Εξισώσεις κίνησης και μια συνάντηση κινητών

Σε ευθύγραμμο δρόμο κινούνται αντίθετα δύο αυτοκίνητα Α και Β,  με σταθερές ταχύτητες μέτρων |υ1|=14m/s και |υ2|=16m/s αντίστοιχα και σε μια στιγμή t=0 απέχουν μεταξύ τους 1800m. Θεωρούμε έναν προσανατολισμένο άξονα x, με αρχή την αρχική θέση του Α αυτοκινήτου και θετική φορά προς τα δεξιά, με βάση τον οποίο θα μελετήσουμε τις κινήσεις των αυτοκινήτων.

  1. Να γράψετε τις εξισώσεις κίνησης για τα δύο αυτοκίνητα.
  2. Σε ποιες θέσεις βρίσκονται τα δύο οχήματα την χρονική στιγμή t1=40s; Πόσο απέχουν μεταξύ τους;
  3. Ποια χρονική στιγμή t2 και σε ποια θέση τα δύο αυτοκίνητα συναντώνται;
  4. Να παραστήσετε γραφικά, στο ίδιο διάγραμμα, τις θέσεις των δύο κινητών σε συνάρτηση με το χρόνο, από t0=0, έως τη στιγμή t3=100s.

Απάντηση:

ή

 Εξισώσεις κίνησης και μια συνάντηση κινητών

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Εξισώσεις κίνησης και μια συνάντηση κινητών
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Εξισώσεις κίνησης και μια συνάντηση κινητών