Δυσκολίες Μάθησης…

Οι Δυσκολίες Μάθησης (ΔΜ) αποτελούν ένα γνωστικό χώρο που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει έντονη κινητικότητα. Οι ορισμοί για τις ΔΜ ποικίλουν ανάλογα τον επιστήμονα και αυτό που εκπροσωπεί και πιστεύει. Γενικά με τον όρο Δυσκολίες Μάθησης αναφερόμαστε στις διάφορες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί στο χώρο της μάθησης. Εμφανίζονται σε παιδιά με κανονική ή ανώτερη νοημοσύνη που συναντούν όμως εμπόδια στο να αποκτήσουν γνωστικές δεξιότητες, όπως ορθογραφία, γραφή , ανάγνωση κ.α. Μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην ανάγνωση η οποία πολλές φορές συνυπάρχει με ΔΕΠ-Υ. Για να εντάξουμε ένα παιδί στις ΔΜ πρέπει να πληροί 3 κριτήρια: α) Να μην υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στην πραγματική του επίδοση και στη δυνάμει επίδοση, β) Οι ΔΜ να μην οφείλονται σε ανεπάρκειες που αναφερθήκαμε σε προηγούμενα κεφάλαια και γ) Οι δυσκολίες να είναι τόσο σοβαρές ώστε να κρίνεται απαραίτητη η παροχή ειδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Παράδειγμα στη σχολική τάξη θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ένα παιδί που δυσκολεύεται να κατανοήσει αφηρημένες έννοιες, όπως ο χώρος, ο χρόνος και η χρήση τους.

Μια κατηγορία παιδιών με ΔΜ είναι αυτά με νοητικές ικανότητες κανονικές ή ανώτερες του κανονικού αλλά εντοπίζονται ειδικές δυσκολίες μάθησης- δυσλεξία. Πρόκειται για δυσκολίες που συναντώνται στην επεξεργασία του γραπτού λόγου και στην ανάγνωση. Το παιδί δυσκολεύεται να διαβάσει γρήγορα και δε χρωματίζει τη φωνή του, αλλάζει τη σειρά των γραμμάτων και πολλά άλλα που θα αναπτυχθούν σε επόμενη ενότητα. Άρα γίνεται αντιληπτό ότι η δυσλεξία αφορά σε μια κατηγορία παιδιών με ΔΜ. Τα χαρακτηριστικά τους ποικίλλουν κι αυτό συνδέεται με διαφορές που εντοπίζονται στην προσωπικότητα και στο στενό τους περιβάλλον.

Συνοψίζοντας όσα αναφέρθηκαν θα λέγαμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην πρώιμη διάγνωση ώστε να αντιμετωπιστεί έγκαιρα ένα παιδί με ΔΜ. Η συνεργασία φορέων, εκπαιδευτικού τάξης, γονέων και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων θα δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πρόγραμμα παρέμβασης που θα ακολουθηθεί ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.

mathisiakes_episkopisi

Αφήστε μια απάντηση