Πηγή:http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D109/706/4678,21185/  Παρακαλώ,κάντε κλικ στην εικόνα!

Γλώσσα Δ΄τάξης/14η ενότητα/»Το ανθρώπινο θαύμα».

Πηγή: ebooks.edu.gr