Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τις έννοιες των ανοικτών και των κλειστών σωματικών σχημάτων, να διαπιστώσουν τον τρόπο μετάβασης από ένα ανοικτό σωματικό σχήμα σε ένα κλειστό και αντίστροφα, καθώς και να παρατηρήσουν τις κινήσεις στα διαφορετικά επίπεδα του χώρου στα οποία αυτές πραγματοποιούνται (κίνηση στο χαμηλό, το μεσαίο και το υψηλό επίπεδο του χώρου). Το μαθησιακό αντικείμενο προτρέπει, επίσης, τους μαθητές να σκεφτούν και να εκτελέσουν ανάλογες κινήσεις, στο πλαίσιο ανοιχτής δραστηριότητας.

https://eclass.sch.gr/courses/9520155151/