Μέθοδοι διδασκαλίας ξένων γλωσσών: Suggestopedia & TPR

Στο πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία ,  θα συναντήσουμε δύο πιθανόν όχι και τόσο οικείους  όρους στις προτεινόμενες μεθόδους  για τη διδασκαλία των αγγλικών: Suggestopedia και  Τotal physical response. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως μέθοδοι εκμάθησης ξένων γλωσσών που είχαν πολύ καλά αποτελέσματα ωστόσο δεν είναι διαδεδομένες  στο  σώμα των εκπ/κών ξένων γλωσσών. Οι μέθοδοι αυτές καλό είναι να λαμβάνονται υπόψη και από τους δασκάλους   κατά τη διδασκαλία αλλοδαπών μαθητών καθώς η ελληνική αποτελεί γι αυτούς δεύτερη γλώσσα.  

Suggestopedia ονομάζεται η μέθοδος διδασκαλίας  που αναπτύχθηκε από τον Βούλγαρο ψυχοθεραπευτή Georgi Lozanov. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του  ο διδασκόμενος μπορεί να μάθει τρεις φορές γρηγορότερα μια γλώσσα απ’ ότι με τις συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας.

Ο όρος δημιουργήθηκε από τη σύνθεση των αγγλικών όρων “suggestion” και  “pedagogy» και οι βασικές αρχές της διδακτικής προσέγγισης στοχεύουν στην απελευθέρωση του μαθητή από το άγχος και τις αρνητικές εμπειρίες , με σκοπό την αυθόρμητη συμμετοχή στη διαδικασία κατάκτησης δεξιοτήτων και συνηθειών. Σπουδαίο ρόλο στην εφαρμογή της μεθόδου  παίζει ο χώρος και ο τρόπος διδασκαλίας.

πηγές: http://en.wikipedia.org/wiki/Suggestopedia

Total physical response (TPR) ονομάζεται η μέθοδος που αναπτύχθηκε από τoν Dr. James J. Asher ομότιμo καθηγητή  στο San José State University. Η μέθοδός του στηρίζεται στην υπόθεση ότι  όταν μαθαίνουμε μια διαφορετική από τη μητρική μας γλώσσα, την εσωτερικεύουμε μέσω μιας διεργασίας απoκωδικοποίησης παρόμοιας με την εκμάθηση της μητρικής. Συνεπώς πρέπει να διατίθεται στον διδασκόμενο ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα  κατά το οποίο έρχεται σε επαφή με την ξένη γλώσσα και αναπτύσσει σιγά σιγά ικανότητες κατανόησης  πριν από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. ( πχ παραγωγή γραπτού ή προφορικού λόγου). Οι μαθητές απαντούν συνήθως στις εντολές του δασκάλου με κάποια κίνηση. Οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μέσα από παιχνίδια μέσα από τα  οποία αλληλεπιδρούν δάσκαλος και μαθητές

πηγές: http://en.wikipedia.org/wiki/Total_physical_response

Χρήσιμοι δικτυακοί τόποι  για τα Αγγλικά

http://rcel.enl.uoa.gr/englishinschool/article.php?aid=119&mid=1

http://www.facebook.com/dreamenglish

Καλό ξεκίνημα στα πρωτάκια  με ένα τραγουδάκι

Αφήστε μια απάντηση