Άρθρα-Δημοσιεύσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Zibidis, D., Chionidou-Moskofoglou, M. & Doukakis, S. (2011). Primary teachers’ embedding educational software of mathematics in their teaching practices, Int. Journal of Teaching and Case Studies, Vol. 3, Nos. 2/3/4, pp. 216-227.

Ζυμπίδης, Δ., Δουκάκης, Σ. & Χιονίδου-Μοσκοφόγλου Μ. (2010). Η αξιοποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών των Μαθηματικών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Περιοδικό Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Ερευνών «Μέντορας», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τεύχος 12, σελ. 3-18.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Doukakis, S., Chionidou-Moskofoglou, M., & Zibidis, D. (2011). Researching Technological, Pedagogical and Mathematical Undergraduate Primary Teachers’ Knowledge (TPACK), in Pytlak, M., Rowland, T., Swoboda, E. (Eds.) Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 7), 9-13 February 2011, Rzeszów, Poland, pp. 2288-2297.

Zibidis, D., Chionidou-Moskofoglou, M., & Doukakis, S. (2010). A primary teachers’ in service-training program for embedding educational software of Mathematics in their teaching practices. In M.D. Lytras et al. (Eds.) 1st International Conference on Technology Enhanced Learning, Quality of Teaching and Reforming of Education, 19th-21st May 2010, Athens.

Doukakis, S., Chionidou-Moskofoglou, M., Zibidis, D. (2010). An undergraduate primary education students’ teaching practicum design on developing technological, pedagogical and mathematical knowledge (TPACK) via teaching Scenarios, British Congress of Mathematics Education, BCME7 : Mathematical Progressions, Research reports on the professional development of teachers, 6-9 April 2010, Manchester, UK.

Chionidou, M., Zibidis, D. & Doukakis, S. (2007). Greek primary teachers’ embedding mathematical software. Shulman’s categories and Habermasian interests. In: E.P. Avgerinos and A. Gagatsis (eds.) (2007). Current trends in Mathematics Education. Proceedings of 5th MEDCONF 2007 (Mediterranean Conference on Mathematics Education), 13-15 April 2007, Rhodes, Greece. Athens: New Technologies Publications, 235-243.

Chionidou, M., Doukakis, S & Zibidis, D. (2007). Students’ portfolio assessment in mathematics for grades 10th to 12th. The case of e-portfolio. In: E.P. Avgerinos and A. Gagatsis (eds.) (2007). Current trends in Mathematics Education. Proceedings of 5th MEDCONF 2007 (Mediterranean Conference on Mathematics Education), 13-15 April 2007, Rhodes, Greece. Athens: New Technologies Publications, 409-420.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Δουκάκης, Σ., Ζυμπίδης, Δ., & Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (2011). Η γνώση περιεχομένου, παιδαγωγικής, τεχνολογίας ως εφόδια του δασκάλου των Μαθηματικών, Εργαστήριο στο πλαίσιο του Συνεδρίου, στο Πόρποδα, Α. & Σαλταμπάσης, Ν. (Επιμ.), Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», 6-8 Μαΐου 2011, Σύρος, σελ. 1616-1619.

Δουκάκης, Σ., Ζυμπίδης, Δ., & Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (2011). Η τεχνολογική, παιδαγωγική γνώση περιεχομένου των προπτυχιακών φοιτητών/τριών δημοτικής εκπαίδευσης στη γεωμετρία. Η μελέτη της τεχνολογικής γνώσης περιεχομένου. Στο Χ. Παναγιωτακόπουλος (Επιμ.), 2ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξης και χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, (σ. 257-268), Πάτρα.

Δουκάκης, Σ., Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. & Ζυμπίδης, Δ. (2010). Παιδαγωγική κατάρτιση εκπαιδευτικών στη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Το παράδειγμα δύο ερευνών, Πρακτικά 27ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, 19-21 Νοεμβρίου 2010, Χαλκίδα, σελ. 266 – 275.

Ζυμπίδης, Δ., Δουκάκης, Σ. & Χιονίδου-Μοσκοφόγλου Μ. (2009). Τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Σχολείου: Προτάσεις για την αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη. 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία». Βόλος, 892-893.

Δουκάκης Σπυρίδων, Χιονίδου – Μοσκοφόγλου Μαρία, Ζυμπίδης Δημήτριος (2008).Έρευνα σε εκπαιδευτικούς σε θέματα σχετικά με την αξιολόγηση μαθητών. Ημερίδα με θέμα: «Η Αξιολόγηση στη Διδακτική Πράξη», Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Β΄ Δ/νσης Δ.Ε. Αθήνα, Κολλέγιο Αθηνών – Κολλέγιο Ψυχικού, Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2008.

Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. & Ζυμπίδης, Δ. (2006). Ένταξη του Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο. Πιλοτική έρευνα σε εξέλιξη. Στο Ψύλλος Δ. & Δαγδιλέλης Β. (επ.) (2006). Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ε.Τ.Π.Ε. – Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, σελ. 367-374.

Ζυμπίδης, Δ., & Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (2004). Κριτήρια αξιολόγησης και προτάσεις για τη βελτίωση των δειγμάτων εκπαιδευτικού λογισμικού που υποβλήθηκαν προς αξιολόγηση για τα Μαθηματικά της Γ΄ και Δ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου. Στο Α. Τριλιανός & Ι. Καράμηνας (επ.) (2004). Πρακτικά του Ε΄ Πανελλήνιου Συνέδριου ΚΕΕΠΕΚ – Μάθηση και Διδασκαλία στην κοινωνία της Γνώσης, Αθήνα, Β΄ τόμος, σελ. 567-577.

Δημήτριος Ζυμπίδης, Ιωάννης Παρκοσίδης, Ευθύμιος Σταμούλης. (2004). «Ελιά, δέντρο θεϊκής καταγωγής και αθηναϊκής ιθαγένειας». Υπερμεσικό εκπαιδευτικό υλικό για τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή με θέμα «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Παν/μιο Αθηνών, Αθήνα, 29/9-3/10/04

Αρχοντίδης Θ., Ζυμπίδης Δ., Παρκοσίδης Ι., Μικρόπουλος Τ. (2004). «Το μουσείο του Οδυσσέα. Ένα αλληλεπιδραστικό εικονικό μουσείο για τη διδασκαλία της μυθολογίας στη Γ΄ Δημοτικού», Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή με θέμα «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Παν/μιο Αθηνών, Αθήνα, 29/9-3/10/04

Αρχοντίδης Θ., Ζυμπίδης Δ., Παρκοσίδης Ι. (2004). «Διερεύνηση ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων μέσα από τη διδασκαλία της χρήσης του διαδικτύου σε μαθητές/τριες ΣΤ΄ Δημοτικού» Πρακτικά 2ης Πανελλήνιας Διημερίδας με διεθνή συμμετοχή με θέμα «Διδακτική της Πληροφορικής», Βόλος, 16-17/1/2004

Αρχοντίδης Θ., Ζυμπίδης Δ., Ξεναρίου Κ., Παρκοσίδης Ι. (2003). «Όταν η Νύμφη Καλλιστώ συνάντησε τον Κέπλερ: Μια πρόταση αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός διαθεματικού σχεδίου εργασίας για την ΣΤ΄ Δημοτικού», Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος, 9-11/5/2003

Αρχοντίδης Θ., Ζυμπίδης Δ., Ξεναρίου Κ., Παρκοσίδης Ι. (2003). «Μύθος και Πραγματικότητα», Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος, 9-11/5/2003

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

Χιονίδου, Μ., Ζυμπίδης, Δ. & Δουκάκης, Σ. (2009). Εμπειρίες από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που χρησιμοποιούν λογισμικό στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Μια μελέτη περίπτωσης, στο Αυγερινός Ε., (Επιμ.), Σύγχρονες τάσεις για την Συνεισφορά των Νέων Τεχνολογιών σε μια Ποιοτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αθήνα, σελ. 231-240.

Κεφάλαιο με τίτλο «Το σχεδιαστήριο του Γεωμέτρη-The Geometer’s Sketchpad», σελ. 263-268, στο β΄ τόμο «Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας-Παιδαγωγικές Δραστηριότητες»,των Α. Ράπτη και Α. Ράπτη, Αθήνα 2004, 2005, 2006, …..

Κεφάλαιο με τίτλο «Λογισμικό για τη διδασκαλία θεμάτων των Φ.Ε. και Μουσειακής Αγωγής: Η ελιά», σελ. 102-121, στο τόμο «Μουσειοπαιδαγωγική και Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες», εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2005

Συμμετοχή σε ομάδες συγγραφής σχολικών διδακτικών βιβλίων και Προγραμμάτων Σπουδών

1. Σύνταξη των οδηγιών για την προσαρμογή των βιβλίων των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου στη νομισματική μονάδα του Ευρώ. Ένας τόμος.

2. Επιστημονική συγγραφική ομάδα για την προσαρμογή των σχολικών βιβλίων των μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου στη νομισματική μονάδα του Ευρώ και την προσαρμογή των τιμών όπου αναφέρονταν σε προβλήματα σε σημερινά δεδομένα. (πράξεις:13/9-10-2001 και 18/21-12-2001 του Τμήματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου). Έξι (6) βιβλία.

3. Επιστημονική ομάδα εργασίας για τη σύνταξη των Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Διαθεματικού Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών) και του Π.Σ. (Προγράμματος Σπουδών) των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου. Τμήματα δύο τόμων.

4. Επιστημονική ομάδα εργασίας για τη σύνταξη των συμπληρωματικών οδηγιών (εξορθολογισμός της ύλης) για τη διδασκαλία των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου. Ένας τόμος.

5. Επιστημονική ομάδα εργασίας για τη σύνταξη των Νέων Προγράμματος Σπουδών των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου. Πράξη «Νέο Σχολείο»

Studies-Μελέτες

Bιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Χ., Γκασούκα, Μ., Φώκιαλη, Π., Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ., Βασιλειάδης, Α., Ευθυμίου, Η., Δουκάκης, Σ., Ζυμπίδης, Δ. & Σιωμάδης, Β. (2007). «Ανίχνευση Επιμορφωτικών Αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ).

http://www.oepek.gr/pdfs/meletes/oepek_meleth_01.pdf

Bιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Χ., Γκασούκα, Μ., Φώκιαλη, Π., Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ., Βασιλειάδης, Α., Ευθυμίου, Η., Δουκάκης, Σ., Ζυμπίδης, Δ. & Σιωμάδης, Β. (2007). «Ανίχνευση Επιμορφωτικών Αναγκών στην Τεχνική Εκπαίδευση», Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ).

http://www.oepek.gr/pdfs/meletes/oepek_meleth_03.pdf

Bιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Χ., Γκασούκα, Μ., Φώκιαλη, Π., Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ., Βασιλειάδης, Α., Ευθυμίου, Η., Δουκάκης, Σ., Ζυμπίδης, Δ. & Σιωμάδης, Β. (2007). «Διερεύνηση, καταγραφή και αποτύπωση της ευρωπαϊκής διάστασης της επιμόρφωσης, σε σχέση με την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα», Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ).

http://www.oepek.gr/pdfs/meletes/oepek_meleth_05.pdf

Bιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Χ., Γκασούκα, Μ., Φώκιαλη, Π., Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ., Βασιλειάδης, Α., Ευθυμίου, Η., Δουκάκης, Σ., Ζυμπίδης, Δ. & Σιωμάδης, Β. (2007). «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός», Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ).

http://www.oepek.gr/pdfs/meletes/oepek_meleth_09.pdf

Bιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Χ., Γκασούκα, Μ., Φώκιαλη, Π., Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ., Βασιλειάδης, Α., Ευθυμίου, Η., Δουκάκης, Σ., Ζυμπίδης, Δ. & Σιωμάδης, Β. (2007).«Τήρηση φακέλου εργασιών μαθητή – αξιολόγηση», Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ).

http://www.oepek.gr/pdfs/meletes/oepek_meleth_12.pdf

Bιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Χ., Γκασούκα, Μ., Φώκιαλη, Π., Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ., Βασιλειάδης, Α., Ευθυμίου, Η., Δουκάκης, Σ., Ζυμπίδης, Δ. & Σιωμάδης, Β. (2007). «Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ. Κριτήρια αξιολόγησης: 1) Λογισμικού, 2) Σχολικών εγχειριδίων, 3) Προγραμμάτων σπουδών», Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ).

http://www.oepek.gr/pdfs/meletes/oepek_meleth_17.pdf

Bιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Χ., Γκασούκα, Μ., Φώκιαλη, Π., Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ., Βασιλειάδης, Α., Ευθυμίου, Η., Δουκάκης, Σ., Ζυμπίδης, Δ. & Σιωμάδης, Β. (2007). «Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ», Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ).

http://www.oepek.gr/pdfs/meletes/oepek_meleth_18.pdf

Bιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Χ., Γκασούκα, Μ., Φώκιαλη, Π., Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ., Βασιλειάδης, Α., Ευθυμίου, Η., Δουκάκης, Σ., Ζυμπίδης, Δ. & Σιωμάδης, Β. (2007). «Σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες στην αγορά εργασίας για τους απόφοιτους ΤΕΕ», Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ).

http://www.oepek.gr/pdfs/meletes/oepek_meleth_19.pdf

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού

1. «Μύθος και Πραγματικότητα», εκπαιδευτικό λογισμικό υπερμέσων για τη διαθεματική διδασκαλία της αστρονομίας (ανάπτυξη με Visual Basic), Αρχοντίδης Θ., Ζυμπίδης Δ., Ξεναρίου Κ., Παρκοσίδης Ι., Π.Μ.Σ. «Πληροφορική στην Εκπαίδευση», Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών.

2. «Ελιά: Δέντρο Θεϊκής Καταγωγής και Αθηναϊκής Ιθαγένειας», εκπαιδευτικό λογισμικό υπερμέσων για τη διαθεματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (ανάπτυξη με Multimedia Builder), Ζυμπίδης Δ., Παρκοσίδης Ι., Σταμούλης Ε., Π.Μ.Σ. «Πληροφορική στην Εκπαίδευση», Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών.

3. «Το ταξίδι του Οδυσσέα στη Μεγάλη Ελλάδα», εκπαιδευτικό λογισμικό υπερμέσων για τη διαθεματική διδασκαλία της Μυθολογίας (ανάπτυξη με Multimedia Builder), Αρχοντίδης Θ., Ζυμπίδης Δ., Π.Μ.Σ. «Πληροφορική στην Εκπαίδευση», Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού

1. Μέλος επιτροπής κρίσης-αξιολόγησης και παρακολούθησης υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού (CD-Rom) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για τα Μαθηματικά των Ε – ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.

2. Μέλος επιτροπής κρίσης-αξιολόγησης και παρακολούθησης υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού (CD-Rom) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για τα Μαθηματικά των Γ΄- Δ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.

Αφήστε μια απάντηση