ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Η αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών αναγκών στην αγγλική γλώσσα περιλαμβάνει:

Παιδιά με ΔΕΠΥ: Μαθαίνουν καλύτερα τα αγγλικά όταν κινούνται!
α) τη διάγνωση, β) τη σύνταξη της έκθεσης – αξιολόγησης του μαθησιακού ελέγχου καθώς και γ) την κατάρτιση του ειδικού μαθησιακού προγράμματος.

Από  τις παραπάνω διαδικασίες η τρίτη  είναι εκείνη που απαιτεί το μεγαλύτερο χρόνο δόμησης και επιτέλεσης.

Η κατάρτιση ενός προγράμματος αντιμετώπισης ειδικών μαθησιακών αναγκών πραγματοποιείται βάσει :

α) της ηλικίας
β) του νοητικού δυναμικού
γ) των προσωπικών ενδιαφερόντων
δ) των ιδιαίτερων αναγκών κάθε παιδιού.

Επιπλέον, όσο νωρίτερα  τελείται η έναρξή του , τόσο μεγαλύτερη εκτιμάται και η αποτελεσματικότητά του.

ΕΞΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

1) Η ενίσχυση και εξάσκηση της φωνολογικής ενημερότητας ή φωνολογικής επίγνωσης ( phonemic awareness ), δηλαδή της ικανότητας του παιδιού να διακρίνει ακουστικά έναν προς έναν τους ήχους  ( φωνήματα ), από τους οποίους αποτελούνται οι λέξεις αλλά και –ειδικά για τα αγγλικά – να αναγνωρίζει τις φωνολογικές ενότητες που δημιουργούν οι συνδυασμοί συγκεκριμένων φωνημάτων.

2)Η βελτίωση της αναγνωστικής δεξιότητας και της κατανόησης του γραπτού λόγου.

3)Η καλλιέργεια της προφορικής έκφρασης και του εμπλουτισμού λεξιλογίου του παιδιού.

4)Η καλλιέργεια της ορθής γραφής των λέξεων σε επίπεδο καταληκτικής και θεματικής ορθογραφίας.

5)Η ενδυνάμωση της οπτικής – ακουστικής μνήμης.

6)Η  ενίσχυση της συγκέντρωσης  προσοχής.

Τέλος για την επιτυχή πορεία ενός προγράμματος αντιμετώπισης ειδικών μαθησιακών αναγκών στην αγγλική γλώσσα, ο θεραπευτής –τρια απαιτείται διαρκώς να διασφαλίζει την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του παιδιού καθώς και την αδιάκοπη συνεργασία με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης ειδικών μαθησιακών αναγκών στα αγγλικά οφείλει να είναι εξατομικευμένο γιατί κάθε παιδί  είναι μοναδικό .  Είναι σημαντικό να έχουμε « ανοιχτά » τα αυτιά μας,  ώστε να κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες του σε κάθε ηλικία. Συνεπώς, στην πορεία οι δραστηριότητες που συνθέτουν το πρόγραμμα επαναπροσδιορίζονται, εμπλουτίζονται ή και αλλάζουν.

Η ειδική μαθησιακή  υποστήριξη στην αγγλική γλώσσα είναι η προσπάθεια  του ειδικού θεραπευτή – όπως και του  εκπαιδευτικού – , ώστε τα παιδιά  με ειδικές μαθησιακές ανάγκες να προσεγγίσουν τη  γνώση  με λιγότερο φόβο και περισσότερη αγάπη.