ΠΣ MySchool – Καταχώρηση Αιτήσεων Παραίτησης και Αυτοδίκαιων Αποχωρήσεων στο myschool

447305129 38096cdc62 b

Σας ενημερώνουμε ότι στη Φόρμα “ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ -> Δήλωση Αιτήσεων Παραίτησης και Αυτοδίκαιων Αποχωρήσεων” πρέπει να προβείτε στην άμεση καταχώριση των εκπαιδευτικών που θα υποβάλλουν αίτηση παραίτησης στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4777/2021) ή αποχωρούν αυτοδικαίως, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας (67 έτη, δηλ. έτος γέννησης 1956). Στην τελευταία περίπτωση δηλώνετε και την συγκεκριμένη ημερομηνία αυτοδίκαιης λύσης της σχέσης τους (21/6/2024 ή 30/6/2024, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης).

Η συγκεκριμένη Φόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέχρι τα τέλη Μαρτίου, ώστε να είναι σε θέση να διαγράφουν αμελλητί από αυτήν τους εκπαιδευτικούς που ανακαλούν την αίτηση παραίτησής τους (σχετ. βλ. ΑΔΑ: ΨΡ2Ο46ΝΚΠΔ-Ω33).

Όσοι εκπαιδευτικοί περιλαμβάνονται σε αυτήν τη Φόρμα θα απενεργοποιηθούν στο μητρώο του myschool κατά το άνοιγμα του ερχόμενου σχολικού έτους, με ημερομηνία λύσης της υπαλληλικής τους σχέσης την ημερομηνία λήξης του σχολικού έτους (31 Αυγούστου) στις περιπτώσεις Αιτήσεων Παραίτησης ή την συγκεκριμένη ημερομηνία αυτοδίκαιης λύσης της σχέσης τους (21/6/2024 ή 30/6/2024, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης) στις περιπτώσεις Αυτοδίκαιων Αποχωρήσεων.

Με εκτίμηση,

Ομάδα Υποστήριξης myschool