Άρθρα κατηγορίας "Εκπαίδευση Ενηλίκων"

Εκπαίδευση ενηλίκων και εκπαιδευτικές τεχνικές

Εκπαίδευση ενηλίκων και εκπαιδευτικές τεχνικές

Η μελέτη περιλαμβάνει τρεις ενότητες: κατανόηση και διερεύνηση των χαρακτηριστικών των υποψήφιων εκπαιδευόμενων, παρουσίαση των κατάλληλων τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων και οδηγίες για τους εκπαιδευτές συμβούλους. Ομάδα στόχος της μελέτης είναι οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων (αυτοαπασχολούμενοι και εργοδότες) καθώς και τα συνβοηθούντα μέλη των οικογενειακών επιχειρήσεων άνω των 18.

Για την διερεύνηση  των χαρακτηριστικών των υποψήφιων  εκπαιδευόμενων επιλέχθηκαν οι συνεντεύξεις ανοικτών ερωτήσεων και το ερωτηματολόγιο κλειστών ερωτήσεων. Μέσω του ερωτηματολογίου συγκεντρώνονται πληροφορίες για δημογραφικά στοιχεία και την επαγγελματική δραστηριότητα των εκπαιδευόμενων, για την εκπαίδευση που έχουν έως τώρα, τις εκπαιδευτικές τεχνικές που προτιμούν και τα πιθανά εμπόδια που μπορεί να συναντήσουν από την εκπαιδευτική διαδικασία. Καθίσταται επιτακτική ανάγκη να υιοθετηθούν μαθητο-κεντρικές τεχνικές που προωθούν την ενεργητική συμμετοχή εκπαιδευόμενων  και η εκπαίδευση να είναι εξειδικευμένη ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι είναι αποτελεσματικότερη η ενεργητική μάθηση είτε αξιοποιώντας τις εμπειρίες που ήδη έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος είτε δημιουργώντας νέες, παρουσιάζει εκπαιδευτικές τεχνικές που ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων όπως καταιγισμός ιδεών,  μελέτη περίπτωσης, εργασία σε ομάδες, παιχνίδι ρόλων και η προσομοίωση. Οι διδάσκοντες πρέπει να εστιάζουν στα πραγματικά κρίσιμα σημεία, πρέπει να υπάρχει ποικιλία τεχνικών και προσεγγίσεων οι οποίες θα αναφέρονται σε πραγματικά περιστατικά που θα έχουν και άμεση σχέση με αυτά της συγκεκριμένης ομάδας στόχου. Στο τέλος κάθε μαθήματος δεν θα πρέπει να αγνοείται ο αναστοχασμός της συζήτησης της εμπειρίας που προηγήθηκε στο μάθημα.

Η μελέτη στην συνέχεια παρουσιάζει αναλυτικά τα είδη ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών, τις προδιαγραφές και τα πλεονεκτήματα τους, καθώς και τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα επιλέξει τις καταλληλότερες τεχνικές. Τέτοια κριτήρια είναι ο σκοπός του προγράμματος, οι μαθησιακοί τρόποι και τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων, οι ικανότητες και η στάση του εκπαιδευτή, το μαθησιακό κλίμα, ο διαθέσιμος χρόνος και οι διαθέσιμοι πόροι. Δίνονται κατευθύνσεις και προδιαγραφές για κάθε εκπαιδευτική τεχνική μέσω αναλυτικών παραδειγμάτων.

Download this file (meleti_efarmogi_ekpanagkwn1o.pdf)Κείμενο μελέτης
Download this file (meleti_efarmogi_ekpanagkwn.pdf)Παραδείγματα εκπαιδευτικών τεχνικών
Download this file (entupa_askisewn.pdf)Έντυπα ασκήσεων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ : Εισαγωγικά στοιχεία & Εκπαιδευτικές Τεχνικές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών από Απόσταση

1η Διδακτική Ενότητα

2η Διδακτική Ενότητα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση