Νέες τεχνολογίες

anakiklosi.jpgΗ Ανακύκλωση στη ζωή μας  

Η ιδέα που διέπει το σενάριο αφορά την εμπλοκή των μαθητών της Ε τάξης σε μια ερευνητική εργασία που αφορά την ανακύκλωση (εργοστάσιο ανακύκλωσης), ένα θέμα δηλαδή για να ευαισθητοποιηθούν οικολογικά οι μαθητές και να προβληματιστούν.

Με αφορμή το πρόβλημα των σκουπιδιών που συσσωρεύτηκαν μετά από την απεργία των υπαλλήλων του δήμου θέτουμε τη προβληματική κατάσταση στους μαθητές.

  1.Τίτλος

Η ανακύκλωση στη ζωή μας

2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Στο σενάριο εμπλέκονται το μάθημα της γλώσσας, της πολιτικής και κοινωνικής αγωγής και της αισθητικής αγωγής.

Αφορά τη Ε΄τάξη δημοτικού

Αριθμός μαθητών είκοσι.

3.Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών

Οι μαθητές γνωρίζουν αρκετά πράγματα για την ανακύκλωση, εφόσον τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλος θόρυβος από τους δήμους που συμμετέχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από διάφορες οικολογικές οργανώσεις, γύρω από αυτό το θέμα.

Αναμένεται όμως παρόλα αυτά οι μαθητές να έχουν εσφαλμένες αντιλήψεις για το ποια υλικά ανακυκλώνονται, για όλα τα θετικά αποτελέσματα αλλά και τις δυσκολίες που χρειάζονται να ξεπεραστούν.

Για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών μας θα χρησιμοποιήσουμε λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης.

4. Στόχοι και σκοποί

Μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες ωθούμε τους μαθητές μας σε μια έρευνα σε ομάδες, ώστε με εποικοδομητικό τρόπο να διερευνήσουν σε βάθος το θέμα που τους δίνεται. Με αυτό τον τρόπο αποκτούν δεξιότητες στη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων αλλά και στη χρήση τους για την επίλυση προβλημάτων, π. χ. ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ανάπτυξη γνωστικών και μεταγλωσσικών δεξιοτήτων.

Ο βασικός στόχος για το γλωσσικό μάθημα   είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα των μαθητών να επικοινωνούν αποτελεσματικά (προφορικά και γραπτά) κατανοώντας και παράγοντας επιχειρηματολογιών τύπου λόγο και είδη κειμένων και μέσα στο πλαίσιο αυτό να γίνει δυνατή η συνειδητοποίηση του γλωσσικού συστήματος σε πραγματικές αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας.

Για την κοινωνική και πολιτική αγωγή επιδιώκεται να αναπτύξουν θετική στάση για την προστασία του περιβάλλοντος.

Για το μάθημα της αισθητικής αγωγής καλούνται οι μαθητές με τη δημιουργική έκφραση τους να προτείνουν λύσεις για αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

5.Κατηγορία λογισμικού – συνδυασμός κατηγοριών λογισμικού.

Όπως ήδη περιγράψαμε εμπλέκουμε τους μαθητές σε έρευνα επομένως θα χρησιμοποιήσουμε λογισμικά ανοιχτού εποικοδομητικού τύπου που στα χέρια των μαθητών γίνονται νοητικά εργαλεία.

Για τις πρότερες αντιλήψεις των μαθητών θα χρησιμοποιήσουμε λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης με κεντρική ιδέα την ανακύκλωση.

Φυλλομετρητής explorer για την αναζήτηση στο διαδίκτυο. Εργαλεία γενικής χρήσης (word- power point),ψηφιακή βιντεοκάμερα, φωτογραφική μηχανή, Revelation Natural Art.

6.Διάρκεια του σεναρίου

Αναμένεται η διάρκεια της εργασίας να είναι έξι διδακτικές ώρες.

7. Οργάνωση τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή

Για την υλοποίηση του σεναρίου η τάξη μεταφέρεται στο εργαστήριο των υπολογιστών όπου υπάρχει επαρκής αριθμός υπολογιστών περιμετρικά τοποθετημένους διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη προσέγγιση των ομάδων.

Επίσης υπάρχει εκτυπωτής, σύνδεση στο διαδίκτυο και εγκατεστημένα τα λογισμικά που απαιτούνται.

Θα οργανώσουμε τους μαθητές σε ανομοιογενείς ομάδες των τριών ατόμων.

Οι μαθητές αναμένεται να συζητούν, να ενθαρρύνουν και να βοηθούν ο ένας τον άλλο, να συνεργάζονται στις φάσεις σχεδιασμού και ταξινόμησης των πληροφοριών, να καταλήγουν σε συμπεράσματα και να μπορούν να ανακοινώνουν τις εργασίες τους

Ο ρόλος του δασκάλου είναι υποστηρικτικός  και διευκολύνει τους μαθητές στην οργάνωση και την κατανομή των ομάδων.

8. Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου

Με αφορμή το γέμισμα του κάδου ανακύκλωσης  έξω από το σχολείο γίνεται μια πρώτη συζήτηση για να τεθεί η προβληματική κατάσταση και η ολομέλεια αποφασίζει να διερευνήσει το πρόβλημα της ανακύκλωσης των σκουπιδιών.

Η πρώτη δραστηριότητα αφόρα τη διερεύνηση των πρότερων γνώσεων των μαθητών σε σχέση με την ανακύκλωση.  Για τη δραστηριότητα αυτή θα χρησιμοποιήσουμε λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης  και με κεντρική έννοια την ανακύκλωση οι μαθητές σε ομάδες δημιουργούν εννοιολογικούς χάρτες σε ομάδες.

Στη συνέχεια συγκεντρώνονται οι χάρτες των ομάδων  και μέσα από διαλογική συζήτηση δημιουργείται ένας κοινός χάρτης εννοιών και οι μαθητές καταλήγουν σε χρονοδιάγραμμα διερεύνησης και κατανομή δραστηριοτήτων.

Η διάρκεια της δραστηριότητας αναμένεται να είναι μία διδακτική ώρα.

Η επόμενη δραστηριότητα αφόρα τις βασικές παραμέτρους που αφορούν στο υπό διερεύνηση θέμα.

Οι ομάδες με οδηγό τα φύλλα εργασίας που έχει ετοιμάσει ο δάσκαλος διερευνούν η καθεμιά το δικό της πεδίο ώστε να καλύψουν σφαιρικά την υπό διερεύνηση έννοια. Παράδειγμα άλλη ομάδα ψάχνει τις επιπτώσεις της συσσώρευσης σκουπιδιών, άλλη τα ενεργειακά οφέλη από την ανακύκλωση, άλλη την οργάνωση της συγκέντρωσης των υπό ανακύκλωση υλικών άλλη την επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλούμενων υλικών.

Η διερεύνηση γίνεται με στοχευμένη αναζήτηση στο διαδίκτυο με κατάλληλα φύλλα εργασίας διαφορετικά για κάθε ομάδα. Η διάρκεια της δραστηριότητας αναμένεται να είναι μία διδακτική ώρα.

Η επόμενη δραστηριότητα αφόρα την επίσκεψη σε σταθμό διαλογής και επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών.

Κανονίζουμε ένα ραντεβού με τους υπευθύνους της επιχείρησης που έχει το έργο στο νομό μας, παίρνουμε μαζί μας τη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή την βιντεοκάμερα και το MP4 και πάμε.

Μια ομάδα κάνει ερωτήσεις στον υπεύθυνο βάση ενός δομημένου ερωτηματολογίου που έχει προκύψει μετά από  διερεύνηση των πρότερων γνώσεων των μαθητών.

Άλλη ομάδα παίρνει φωτογραφίες από το χώρο, άλλη βιντεοσκοπεί τις εγκαταστάσεις και μια Τρίτη συγκεντρώνει τα στοιχεία των ποσοτήτων και τα είδη που διαχειρίζεται το εργοστάσιο. Διάρκεια δραστηριότητας δύο διδακτικές ώρες.

Οι μαθητές επιστρέφουν στο εργαστήριο με τους υπολογιστές και πραγματοποιείται η επεξεργασία των στοιχείων που έχουν προκύψει.

Η επεξεργασία γίνεται σε δύο ομάδες.

Η πρώτη επεξεργάζεται τα στοιχεία και δημιουργεί ένα κείμενο στον κειμενογράφο με σκοπό να δημοσιοποιηθεί στην εφημερίδα του σχολείου και η άλλη με τα ίδια στοιχεία δημιουργεί μια παρουσίαση στο λογισμικό παρουσιάσεων ενσωματώνοντας τις φωτογραφίες και το βίντεο με σκοπό τη παρουσίαση στους μαθητές του σχολείου. Διάρκεια δραστηριότητας δύο διδακτικές ώρες.

Αξιολογώντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει οι μαθητές από την εργασία αυτή καλούνται ομαδικά να δημιουργήσουν μια αφίσα σχετική με τους σκοπούς και τα οφέλη της ανακύκλωσης με λογισμικό δημιουργικής έκφρασης(natural art). Η διάρκεια της δραστηριότητας αναμένεται να είναι μία διδακτική ώρα.

9.Προσαρμογές και επεκτάσεις

Η εργασία μπορεί να γίνει πιο σύνθετη εμπλέκοντας δραστηριότητες από τις φυσικές επιστήμες(π. χ. πειράματα ανακύκλωσης σε συγκεκριμένα υλικά) και τα μαθηματικά (συλλέγοντας, ταξινομώντας και δημιουργώντας γραφήματα).

Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικές ηλικίες μαθητών με τις κατάλληλες προσαρμογές.

Η εργασία στην πλήρη μορφή της μπορεί να ανακοινωθεί σε ευρύτερο κοινό σε εκδήλωση που  θα διοργανώσει το σχολείο για το σκοπό αυτό.Μια απάντηση προς “Νέες τεχνολογίες”

  1. Αγαπητέ κύριε/α,
    Είμαι εκπαιδευτικός πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια και ονομάζομαι Βασιλική Σέρβου.

    κατά ρχήν θέλω να σας συγχαρώ για την δουλειά σας στο πρόγραμμα αυτό.
    Καταπληκτική δουλειά! Άποτελεί πρότυπο για ανάλογη εργασία στη Δευτεροβάθμια.

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © 11ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
...