Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Ενημέρωση Γονέων

Ενημέρωση γονέων, Εργαστήρια Δεξιοτήτων, Καινοτόμα προγράμματα Δεν υπάρχουν σχόλια »

Αγαπητοί γονείς

Όπως ήδη γνωρίζετε, το σκολείο μας  έχει επιλεγεί από το Υπουργείο Παιδείας , να συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου για την εφαρμογή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων.

Εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 Φιλοσοφία και Υλοποίηση της πιλοτικής δράσης:
Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται
στην πιλοτική προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα
του Δημοτικού και του Γυμνασίου, αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης. Στόχος εί-
ναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης
στους μαθητές και στις μαθήτριες, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος
με δομή Ανοικτών, Ζωντανών Προγραμμάτων Σπουδών και Διαδικασιών. Στόχος είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή Ανοικτών, Ζωντανών Προγραμμάτων Σπουδών και Διαδικασιών.

 Εκπαιδευτικό/ενημερωτικό υλικό και Θεματικοί Κύκλοι
Για την υλοποίηση του εργαστηρίου δεξιοτήτων, σε συνέχεια της από 26-02-2020 πρόσκλησης του ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ, με θέμα: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: Πρόσκληση Υποβολής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ή/και Εκπαιδευτικού Υλικού», έχει συγκεντρωθεί και σχεδιαστεί από ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ πλαίσιο προγράμματος για την πιλοτική εφαρμογή.

Το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό θα αντλείται από την ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του ΙΕΠ, με τίτλο «Πλατ- φόρμα 21+», που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό ή/και οδηγό εκπαιδευτικού, οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό ή/και φύλλα εργασίας, προτεινόμενες σχολικές δράσεις για την εργαστηριακή και βιωματική προσέγγιση του θέματος, φύλλα αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενημερωτικό υλικό προς τους γονείς, κατάλληλα διαβαθμισμένο ανά τάξη.

Υπάρχουν 4 θεματικοί κύκλοι:

Οι Θεματικοί Κύκλοι προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (περιβάλλον, ευ ζην, ασφάλεια, κοινωνία των πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και επιχειρηματικότητα) και αφορούν στην εξής θεματολογία:


 Κύκλοι δεξιοτήτων

Κατά την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης καλλιεργούνται οι παρακάτω κύκλοι δεξιοτήτων:

Α) Κύκλος των δεξιοτήτων μάθησης

– Κριτική σκέψη

– Επικοινωνία

– Συνεργασία

– Δημιουργικότητα

Β) Κύκλος των δεξιοτήτων ζωής

– Αυτομέριμνα

– Κοινωνικές Δεξιότητες

– Πολιτειότητα

– Ενσυναίσθηση και ευαισθησία

– Προσαρμοστικότητα

– Ανθεκτικότητα

– Υπευθυνότητα

– Πρωτοβουλία

– Οργανωτική ικανότητα

– Προγραμματισμός

– Παραγωγικότητα

Γ) Κύκλος των δεξιοτήτων της τεχνολογίας και της

επιστήμης

– Δεξιότητες Μοντελισμού και προσομοίωσης

– Πληροφορικός γραμματισμός

– Ψηφιακός γραμματισμός

– Τεχνολογικός γραμματισμός

– Γραμματισμός στα Μέσα – Ευχέρεια στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

– Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες

– Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο

– Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες

– Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων

– Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας

– Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα

– Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών

Δ) Κύκλος των δεξιοτήτων του νου

– Στρατηγική σκέψη

– Επίλυση προβλημάτων

– Μελέτη περιπτώσεων (case studies)

– Κατασκευές

– Πλάγια σκέψη

Εφαρμογή του Προγράμματος:

Σχέδιο δράσης της σχολικής μονάδας και του τμήματος

Κατά την έναρξη του διδακτικού έτους και το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της σχολικής μονάδας, πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον καθορισμό του ετήσιου σχεδίου δράσης της σχολικής μονάδας αναφορικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί κάθε τμήματος σχεδιάζουν τα αντίστοιχα σχέδια δράσης.

Η εκπόνηση του σχεδίου δράσης του τμήματος περιλαμβάνει υποχρεωτικά την υλοποίηση των τεσσάρων (4) Θεματικών Κύκλων με περιεχόμενο σταθμισμένο κατάλληλα ως προς την ηλικία των μαθητών/τριών και δύναται να περιλαμβάνει από 20 ως 28 εργαστήρια συνολικά, δηλαδή 5 έως 7

εβδομάδες ανά Θεματικό Κύκλο. Δηλαδή κάθε τμήμα επιλέγει από κάθε θεματικό κύκλο (Δείτε τον πίνακα παραπάνω ) μία υποενότητα και από αυτή την υποενότητα μία επιμέρους θεματική ενότητα. Σε κάθε ενότητα θα πραγματοποιηθούν από 5 ως 7 εργαστήρια. Κάθε εργαστήριο πραγματοποιείται σε 2 ως 3 διδακτικές ώρες.

 Ενδεικτικές δραστηριότητες αποτελούν:

Κατασκευές, παρουσιάσεις, παιχνίδια, δημιουργία παιχνιδιών, θεατρικό παιχνίδι, οργάνωση έρευνας ή συνέντευξης, συμμετοχή στο εκπαιδευτικό ραδιόφωνο ή στην εκπαιδευτική τηλεόραση, εργαστηριακή δημιουργία εικονικής επιχείρησης, γνωριμία και συνέντευξη κάποιου επαγγελματία ή προσωπικότητας και διοργάνωση εκδηλώσεων.

Ένταξη των εργαστηρίων στο καθημερινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

Στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του νηπιαγωγείου τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης και ν υλοποιούνται κατά την πρωινή λειτουργία στο χρονικό διάστημα (διδακτικές ώρες) που ορίζεται για τις «Οργανωμένες Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το «ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ» (Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου»: Τρεις (3) διδακτικές ώρες κατανεμημένες σε δύο (2) με τρεις (3) φορές την εβδομάδα. Η νηπιαγωγός έχει την ευελιξία να επιλέγει ανάλογα με το πλαίσιο και τη δυναμική της ομάδας, τα ενδιαφέροντα των νηπίων και τη θεματική που διαπραγματεύονται στην τάξη.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου, διαμορφωμένο με τα εργαστήρια Δεξιοτήτων

Ήδη έχει αρχίσει η εφαρμογή των εργαστηρίων της Πρώτης θεματικής ενότητας με τίτλο:

«ΕΥ ΖΗΝ – ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ».

Από αυτή την ενότητα το σχέδιο δράσης του πρώτου τμήματος βασίζεται στην επιμέρους ενότητα

«Ψυχική Υγεία» από όπου έχει επιλεγεί η επιμέρους θεματική ενότητα «Το παπάκι πάει». ‘Ένα πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί από το Χαμόγελο του Παιδιού και ως στόχο έχει την αφύπνιση των παιδιών σε θέματα αυτοπροστασίας και ιδιαίτερα όταν χάνουν τον προσανατολισμό τους ή ξεφεύγουν από την προσοχή του ενήλικα συνοδού τους.

Το σχέδιο δράσης του Δεύτερου και Τρίτου τμήματος βασίζεται στην επιμέρους ενότητα «Αυτομέριμνα, Ασφάλεια και Πρόληψη, Οδική Ασφάλεια» από όπου έχει επιλεγεί η επιμέρους θεματική ενότητα «Οδική Ασφάλεια». Στόχος να αποκτήσουν τα παιδιά οδική συνείδηση και να μάθουν να κυκλοφορούν με ασφάλεα στο δρόμο και στο αυτοκίνητο.

Επιμορφωτικές δράσεις για τους Εκπαιδευτικούς της Σχολικής Μονάδας:
Για την επίτευξη των στόχων της πιλοτικής εφαρμογής πραγματοποιήθηκε σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των σχολείων που έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στη δράση.Η επιμόρφωση υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις μέχρι τώρα από μέλη ΔΕΠ ή/και ΣΕΕ ή/και εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων ή/και στελέχη του ΙΕΠ.

Αξιολόγηση μαθητών/τριών:

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, κατά την πιλοτική φάση, εισάγουν καινοτομίες στο κοινωνικό πλαίσιο μάθησης και επιδιώκουν την καλλιέργεια της συνεργασίας και της αυτοβελτίωσης. Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, δεν αξιολογούνται με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά δίνεται έμφαση στην περιγραφική αξιολόγηση. Οι αξιολογήσεις διεξάγονται ανά τρίμηνο/τετράμηνο και Θεματικό Κύκλο, και έχουν διττό στόχο: την αξιολόγηση του προγράμματος και την αξιολόγηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων των μαθητών/τριών. Σκοπός της αξιολόγησης του Κύκλου Δεξιοτήτων εί-ναι η εκτίμηση από τον/την εκπαιδευτικό του βαθμού  προόδου κάθε μαθητή και μαθήτριας μεμονωμένα στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων. Τα φύλλα αξιολόγησης των μαθητών θα μπαίνουν στους φακέλους τους.

Η ενημέρωση για την πορεία των εργαστηρίων, θα γίνεται από τους εκπαιδευτικούς του κάθε τμήματος. Για οποιαδήποτε ερώτηση και απορία απευθύνεστε στον εκπαιδευτικό του τμήματος του παιδιού σας.

Η συνεργασία σας είναι πολύτιμη και θεωρείται απαραίτητη.

Λόγω των συνθηκών που επικρατούν φέτος, δε μπορούμε να έχουμε την επαφή που θα είχαμε διαφορετικά, καθώς δε μπορούμε να σας έχουμε δίπλα μας μέσα στην τάξη με ζωντανή παρουσία.

Αλλά θα βρούμε άλλους τρόπους επικοινωνίας, συμμετοχής  και παρουσίασης των προγραμμάτων.

                                                     Σας ευχαριστούμε πολύ!

                                            Η προϊσταμένη Ευαγγελοπούλου Αριάδνη

                                      Οι Νηπιαγωγοί:

Α΄Τμήμα: Ευαγγελοπούλου Αριάδνη  – Μαλανδρή Μάτα

Β΄Τμήμα: Κασάπη Θεανώ – Μπακούρα Ευθυμία

Γ΄Τμήμα : Αρίκα Μαρία

 

Θα βρεθούμε ξανά… Μόνο λίγο Αλλιώς!

Ενημέρωση γονέων, Χωρίς κατηγορία Δεν υπάρχουν σχόλια »

Θα βρεθούμε ξανά λοιπόν… Έφτασε η ώρα μετά από 3 σχεδόν μήνες!

Μόνο που τα πράγματα θα είναι λίγο… διαφορετικά αλλά με την ίδια αγάπη και ενδιαφέρον προς τα παιδιά.

Μελετώντας εγκυκλίους, μετρώντας με μεζούρες βάζοντας και βγάζοντας καρεκλάκια, παγκάκια και παιχνίδια διαμορφώσαμε τις τάξεις έτσι ώστε να υποδεχτούν τα παιδιά σύμφωνα με τη νέα τάξη πραγμάτων.

Δε θα βρεθούμε όλοι μαζί! Αλλά θα δημιουργήσουμε καινούριες ομάδες!

Κάθε ένα από τα 3 τμήματά μας θα χωριστεί σε 2 υποτμήματα. Θα έχουμε λοιπόν 6 καινούριες ομάδες που θα προσέρχονται εναλλάξ στο σχολείο. Η σύσταση των υποτμημάτων  έγινε αλφαβητικά και για τις μέρες προσέλευσης των παιδιών, θα ενημερωθείτε μέσω mail.

Zητάμε τη βοήθεια και τη συνεργασία σας για να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή η προσαρμογή των παιδιών σε αυτό το νέο σχολείο.

Ενημερώστε τους και προετοιμάστε τους ότι δεν θα βρουν το Νηπιαγωγείο που άφησαν. Αλλά οι δασκάλες τους θα είναι εκεί για να το κάνουν όσο πιο χαρούμενο και ανώδυνο γίνεται μέσα .

Η προσέλευση των παιδιών θα γίνεται ως εξής:

Θα φέρνετε τα παιδιά μέχρι την αρχή του παλκόστρωτου της αυλής μας, ακολουθώντας τις πατούσες κατά τη διαδρομή. Εκεί θα τα παραδίδετε στις δασκάλες που έχουν οριστεί υπεύθυνες. Κατά την αποχώρηση τα παιδιά θα αποχωρούν ανά τμήμα και οι γονείς θα περιμένετε έξω από την περίφραξη, σε χώρους που έχουν οριστεί για το κάθε τμήμα και για τους οποίους θα ενημερωθείτε.

Ακολουθώντας τις εγκυκλίους και μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων δεν θα υπάρχει καμία επαφή ανάμεσα στα παιδιά των 3 τμημάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θα προσπαθούμε να περνάμε όσο περισσότερο χρόνο γίνεται στην αυλή και όσο μας το επιτρέπουν οι συνθήκες και ο καιρός.

Έχουν καθοριστεί στην αυλή τα σημεία όπου το κάθε τμήμα θα έχει το δικό του χώρο σε σκιερό μέρος για να πραγματοποιεί οργανωμένες δραστηριότητες ή για φαγητό. Πάντα οργανωμένα και υπό την επίβλεψη των δασκάλων τους. Στα διαλείμματα το κάθε Τμήμα θα βγαίνει χωριστά. Έχουν προβλεφθεί 2 20λεπτα διαδοχικά διαλείμματα για το κάθε τμήμα.

Οι αίθουσες θα αερίζονται διαρκώς και θα γίνεται καθαριότητα και απολύμανση από την καθαρίστρια μία φορά κατά τη διάρκεια του ωραρίου και ενώ τα παιδιά θα είναι διάλειμμα και μία φορά με το πέρας του ωραρίου.

Κάθε μέρα ,τα παιχνίδια που χρησιμοποιούνται καθαρίζονται και απολυμαίνονται, ώστε να είναι έτοιμα προς χρήση, για το τμήμα της επόμενης μέρας. Έχουν αποσυρθεί τα περισσότερα παιχνίδια και έχουν παραμείνει τόσα ώστε το κάθε παιδί να έχει το παιχνίδι του.

Οι τάξεις έχουν διαμορφωθεί ανάλογα με αυτά  που μας έχουν ζητηθεί. Το κάθε παιδί θα έχει τη δική του θέση στο τραπεζάκι όπου θα κάθονται δύο παιδιά σε τέτοια διάταξη ώστε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση . Ανάλογη διαρρύθμιση έχει γίνει και στην παρεούλα.

  

   

Κάθε παιδί έχει τα δικά του ατομικά υλικά. ‘Εχουν αποσυρθεί όλα τα υφάσματα και τα μαξιλάρια.

Οι τουαλέτες έχουν μοιραστεί έτσι ώστε κάθε τμήμα να έχει τις δικές του τουκαλέτες και βρύσες.

Τα παιδιά θα πλένουν πολλές φορές στη διάρκεια της μέρας τα χέρια τους και θα χρησιμοποιούν αντισηπτικά κάθε φορά που τελειώνουν μία δραστηριότητα !

Κάθε πρωί, πριν την προσέλευση στο σχολείο, θα γίνεται θερμομέτρηση των παιδιών από σας στο σπίτι. Στο παραμικρό ύποπτο σύμπτωμα (δέκατα, βήχας, μπουκωμένη μύτη, κόπωση, δυσκολία αναπνοής, διάρροια, εμετός) κρατάμε το παιδί μας σπίτι και το στέλνουμε ξανά σχολείο, μόνο, όταν  το επιτρέψει ο παιδίατρος. Αν κατά την διάρκεια του προγράμματος του νηπιαγωγείου, ένα παιδί εμφανίσει κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα, ειδοποιείστε ώστε να το παραλάβετε αμέσως και ενημερώνετε το νηπιαγωγείο καθ’ όλη την  πορεία της ασθένειάς του (αν υφίσταται). Πρέπει να έθετε να πάρετε αμέσως το παιδί αν ειδοποιηθείτε.

Έχει διαμορφωθεί στο σχολείο αεριζόμενος  χώρος ως χώρος αναμονής παιδιών που παρουσιάζουν συμπτώματα.

Έχουμε προμηθευτεί με τη βοήθεια της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου μας όλα τα απαραίτητα για τον καθαρισμό, απολύμανση των χώρων και για την προστασία μας.

Στη διάρκεια της ημέρας δεν θα εισέρχεται κανένας στο χώρο του σχολείου και αν συμβεί αυτό θα τηρείται λεπτομερές ημερολόγιο.

Θα ενημερώνεστε συχνά για ό,τι χρειαστεί και η επικοινωνία μας θα είναι διαρκής.

Ζητάμε από σας να εφαρμόζετε με τα παιδιά και εκτός σχολείου αυτά που θα μαθαίνουμε στο Νηπιαγωγείο για να τους εκπαιδεύσουμε μαζί σωστά για τους σωστούς τρόπους προστασίας. Να γίνουν υπεύθυνοι ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους.

Να ξέρετε ότι και για μας δεν είναι καθόλου εύκολη αυτή η διαμορφωμένη από τις ανάγκες (covid) κατάσταση! Ξέρουμε ότι ίσως αυτά που διαβάζετε να σας προκαλούν κάποιο φόβο όπως προκάλεσαν και σε μας! Αλλά σε δεύτερη ανάγνωση θα συνειδητοποιήσετε όπως και μεις ότι μόνο οργανωμένα και παίρνοντας τα σωστά μέτρα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον ξαφνικό και επίμονο εχθρό μας!

Φυσικά  θα παίξουμε και θα κάνουμε δραστηριότητες έτσι ώστε  τα παιδιά να περάσουν καλά και να φύγουν χαρούμενα έστω και αν χρειαστεί να αναθεωρήσουμε πολλά από όσα τους διδάσκαμε μέχρι τώρα! Η κοινωνικοποίηση ,το πέρασμα από το εγώ στο εμείς ,η χαρά της συναναστροφής και του μοιράσματος, η αυθόρμητη επαφή, η αγκαλιά και το άγγιγμα ,να ακυρώνονται εξαιτίας του κορωναϊού και να αντικαθίστανται από -μια επικίνδυνη, ίσως- εσωστρέφεια. Ας  είναι αυτό το μικρότερο κόστος!

Στόχος δικός μας να ξέρετε ότι θα είναι να προστατέψουμε την υγεία τους, να τους κάνουμε να τα δούνε όλα αυτά σαν ένα καινούριο παιχνίδι, μόνο που αυτό το παιχνίδι θα συνεχίζεται σε όλο το 24ωρο. Θα προσπαθήσουμε να μην αγχωθούν περισσότερο από ότι ήδη έχουν αγχωθεί και θα τους μάθουμε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να δείχνουμε την αγάπη και το ενδιαφέρον μας στους άλλους!

Εμπιστευτείτε μας όπως κάνετε διαρκώς μέχρι τώρα!

Θα είναι όλα λιγότερο τρομακτικά από όσο σας φαίνεται διαβάζοντας αυτές τις γραμμές αλλά πρέπει να ξέρετε πώς θα είναι η κατάσταση αλλά και  ότι το σχολείο σας και οι δασκάλες σας θα κάνουν ό,τι τους έχει ζητηθεί αλλά στην αγάπη μας προς τα παιδιά δεν κάνουμε εκπτώσεις και δεν βάζουμε μεζούρες!

Σας περιμένουμε και το χαμόγελό σας θέλουμε να συναντάει κάθε πρωί το δικό μας όπως κάθε μέρα μέχρι πριν 3 μήνες!

Εμείς θα νικήσουμε σε αυτή τη μάχη! Γιατί αυτοί οι μικροί μας θησαυροί πρέπει να χαμογελάσουν ξένοιαστοι και πάλι!

ΚΑΛΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ!

 


© 2021 29ο Νηπιαγωγείο Σερρών .
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση