητές που προήχθησαν από την Α΄ Τάξη ημερήσιου Λυκείου, ενώ στη Δ΄ Τάξη όσοι προήχθησαν από τη Β΄ Τάξη ημερήσιου Λυκείου.

Πτυχιούχοι των ΤΕΣ, Α-κύκλου ΤΕΕ, Β-κύκλου ΤΕΕ και Σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ εγγράφονται στην Γ τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου. Μαθητές των ΤΕΛ οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει των Α τάξη καθώς και οι μαθητές της Β και Γ τάξης ΤΕΛ εγγράφονται επίσης στην Γ τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ 104/79 (ΦΕΚ 23 τ. Α΄), μετεγγραφές μαθητών από Ημερήσια Λύκεια (Δημόσια και Ιδιωτικά) σε Εσπερινά, επιτρέπονται κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνα και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο μαθητής εργάζεται αποδεδειγμένα προς βιοπορισμό.

Ως εκ τούτου, oι Διευθυντές των Εσπερινών Γενικών Λυκείων (Δημοσίων ή Ιδιωτικών) στα οποία ζητείται η μετεγγραφή οφείλουν να ζητούν, εκτός από τα προβλεπόμενα στην παρ. 12 του άρ. 8 του ίδιου Π.Δ., όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. ΣΤ5/71/01-12-1986 Υ.Α. (ΦΕΚ 834 τ. Β΄) δικαιολογητικά, αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να σχηματίσουν την πεποίθηση ότι πράγματι υφίσταται ο προβαλλόμενος κατά τις διατάξεις του άρ. 15 του Π.Δ. 104/79 λόγος μετεγγραφής.

Επικαιροποιημένα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται από τους κηδεμόνες των μαθητών κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους φοίτησης.

Για τις περιπτώσεις μετεγγραφής από Δημόσιο Ημερήσιο Λύκειο σε Δημόσιο Εσπερινό, πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Π.Δ. 104/79 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του ιδίου Π.Δ. Στις περιπτώσεις μετεγγραφής από Ιδιωτικό Ημερήσιο Λύκειο σε Δημόσιο Εσπερινό, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 104/79 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του ιδίου Π.Δ. Στις περιπτώσεις μετεγγραφής από Ιδιωτικό Ημερήσιο Λύκειο σε Ιδιωτικό Εσπερινό και από Δημόσιο Ημερήσιο Λύκειο σε Εσπερινό Ιδιωτικό, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 15 του Π.Δ. 104/1979, όπως αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 294/1980 (ΦΕΚ 81 τ. Α΄) σε συνδυασμό  με το άρθρο 17 του 104/1979 Π.Δ. (δηλαδή εκτός από την θεώρηση του πρωτότυπου Ατομικού Δελτίου των μαθητών είναι ανάγκη να υπάρχει έγκριση του αρμόδιου Προϊσταμένου Γραφείου ή Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Σύμφωνα με το Αρ.Πρωτ.134059/Γ2/25-10-2010/ΥΠΔΒΜΘ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, δύνανται να εγγράφονται στα Εσπερινά Λύκεια της χώρας, άνεργοι μαθητές, κάτοχοι κάρτας ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και μητέρες ανήλικων τέκνων με αποκλειστική οικιακή απασχόληση, προκειμένου η απόκτηση απολυτηρίου από τους εν λόγω μαθητές να διευκολύνει την εξεύρεση εργασίας.

Πανελλαδικές Εξετάσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Εσπερινών Γενικών Λυκείων έχουν όσοι μαθητές συμπλήρωσαν δύο (2) έτη φοίτησης στο Σχολείο μας.
Συγκεκριμένα:
Οι μαθητές της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Λυκείων έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν:
1) να εξεταστούν Πανελλαδικά με ξεχωριστά θέματα και σε ύλη από την ύλη των ημερήσιων Λυκείων.
2) να εξεταστούν σε επίπεδο σχολικής μονάδας σε όλα τα μαθήματα, με θέματα που ορίζονται από τους διδάσκοντες καθηγητές, χωρίς προσαρμογή της προφορικής βαθμολογίας, για την ανάκτηση απολυτηρίου. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή οι μαθητές δεν έχουν το δικαίωμα επιλογής για τις σχολές των ΑΕΙ – ΤΕΙ τη χρονιά της αποφοίτησης, δικαίωμα όμως αποκτούν από το αμέσως επόμενο σχολικό έτος, εφ” όσον βέβαια έχουν συμπληρώσει δυο έτη φοίτησης στο Εσπερινό Λύκειο.

Σύμφωνα με το Αρ.Πρωτ.Φ.251/124197/Β6/11-10-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Εισαγωγή των αποφοίτων Εσπερινών Λυκείων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», δεν υπάρχει αναγκαιότητα της πλήρους φοίτησης στις δύο τελευταίες τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου – ΕΠΑΛ Ομάδα Β’ για τους υποψηφίους που υπάγονται στις κάτωθι περιπτώσεις:
1) για τους υποψηφίους που εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους που προέκυψαν μετά την αποφοίτησή τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου:
α) θάνατο του ενός τουλάχιστον των γονέων,
β) αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του, σε ποσοστό άνω του 67%, ή
2) για τους υποψηφίους που εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου
α) μετά την συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας, είτε
β) λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.

Εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ
Οι μαθητές των Εσπερινών Λυκείων εισάγονται σε ποσοστό 1% σε όλες τις σχολές των ΑΕΙ – ΤΕΙ, εκτός των στρατιωτικών σχολών, εφ’ όσον έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του σχολείου.

Διδασκόμενα μαθήματα

Α” τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 70000/Γ2/21−06−2011 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1557) , η Α΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας είκοσι εννέα (19) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και ερευνητική εργασία (Project) διάρκειας τριών (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Επομένως, οι μαθητές της Α΄ του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας είκοσι δύο (21) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Α” ΛΥΚΕΙΟΥ

Μάθημα Ώρες
Υποχρεωτικά
Ελληνική Γλώσσα (*1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Θρησκευτικά 1
Ιστορία 2
Μαθηματικά (*2) Άλγεβρα 2/1
Γεωμετρία 1/2
Ξένη Γλώσσα 2
Φυσικές Επιστήμες (*3) Φυσική 2
Χημεία 1
Βιολογία 1
Φυσική Αγωγή 1
Ερευνητική εργασία (Project) 2
Σύνολο 21

*1. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική
Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

*2. Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους : α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία

*3. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους : α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία

Το πρόγραμμα αυτό ισχύει από το σχολικό έτος 2011 – 2012 και εφεξής.


Β” τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1163/10-04-2012 , στη Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας είκοσι μίας (21) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

B” ΛΥΚΕΙΟΥ

Μάθημα

Ώρες

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θρησκευτικά

1

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

3

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

Ιστορία

2

Άλγεβρα

1

Γεωμετρία

1

Φυσική

1

Χημεία

1

Φυσική Αγωγή

1

Ξένη Γλώσσα

2

Αρχές Οικονομίας

2

Ερευνητική εργασία (Project)

2

Σύνολο

21

Το πρόγραμμα αυτό ισχύει από το σχολικό έτος 2012 – 2013 και εφεξής.


Γ” τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1163/10-04-2012 ,

Τα μαθήματα της Γ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων.

  • Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά δεκαοκτώ (18) ώρες εβδομαδιαίως.
  • Τα μαθήματα Κατευθύνσεων είναι υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές, συνολικής διάρκειας επτά (07) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας για τη Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση, και οκτώ (08) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας για τη Θεωρητική Κατεύθυνση.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

 

Γ” ΛΥΚΕΙΟΥ

Μάθημα

Ώρες

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θρησκευτικά

1

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

3

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

Ιστορία

2

Άλγεβρα

1

Γεωμετρία

1

Φυσική

1

Χημεία

1

Βιολογία

1

Ξένη Γλώσσα

2

Σύνολο

21

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα

4

Αρχές Φιλοσοφίας ή Πολιτική και Δίκαιο

2

Λατινικά

2

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)
Μαθηματικά

3

Φυσική

2

Χημεία

2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)
Μαθηματικά

3

Φυσική

2

Τεχνολογία Επικοινωνιών

2

Το πρόγραμμα αυτό ισχύει από το σχολικό έτος 2012 – 2013 και εφεξής.


Δ” τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Σύμφωνα με την Υ.Α. Αρ.Πρωτ.63444/Γ2/27-06-2005/ΥΠΕΠΘ , τα μαθήματα της Δ” τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων.

• Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως.

• Τα μαθήματα Κατευθύνσεων είναι υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές και διδάσκονται συνολικά δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως.

Στη Δ΄ Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου η Τεχνολογική κατεύθυνση χωρίζεται σε δυο κύκλους: Τον κύκλο Τεχνολογίας και Παραγωγής και τον κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Δ” ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Μάθημα

Ώρες

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θρησκευτικά

1

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

1

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

Ιστορία

2

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

2

Φυσική

1

Βιολογία

1

Σύνολο

12

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Αρχαία Ελληνικά

5

Νεοελληνική Λογοτεχνία

3/2

Λατινικά

2/3

Ιστορία

2

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Μαθηματικά

5

Φυσική

3

Χημεία

2

Βιολογία

2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
Μαθηματικά

5

Φυσική

3

Χημεία – Βιοχημεία

2

Ηλεκτρολογία

2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
Μαθηματικά

5

Φυσική

3

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

2

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

2

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

2

Το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας είναι μάθημα επιλογής της Δ΄ τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου και μάθημα αυξημένης βαρύτητας για τους μαθητές που θα επιλέξουν το 5ο επιστημονικό πεδίο.

Ωράριο λειτουργίας

Το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων λειτουργεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 18:30 έως 22:20.

Οι ώρες των μαθημάτων έχουν ως ακολούθως:

ΩΡΑ ΑΠΟ ΕΩΣ
18:45 19:25
19:30 20:10
20:15 20:55
21:00 21:35
21:40 22:10

 Σχολιάστε