Για το μάθημά μας στην Πληροφορική

του Γυμνασίου και γενικά Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Σύμβαση Δικαιωμάτων Παιδιού

| 0 σχόλια

Άρθρο 29 Στόχοι εκπαίδευσης

 

Article 29 (1):  The aims of Education

Article 29 (1), Convention on the Rights of the child

        “1.        States Parties agree that the Education of the child shall be directed to:  

        “(a)        The development of the child’s personality, talents and mental and physical abilities to their fullest potential;

        “(b)        The development of respect for human rights and fundamental freedoms, and for the principles enshrined in the Charter of the United Nations;

        “(c)        The development of respect for the child’s parents, his or her own cultural identitylanguage and values, for the national values of the country in which the child is living, the country from which he or she may originate, and for civilizations different from his or her own;

        “(d)        The preparation of the child for responsible life in a free society, in the spirit of understanding, peace, tolerance, equality of sexes, and friendship among all peoples, ethnic, national and religious groups and persons of indigenous origin;

        “(e)        The development of respect for the natural environment.”

 

Άρθρο 29 (1): Οι στόχοι της Εκπαίδευσης

Άρθρο 29 παράγραφος 1, Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού
«1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν ότι η εκπαίδευση του παιδιού θα απευθύνεται σε:

«(Α) Η ανάπτυξη της προσωπικότητας, των ταλέντων και των πνευματικών και σωματικών ικανοτήτων του παιδιού στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

«(Β) Η ανάπτυξη του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ·

«(Γ) Η ανάπτυξη σεβασμού προς τους γονείς του παιδιού, τη δική του πολιτιστική ταυτότητα, γλώσσα και αξίες, για τις εθνικές αξίες της χώρας στην οποία ζει το παιδί, τη χώρα από την οποία μπορεί να κατάγεται και πολιτισμούς διαφορετικούς από τους δικούς του.

«(Δ) Η προετοιμασία του παιδιού για υπεύθυνη ζωή σε μια ελεύθερη κοινωνία, στο πνεύμα της κατανόησης, της ειρήνης, της ανεκτικότητας, της ισότητας των φύλων και της φιλίας μεταξύ όλων των λαών, των εθνοτικών, εθνικών και θρησκευτικών ομάδων και ατόμων ιθαγενών.

«Ε) Η ανάπτυξη του σεβασμού για το φυσικό περιβάλλον.»

Συντάκτης: tsomokou

2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας


Περισσότερες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων