Σχέσεις σχολείου και γονέων

Αρχική / Ανακοινώσεις / Σχέσεις σχολείου και γονέων

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια, σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις των σχολείων με το περιβάλλον τους και ειδικότερα στις σχέσεις που διατηρεί η σχολική μονάδα με τις οικογένειες των μαθητών της.

Οι σχέσεις αυτές καθορίζονται ως ένας από τους σημαντικούς παράγοντες αποτελεσματικότητας μιας σχολικής μονάδας

Προϋποθέσεις και όρια σχέσεων Σχολείου-Οικογένειας

θα πρέπει να γίνει κατανοητό, και να περάσει τόσο στους οργανωμένους γονείς όσο και στον καθένα ξεχωριστά μέσα από τη διαμόρφωση τέτοιας εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής μονάδας, ότι η συμμετοχή τους δεν είναι ανταγωνιστική, ούτε διοικητική ή επιβλητική, αλλά συμπληρωματική προς το σχολείο. Μπορεί να λειτουργήσουν ως υποστηρικτές, ως πηγή διαφόρων μορφών μάθησης και εμπλουτισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ως υποστηρικτές, και όχι διαμορφωτές της διοίκησης του σχολείου.

Εμπλοκή

Όταν μιλούμε για εμπλοκή των γονιών εννοούμε την καθοδηγούμενη και οριοθετημένη ανάμειξη των γονιών στα σχολικά δρώμενα, όπου η ανάμειξη αυτή προκαθορίζεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας και αφορά εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διοργανώνει το σχολείο γι’ αυτούς, εθελοντική εργασία και δραστηριότητες που στοχεύουν στο συμφέρον του παιδιού του κάθε γονιού ξεχωριστά. Οι γονείς, κατά κανόνα, περιορίζονται σε ρόλο θεατή.

Προτάσεις Δράσεων

  1. Ετοιμασία και επίδοση ερωτηματολογίων προς τους γονείς
  2. Διοργάνωση κοινής συνάντησης γονιών-εκπαιδευτικών
  3. Καθιέρωση από τους εκπαιδευτικούς και το διευθυντή  γραπτής επικοινωνίας με τους γονείς
  4. Ενθάρρυνση εκπαιδευτικών και γονιών για αμφίδρομη επικοινωνία με την καθιέρωση του φακέλου επικοινωνίας οικογένειας-σχολείου

Διαβάστε περισσότερα…