Οδηγίες για τις παρατηρήσεις των μελών της επιτροπής παρακολούθησης της ύλης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων ώστε να διευκολυνθεί η σύνταξη της έκθεσης

campaign creators gMsnXqILjp4 unsplash

Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου στις εγκύκλιους του σχολικού έτος 2022-23 «…Οι εκθέσεις θα πρέπει να είναι ευσύνοπτες και να αναφέρουν κυρίως και επιγραμματικά τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις στη διδασκαλία της ύλης, και τις ενέργειες στις οποίες προέβη η επιτροπή για την αντιμετώπισή τους….» [σελίδα 4]

Αυτό μεταφράζεται στην ύπαρξη τριών ενοτήτων στην έκθεση που συντάσσει ο γραμματέας:

α) μια ενότητα με μικροκαθυστερήσεις

β) μια ενότητα με ανησυχητικές καθυστερήσεις στις οποίες πρέπει να:

β.1) αιτιολογηθεί ο λόγος της καθυστέρησης (π.χ. εγκυμοσύνη εκπαιδευτικού της οποίας η αναπλήρωση καθυστέρησε,

β.2) αναφερθούν οι οδηγίες που δόθηκαν στο σχολείο και την / τον εκπαιδευτικό για να καλύψει το χαμένο έδαφος

γ) μια ενότητα με λάθος καταχωρήσεις (όπως λάθη πληκτρολόγησης, π.χ. σελίδα 1543 αντί 143)

Τα ανωτέρω μεταφράζονται με τη σειρά τους στις εξής προδιαγραφές για τις παρατηρήσεις των μελών της επιτροπής παρακολούθησης της ύλης:

α) Για την ενότητα των μικροκαθυστερήσεων, αν θέλετε αναφέρετε τα σχολεία, δεν είναι απαραίτητο, ο γραμματέας μπορεί να συντάξει αυτό το κομμάτι ως εξής:

Σε ….. (π.χ. πολύ μικρό ή μικρό ή μεγάλο) αριθμό σχολικών μονάδων (σε συγκεκριμένα μαθήματα), παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις. Σε αυτές τις σχολικές μονάδες δόθηκαν σχετικές οδηγίες στους εκπαιδευτικούς και αναμένεται να επιταχύνουν στην πορεία κάλυψης της ύλης. Η καθυστέρηση σε αυτές τις σχολικές μονάδες οφείλεται κυρίως (π.χ.):

α) σε αναρρωτικές άδειες εκπαιδευτικών,

β) μη ανάληψη υπηρεσίας ή παραίτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών,

γ) σε συμμετοχή εκπαιδευτικών μαθητών σε εκπαιδευτικές εκδρομές και προγράμματα Erasmus.

β) Για την ενότητα με τις ανησυχητικές καθυστερήσεις, στην οποία θα εστιάσει το Υπουργείο, είναι απαραίτητο να αναφερθούν τα β.1 και β.2 που ανεγράφησαν παραπάνω, παρακαλούμε μην τα αμελείτε, δεν αρκεί η αναφορά ότι «το σχολείο Σ παρουσιάζει μεγάλοι καθυστέρηση στο μάθημα Μ». Η αναφορά του γραμματέα στην έκθεση, κατόπιν απαίτησης του Υπουργείου κι όχι του γραμματέα, θα έχει την κατωτέρω μορφή:

Όσον αφορά στο ΓΕΛ …… η πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο μάθημα ……. οφείλεται (π.χ.) στο ότι η διδάσκουσα εκπαιδευτικός έλαβε άδεια ανατροφής από …… έως ….. και ο αναπληρωτής που την αντικατέστησε ανέλαβε υπηρεσία στις ……. Έγινε (π.χ.) σύσταση για αναπροσαρμογή του προγράμματος με προσθήκη (π.χ.) δύο ωρών.

κι ο γραμματέας πρέπει να έχει τα στοιχεία β.1 και β.2 για να τη συντάξει.

γ) Τέλος, για την ενότητα με τις λάθος καταχωρήσεις, καλό είναι να μην υπάρχει. Δίνει την εικόνα έλλειψης σοβαρότητας και μη αντίληψης της ευθύνης της συγκεκριμένης λειτουργίας. Όπως γνωρίζετε από την τελευταία μέρα καταγραφής της ύλης που αναφέρεται στις εγκυκλίους που εκδίδονται κάθε σχολικό έτος, δίδονται πέντε (5) μέρες για διορθώσεις. Καλό είναι μέσα σε αυτό το διάστημα, κατόπιν επικοινωνίας του αρμόδιου συμβούλου με το σχολείο να γίνεται η διόρθωση. Το σχολείο επικοινωνεί με τον υπεύθυνος MySchool της Δ.Δ.Ε. ο οποίος «ακυρώνει» την οριστικοποίηση του σχολείου. Το σχολείο διορθώνει, αποθηκεύει και οριστικοποιεί εκ νέου.

Ειδικά για την 5η (τελευταία) έκθεση, όλα τα σχολεία πρέπει να έχουν τελειώσει την ύλη ή να την τελειώνουν με σιγουριά μέχρι το τέλος του σχολικού έτους. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να αναφερθούν σε αναλογία με την παραπάνω παράγραφο β (των ανησυχητικών καθυστερήσεων), ο λόγος της καθυστέρησης και οι ενέργειες που προτάθηκαν για να ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ η ολοκλήρωση της ύλης.

Ο γραμματέας της επιτροπής για τα τρία τελευταία σχολικά έτη

Βασίλειος Μωραΐτης

Διοικητικός Υπάλληλος – ΠΕ Πληροφορικής