Αίτηση για Αξιολόγηση

 

1.Η αίτηση αξιολόγησης του γονέα υποβάλλεται στο σχολείο και συνοδεύεται από Περιγραφική Παιδαγωγική Εκτίμηση που αφορά τη μαθησιακή ικανότητα και τη συμπεριφορά του μαθητή, την οποία συμπληρώνουν οι εκπαιδευτικοί. Όλα τα παραπάνω αποστέλλονται ταχυδρομικά στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Η αίτηση μπορεί επίσης, να κατατεθεί και στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. απευθείας.

2.Αν το παιδί δεν έχει ακόμα εγγραφεί σε σχολείο, οι γονείς υποβάλλουν την αίτηση στο ΚΕΔ.Δ.Υ μαζί με όλες τις γνωματεύσεις, ιατρικές εξετάσεις, κ.λ.π.

3.Στη συνέχεια όλες οι αιτήσεις  καταχωρούνται ηλεκτρονικά στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. βάση ημερομηνίας υποβολής.

4.Για μαθητές που ήδη φοιτούν σε σχολείο Γενικής Αγωγής, οι οποίοι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος, πριν την παραπομπή τους στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. είναι καλό να έχουν εξαντληθεί όλες οι διαδικασίες παρέμβασης από το σχολείο, π.χ., συνεργασία γονέα με εκπαιδευτικούς τάξης και εκπαιδευτικό Τμήματος Ένταξης, Δ/ντή σχολικής μονάδας, Σχολικό Σύμβουλο Γενικής Αγωγής. Σε αρκετές περιπτώσεις μαθητών οι δυσκολίες αυτές είναι προσωρινές και επιλύονται εντός σχολικής μονάδας. Μόνο όταν οι δυσκολίες αυτές επιμένουν παρά την παρέμβαση και τη συνεργασία όλων, τότε παραπέμπονται οι μαθητής στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  Σε σχολείο που λειτουργεί Τμήμα Ένταξης, ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης συμμετέχει υποχρεωτικά στην Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση (αν υπάρξει ανάγκη, μπορεί να συμπληρωθεί χωριστή ΠΠΕ. Επίσης στην ΠΠΕ μπορεί να συμμετέχουν και άλλες ειδικότητες, π.χ., Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Αγγλικών κ.λ.π., όπου κρίνεται αναγκαίο).  Φ.3/527/89125/Γ1/ΥΠΕΠΘ/2004

5.Οι γονείς ειδοποιούνται τηλεφωνικώς από την υπηρεσία μας για να οριοθετηθεί το ραντεβού για την αξιολόγηση.

Καλό θα είναι να έχουν ενημερώσει οι γονείς  για το επικείμενο ραντεβού το σχολείο, ώστε ο εκπαιδευτικός της τάξης να συντάξει μία νέα περιγραφική  παιδαγωγική έκθεση και να την αποστείλει υπηρεσιακώς στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

 

 

Αφήστε μια απάντηση