Εκπαίδευση μαθητών σε ειδικά τμήματα που λειτουργούν σε τμήματα γενικής εκπαίδευσης

Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται συνήθως με την ένταξη του παιδιού στη συνηθισμένη τάξη για το μεγαλύτερο μέρος της σχολικής ημέρας Η μορφή αυτή είναι γνωστή στην Αμερική ως resource room program, στην Μεγάλη Βρετανία ως remedial class και σε πολλές άλλες χώρες ως ειδική αίθουσα αναφοράς ή ως πρόγραμμα απόσυρσης (withdrawal program). Τέτοιου είδους ειδικά τμήματα λειτουργούν στην Ελλάδα με την ονομασία «ειδικές τάξεις». Σύμφωνα με τα προγράμματα αυτά, το παιδί απομακρύνεται προσωρινά από την τάξη του για να δεχτεί βοήθεια στην ειδική, πέντε ή λιγότερες ώρες την εβδομάδα, από εκπαιδευτικό ειδικευμένο στην Ειδική Αγωγή. Σε ορισμένους μαθητές παρέχεται ειδική βοήθεια για μερικούς μήνες ενώ σε άλλους για πολύ μεγαλύτερη βοήθεια. Η ομάδα της ειδικής τάξης αποτελείται συνήθως από 2 ως 6 παιδιά. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η πλήρης και όσο το δυνατόν συντομότερη ένταξη του παιδιού μέσα στη συνηθισμένη τάξη. Η επιτυχία του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την συνεργασία μεταξύ του ειδικού εκπαιδευτικού και του διδακτικού προσωπικού του σχολείου. 61 Το μοντέλο της ειδικής τάξης εφαρμόζεται σε πολλές χώρες για παιδιά με κάθε είδους ειδικές ανάγκες. Το παιδί έτσι παραμένει στην συνηθισμένη τάξη και δέχεται ειδική βοήθεια έξω απ’αυτή από τον υποστηρικτικό εκπαιδευτικό λογοπεδικό ή από άλλο ειδικό. Η εμπειρία πείθει πως το μοντέλο αυτό δεν αφαιρεί το στίγμα του «ειδικού» από το παιδί στην Ελληνική τουλάχιστον πραγματικότητα. Η ελληνική ονομασία του «ειδική τάξη» και η φανερή απομάκρυνσή του μαθητή από το φυσικό σχολικό του χώρο, καταλήγει στην ετικετοποιίηση και το στιγματισμό του. Είναι γεγονός όμως πως για διάφορες κατηγορίες παιδιών με «ειδικές» ανάγκες και μιλάμε για περιπτώσεις βαρέων προβλημάτων κρίνεται αναγκαία η φοίτησή τους εκεί. Η ενσωμάτωση άλλωστε δεν επιτυγχάνεται μόνο με την τοποθέτηση ενός παιδιού μέσα στη συνηθισμένη τάξη. Η ενσωμάτωση δεν πρέπει να γίνει αυτοσκοπός μόνο και μόνο για ν’αποφευχθεί ο στιγματισμός, αδιαφορώντας για το αν η βοήθεια που δέχεται το παιδί είναι ουσιαστική.2 Στο σημείο αυτό πρέπει ν’αναφερθεί ότι στη χώρα μας λειτουργεί ένα παρόμοιο υποστηρικτικό πρόγραμμα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες με την ονομασία «ενισχυτική διδασκαλία». Στα πλαίσια αυτού του μοντέλου ο μαθητής δέχεται επιπλέον βοήθεια για λίγες ώρες την εβδομάδα από δάσκαλο της γενικής εκπαίδευσης. Τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας συγκροτούνται έπειτα από εισήγηση του διευθυντή του σχολείου, εποπτεύονται από τους σχολικούς συμβούλους της Γενικής Εκπαίδευσης και καταργούνται δίχως ιδιαίτερη διδασκαλία. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος όπως συμβαίνει στην περίπτωση της ειδικής τάξης. Λειτουργούν ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Λογισμικό για Οπτική Επικοινωνία ΑμεΑ στο Φάσμα του Αυτισμού

Ένας εκπαιδευτικός για να φτιάξει ένα ντοσιέ επικοινωνίας με οπτικό υλικό τύπου PECS θα πρέπει να φτιάξει περίπου 400 εικονίδια. Αυτό είναι χρονοβόρο και παράγει περιορισμένο λεξιλόγιο που να μπορεί να είναι άμεσα προσβάσιμο. Αυτό καθώς και το ενδιαφέρον που δείχνουν τα άτομα με αυτισμό στους υπολογιστές ήταν η αιτία για τη δημιουργία ενός λογισμικού που προσομοιώνει τη λειτουργία του ‘υβριδικού PECS’ (σχήμα 1), δηλαδή διαθέτει μια πολυμεσική βάση δεδομένων με εικονίδια τα οποία διαχειρίζεται στην οθόνη ο εκπαιδευτικός όπως επιθυμεί. Ένας εκπαιδευτικός για να φτιάξει ένα ντοσιέ επικοινωνίας με οπτικό υλικό τύπου PECS θα πρέπει να φτιάξει περίπου 400 εικονίδια. Αυτό είναι χρονοβόρο και παράγει περιορισμένο λεξιλόγιο που να μπορεί να είναι άμεσα προσβάσιμο. Αυτό καθώς και το ενδιαφέρον που δείχνουν τα άτομα με αυτισμό στους υπολογιστές ήταν η αιτία για τη δημιουργία ενός λογισμικού που προσομοιώνει τη λειτουργία του ‘υβριδικού PECS’, δηλαδή διαθέτει μια πολυμεσική βάση δεδομένων με εικονίδια τα οποία διαχειρίζεται στην οθόνη ο εκπαιδευτικός όπως επιθυμεί.

Επαγγελματική αποκατάσταση και οικονομική βοήθεια στα ΑΜΕΑ

Ένας από τους παράγοντες που απαιτούνται προκειμένου τα άτομα με ειδικές ανάγκες να ενταχθούν πλήρως κοινωνικά, είναι να ενταχθούν και οικονομικά. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι εφικτό εάν δεν έχουν την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα και να εργαστούν . Με την ειδική επαγγελματική κατάρτιση δίνεται η δυνατότητα, μέσω κατάλληλων μεθόδων και προγραμμάτων, στα άτομα με ειδικές ανάγκες να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες και προσόντα που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν σε μία αγορά εργασίας που δεν τους υπολογίζει καθόλου και δεν έχει λάβει καμία μέριμνα γι’ αυτούς. Στα κράτη που η οικονομία τους είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, αντιμετωπίζουν με μεγάλη σοβαρότητα και ενδιαφέρον την επαγγελματική προετοιμασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Μέχρι την δεκαετία 1960-1970, η μόνη επαγγελματική εκπαίδευση που υπήρχε για αυτά τα άτομα ήταν τα εργαστήρια που υπήρχαν μέσα στα ιδρύματα και τα άσυλα και τα οποία μεταγενέστερα θεωρήθηκαν ότι απλώς «σκουπιδότοποι». Οι εναλλακτικές μορφές της επαγγελματικής εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται, μετά την κατάργηση αυτών των εργαστηρίων, σε αυτά τα κράτη είναι: α) Η εργασία μέσα στο σχολείο. Αυτή η μορφή της επαγγελματικής αποκατάστασης εστιάζει στην δημιουργία δομών μέσα στο σχολείο οι οποίες μοιάζουν αρκετά με τις πραγματικές εργασιακές δομές αλλά έχουν προσαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες που υπάρχουν, β) Η προσομοίωση της εργασίας στο σχολείο. Η μορφή αυτή είναι παρόμοια με την προηγούμενη αλλά διαφέρει ως προς την διαδικασία. Στην συγκεκριμένη μορφή, τα επιμέρους επαγγελματικά έργα που αναλαμβάνουν οι μαθητές, είναι τροποποιημένα, είτε στο περιεχόμενο, είτε στην ακολουθία, προκειμένου οι μαθητές με ειδικές ανάγκες να μπορέσουν να το προσεγγίσουν καλύτερα. γ) Το σύστημα «Μερική φοίτηση- Μερική εργασία». Σε αυτό το σύστημα οι μαθητές αρχικά φοιτούν σε σχολή και έπειτα εφαρμόζουν αυτά που μάθανε σε κανονικό εργασιακό χώρο, δ) Η εκπαίδευση μέσα στον εργασιακό χώρο. Σε αυτό το σύστημα τα άτομα με ειδικές ανάγκες εργάζονται σε κάποιον χώρο και καθοδηγούνται και επιβλέπονται είτε από κάποιο στέλεχος της επιχείρησης, είτε από κάποιον εξειδικευμένο λειτουργό, ε) Η μαθητεία. Σε αυτή την μορφή το άτομο με ειδικές ανάγκες, εργάζεται κανονικά, κοντά σε ένα επαγγελματία και μαθαίνει από αυτόν

Ενσωμάτωση

Το καλύτερο video για την εκπαίδευση

Πανελλήνιο συνέδριο ΤΠΕ

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Τα “υπέρ” και τα “κατά”

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να γίνουν ένα Μέσο εκφοβισμού αν δεν μπορεί κάποιος να τα διαχειριστεί σωστά. Τα social media δυστυχώς αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
Αλλά πώς μπορεί όμως να επηρεάσει το παιδί σας; Μήπως ανησυχείτε που η κόρη σας ξοδεύει αρκετό από το χρόνο της στο internet; Μήπως σας απασχολεί το πώς θα μπορούσε να την επηρεάσει; Αν κουνήσατε καταφατικά το κεφάλι σας τότε θα πρέπει να συνεχίσετε να διαβάζετε το άρθρο μας.
Στη σημερινή εποχή, κανείς δεν μένει απομονωμένος από τα «παράθυρα», τα «messenger», τις διάφορες εφαρμογές, τα «σπρωξίματα» και τα «emoticons», καθώς δημιουργήθηκαν για να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά σας με διάφορους τρόπους

• Βοηθά τα παιδιά να συνδεθούν με την υπόλοιπη οικογένεια που ενδεχομένως να λείπει στο εξωτερικό.
• Βοηθά στην ανάπτυξη της αντίληψής τους.
• Μαθαίνουν νέα πράγματα και ανταλλάσσουν ιδέες με συνομήλικους γύρω από την τεχνολογία.
• Βοηθά τα παιδιά να είναι αυτόνομα
• Βοηθά τα παιδιά να επικοινωνούν και ενθαρρύνει την ελευθερία της έκφρασης.
• Διευκολύνει την ανάπτυξη της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης ειδικά αν το παιδί θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με την «Τεχνολογία»

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις των Social Media

1. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος σχετικά με το πεδίο των πληροφοριών. Αν τα παιδιά δεν έχουν τη γονική επίβλεψη μπορούν να οδηγηθούν σε σελίδες με άσεμνο περιεχόμενο.
2. Μπορεί να πέσουν θύματα cyber bullying. Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός μπορεί να έχει επικίνδυνες και δυνητικά θανατηφόρες συνέπειες. Υποστηρίζει πολλά θύματα κάθε χρόνο.
3. Η πολλή χρήση του διαδικτύου μπορεί να επηρεάσει το παιδί σας αρνητικά και να το οδηγήσει στον λεγόμενο κοινωνικό εθισμό του διαδικτύου. Ο εθισμός συνήθως εκδηλώνεται με διάφορα σωματικά συμπτώματα.
4. Τα social media μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα του παιδιού σας να αναπτύξει ισχυρές διαπροσωπικές σχέσεις.

 

   

 

εργασία

Σημάδια απτικής αμυντικότητας παιδιού με αυτισμό

Εισαγωγή

Το παιδί με απτική αμυντικότητα ερεθίζεται πιο εύκολα από αισθήσεις «ελαφριάς πίεσης» (πχ από τον αέρα που θα φυσήξει προς το δέρμα του, από το ελαφρύ τρίψιμο από τον συμμαθητή του που πέρασε δίπλα του, από τις ετικέτες στα ρούχα, τα κολάρα στο πουκάμισο κλπ). Η αίσθηση είναι άβολη και διεγερτική και το παιδί θα αντιδράσει αυτόματα για να σταματήσει το ερέθισμα (πχ μπορεί να σπρώξει ένα συμμαθητή του που τον αγγίζει). Το παιδί μπορεί να εμφανίζεται ανήσυχο και υπερκινητικό εξαιτίας του ότι αισθάνεται άβολα με το δέρμα του. Η απτική αμυντικότητα είναι η τάση της αρνητικής αντίδρασης και συναισθηματικής αντίδρασης στο άγγιγμα. Τα χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

… περισσότερα

Δημιουργία και τροποποίηση γραφημάτων

Το παρόν σενάριο, λαμβάνει χώρα σε τάξη Β Γυμνασίου και έχει τίτλο «Δημιουργία και τροποποίηση γραφημάτων». Η εκτιμώμενη διάρκεια του μαθήματος είναι  3 διδακτικές ώρες και ο κεντρικός σκοπός, είναι η εξοικείωση των μαθητών με τα γραφήματα του Excel. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των δύο ατόμων στο εργαστήριο πληροφορικής και χρησιμοποιούνται διάφορα εποπτικά μέσα, αλλά και εργαλεία web2. Το δε σενάριο περιλαμβάνει 5 δραστηριότητες.

Το Σενάριο βρίσκεται εδώ

Kilopower: Διαστημικός πυρηνικός αντιδραστήρας για τον Άρη

Βήματα προς τα εμπρός πραγματοποιεί η NASA ως προς τις δοκιμές πηγής ενέργειας που προορίζεται να αποτελέσει «κλειδί» για αποστολές αστροναυτών στην επιφάνεια του Άρη, για την τροφοδοσία με ενέργεια αποικιών και εξοπλισμού που έχει να κάνει με την παραγωγή οξυγόνου, νερού και καυσίμων κ.α.
Το STMD (Space Technology Mission Directorate) παρέχει χρηματοδότηση ετών στο πρόγραμμα Kilopower και οι δοκιμές ήταν να αρχίσουν τον Νοέμβριο και να συνεχιστούν κατά τις αρχές του επόμενου έτους, με τη NASA να συνεργάζεται με το Nevada National Security Site για την αξιολόγηση τεχνολογιών παροχής ενέργειας από σχάση.

«Ένας διαστημικός πυρηνικός αντιδραστήρας θα μπορούσε να αποτελέσει μια πηγή ενέργειας υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, με τη δυνατότητα να λειτουργεί ανεξαρτήτως της ηλιακής ενέργειας ή προσανατολισμού, και σε εξαιρετικά αφιλόξενα περιβάλλοντα, όπως η επιφάνεια του Άρη» σημειώνει ο Patrick McClure, επικεφαλής εργασιών για το Kilopower στο Los Alamos National Laboratory.

«Η τεχνολογία αντιδραστήρα που δοκιμάζουμε θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε πολλαπλές αποστολές της NASA, και ελπίζουμε ότι πρόκειται για το πρώτο βήμα για τους αντιδραστήρες σχάσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο παράδειγμα πραγματικά φιλόδοξης εξερεύνησης του διαστήματος» προσθέτει ο David Poston, επικεφαλής σχεδιαστής αντιδραστήρων (Los Alamos).

Ο αντιδραστήρας Kilopower, σύμφωνα με τη NASA, αποτελεί στην ουσία του μια απλή προσέγγιση, που παρέχει εκτεταμένη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία: Τέτοιου είδους τεχνολογία θα μπορούσε να παράγει από ένα μέχρι δέκα kilowatt ηλεκτρικής ενέργειας συνεχόμενα για διάστημα δέκα ετών και άνω, όπως σημειώνει ο Lee Mason, κύριος υπεύθυνος του STMD για θέματα ενέργειας και αποθήκευσής της. To πρωτότυπο σύστημα χρησιμοποιεί έναν πυρήνα ουρανίου 235 μεγέθους ρολού χαρτιού. Η θερμότητα μεταφέρεται μέσω σωλήνων σοδίου και μετατρέπεται σε ηλεκτρισμό από κινητήρες Stirling.

Όπως τονίζει ο Lee Mason, μία διαστημική μονάδα παραγωγής ενέργειας θα άλλαζε δραματικά τα δεδομένα, καθώς θα εξαφάνιζε τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες σχετικά με τη νύχτα και τις αμμοθύελλες του Άρη, που περιορίζουν το ηλιακό φώς. «Επιλύει αυτά τα ζητήματα και παρέχει μια συνεχή ροή ενέργειας ανεξαρτήτως του πού βρίσκεσαι στον Άρη. Η ενέργεια από τη σχάση θα μπορούσε να αυξήσει τα πιθανά σημεία προσεδάφισης στον Άρη, περιλαμβάνοντας τα πιο βόρεια γεωγραφικά πλάτη, όπου θα μπορούσε να υπάρχει πάγος» σημειώνει σχετικά.

Social Media και παιδιά

Τα “υπέρ” και τα “κατά”

 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να γίνουν ένα Μέσο εκφοβισμού αν δεν μπορεί κάποιος να τα διαχειριστεί σωστά. Τα social media δυστυχώς αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
Αλλά πώς μπορεί όμως να επηρεάσει το παιδί σας; Μήπως ανησυχείτε που η κόρη σας ξοδεύει αρκετό από το χρόνο της στο internet; Μήπως σας απασχολεί το πώς θα μπορούσε να την επηρεάσει; Αν κουνήσατε καταφατικά το κεφάλι σας τότε θα πρέπει να συνεχίσετε να διαβάζετε το άρθρο μας.
Στη σημερινή εποχή, κανείς δεν μένει απομονωμένος από τα «παράθυρα», τα «messenger», τις διάφορες εφαρμογές, τα «σπρωξίματα» και τα «emoticons», καθώς δημιουργήθηκαν για να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά.

Σήμερα, τα μικρά παιδιά είναι εξοικειωμένα με όλες αυτές τις ηλεκτρονικές συσκευές και ξέρουν να παίζουν με τα smartphones και τα tablets. Τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα ενεργό μέρος της ζωής του εφήβου σας. Ωστόσο, ως γονέας, θα πρέπει να γνωρίζετε πως η «κοινωνική δικτύωση» μπορεί να επηρεάσει το παιδί σας και θετικά και αρνητικά. Το πιο σημαντικό, είναι να γνωρίζετε και εσείς αυτά τα Μέσα, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε αν χρειαστεί και πάντα με διακριτικό τρόπο τα παιδιά σας, αλλά και για να τους διδάξετε την ορθή χρήση τους.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά σας με διάφορους τρόπους

• Βοηθά τα παιδιά να συνδεθούν με την υπόλοιπη οικογένεια που ενδεχομένως να λείπει στο εξωτερικό.
• Βοηθά στην ανάπτυξη της αντίληψής τους.
• Μαθαίνουν νέα πράγματα και ανταλλάσσουν ιδέες με συνομήλικους γύρω από την τεχνολογία.
• Βοηθά τα παιδιά να είναι αυτόνομα
• Βοηθά τα παιδιά να επικοινωνούν και ενθαρρύνει την ελευθερία της έκφρασης.
• Διευκολύνει την ανάπτυξη της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης ειδικά αν το παιδί θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με την «Τεχνολογία»

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις των Social Media

Στην ηλικία των μικρότερων παιδιών, που ο εγκέφαλός τους τότε χτίζεται, σίγουρα η πολύ χρήση του υπολογιστή και του σερφαρίσματος στο internet, θα επηρεάσει αρνητικά το παιδί σας. Επίσης για όσους δεν γνωρίζουν τα social media, έχουν επίσης μια σκοτεινή πλευρά. Όπως με το σύμβολο του καλού και του κακού, «γινγκ και γιανγκ» έτσι και το διαδίκτυο έχει την καλή και την κακή πλευρά.

1. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος σχετικά με το πεδίο των πληροφοριών. Αν τα παιδιά δεν έχουν τη γονική επίβλεψη μπορούν να οδηγηθούν σε σελίδες με άσεμνο περιεχόμενο.
2. Μπορεί να πέσουν θύματα cyber bullying. Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός μπορεί να έχει επικίνδυνες και δυνητικά θανατηφόρες συνέπειες. Υποστηρίζει πολλά θύματα κάθε χρόνο.
3. Η πολλή χρήση του διαδικτύου μπορεί να επηρεάσει το παιδί σας αρνητικά και να το οδηγήσει στον λεγόμενο κοινωνικό εθισμό του διαδικτύου. Ο εθισμός συνήθως εκδηλώνεται με διάφορα σωματικά συμπτώματα.
4. Τα social media μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα του παιδιού σας να αναπτύξει ισχυρές διαπροσωπικές σχέσεις.
Μια μαμά θα πρέπει να βεβαιώνεται με κάθε τρόπο ότι το παιδί της ξοδεύει ποιοτικό χρόνο σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ενισχύοντας πάντα το παιδί της με τα θετικά που μπορεί να προσφέρει η χρήση του διαδικτύου.
* Πάντα να προσέχετε τη συμπεριφορά του παιδιού σας. Αν παρατηρήσετε επιθετική συμπεριφορά, αμέλεια μαθημάτων, αφηρημάδα, ζάλη και κόπωση θα πρέπει να συζητήσετε μαζί με το παιδί σας και ίσως χρειαστεί να επισκεφθείτε και κάποιον ειδικό.

Ιός υπολογιστή

Ένας ιός υπολογιστών είναι ένα κακόβουλο πρόγραμμα υπολογιστή, το οποίο μπορεί να αντιγραφεί χωρίς παρέμβαση του χρήστη και να «μολύνει» τον υπολογιστή χωρίς τη γνώση ή την άδεια του χρήστη του. Ο αρχικός ιός μπορεί να τροποποιήσει τα αντίγραφά του ή τα ίδια τα αντίγραφα μπορούν να υποστούν από μόνα τους τροποποίηση, όπως συμβαίνει σε έναν μεταμορφικό ιό. Ένας ιός μπορεί να διαδοθεί από έναν υπολογιστή σε άλλους, παραδείγματος χάριν από ένα χρήστη που στέλνει τον ιό μέσω δικτύου ή και του Διαδικτύου, ή με τη μεταφορά του σε ένα φορητό μέσο αποθήκευσης, όπως δισκέτα, οπτικό δίσκο ή μνήμη flash USB. Οι ιοί ορισμένες φορές εσφαλμένα συγχέονται με τα «σκουλήκια» υπολογιστών (worms) και τους δούρειους ίππους (trojan horses). Ένα «σκουλήκι» μπορεί να διαδοθεί σε άλλους υπολογιστές χωρίς να πρέπει να μεταφερθεί ως τμήμα ενός υπολογιστή-οικοδεσπότη (host), ενώ ένας δούρειος ίππος είναι ένα αβλαβές πρόγραμμα μέχρι να εκτελεσθεί ή μέχρι να ικανοποιηθεί κάποια συνθήκη, την οποία έχει προκαθορίσει ο δημιουργός του.

Μερικοί ιοί δημιουργούνται για να προξενήσουν ζημιά στον υπολογιστή, στον οποίο εγκαθίστανται, είτε με την καταστροφή των προγραμμάτων του είτε με τη διαγραφή αρχείων ή με τη μορφοποίηση (format) του σκληρού δίσκου. Μερικές, μάλιστα, φορές, δημιουργούν σε συγκεκριμένο τομέα του σκληρού δίσκου τέτοια καταστροφή, ώστε να είναι αδύνατη η ανάκτηση ολόκληρου του περιεχομένου του. Άλλοι δεν έχουν ως σκοπό να προκαλέσουν οποιαδήποτε ζημία, αλλά απλά γνωστοποιούν την παρουσία τους με την εμφάνιση στην οθόνη κειμένου, βίντεο, ή ηχητικών μηνυμάτων, μερικές φορές αρκετά χιουμοριστικών. Όμως, ακόμη και αυτοί οι «καλοκάγαθοι» ιοί μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στο χρήστη υπολογιστών: Καταλαμβάνουν τη μνήμη που χρησιμοποιείται από τα κανονικά προγράμματα και, κατά συνέπεια, προκαλούν συχνά ασταθή συμπεριφορά του συστήματος και μπορούν να οδηγήσουν σε κατάρρευσή του (system crash). Επιπλέον, πολλοί ιοί είναι, εγγενώς, γεμάτοι προγραμματιστικά σφάλματα, τα οποία πιθανόν να οδηγήσουν στην κατάρρευση των υπολογιστικών συστημάτων και στην απώλεια δεδομένων. Τέλος, ένα μεγάλο ποσοστό των ιών δεν έχει σκοπό την καταστροφή των δεδομένων του χρήστη ή την παρενόχλησή του, αλλά την κλοπή προσωπικών του δεδομένων ή την εισαγωγή του υπολογιστή-στόχου σε κάποιο παράνομο δίκτυο (botnet) χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη.

 (Αναδημοσιεύτηκε από https://el.wikipedia.org/wiki/Ιός_υπολογιστή)

 

Copyright © Το blog του Stratou          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top