Category Archive: Ασκήσεις Συντακτικού Αρχαίων

Ιούλ 14 2011

ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ : Ασκήσεις

Στις παρακάτω προτάσεις να εντοπίσετε και να υπογραμμίσετε τις διάφορες μορφές κατηγορούμενου

πλό, προληπτικό, επιρρηματικό, γενική κατηγορηματική) και να δηλώσετε αυτό που προσδιορίζουν.

1.   Ἀγησίλαος ἐτύγχανε ὤν τεσσαράκοντα ἐτῶν.

2.    Δια τούτων Φίλιππος ἤρθη μέγας.

3.    Φημί γαρ ἐγώ το νόμιμον εἶναι δικαιοσύνης.

4.    Ἀγησίλαος ἔτι μεν νέος ὤν ἔτυχε τῆς βασιλείας.

5.    Αἱ νήες ἀνήχθησαν πελάγιοι.

6.    Φημί Πρωταγόραν εἶναι των σοφιστῶν.

7.    Ὁ ἄνεμος ἐκπνεῖ μέγας.

8.    Οἱ θεοί ἱκανοί εἰσίν και τους μεγάλους ταχύ μικρούς ποιεῖν.

9.    Ἡ ῥώμη της ψυχῆς ἐστί ἀγαθών ἀνδρῶν.

10.  Την πόλιν τοῖς πᾶσι παρεσκευάσαμεν αὐταρκεστάτην.

11.  Οἱ στέφανοι ἦσαν ῥόδων.

12.  Ὑμεῖς ἐστέ μεγάλων δήμων.

13.  Πάντες σοι Μῆδοι ἑκόντες ἠκολούθησαν.

14.  Ὁ γαρ λίθος πέφυκε ἄφθονος ἐν ταύτη τῆ γῆ.

15.  Πρόξενος ἐπεθύμει γενέσθαι ἀνήρ τα μεγάλα πράττειν ἱκανός.

16.  Δεῖ κυρίους εἶναι τους νόμους.

17.  Ἀνέστη πρῶτος ὁ Περικλῆς και εἶπεν.

18.  Πολλοί μεν ἰδιῶται ηὐξήθησαν μεγάλοι.

19. Ἦρχε δε αὐτῶν Ἀλκίδας και Βρασίδας αὐτῶ ξύμβουλος ἐπέπλει.

20.  Ἦν δε και οὗτος τῶν στρατευομένων.

21.  Λέγονται μεν Πέρσαι ἀμφί τας δώδεκα μυριάδας εἶναι.

22.  Περικλῆς ὁ Ξανθίππου ἦν στρατηγός τῶν Ἀθηναίων δέκατος αὐτός.

23.  Ὦ παῖδες, ὑμεῖς ἐστέ πατέρων ἀγαθῶν.

24.  Δικαίου πολίτου κρίνω την τῶν πραγμάτων σωτηρίαν

25.  Πάντες ἔγνωσαν ὅτι Ἁριάδνη ἀσμένη ἤκουσε τούτων.

26.  Ἡ οὐσία, ἥν κατέλιπε ὁ πατήρ, ἦν εβδομήκοντα μνῶν.

27.  Οὗτοι ὅμοροι Χαλκιδεῦσι οἰκούσιν.

28.  Πλεύσαντες σταδίους ἐς τριάκοντα ἑσπέριοι κατάγονται ἐς Κάβανα.

29.  Το ἄγαλμα ἦν Παρίας λίθου.

30.  Τον μεν Δημοσθένη μετά νεῶν πέντε αὐτοῦ φύλακα καταλείπουσι.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/1255

Ιούλ 14 2011

ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ : Ασκήσεις

A. Να εξαρτήσετε τις παρακάτω προτάσεις από τα ρήματα λέγουσιν, ἔλεγον, φασίν και ἴσασιν.

1.    Ὁ δε Λύσανδρος ἑώρα τον κίνδυνον.

2.    Οἱ στρατιῶται ἤκουσαν τοῦ Λυσάνδρου.

3.    Ὅρα τον κίνδυνον.

Β. Να εξαρτήσετε τις παρακάτω προτάσεις από το ρήμα που δίνεται στην παρένθεση.

1.   Ὁ τῆς Ἀσίας βασιλεύς ἔπεμψεν στρατιάν. (Οὗτος ἔλεγεν…)

2.   Ἐβουλόμην ἄν και την βουλήν ὀρθῶς διοικεῖσθαι. (Οὗτος ἔφη…)

3.   Μέμφομαι τῶν ἰδιωτῶν τους ὀλίγα κατορθοῦντας. (Οὗτος ἑώρα …)

4.   Την αὐτήν οὖν γνώμην ἔχω και περί τῶν κοινῶν. (Οὗτος οἶδε…)

5.   Ὁ σύλλογος οὐκ ἐν Θήβαις δεῖ εἶναι. ( Λυκομήδης ἔλεγεν…)

6.    Ὦ στρατιῶται, μη πιστεύητε τοῖς αὐτοῦ εἰρημένοις. (Οὖτος ἐκέλευσε…)

7.   Τίνι τρόπῳ κηδεσταί ὑμῖν ἐγένοντο; (Οὗτος διδάξει ἡμᾶς…)

8.   Ὦ στρατιῶται, ἴτε εἰς Λακεδαίμονα. (Ἐκέλευσε…)

9.   Βούλομαι τῆς τιμῆς ταύτης τυχεῖν. ( Ἴσμεν τοῦτον…)

10. Εἶδον ὑμᾶς βουλομένους ταῦτα πράττειν.  ( Ἔλεγεν…)

Γ. Να εξαρτήσετε τις παρακάτω προτάσεις από τα ρήματα λέγουσιν, ἔλεγον, φασίν και ἴσασιν.

1.   Εἰ νοῦν ἔχοιμεν, άλλήλοις ἄν εἰς τας ἐκκλησίας άργύριον παρέχοιμεν.

2.   Ταῦτ’ἔπραττον, ὅτε η μάχη ἐγένετο.

3.   Ἤν μεν οὖν ἐνταῦθα καταλίπω τον λόγον, δόξω την πόλιν ἐλαττοῦν.

4.   Δῆλον γαρ ἐστί ὅτι νῦν περί δόξης πολεμοῦσι.

5.   Τα πλοῖα κατέκαυσεν, ἴνα μη Κῦρος διαβῆ.

Δ. Να εξαρτήσετε τις παρακάτω προτάσεις από το ρήμα που δίνεται στην παρένθεση.

1.   Ὅτε ἡ μάχη ἐγένετο, Τισσαφέρνης ἐν Σάρδεσιν ἔτυχεν ὤν. (Οὗτος διηγεῖτο ὅτι…)

2.   Εἰ δ’ἀπιστεῖς, ἐρώτησον αὐτούς. (Τοῦτον ἐκέλευσεν…)

3.   Ἐπιζητεῖται τοῦτο, πότερον ἐν εὐτυχίαις μᾶλλον δεῖ φίλων ἤ ἐν ἀτυχίαις. ( Οὗτος ἔφη…)

4.   Ὅ μέλλεις ποιεῖν, μη λέγε. ( Συνεβούλευεν…)

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/1254

Δεκ 04 2010

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ : ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΟΙ ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η ΓΕΝΙΚΗ

1.   Τὸ ψήφισμα τῶν Μεγαρέων.

2.   Ἡ ἀπορία σίτου.

3.   Ὁ λοιπὸς τοῦ χρόνου.

4.   Ἡ ἐπιμέλεια τῶν ἀγελῶν.

5.   Ἡ θεραπεία τῶν ἀγρῶν.

6.   Ἡ ἀπόστασις (=αποστασία) τῶν Ἀθηναίων.

7.   Τὸν στρατηγὸν παρασκευαστικὸν τῶν πολεμικῶν εἶναι χρή καὶ ἐξαπατητικόν τῶν πολεμίων.

8. Πανταχοῦ τῆς γῆς οἱ ἄνθρωποι τῶν τοῦ θεοῦ εὐεργεσιῶν τυγχάνουσιν.

9.   Ὀψὲ τῆς ἑσπέρας φήμη ἡ περὶ τῆς ἐν Χαιρωνείᾳ μάχης εἰς Ἀθήνας ἦλθε.

10. Φεῦ πονηροῦ ἀνδρός, ὃς τὴν πατρίδα τοῖς πολεμίοις προδέδωκε.

11. Σωκράτει ἕν ἱμάτιον θέρους τε καὶ χειμῶνος ἐξήρκει.

12. Πλοίσια ἦν ἡ πόλις ἀνδρείων στρατιῶν.

13. Ἡ πόλις ἐκτίσθη μετὰ τὴν ἧτταν τῶν πολεμίων.

14. Πολλοὶ ἄνθρωποι παντοίων γλωσσῶν ἐκείσε πλέουσι.

15. Πολλαὶ χῶραι ὑπήκοοι ἦσαν αὔτοϋ.

16. Εἰς τοῦτο μωρίας ἦλθεν.

17. Ποῦ γῆς κεῖται;

18. Ἐγγὺς τῆς νήσου.

19. Πρόσω τῆς πόλεως.

20. Γέρων ἑβδομήκοντα ἐτῶν.

Η ΔΟΤΙΚΗ

1.Ξέρξης χιλίαις καὶ διακοσίαις ναυσὶ καὶ ἀναριθμήτῳ στρατῷ πεζῷ εἰς τὴν Ἑλλάδα ὥρμησε.

2.Οἱ ὅμοιοι τοῖς ὁμοίοις εὖνοι ε²σίν.

3.Οὐ μόνον καρπούς τρεφόμεθα ἀλλὰ καὶ θηρίοις.

4. Ξέρξης τὴν θάλασσαν ὀργῇ ἐμαστίγωσεν.

5. Ἔργοις φίλους γίγνωσκε μὴ μόνον λόγοις.

6. Τῇ ὑστεραίᾳ ἡ πόλις ἑάλω.

7.Οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον ἦλθεν ἐξ Ἀθηνῶν Θυμοχάρης.

8. Πάσῃ ἀκριβείᾳ τὰ δέοντα ποιήσομεν.

9.  Ταύτῃ τῇ νίκῃ μάλιστα ἡδόμεθα.

10.Ἦλθον δὲ καὶ Θεσσαλῶν ἱππεῖς τοῖς Ἀθηναίοις κατὰ τὸ ξυμμαχικόν,

11.Ὁ βίος ἦν τοῖς πλείστοις αὐτῶν ἀπὸ σιδηρείας (=σιδηρουργία).

12. Ἐστὶ χρήματα ὑμῖν.

13. Καὶ ὁ θυμοειδέστατος ἵππος τῷ χαλινῷ καὶ τῇ μάστιγι δαμάζεται.

14. Δουλεία αὐτοῖς ὑπάρχει

15. Χαιρεφῶν ἐμοὶ ζημία μᾶλλον ἢ ὠφέλειά ἐστιν.

16. Ἄρξομαι δέ σοι ἀπὸ τῶν μικροτάτων παραδειγμάτων.

17. Μή μοι θορυβήσητε.

18. Ἐμοὶ γὰρ ἀνὴρ ἀπέθανεν.

19.  Ξυνελέγη αὐτῷ τὸ στράτευμα.

20. Ἀφικνοῦνται τεσσαρακοστῇ ἡμέρᾳ ὕστερον.

Η ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ

1.  Καὶ πόλις αὐτόθι ᾠκεῖτο Θάψακος ὄνομα.

2.  Διαφέρει γυνὴ ἀνδρὸς τὴν φύσιν.

3. Ἦν καὶ τὸ εἶδος νεανίσκος καὶ τὴν ψυχὴν εὔρωστος.

4. Ἐξεκόπην τὸν ὀφθαλμὸν λίθῳ.

5.  Οἱ στρατηγοὶ ἀπέθανον ἀποτμηθέντες τάς κεφαλάς.

6.  Τὸν ἄλλον χρόνον ἀσφαλῶς διεπορεύοντο.

7.  Στράτευμα συνελέγετο τόνδε τὸν τρόπον.

8.  Ἐνταῦθα ἔμεινεν ὁ Κῦρος ἡμέρας τρεῖς.

9. Ὁ Κεντρίτης ποταμὸς ἀπεῖχε τῶν ὀρέων ἕξ ἢ ἑπτὰ στάδια.

10. Ἑπτὰ γὰρ ἡμέρας ἐπορεύθησαν διὰ τῶν Καρδούχων.

11.Ἀφικνοῦνται εἰς τὸν Ζαπάταν τὸ εὖρος τεττάρων πλέθρων.

12.Πρωταγόρας ἐπιδημεῖ τρίτην ἤδη ἡμέραν.

13.Τὶ τηνικάδε ἀφῖξαι, ὦ Κρίτων;

14.Αὐτὰ ταῦτα ὀργίζομαι σοί.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/560

Νοέ 23 2010

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΩΝ : ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Να αναγνωριστεί το είδος των αναφορικών προτάσεων (ονοματικές/ προσδιοριστικές-επιρρηματικές) , να χαρακτηριστούν συντακτικά και να δικαιολογηθεί η έγκλιση εκφοράς τους :

1. Τοιαῦτα ποιοῦσι τοῖς τυράννοις οἱ ἀρχόμενοι καί ἄλλον ὅντινα ἄν ἀεί τιμῶντες τυγχάνωσιν.

2. Ἄρξομαι δ’ ἐντεῦθεν, ὅθεν καί ὑμεῖς ῥᾷστα ἄν μάθοιτε κἀγώ τάχιστ’ ἄν διδάξαιμι.

3. Νῦν δέ τοῦτο οὐκ ἐποίησεν,ὅς τόν δῆμον ἐτίμησεν ἄν.

4. Οὔκουν ἄξιον τοῖς τῶν κατηγόρων λόγοις πιστεῦσαι μᾶλλον ἤ τοῖς ἔργοις καί τῷ χρόνῳ, ὅν ὑμεῖς σαφέστατον ἔλεγχον τοῦ ἀληθοῦς νομίσατε.

5. Διά τό ἀναγκαῖον αὐτοῖς εἶναι διαλέγεσθαι παρ’ ὧν λάβοιεν τόν μισθόν.

6. Ἅ γάρ τις μή προσεδόκησεν, οὐδέ φυλάξασθαι ἐγχωρεῖ.

7. Ἀνθρώπους διέφθειρεν ἡ θάλασσα, ὅσοι μή ἐδύναντο φθῆναι πρός τά μετέωρα ἀναδράμοντες.

8. Θηβαῖοι, οἷς ηὐτυχήκεσαν ἐν Λεύκτροις, οὐ μετρίως ἐκέχρηντο.

9. Οὐκ ἄν μοι δοκῶ ὑπό γέ τούτων, ὧν σύ δεσποίνων καλεῖς, κωλύεσθαι.

10. Ἰδίαν ἕκαστος ἄν κατασκευήν κατασκευάζοιτο, ἥτις ἑκάστῳ ἀρέσκοι.

11. Ὁσῳ δέ πρεσβύτερος γίγνοιτο, μᾶλλον ἀεί ἀσπάζοιτο ἄν χρήματα.

12. Πορεύονται τέ γάρ αἱ ἀγέλαι, ἧ ἄν αὐτάς εὐθύνωσιν οἱ νομεῖς, νέμονται τέ χωρία, ἐφ’ ὁποῖα ἄν αὐτάς ἐπάγωσιν, ἀπέχονται τέ, ὧν ἄν αὐτάς ἀπείργωσι.

13. Ὅμως δέ πειράσομαι ὑμᾶς ἐξαρχῆς διδάξαι, ὡς ἄν δύνωμαι δι’ἐλάχιστων.

14. Εἶχον μαχαίριον, ᾧ ἔσφαττον ὧν κρατεῖν δύναιντο.

15. Τά ἐπιτήδεια οὐκ εἶχον ὁπόθεν λαμβάνοιεν.

16.Οἵτινες πρός τάς ξυμφοράς γνώμη μέν ἥκιστα λυποῦνται, ἔργῳ δέ μάλιστα ἀντέχουσιν, οὗτοι καί πόλεων καί ἰδιωτῶν κράτιστοι εἰσίν.

17. Παρ’ ἐμοί δέ οὐδείς μισθοφόρος ὅστις μή ἱκανός ἐστίν ἴσα πονεῖν ἐμοί.

18.Ἐλογιζόμην, εἰ ταῦτα προθύμως σοί συλλάβοιμι, ὡς ἐξέσοιτο μοι διαλέγεσθαι σοι ὁπόσον ἄν χρόνον βουλοίμην.

19.Οὐδείς οὕτως ἀνόητος ἐστίν, ὅστις πόλεμον πρό εἰρήνης αἱρεῖται.

20.Πᾶν ὅ,τι ἄν μέλλῃς ἐρεῖν πρότερον ἐπισκοπεῖ τῇ γνώμῃ.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/403

Νοέ 19 2010

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ : ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Τοιαῦτα ποιοῦσι τοῖς τυράννοις οἱ ἀρχόμενοι καί ἄλλον ὅντινα ἄν ἀεί τιμῶντες τυγχάνωσιν.

2. Ἄρξομαι δ’ ἐντεῦθεν, ὅθεν καί ὑμεῖς ῥᾷστα ἄν μάθοιτε κἀγώ τάχιστ’ ἄν διδάξαιμι.

3. Νῦν δέ τοῦτο οὐκ ἐποίησεν,ὅς τόν δῆμον ἐτίμησεν ἄν.

4. Οὔκουν ἄξιον τοῖς τῶν κατηγόρων λόγοις πιστεῦσαι μᾶλλον ἤ τοῖς ἔργοις καί τῷ χρόνῳ, ὅν ὑμεῖς σαφέστατον ἔλεγχον τοῦ ἀληθοῦς νομίσατε.

5. Διά τό ἀναγκαῖον αὐτοῖς εἶναι διαλέγεσθαι παρ’ ὧν λάβοιεν τόν μισθόν.

6. Ἅ γάρ τις μή προσεδόκησεν, οὐδέ φυλάξασθαι ἐγχωρεῖ.

7. Ἀνθρώπους διέφθειρεν ἡ θάλασσα, ὅσοι μή ἐδύναντο φθῆναι πρός τά μετέωρα ἀναδράμοντες.

8. Θηβαῖοι, οἷς ηὐτυχήκεσαν ἐν Λεύκτροις, οὐ μετρίως ἐκέχρηντο.

9. Οὐκ ἄν μοι δοκῶ ὑπό γέ τούτων, ὧν σύ δεσποίνων καλεῖς, κωλύεσθαι.

10. Ἰδίαν ἕκαστος ἄν κατασκευήν κατασκευάζοιτο, ἥτις ἑκάστῳ ἀρέσκοι.

11. Ὁσῳ δέ πρεσβύτερος γίγνοιτο, μᾶλλον ἀεί ἀσπάζοιτο ἄν χρήματα.

12. Πορεύονται τέ γάρ αἱ ἀγέλαι, ἧ ἄν αὐτάς εὐθύνωσιν οἱ νομεῖς, νέμονται τέ χωρία, ἐφ’ ὁποῖα ἄν αὐτάς ἐπάγωσιν, ἀπέχονται τέ, ὧν ἄν αὐτάς ἀπείργωσι.

13. Ὅμως δέ πειράσομαι ὑμᾶς ἐξαρχῆς διδάξαι, ὡς ἄν δύνωμαι δι’ἐλάχιστων.

14. Εἶχον μαχαίριον, ᾧ ἔσφαττον ὧν κρατεῖν δύναιντο.

15. Τά ἐπιτήδεια οὐκ εἶχον ὁπόθεν λαμβάνοιεν.

16.Οἵτινες πρός τάς ξυμφοράς γνώμη μέν ἥκιστα λυποῦνται, ἔργῳ δέ μάλιστα ἀντέχουσιν, οὗτοι καί πόλεων καί ἰδιωτῶν κράτιστοι εἰσίν.

17. Παρ’ ἐμοί δέ οὐδείς μισθοφόρος ὅστις μή ἱκανός ἐστίν ἴσα πονεῖν ἐμοί.

18.Ἐλογιζόμην, εἰ ταῦτα προθύμως σοί συλλάβοιμι, ὡς ἐξέσοιτο μοι διαλέγεσθαι σοι ὁπόσον ἄν χρόνον βουλοίμην.

19.Οὐδείς οὕτως ἀνόητος ἐστίν, ὅστις πόλεμον πρό εἰρήνης αἱρεῖται.

20.Πᾶν ὅ,τι ἄν μέλλῃς ἐρεῖν πρότερον ἐπισκοπεῖ τῇ γνώμῃ.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/338

Νοέ 19 2010

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ 3

Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο των ρημάτων σε παρένθεση,ώστε να σχηματιστούν οι σωστοί υποθετικοί λόγοι:

1. Εἰ γὰ ἡμεῖς τοιαῦτ’ ἐξημαρτάνομεν, …………………. ἄν (γιγνώσκω) ὅσῳ κρεῖττον ἐστι τὸ σωφρονεῖν τοῦ πολυπραγμονεῖν.

2. Εἴπερ οὕτω κακῶς χρώμεθα τοῖς συμμάχοις, πῶς …………………….. (τυγχάνω) κεκτημένοι δύναμιν οὐδεμιᾶς πόλεως ἐλάττω;

3. Εἰ γὰρ Ὄλυνθον Φίλιππος καταστρέψεται ………………… τις ἐμοὶ (φράζω), τι το καλῦον αὐτὸν καὶ ἐπὶ τὴν Ἀττικὴν βαδίζειν;

4. Εἴ τις νῦν τὸν Φίλιππον ὁρῶν φοβερὸν προσπολεμῆσαι …………………….. (νομίζω), σώφρονι λογισμῷ χρῆται.

5. Καὶ εἴ τις ὑμῶν ταῦτα μὲν οὕτως ἔχειν ἡγεῖται οὐκ ὀρθῶς …………………… (γιγνώσκω).

6. Εἰ ἐθελήσουσιν ἅπαντες εἰρήνην ἄγειν, οὐ ………………………. (βοηθῶ) τοῖς Μεγαλοπολίταις.

7. Εἰ τουδὶ καταψηφιεῖσθε, ………………………….. (δοκῶ) ἡμαρτηκέναι.

8. Εἰ μὲν ἐλπὶς ἐστιν ὑμῖν σωθῆναι, ………………………. (συμβουλεύω) μὴ παραδιδόναι τὰ ὅπλα.

9. Εἰ δὴ ἔγωγε τῶν νέων τοὺς μὲν διαφθείρω, τοὺς δὲ διέφθαρκα, ……………………….. (χρὴ) δήπου νυνὶ αὐτοὺς ἐμοῦ κατηγορεῖν.

10. Εἰ μὲν ἐρᾷς χρημάτων, ἑτέρους συμβούλους σοι παρακλητέον ………………………….. (εἰμί).

11. Ταῦτα οἱ Πέρσαι οὐκ ………………………. (δύναμαι), εἰ μὴ καὶ διαίτῃ μετρίᾳ ἐχρῶντο.

12. Εἰ μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, ……………………. (πορεύομαι ἐπὶ βασιλέα).

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/337

Νοέ 19 2010

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ 2

– Να προσδιορίσετε το είδος των παρακάτω υποθετικών λόγων.

1. Εἰ μὲν γὰρ ἄλλην τινά ἀπολογίαν ἐποιοῦντο, οὐδεὶς ἄν εἶχεν τοῖς ἀποψηφισαμένοις ἐπιτιμᾶν.

2. Ἐὰν κατὰ μέρος φυλάττωμεν, ἧττον ἄν δύναιντο ἡμᾶς θηρᾶν οἱ πολέμιοι.

3. Ἐγὼ δ’ εἰ μὲν πρὸς ἄλλους τινάς πρότερον ἐπεχείρουν διαλέγεσθαι περὶ τούτων ἢ πρὸς τὴν πατρίδα τὴν αὑτοῦ, ὡμολόγουν ἄν πλημμελεῖν.

4. Μετὰ δὲ ταῦτα Θηραμένης ἀναστὰς λέγει ὅτι, ἐὰν αὐτὸν ἕλησθε περὶ ταῆς εἰρήνης πρεσβευτὴν αὐτοκράτορα, ποιήσει ὥστε μήτε των τειχῶν διελεῖν μήτε ἄλλο τι ταὴν πόλιν ἐλαττῶσαι μηδέν.

5. Ἤν ἐθέλωμεν ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τῶν δικαίων , εὐδοκιμήσομεν, εἰ δὲ φοβησόμεθα τοὺς κινδύνους, εἰς ταραχὰς ἡμᾶς αὐτοὺς καταστήσομεν.

6. Ἐὰν μὴ τὸν πόνον φεύγει τις, πάντα ἐστίν ἐξευρεῖν.

– Να χαρακτηρίσετε τον παρακάτω υποθετικό λόγο και να τον τρέψετε σε όλα τα υπόλοιπα είδη.

Οὐ γὰρ ἄν ποθ’ οἱ λόγοι περὶ αυτῶν τοσοῦτον χρόνον διέμειναν, εἰ μὴ τὰ πραχθέντα πολὺ τῶν ἄλλων διήνεγκεν.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/336

Νοέ 19 2010

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ

Δ. Να αναγνωρίσετε τα μέρη των υποθετικών λόγων και σε ποιο είδος ανήκει ο καθένας τους.

1. Εἴπερ οὕτω κακῶς βουλευόμεθα, πῶς σῳζόμεθα;

2. Εἰ γὰρ μετὰ τὴν μάχην ἐκεῖνοι ἡσυχίαν εἶχον, οὔτ’ ἄν οὗτος ἔσχε ποιήσασθαι τὴν ἐρώτησιν.

3. Ἐγὼ δ’ εἰ μὲν πρὸς ἄλλους τινάς ἐπεχείρουν οὕτω διεξιέναι περὶ τῶν πραγμάτων, εἰκότως ἄν εἶχον τὴν αἰτίαν ταύτην.

4. Δεῖ γὰρ ἡμᾶς, εἴπερ βουλόμεθα διαλύσασθαι τὰς διαβολάς, παύσασθαι τῶν πολέμων.

5. Ἐν τῇ δίκῃ ἐξῆν σοι φυγῆς τιμήσασθαι, εἰ ἐβούλου.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/335

Νοέ 19 2010

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ : ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Γ. Να αναγνωρίσετε σε ποιο είδος ανήκει ο καθένας από τους παρακάτω υποθετικούς λόγους.

1. Ἐτίμα δ’ εἴ τι καλὸν πράττοιεν, παρίστατο δ’ εἴ τις συμφορὰ συμβαίνοι.

2. Εἴ σε ὑπολάβοιεν πρὸς τοὺς γονεῖς ἀχάριστον εἶναι, οὐδεὶς ἂν νομίσειεν εὖ σὲ ποιῆσας χάριν ἀπολήψεσθαι.

3. Εἰ τοῦτο λέγουσιν, ὁμολογοίην ἂν ἔγωγε οὐ κατὰ τούτους εἶναι ῥήτωρ.

4. Ἢν πολέμιοι ἐπίωσιν, ἀρήξουσιν (= θα βοηθήσουν) τῇ χώρᾳ.

5. Εἰ οὖν περιεμείνατε ὀλίγον χρόνον, ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου (=μόνον του) ἂν ὑμῖν τοῦτο ἐγένετο.

6. Οὕτω δ΄ ἂν μάλιστα βουλεύεσθαι παροξυνθείης, εἰ τὰς συμφορὰς τὰς ἐκ τῆς ἀβουλίας ἐπιβλέψειας.

7. Σωκράτης οὐκ ἔπινεν, εἰ μὴ διψῴη οὔδ’ ἤσθιεν, εἰ μὴ πεινῴη.

8. Εἰ μὴ εἴχομεν φῶς, ὅμοιοι τοῖς τυφλοῖς ἂν ἦμεν.

9. Εἰ ἦσαν ἄνδρες ἀγαθοί, ἐξῆν αὐτοις τὴν ἀρετὴν δεικνύναι.

10. Εἰ δὲ φοβησόμεθα τοὺς κινδύνους, εἰς πολλὰς ταραχὰς καταστήσομεν ὑμᾶς.

11. Εἰ οὖν ἦσαν οἱ κίνδυνοί τε καὶ πόνοι φέροντες εἰς ὠφελείαν, εἶχεν ἄν τινα λόγον.

12. Εἰ μὲν ἐλπὶς ἐστιν σωθῆναι, μὴ παραδίδοτε τὰ ὅπλα.

13. Εἰ γὰρ οἵόν τ’ ἦν ἀθανάτους εἶναι, ἄξιον ἦν πενθεῖν τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ πεσόντας.

14. Ἐάν τι κακὸν ἐπιτηδεύσωσιν, οὔθ’ οἱ δυνατοὶ οὔθ’ οἱ ἀσθενεῖς, ἐν ἀγαθῇ πολιτείᾳ ἀπολυθήσονται τῆς τιμωρίας.

15. Ἐὰν τὰ ἀδύνατα θηρεύῃς, δυστυχίαν τῷ σῷ βίῳ παρέχεις.

16. Εἰ δέοι πολεμεῖν, ἄμεινον ἂν πολεμοῖμεν ἔχοντες τὰ ὅπλα ἢ παραδόντες.

17. Εἴ τις καλῶς ὑπηρετήσειε Φιλίππῳ, οὐδενὶ ἂν εἴασε τὴν προθυμίαν ἀχάριστον.

18. Οἱ Ἕλληνες τὸ πάλαι, εἰ βούλοιντο εἰς λόγους ἐλθεῖν πρὸς ἀλλήλους, κήρυκας ἔπεμπον.

19. Ἥλιος εἰ μὴ ἦν, ἐν νυκτὶ ἂν διήγομεν.

20. Εἰ δέ τις ἄλλο ὁρᾷ βέλτιον, λεξάτω.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/334

Νοέ 19 2010

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ : ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Αιτιολογικές – Τελικές – Αποτελεσματικές

Β. Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις, να δικαιολογήσετε την εκφορά τους και να προσδιορίσετε το συντακτικό τους ρόλο.

1. Χρὴ εἰς τοιοῦτον ἀγώνα μηδέποτε καταστῆναι, ὥστε πάντα λαβεῖν ἢ πάντα ἀποβαλεῖν.

2. Δια τοῡτο ἐπιτιμῶ, ὃτι πάλαι ἄν ἄπαντα ἀπωλέσατε.

3. Καὶ στρατηγοὺς αἱροῦνται τούτου ἕνεκα, ἵνα πρὸς τοῦτο αὐτοῖς ἡγεμόνες ὦσιν.

4. Κῦρος τῷ Κλεάρχῳ ἐβόα ἄγειν τὸ στράτευμα κατὰ μέσον τὸ τῶν πολεμίων, ὅτι ἐκεῖ βασιλεὺς εἴη.

5. Μένων δῆλος ἦν ἐπιθυμῶν ἄρχειν, ὅπως πλείω λαμβάνοι, ἐπιθυμῶν δὲ τιμᾶσθαι, ἵνα πλείω κερδαίνοι.

6. Τοὺς στρατηγοὺς ἐζημίωσαν, ὡς δώροις πεισθέντες ἀποχωρήσειαν.

7. Οὐ πολλοῦ δέω χάριν ἔχειν, ὦ βουλή, τῷ κατηγόρῳ ὅτι μοι παρεσκεύασε τὸν ἀγώνα τουτονί.

8. Ἐδόκει αὐτοῖς ἀπιέναι ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, μὴ τις ἐπίθεσις γένηται.

9. Πείσομαι οὐ τοσοῦτον οὐδέν, ὥστε μὴ οὐ καλῶς θανεῖν.

10. Οἱ ἐν Ἰθώμῃ ξυνέβησαν πρὸς Λακεαιμονίους, ἔφ΄ ᾧτε ἐξίασιν ἐκ Πελοποννήσου.

11. Τιρίβαζος λάθρα ἔδωκε χρήματα Ἀνταλκίδα ὅπως ἂν οἵ τε Ἀθηναῖοι καὶ οἱ σύμμαχοι αὐτῶν μᾶλλον τῆς εἰρήνης προσδέοιντο.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/333

Older posts «

» Newer posts

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων