Category Archive: Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίων

Δεκ 29 2016

Ασκήσεις για τα Μαθήματα Γυμνασίου κια Λυκείου

Ένα εξαιρετικό ιστολόγιο με ασκήσεις για μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου !

http://www.askisopolis.gr/index.php

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/4243

Νοέ 28 2015

Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίων Ελληνικών

Ασκήσεις των ρημάτων α. ἐπίσταμαι, δύναμαι, μέμνημαι και β. κεῖμαι, κάθημαι

Ασκήσεις Συνηρημένων Ρημάτων

Ασκήσεις στο ρήμα ειμί

Ασκήσεις ρημάτων σε -μι συμφωνόληκτων

Ασκήσεις ρημάτων σε -μι αφωνόληκτων

Ασκήσεις ρημάτων ρέω, πνέω, πλέω, δέομαι

Ασκήσεις παρακείμενου και υπερσυντελικου μέσης φωνής των αφωνόληκτων και ενρινόληκτων ρημάτων

Ασκήσεις Παθητικού Αορίστου β’

Ασκήσεις Ομόηχων Τύπων

Ασκήσεις Μετοχών

Ασκήσεις Μέλλοντα ρημάτων σε -ίζω

Ασκήσεις Μέλλοντα Ερρινόληκτων Ρημάτων

Ασκήσεις Επιθέτων Ασκήσεις Γ’ Κλίσης Ουσιαστικών

Ασκήσεις Βαρύτονων Ρημάτων

Ασκήσεις αορίστων β’ ἔβην, ἔγνων, ἔδραν, ἔφυν, ἐρρύην

Ασκήσεις Αορίστου Β

Ασκήσεις Αντωνυμιών

Ασκήσεις Α’ και Β’ Κλίσης Ουσιαστικών

Πηγή : www.study4exams.gr

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/3770

Σεπ 15 2014

Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίων Β’ Γυμνασίου

1. Συμπληρώστε τις ακόλουθες προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο της οριστικής των ρημάτων που είναι στην παρένθεση:

α) Τοὺς ἀγγέλους τοῦτον ἐγὼ οὐκ………….. (δέχομαι – αορ.)

β) Οὗτοι πρὸς βασιλέως θύραις…………. (τάττομαι – υπερσ.)

γ) Οἱ δὲ πάντα τἀναντία ……………. (πράττω – παρατ.)

δ) Ἡ Ἐπίδαμνος πόλις ἐν τῇ Ἠπείρῳ ………….. (εἰμὶ – ενεστ.)

ε) Τὸ δὲ τεῖχος………….. (εἰμί,- παρατ.) ὕψος εἴκοσι ποδῶν.

στ) Ἄνθρωποι ἀτυχοῦντες ὑπ’ ἐλπίδος……………. (σῴζομαι – παρατ.)

ζ) Τὶ ἐν τῷ πίνακι……………. (γράφω – παρακ.), ὦ παῖδες;

η) Ἐνάρετος καὶ σοφὸς ἦν ὅστις εὖ …………… (παιδεύομαι- ὑπερσ.)

θ) Καὶ οἱ ἔσχατοι……………. (εἰμί- μέλλ.) πρῶτοι.

2. Συμπληρώστε όσες καταλήξεις λείπουν στις παρακάτω φράσεις:

α) Οὐδεὶς στασιάζει πρὸς τὸν ἀγαθ_ ἀρχ_.

β) Οἱ στρατιῶται οὔτε τοῖς νόμ_ οὔτε τοῖς λόγ_ ἐπείθοντο.

γ) Τοῖς νέ_ τὸ σιγᾶν κρεῖττὸν ἐστι τοῦ λαλεῖν.

δ) Ἐν ταῖς οἴκι._ οἱ ἄνθρωποι ξύλα καίουσιν.

ε) Ὁ γέρων λέγει τῷ παιδ_ τὸ τέλος τοῦ μύθου.

στ) Οἱ Ἀθηναῖοι ἐστράτευσαν μετὰ τῶν συμμάχ_ τοῖς πολεμί_.

ζ) Πλοῦτος ἄνευ συνέσ_ οὐκ ἀσφαλὲς κτῆμα ἐστί.

η) Ἐν τοῖς γνμνασί._ θαυμάζουσι τάς ἀρετὰς τῶν νέων.

θ) Ἐπὶ ταῖς τῆς οἰκίας θύρ_ τοὺς ξένους δέχονται.

ι) Τοὺς πολίτ_ ψυχὴν τῆς πόλ__ νομίζομεν

3. Τοποθετήστε το ρήμα της παρένθεσης σε υποτακτικὴ ενεστώτα ή αορίστου στις παρακάτω προτάσεις:

α) Δέδοικεν μὴ ………….. κακόν τι. (πάσχω)

β) Ἐὰν τὰ χρήματα ……… …, καλῶς ποιήσετε, (δημεύω)

γ) Ἐπειδὰν οὖν ………. …, κρίνατε, (ἀκούω)

δ) Πᾶν πράττουσιν, ἵνα μὴ τοὺς παῖδας αὐτῶν …….. (κολάζω)

ε) Παρασκευάζομεν ναντικόν, ἵνα …….. εἰς Λέσβον. (πέμπω)

στ) Ὅταν ………… , προσήκειν νομίζω τοῦῦθ’ ὑμᾶς σκοπεῖν. (νόμοθετώ)

ζ) Τάς ἀρετὰς ἐπιτηδεύομεν, ἵνα βίον εὐδαίμονα …………..

(διάγω)

η) Ἐπειδάν ἡ στρατεία ………… ., εὐθὺς ἀποπέμψω αὐτόν, (λήγω)

θ) Φροντίζω μὴ κράτιστον ……………. μοὶ σιγᾶν. (εἰμί)

ι) ……………. πρέσβεις πανταχοῦ, ἵνα κοινωνοὺς ἔχητε. (ἐκπέμπω)

4. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με την κατάλλη­λη χρήσῃ των λέξεων που είναι σε παρένθεση:

α) Ἐξ ………….. (ὄνυξ) τὸν λέοντα.

β) Κρῖνε τοὺς ἀνθρώπους μὴ ταῖς…………….. (ἐσθής), ἀλλὰ τοῖς ἔργοις.

γ) Ἐκ τῶν πτερῶν γιγνώσκομεν τὸν …………….. (ὄρνις)

δ) Τοῖς…………… (φύλαξ) οὐ προσήκει ὕπνος.

ε) Ἐν τῇ…………… (φάραγξ) πολλοί………….. (ἱέραξ)

διαμένουσιν.

στ) Ἐν τῷ ἕλει τοὺτῳ ἱκανὸς ἀριθμός…………. (κώνωψ) ἐστί.

ζ) Πάρις θαυμάζει τῆς Ἥρας τὸ σχῆμα καὶ τῆς Ἀθηνᾶς τὴν …………….. (ἀσπίς)

η) Ἐπὶ τοῦ τοίχου γράφει λέοντας καί…………… (ἐλέφας).

θ) Περὶ μέσας…………… (νύξ) ἀφίκετο ἡ Πάραλος.

5. Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις με τους καταλλήλους τύ­πους της ευκτικής:

α) Ἠγγέλθη δὴ Κῦρος………….. (θνῄσκω – παρακ.)

β) Δεῖ ἡμᾶς βαρέως φέρειν, εἰ χείρους τῶν προγόνων ……….ὄντες. (τυγχάνω – ἐνεστ.)

γ) Οὐδεὶς ἄν…………… ἱκανὸς μηνῦσαι τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἄρετὴν. (γίγνομαι – αορ.)

δ) Εἴθε οἱ στρατιῶται εὖ……….. τάς πύλας. (φυλάσσω – μέλλ.)

ε) Οἱ Λακεδαιμόνιοι ἀπεκίναντο ὡς…………….. πρέσβεις. (πέμπω – μέλλ.)

στ) Πῶς ἂν ………….. ὑμεῖς τὴν πόλιν; (σῴζω – ἐνεστ.)

ζ) Ξέρξης ἔπεμπεν κατασκόπους ἰδεῖν τι………….. οἱ Ἐλ­ληνες, (πράττω – ἐνεστ.)

η) …………… ἂν μὲ διδάξαι τὶ ἐστὶ νόμος; (ἔχω – ἐνεστ.)

θ) Εἴ τινα Ἕλληνα ………………., ἢ δούλῳ ἢ ἐλευθέρῳ, πάντας ἀπέκτειναν. (ἐντυγχάνω – ἐνεστ.)

ι) Ῥαδίως ἂν οἰκοῖμεν καὶ οὐδὲν ἂν …………….. κακόν.

(πάσχω – ενεστ.)

6. Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με τον κατάλληλο τύπο της λέξης που είναι στην παρένθεση:

α) Πικρὸν νέα ………….. πρεσβύτης ἀνήρ. (γυνή)

β) Χαρακτὴρ …………… ἐκ λόγου γνωρίζεται, (ἀνήρ)

γ) Ἐν τούτῳ τῷ χωρὶῳ μέγα τὸ πλῆθος τῶν……………..ἦν.(ἄνθος)

δ) Χόρτος οὐκ ἐστὶν ἐν τοῖς……………. (λειμών)

ε) Ἐν τοῖς μεγίστοις στρατηγοῖς τὸν …………….καταλέγουσιν. (Περικλῆς)

στ) Οἱ στρατιῶται ὑπέμενον τὰ τοῦ ………….. ψύχη. (χειμών)

ζ) Οἱ Πέρσαι ἐνόμιζον τοὺς………… θεοὺς εἶναι, (ἀστήρ)

7. Συμπληρώστε τα κενὰ των παρακάτω φράσεων μὲ τὸν κατάλληλο τύπο της προστακτικής του ρήματος που είναι στην παρένθεση:

α) ………… ἐγκρατεῖς καὶ μηδὲν ἄγαν πράττετε, (εἰμί- ἐνεστ.)

β) Τό τε σῶμα καὶ τὴν ψνχήν………….. ,ὦ νέοι, ἐπ’ ἀρετήν. (γυμνάζω – αορ.)

γ) Εἴ τις γιγνώσκει τὴν ἀλήθειαν,…………… (λέγω – αορ.)

δ) …………… μηδὲν εἶναι τῶν ἀνθρωπίνων βέβαιον, (νομίζω -ενεστ.)

ε) Μῆτερ τοῦ θεοῦ,……………….μὲ ὑπὸ τὴν σκέπην σου.(φυλάττω, ενεστ.)

στ) Οὓς ὁ θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μή……. (χωρίζω – ἐνεστ.)

ζ) ………….. σεαυτὸν πόνοις ἐκουσίοις. (ἐθίζω – ενεστ.)

η) Μὴ γέλωτα προπεπῆ…………….., ὦ Δημόνικε. (στέργω- ἐνεστ.)

θ) ………….. ὀπίσω μοῦ, Σατανᾶ. (ὑπάγω – ενεστ.)

ι) Τοῦτο ὁ νεανίας…………… (ἀκούω – αορ.)

8. Μετατρέψτε την οριστικὴ σε προστακτικὴ καί διαμορφώστε ανάλο­γα τις παρακάτω φράσεις, όπως στο παράδειγμα:

α) Σῴζει ἡ Ἀθηνᾶ τὴν ἡμετέραν πόλιν. -> Σῳζέτω ἡ Ἀθηνᾶ τὴν ἡμετέραν πόλιν.

β) Ἔγραψαν οἱ παῖδες ἐπιστολήν

γ) Ἔχουσιν οἱ λόγοι μέτρον

δ) Τοὺς φίλους στέργεις

ε) Ἀνοίγετε τάς πύλας.

στ) Τὴν ἐμὴν γνώμην ἤκουσας.

ζ) Εἶ γενναῖος, ὦ φίλε.

η) Μακαρίζουσι τοὺς ἀγαθούς.

θ) Ἐστὶ μέτρον παντὶ πράγματι.

ι) Γέγραφας τραγωδίαν.

ια) Εἰσίν αἱ πράξεις σκιαὶ τῶν λόγων.

ιβ) Φέρουσιν οἱ ὑπήκοοι δασμόν.

ιγ) Μηδένα πρὸ τοῦ τέλους μακαρίζῃς.

ιδ) Τὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας σου ἐφύλαξας.

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/3162

Μαΐ 22 2012

Γραμματική Αρχαίων : Ασκήσεις Ουσιαστικών Γ’ Κλίσης

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Γ΄  Κλίση ουσιαστικών

1. Να γραφεί η γενική και δοτική ενικού και πληθυντικού αριθμού των ονομάτων:

Ονομαστική

Γενική Δοτική
1.  ὁ  ἰχθύς εν.

πλ.

2.  ὁ  ἥρως εν.

πλ.

3.  ὁ  πέλεκυς εν.

πλ.

4.  ὁ  νομεύς εν.

πλ.

5. ὁ  παῖς εν.

πλ.

6.  ὁ  ποιμήν εν.

πλ.

7.  ἡ  ὕβρις εν.

πλ.

8.  ὁ  ῥήτωρ εν.

πλ.

9.  ὁ  κρατήρ εν.

πλ.

2. Να γραφεί η δοτική, αιτιατική, κλητική ενικού και δοτική πληθυντικού :

ὁ θεράπων ὁ ἄρχων ὁ ἀνδριάς ὁ γίγας ἡ χάρις ἡ τυραννίς
Δοτ.

Αιτ.

Κλητ.

Δοτ. πληθ.

3. Να γραφεί η δοτική και κλητική ενικού και η δοτική πληθυντικού:

ὁ λιμήν ὁ ῥήτωρ ὁ δαίμων ὁ ἡγεμών ὁ Ἀριστογείτων
Δοτ.

Κλητ.

Δοτ. πλ.

4. Να γραφεί η γενική, δοτική, κλητική ενικού και η δοτική πληθυντικού:

ὁ πατήρ ὁ ἀνήρ ἡ θυγάτηρ ὁ ἀστήρ
Γεν.

Δοτ.

Κλητ.

Δοτ. πλ.

5. Να γραφεί η γενική και δοτική ενικού και πληθυντικού αριθμού των επιθέτων ή μετοχών (στο ίδιο γένος):

Ονομαστική

Γενική Δοτική
ταχύ εν.

πλ.

πλήρης εν.

πλ.

ὄντων (αρσεν.) εν.

πλ.

πεμφθείς εν.

πλ.

πλειόνων (αρσεν.) εν.

πλ.

νομίζοντας εν.

πλ.

6. Να γράψετε τη γενική και δοτική ενικού και τη δοτική πληθυντικού των  ονομάτων:

Ονομαστική Γενική εν. Δοτική εν. Δοτική πληθ.

ὁ γύψ

ὁ τέττιξ

ἡ σάλπιγξ

ἡ πτέρυξ

ὁ βήξ

ὁ θώραξ

ὁ ἱέραξ

ἡ φάραγξ

ἡ διῶρυξ

ἡ φλέψ

ἡ ἐσθής


7. Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο των ουσιαστικώντηςπαρένθεσης:

Γεωργὸς καθ’ ἡμέραν ἔξω τοῦ ___________ (ἄστυ) παρὰ τὸν ποταμὸν ἐπορεύετο. Ἐνταῦθα τῷ _____________ (πέλεκυς) ἐξυλεύετο . μετὰ δὲ τὴν ________ (δύσις) τοῦ ἡλίου εἰς τὴν ___________ (πόλις) ἐπὶ τοῦ ἵππου τὰ ξύλα ἔφερεν. Ἐκφεύγει δ’ ὅμως ποτέ ὁ πέλεκυς καὶ εἰς τὸν ποταμὸν πίπτει.
Ἐπὶ τῇ ἀπωλείᾳ οὖν τοῦ _______________ (πέλεκυς) ὁ γεωργὸς ὠδύρετο. Ὁ δὲ θεὸς τὴν τῆς ___________ (θλίψις) αἰτίαν μανθάνει καὶ ἀναφέρει δύο ____________ (πέλεκυς), τὸν μὲν δύο πήχεων ἐκ χρυσοῦ, τὸν δ’ ἕτερον τοῦ γεωργοῦ. Οὗτος δ’ ὅμως _________ (φύσις, γεν. εν.) ἦν ἀγαθῆς καὶ λαμβάνει τὸν οἰκεῖον. Ὁ θεὸς ἥδεται (=ευχαριστιέται) ἐπὶ τῇ ____________ (σύνεσις) καὶ ___________ (φρόνησις) τοῦ γεωργοῦ καὶ παρέχει αὐτῷ ἀμφοτέρους (=και τους δύο) τοὺς __________ (πέλεκυς).
Ὁ γεωργὸς τὴν τῶν ____________ (πέλεκυς) ____________ (κτῆσις) λέγει τοῖς γεωργοῖς. Τούτων εἷς ἐξεπίτηδες τὸν __________ (πέλεκυς) ῥίπτει . μετὰ δὲ τὴν __________ (πρᾶξις) ὁμοίως τῷ πρώτῳ ὠδύρετο. Μετὰ δύο ______________ (κατάδυσις, αιτ.) ἐκφέρει ὁμοίως ὁ θεὸς δύο ____________ (πέλεκυς). Ὁ δὲ ξυλοκόπος, ὡς τὸν ἐκ χρυσοῦ ὁρᾷ, «οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ πέλεκυς» λέγει. Ὁ θεὸς δ’ ὅμως ἐπὶ τῇ _________ (ὕβρις) αὐτοῦ ὀργίζεται, τῷ δὲ ξυλοκόπῳ λέγει . «τῶν κακῶν ___________ (πρᾶξις) ἀμοιβή ἐστι καὶ τῶν οἰκείων ἀγαθῶν ἡ ἀπώλεια».

Ἡ Περσία πληθύει δὲ ποταμῶν καὶ λιμνῶν, ἔνθα οἱ ____________ (ἁλιεύς) ἰχθῦς ἁλιεύουσιν. Οἱ δὲ ____________ (νομεύς) ἀγέλας βοῶν καὶ ἵππων νέμουσι.
Οἱ ____________ (βασιλεύς) τῆς Περσίας μεθ’ ___________ (ἱππεύς, γεν. πλ.) εἰς τὰς σατραπείας ἤλαυνον, οἱ δ’ ___________ (ἱερεύς) τοῦ __________ (ἄστυ) συμπρούπεμπον τοῖς ______________ (βασιλεύς) καὶ βοῦς τοῖς θεοῖς ἔθυον . οἱ δ’ ἐν αὐταῖς κάτοικοι ὑπεδέχοντο τοὺς _____________ (βασιλεύς) καὶ προσεκόμιζον αὐτοῖς δῶρα, βοῦς καὶ ἵππους χρυσοχαλίνους. Καὶ οἱ πτωχοί, δὲ τῶν ὑπηκόων, ____________ (χαλκεύς, ονομ. πλ.), _________ (σκυτεύς, ονομ. πλ.) καὶ βουκόλοι, προσέφερον ὅπλα, τυρὸν καὶ τρωκτά. Ὁ δὲ βασιλεύς, ὅτε εἰς τὴν _________ (πόλις) ἐπανῆγεν, δῶρα ὁμοίως διὰ __________ (πρέσβεις, γεν. πλ.) ἔπεμπε τοῖς σατράπαις καὶ τοῖς σπουδαίοις τῶν κατοίκων.

Γέρων δειλὸς ὁρᾷ καθ’ ὕπνους ὅτι ὁ υἱὸς ὑπὸ __________ (λέων, γεν. εν.) κατησθίετο. Εὐθὺς δ’ ἐκ τοῦ φόβου οἴκημα καλὸν καὶ μετέωρον κατασκευάζει καὶ ἐνταῦθα μετὰ ____________ (θεράπων, γεν. πλ.) τὸν υἱὸν ἐγκλείει. Κοσμεῖ δ’ ἔνδον τὸ οἴκημα _____________ (ἀνδριάς, δοτ. πλ.) καὶ ἄλλῳ κόσμῳ, ἐπὶ δὲ τοῦ τοίχου γράφει πρὸς _________ (τέρψις, αιτ. εν.) τοῦ υἱοῦ __________ (γίγας, αιτ. πλ.), __________ (λέων, αιτ. πλ.) καὶ παντοῖα ζῷα . οὕτω γὰρ οἱ _________ (λέων) καὶ ___________ (ἐλέφας, ονομ. πλ.) ἀκίνδυνοι ἦσαν τῷ υἱῷ.

Ὁ δὲ παῖς πλησιάζει μὲν τοῖς ___________ (λέων) καὶ _____________ (ἐλέφας, δοτ. πλ.), περίλυπος δ’ ἦν, ὅτι κατάκλειστος ἦν. Καὶ δήποτε λέγει τῷ ____________ (ἐλέφας) . » Ὦ __________ (ἐλέφας), ὡς καλὸς εἶ καὶ καλοὺς ____________ (ὀδούς) ἔχεις». Ἐφεξῆς δὲ πλησιάζει τῷ ___________ (λέων) καὶ λέγει αὐτῷ. » Ὦ κακὲ ________ (λέων), δικαίως οἱ θηρευταὶ ___________ (ἱμάς, δοτ. πλ.) δεσμεύουσί σε . τοῖς γὰρ __________ (ὀδούς) δάκνεις καὶ τὰ __________ (θήραμα) φονεύεις. Καὶ ἐγὼ δὲ διὰ σὲ κατάκλειστός εἰμι, ὡς ἐν φρουρᾷ». Καὶ εὐθὺς ἐπιβάλλει τῷ τοίχῳ τὸν δάκτυλον καὶ ἐκτυφλώνει τὸν _________ (λέων).
Σκόλοψ δ’ ὅμως τῷ δακτύλῳ ἐμπήγνυται καὶ ὄγκωμα καὶ φλεγμονὴν ἐπιφέρει αὐτῷ. Ἐξ αὐτοῦ δ’ ἐπιγίγνεται πυρετὸς τῷ παιδὶ καὶ μετ’ οὐ πολὺ ἀποθνῄσκει. Οὕτω ὁ υἱὸς τοῦ __________ (γέρων) τὸ πεπρωμένον οὐκ ἀποφεύγει.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/2193

Σεπ 29 2011

Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίων : ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

1. Να σχηματίσεις τους αντίστοιχους τύπους του παθ. μέλλοντα και αορίστου στον πίνακα:

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΘ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ
λύομαι
κολάζονται
σώζονται
κολάζεται
κρίνεσθαι
κωλύομαι
φονεύεται

2. Να προσθέσεις τους τύπους των εγκλίσεων που λείπουν στον πίνακα:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ἐγώ ἐλύθην
σύ ἐλύθης
οὗτος ληφθήσεται
ἡμεῖς ἐδιδάχθημεν
ὑμεῖς ἐπαιδεύθητε
οὗτοι ἐπράχθησαν

Να γράψεις και τα απαρέμφατα των παραπάνω ρημάτων στον παθητικό μέλλοντα και αόριστο

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Να βρεις το ρήμα και να γράψεις τον αντίστοιχο τύπο παθ. μέλλοντα ή αορίστου:

π.χ. ἐκολάσθησαν: ρ. κολάζομαι – κολασθήσονται

α) σωθήσεται

β) ἐβουλήθησαν

γ) λυθῆναι

δ) σωθείην

ε) ἐπείσθημεν

στ) τοξευθῆναι

4. Να συμπληρώσεις το σωστό τύπο των παθητικών ρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση

α) Οἱ Κερκυραῖοι ὑπό τῶν Κορινθίων …………..……….…. (διώκομαι, οριστ. αορ)

β) Πιττακός …………..…….…(ἀδικοῦμαι, μτχ. αορ) ὑπό τινος κολάσαι ἀφῆκεν.

γ) Οἱ νέοι ἐν τοῖς διδασκαλείοις ………………….…….. (παιδεύομαι, οριστ. μελλ.)

δ) Τῶ Ξενοφῶντι ………………………. (άγγέλλομαι, οριστ. αορ) ὅτι οἱ πολέμιοι φεύγοιεν.

ε) Λέγεται τούτους μόνους ………….……… (σώζομαι, απαρ. αορ)

στ) Ἤλπιζον ………………..………. (λαμβάνομαι, απαρ. μελλ) την πόλιν πολιορκίᾳ.

ζ) Ὁ παῖς ὑπό τοῦ διδασκάλου μουσικήν ……………………………. (διδάσκομαι, οριστ. μελλ).

5. Να διατυπώσεις τις επόμενες προτάσεις αλλάζοντας τον παθητικό μέλλοντα σε αόριστο ή το αντίστροφο:

α) Ἡ πόλις ἡμῶν οὐ σωθήσεται

β) Νομίζομεν τινας ἐπί τῶ εὐωνύμῳ τοξευθῆναι.

γ) Ὑμεῖς ὑπό τῶν στρατιωτῶν ἐσώθητε.

δ) Οὐ πεισθήσονται τοῖς λόγοις.

ε) Κολασθήσονται οἱ ἀδικοῦντες.

στ) Ὑπό τῶν διδασκάλων ἐπαιδεύθημεν.

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄

Ο παθητ. μέλλοντας και αόριστος μερικών ρημάτων σχηματίζεται χωρίς το σύμφωνο θ.

φανήσομαι αντί φανθήσομαι

ἐφάνην αντί ἐφάνθην

1. Να συμπληρώσεις τους τύπος στον πίνακα με βάση την α΄ στήλη:

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΘ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ Β΄ ΠΑΘ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄
γράφονται
φαίνεται
τρεφόμενοι
διαφθείρεσθαι
φαίνεσθαι
τρέπομαι
στρέφεται

2. Να διατυπώσεις τις παρακάτω προτάσεις αλλάζοντας το ρηματικό τύπο που υπογραμμίζεται σε α) ενεστώτα  β) παθ. μέλλοντα ή αόριστο ανάλογα:

α) Ἡμεῖς ἐν καλῆ πολιτείᾳ ἐτράφημεν

β) Ὁ καρπός τῆς σοφίας οὐ διαφθαρήσεται

γ) Ἐφάνη οὐδέν ἔχων

δ) Ἐν τῆ μάχῃ τοῦ φόβου ἀπηλλάγησαν

ε) Οὐδέν ὑπ’ αὐτοῦ ἐγράφη

στ) Οὐκ ἀπετράπησαν ἐκ τῶν κινδύνων

ζ) Ταῦτα ὁρῶντες πάντες ἐξεπλάγησαν

η) Οὗτοι ὑπό τῶν πολεμίων διεφθάρησαν

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/1561

Σεπ 29 2011

Ασκήσεις Γραμματικής Β’ Γυμνασίου

1. Συμπληρώστε τις ακόλουθες προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο της οριστικής των ρημάτων που είναι στην παρένθεση:

α) Τοὺς ἀγγέλους τοῦτον ἐγὼ οὐκ………….. (δέχομαι – αορ.)

β) Οὗτοι πρὸς βασιλέως θύραις…………. (τάττομαι – υπερσ.)

γ) Οἱ δὲ πάντα τἀναντία ……………. (πράττω – παρατ.)

δ) Ἡ Ἐπίδαμνος πόλις ἐν τῇ Ἠπείρῳ ………….. (εἰμὶ – ενεστ.)

ε) Τὸ δὲ τεῖχος………….. (εἰμί,- παρατ.) ὕψος εἴκοσι ποδῶν.

στ) Ἄνθρωποι ἀτυχοῦντες ὑπ’ ἐλπίδος……………. (σῴζομαι – παρατ.)

ζ) Τὶ ἐν τῷ πίνακι……………. (γράφω – παρακ.), ὦ παῖδες;

η) Ἐνάρετος καὶ σοφὸς ἦν ὅστις εὖ …………… (παιδεύομαι

– ὑπερσ.)

θ) Καὶ οἱ ἔσχατοι……………. (εἰμί- μέλλ.) πρῶτοι.

2.  Συμπληρώστε όσες καταλήξεις λείπουν στις παρακάτω φράσεις:

α) Οὐδεὶς στασιάζει πρὸς τὸν ἀγαθ_ ἀρχ_.

β) Οἱ στρατιῶται οὔτε τοῖς νόμ_ οὔτε τοῖς λόγ_ ἐπείθοντο.

γ) Τοῖς νέ_ τὸ σιγᾶν κρεῖττὸν ἐστι τοῦ λαλεῖν.

δ) Ἐν ταῖς οἴκι._ οἱ ἄνθρωποι ξύλα καίουσιν.

ε) Ὁ γέρων λέγει τῷ παιδ_ τὸ τέλος τοῦ μύθου.

στ) Οἱ Ἀθηναῖοι ἐστράτευσαν μετὰ τῶν συμμάχ_ τοῖς πολεμί_.

ζ) Πλοῦτος ἄνευ συνέσ_ οὐκ ἀσφαλὲς κτῆμα ἐστί.

η) Ἐν τοῖς γνμνασί._ θαυμάζουσι τάς ἀρετὰς τῶν νέων.

θ) Ἐπὶ ταῖς τῆς οἰκίας θύρ_ τοὺς ξένους δέχονται.

ι) Τοὺς πολίτ_ ψυχὴν τῆς πόλ__ νομίζομεν

6. Τοποθετήστε το ρήμα της παρένθεσης σε υποτακτικὴ ενεστώτα ή αορίστου στις παρακάτω προτάσεις:

α) Δέδοικεν μὴ ………….. κακόν τι. (πάσχω)

β) Ἐὰν τὰ χρήματα ……… …, καλῶς ποιήσετε, (δημεύω)

γ) Ἐπειδὰν οὖν ………. …, κρίνατε, (ἀκούω)

δ) Πᾶν πράττουσιν, ἵνα μὴ τοὺς παῖδας αὐτῶν …….. (κολάζω)

ε) Παρασκευάζομεν ναντικόν, ἵνα …….. εἰς Λέσβον. (πέμπω)

στ) Ὅταν ………… , προσήκειν νομίζω τοῦῦθ’ ὑμᾶς σκοπεῖν. (νόμοθετώ)

ζ) Τάς ἀρετὰς ἐπιτηδεύομεν, ἵνα βίον εὐδαίμονα …………..

(διάγω)

η) Ἐπειδάν ἡ στρατεία ………… ., εὐθὺς ἀποπέμψω αὐτόν, (λήγω)

θ) Φροντίζω μὴ κράτιστον ……………. μοὶ σιγᾶν. (εἰμί)

ι) ……………. πρέσβεις πανταχοῦ, ἵνα κοινωνοὺς ἔχητε. (ἐκπέμπω)

1. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με την κατάλλη­λη χρήσῃ των λέξεων που είναι σε παρένθεση:

α) Ἐξ ………….. (ὄνυξ) τὸν λέοντα.

β) Κρῖνε τοὺς ἀνθρώπους μὴ ταῖς…………….. (ἐσθής), ἀλλὰ τοῖς ἔργοις.

γ) Ἐκ τῶν πτερῶν γιγνώσκομεν τὸν …………….. (ὄρνις)

δ) Τοῖς…………… (φύλαξ) οὐ προσήκει ὕπνος.

ε) Ἐν τῇ…………… (φάραγξ) πολλοί………….. (ἱέραξ)

διαμένουσιν.

στ) Ἐν τῷ ἕλει τοὺτῳ ἱκανὸς ἀριθμός…………. (κώνωψ) ἐστί.

ζ) Πάρις θαυμάζει τῆς Ἥρας τὸ σχῆμα καὶ τῆς Ἀθηνᾶς τὴν …………….. (ἀσπίς)

η) Ἐπὶ τοῦ τοίχου γράφει λέοντας καί…………… (ἐλέφας).

θ) Περὶ μέσας…………… (νύξ) ἀφίκετο ἡ Πάραλος.

4. Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις με τους καταλλήλους τύ­πους της ευκτικής:

α) Ἠγγέλθη δὴ Κῦρος………….. (θνῄσκω – παρακ.)

β) Δεῖ ἡμᾶς βαρέως φέρειν, εἰ χείρους τῶν προγόνων ……….ὄντες. (τυγχάνω – ἐνεστ.)

γ) Οὐδεὶς ἄν…………… ἱκανὸς μηνῦσαι τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἄρετὴν. (γίγνομαι – αορ.)

δ) Εἴθε οἱ στρατιῶται εὖ……….. τάς πύλας. (φυλάσσω – μέλλ.)

ε) Οἱ Λακεδαιμόνιοι ἀπεκίναντο ὡς…………….. πρέσβεις.

(πέμπω – μέλλ.)

στ) Πῶς ἂν ………….. ὑμεῖς τὴν πόλιν; (σῴζω – ἐνεστ.)

ζ) Ξέρξης ἔπεμπεν κατασκόπους ἰδεῖν τι………….. οἱ Ἐλ­ληνες, (πράττω – ἐνεστ.)

η) …………… ἂν μὲ διδάξαι τὶ ἐστὶ νόμος; (ἔχω – ἐνεστ.)

θ) Εἴ τινα Ἕλληνα ………………., ἢ δούλῳ ἢ ἐλευθέρῳ, πάντας ἀπέκτειναν. (ἐντυγχάνω – ἐνεστ.)

ι) Ῥαδίως ἂν οἰκοῖμεν καὶ οὐδὲν ἂν …………….. κακόν.

(πάσχω – ενεστ.)

3. Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με τον κατάλληλο τύπο της λέξης που είναι στην παρένθεση:

α) Πικρὸν νέα ………….. πρεσβύτης ἀνήρ. (γυνή)

β) Χαρακτὴρ …………… ἐκ λόγου γνωρίζεται, (ἀνήρ)

γ) Ἐν τούτῳ τῷ χωρὶῳ μέγα τὸ πλῆθος τῶν……………..ἦν.

(ἄνθος)

δ) Χόρτος οὐκ ἐστὶν ἐν τοῖς……………. (λειμών)

ε) Ἐν τοῖς μεγίστοις στρατηγοῖς τὸν …………….καταλέγουσιν. (Περικλῆς)

στ) Οἱ στρατιῶται ὑπέμενον τὰ τοῦ ………….. ψύχη. (χειμών)

ζ) Οἱ Πέρσαι ἐνόμιζον τοὺς………… θεοὺς εἶναι, (ἀστήρ)

2. Συμπληρώστε τα κενὰ των παρακάτω φράσεων μὲ τὸν κατάλληλο τύπο της προστακτικής του ρήματος που είναι στην παρένθεση:

α) ………… ἐγκρατεῖς καὶ μηδὲν ἄγαν πράττετε, (εἰμί- ἐνεστ.)

β) Τό τε σῶμα καὶ τὴν ψνχήν………….. ,ὦ νέοι, ἐπ’ ἀρετήν. (γυμνάζω – αορ.)

γ) Εἴ τις γιγνώσκει τὴν ἀλήθειαν,…………… (λέγω – αορ.)

δ) …………… μηδὲν εἶναι τῶν ἀνθρωπίνων βέβαιον, (νομίζω -ενεστ.)

ε) Μῆτερ τοῦ θεοῦ,……………….μὲ ὑπὸ τὴν σκέπην σου.

(φυλάττω, ενεστ.)

στ) Οὓς ὁ θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μή……. (χωρίζω – ἐνεστ.)

ζ) ………….. σεαυτὸν πόνοις ἐκουσίοις. (ἐθίζω – ενεστ.)

η) Μὴ γέλωτα προπεπῆ…………….., ὦ Δημόνικε. (στέργω

– ἐνεστ.)

θ) ………….. ὀπίσω μοῦ, Σατανᾶ. (ὑπάγω – ενεστ.)

ι) Τοῦτο ὁ νεανίας…………… (ἀκούω – αορ.)

3. Μετατρέψτε την οριστικὴ σε προστακτικὴ καί διαμορφώστε ανάλο­γα τις παρακάτω φράσεις, όπως στο παράδειγμα: α) Σῴζει ἡ Ἀθηνᾶ τὴν ἡμετέραν πόλιν. -> Σῳζέτω ἡ Ἀθηνᾶ τὴν ἡμετέραν πόλιν.

β) Ἔγραψαν οἱ παῖδες ἐπιστολήν

γ) Ἔχουσιν οἱ λόγοι μέτρον

δ) Τοὺς φίλους στέργεις

ε) Ἀνοίγετε τάς πύλας.

στ) Τὴν ἐμὴν γνώμην ἤκουσας.

ζ) Εἶ γενναῖος, ὦ φίλε.

η) Μακαρίζουσι τοὺς ἀγαθούς.

θ) Ἐστὶ μέτρον παντὶ πράγματι.

ι) Γέγραφας τραγωδίαν.

ια) Εἰσίν αἱ πράξεις σκιαὶ τῶν λόγων.

ιβ) Φέρουσιν οἱ ὑπήκοοι δασμόν.

ιγ) Μηδένα πρὸ τοῦ τέλους μακαρίζῃς.

ιδ) Τὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας σου ἐφύλαξας.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/1558

Νοέ 10 2010

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις μὲ τοὺς ἀπαρεμφατικοὺς τύπους που λείπουν:

α) Χρή πάντας τοὺς πολίτας ……… ……………………..(πείθομαι, ἐνεστ.) τοῖς νόμοις.

β) Προσεδόκουν  (=   περίμεναν)   Ἄγησίλαον…………….(δέχομαι,μέλλ.) τάς σπονδάς.

γ) Ἐβούλετο στράτευμα ……… ………………………..(παρασκευάζομαι, ἆορ.) ἐπὶ βα­σιλέα.

δ) Ἀκολασίαν καλοῦσι τὸ ὑπὸ τῶν ἡδονῶν ……… (ἄρχομαι, ἐ­νεστ.).

ἕ) Δέομαι ὑμῶν (= σᾶς παρακαλῶ) μεμνημένους τῶν εἰρήμενων (= αὐτὰ που ἔχουν λεχθεί) τὰ δίκαια …………………………….. (ψηφίζομαι,ἆορ.).

στ) Ἔλεξε ταῦτα Θεοπόμπῳ …….. …………………………….(γράφομαι, παρακ.).

ζ) Ἐβούλετο Κροῖσος …….. ……………………………..(στρατεύομαι, ἐνεστ.) ἐπὶ Πέρσας.

ἡ) Ἒφη (= εἶπε) τοὺς παῖδας καλῶς …………………………………… (παιδεύομαι, πα­ρακ.).

θ) Ἐκέλευσε τὸν Παρμενίωνα παρὰ τὸν ποταμὸν …………………………..(τάττομαι,ἆορ.).

ἰ) Ὑπέσχετο ……………………………………….. (παύομαι, μέλλ.) τὸν ἐπὶ Θρᾴκης πόλεμον.

ἴα) Δεῖ οὖν (= λοιπόν) ἀπὸ θεῶν …………………………………….. (ἄρχομαι, ἆορ.).

Ἰβ) Ἤλπιζε ῥᾳδίως (= εὔκολα) ……………………………… (εἰμί, μέλλ.) κύριος Σάρδεων.

2. Να συμπληρωθοὺν οἱ ἀκόλουθες προτάσεις μὲ τοὺς μετοχικοὺς τύπους που λείπουν:

ἀ) Οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶ ……………………………… (πράττομαι, παρακ.) αὔτφ.

β) Ἐπορεύοντο εἰς Κόρινθον ……………………………….. (δέχομαι, μέλλ.) τοὺς νικητάς.

γ) Καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας (= κατηγορίας)αὐτοῦ ………….(ἐπιγράφομαι, παρακ.).

δ) Οἱ στρατιῶται …………………………(ψηφίζομαι, ἆορ.) ταῦτα ἀπῆλθον ἐπὶ τάς σκηνάς.

ἕ) Ἑώρα (= ἔβλεπε) τοὺς ὁπλίτας ὑπὸ τῶν τοξοτῶν……………………(βλά­πτομαι, ἐνεστ.).

στ) Πελοπίδας ……………………………(μεταπέμπομαι, ἆορ.)Ἀλκέταν εἶπεν τοιάδε (= τέτοια περίπου).

ζ) Γιγνώσκω μὲν τὸν γενόμενον τότε κύριον τῆς χώρας καὶ τὸν νῦν ὄντα, ἀγνοῶ δὲ τὸν ……………………… (εἰμί, μέλλ.).

ἡ) Οὗτοι………………………….(συσκευάζομαι, ἆορ.) ὅπλα τε ὅσα ἔλαβον καὶ σκεύη ἀπῆλθον ἐπὶ τάς σκηνάς.

θ) Κῦρος ……………………………. (ἀσπάζομαι, ἆορ.) τὸν πάππον εἶπεν.

ἰ) Πᾶσαν τὴν βιωτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν ὡς τὸν βασιλέα τῶν ὅλων …………………….. (ὑποδέχομαι, μέλλ.).

ἴα) Οὐδὲν τούτων ἂν ἐγένετο, εἰ μὴ ἦν………………………….(γράφομαι, παρακ.)ἄνωθεν.

3. Να συμπληρώσετε τὰ κενὰ τῶν παρακάτω προτάσεων μὲ κατάλ­ληλους τύπους ὁριστ. παρακ. καὶ ὑπερσ. μέσης φωνῆς τῶν ῥημά­των που δίνονται στις παρενθέσεις:

ἀ) Ἐν τῷ νόμῳ τούτῳ τι…… ……………………….(γράφομαι, παρακ.);

β) Ἀθηναῖοι διὰ τὴν ἀναίρεσιν (= θανατώσῃ) τῶν στρατηγῶν ἤ­δη …………………………. (πείθομαι, ὑπερσ.).

γ) Πολλὰ μὲν ἤδη ………………… (πράττομαι, παρακ., γ’ ἐν.), ἔτι δὲ πλείω πραχθήσεται.

δ) Οἱ ἄνθρωποι οὗτοι …… (διώκομαι, παρακ.) ἕνεκεν δικαιοσύ­νης.

ε) Βαβυλὼν ………………………………. (τειχίζομαι, ὑπερσ.) ὡς οὐδεμία πόλις τῶν τότε.

στ) Πάντες ……………………………. (πείθομαι, παρακ.) οὐδὲν δικαιοσύνης ἄμεινον εἶναι.

ζ) Ὅρκοι ἀπίστων εἰς ὕδωρ ……………………………………… (γράφομαι, παρακ.).

ἡ) Οὐκέτι (= δεν ὑπάρχει πιά) καιρός· ὁ κύβος ………………………….. (ῥίπτομαι,παρακ.).

θ) Οἱ Ἀθηναῖοι ………………………… (ταράττομαι, ὑπερσ.) ἐκ τῆς ἀγγελίας ἐκεί­νης.

ι) Ἢ οὐσία τοῦ πατρὸς ………………… (φυλάττομαι, παρακ.) ὑπὸ Κλεο­βούλου καλῶς.

ια) Οἱ πεσόντες ἐν Μαραθῶνι …….. …………………….(θάπτομαι, παρακ.) ἐν Μαραθῶνι.

ιβ) Ἡμεῖς, ὦ Λακεδαιμόνιοι, ἀρχῆθεν ……. …………………………….(παιδεύομαι, παρακ.)

τοὺς μὲν γέροντας σέβεσθαι τοῖς δὲ νόμοις πείθεσθαι.

4.Να συμπληρωθοὺν τὰ κενὰ τῶν ἀκολούθων προτάσεων μὲ τὸν κατάλληλο τύπο τῶν λέξεων που εἴναι στην παρένθεση:

ἀ) Πολλὰ δίκτυα ……… ………………………..(ἁλιεύς, γεν. πληθ.) εὐρίσκουσιν.

β) Ἔξεστι (= εἶναι δυνατό) ……………………………(Μεγαρεύς, δοτ. πληθ.)ταῦτα ποιεῖν.

γ) Ὀΐεται (= νομίζει) τοὺς ……………… (Δωριενς) εὔρετας εἶναι της χορικὴς ποιήσεως.

δ) Χαλεπὸς ὁ βίος τῶν ………. ……………………(νομεὺς = βοσκός) ἐστί.

ἕ) Τοῖς…… ………………………  (κλοπεύς)   καὶ   τοῖς………………..   (φονεύς)   ἐτάχθησαν

ὑπό…… ………………………(Θησεύς) βαρύταται ποιναί.

στ) Τὰ μακρὰ τείχη συνῆπτε τὸν ………………………… (Πειραιεύς) τῇ Ἀθηναίων πόλει.

ζ) Νίκας τοῖς…………………………………… (βασιλεύς) κατὰ βαρβάρων δωρούμενος.

5.Συμπληρῶστε τὰ κενὰ τῶν ἑπόμενων προτάσεων μὲ τὸν σωστὸ τύπο τῶν λέξεων που εἴναι στην παρένθεση:

α) Πολλοὶ λέγουσι τὴν μὲν …………………………….. (κτῆσις) τῶν χρημάτων ῥᾳδίαν (= εύκολη), χαλεπὴν δὲ τὴν ……………………….. (χρῆσις).

β) Οὐκ ἐν τῇ ……………….. (βρῶσις) καὶ τῇ ……………… (πόσις) ἡ ἡδονὴ ἐστίν, ἀλλ’ ἐν ταῖς ἀγαθαῖς …………………. (πρᾶξις).

γ) Τοῖς ………………….. (μάντις) Νικίας εἶχε μεγάλην ……………………… (πίστις).

δ) Οἱ ἄνθρωποι χρῶνται (.= χρησιμοποιούν) πέντε…………….. ……… (αἴσθησις, δοτ. πληθ.)· τῇ ἁφῇ, τῇ ἀκοῇ, τῇ…….. …………………..(δρᾶσις), τῇ………………..(γεῦσις) καὶ τῇ …….. ……………….(ὄσφρησις).

6.Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις μὲ τοὺς καταλλήλους τύπους τῆς δεικτικὴς ἀντωνυμίας οὗτος, αὐτή, τοῦτο:

ἀ) τὸν προδότην……. …………………οἱ δικασταὶ ἄξιον θανάτου ἔκριναν.

β) μὴ ποτὲ πρᾶττε ἐν ὀργῇ·……………………….. γὰρ μανία ἐστίν.

γ) ὑμεῖς οὐκ ἔστε ἐκ τοῦ κόσμου…………………………

δ) τῷ θέρει………………….. ἡ νίκη οὐ τοῦ πλήθους, ἀλλά τοῦ μικροῦ ἀριθμοῦ ἦν.

ε) Τὸ ποιεῖν αἰσχρόν, …………………………….νόμιζε μηδὲ λέγειν εἶναι καλόν.

στ) Καταξίωσαν, Κύριε, ἐν τῇ ἑσπέρᾳ……. ……..ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.

ζ) ἀκούσατε ταῦτα πρῶτον καὶ ἐκ……. …………………..κρίνατε.

ἡ) δότε ταῖς γυναιξί…………………………… τοὺς παῖδας αὐτῶν.

7.Να συμπληρώσετε τὰ κενὰ τῶν παρακάτω προτάσεων μὲ τοὺς καταλλήλους τύπους ὁρισ. παρατ. καὶ ἆορ. μέσης φωνὴς τῶν ῥη­μάτων που δίνονται σὲ παρένθεση:

α) Πελοπίδας οὐκ …………………………… (δέχομαι, αορ) Ἀθηναίων πρέσβεις.

β) Οἱ νέοι προθύμως ………………………. (πείθομαι, παρατ.) τοῖς τῆς πόλεως νόμοις.

γ)Οἱ κείμενοι νεκροὶ περὶ σωτηρίας πατρίδος καὶ γυναικῶν καὶ παίδων ………………….. (ἀγωνίζομαι, αορ).

δ) Ὁ δοῦλος ἐκεῖνος τοιαῦτα λέγων προδήλως ……………………… (ψεύδο­μαι, παρατ.).

ε) Ἐν Συρακούσαις βωμοὺς καὶ ναοὺς οἱ ἔποικοι………………………. (ἰδρύο­μαι, αορ.).

στ) Οἱ ἱππεῖς Τισσαφέρνους ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ……………………….. (διώκο­μαι, παρατ.).

ζ) Ἀφικόμενος (= ὅταν ἔφτασε) εἰς Ὄλυμπιαν …………………… (εὔχο­μαι, αορ.)

ἡ) Τάς κραυγὰς καὶ ἀπειλάς του ὄχλου ἤκουσε καί……….. (ταράττομαι, παρατ.) σφοδρά.

θ) Ἀλέξανδρος τὴν μητέρα βασιλέως……… …………….. (μεταπέμπομαι =στέλνω καὶ προσκαλῶ, ἆορ.).

ἰ) ………………………………….. (βουλεύομαι, παρατ.) εἴτε κατακαύσωσιν τάς ἁμάξας εἴτε ἄλλο τὶ χρήσωνται.

ια) Ταῦτα ἄκουσας θεόπομπος………………………. (παρασκευάζομαι, ἆορ.) πρὸς μάχην.

ιβ) ‘Ράπισμα …………. ………(καταδέχομαι, ἆορ.) ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ.

8. Να συμπληρώσετε τις ἀκόλουθες προτάσεις μὲ τὸν κατάλληλο τύπο τῆς μετοχῆς του ῥήματος που εἴναι σὲ παρένθεση:

ἀ) ὃ …… ………………….(λέγω) τοῦτο ψεύδεται.

β) ἤγαγον ναῦν πύργους (= κατάρτια) ξυλίνους……………………. (ἔχω, μτχ.ἐγ·)·

γ) ἦλθεν οὗτος ………………………… (κλέπτω, μτχ. μέλλ.) τὰ πρόβατα.

δ) πατρικὸς ἡμῖν φίλος τυγχάνεις ………………………………….. (εἰμί, μτχ. ἐν.).

ἕ) εὐηκοήσω (= θὰ πειθαρχήσω) τῶν ἀεί………………………. (κρίνω, μτχ. ἐν.).

στ) ἐβούλετο ἐντυχεῖν (= να συναντήσει) τοῖς…………………………..(γράφω, μτχ.παρακ.) τὴν ἐπιστολήν.

ζ) Θηβαῖοι…… …………….(λύω, μτχ. ἆορ.) τάς σπονδὰς ἐστράτευσαν ἐπὶ Πλάταιαν.

9. Να ἀναγνωρίσετε (γραμματικά και συντακτικά ) τις μετοχὲς που υπάρχουν στα ἀκόλουθα παραδείγματα:

α) τὶς ἦν ὁ πράξας τάδε;

β) μίσει τοὺς κολακεύοντας.

γ) ἐπορεύοντο εἰς τὸν ἀμπελῶνα φονεύσοντες τὸν κάπρον (= ἀ­γριόχοιρο).

δ) Ξενοφῶν λέξας ταῦτα ἐκέλευσε ἰέναι (= να πάνε) εἰς Τραπε­ζοῦντα.

ἕ) Ἁβροκόμας ἤκουε Κῦρον ἐν Κιλικία ὂντα.

στ) τὶ ἀκούσαντες τοὺς σιτοπώλας ὑβρίζετε;

ζ) ταῦτ’ ἔχων ἅπαντ’ ἔχω.

ἡ) ἦλθεν ἐκ Δήλου εἰς Ἀθήνας κομίζων τὰ παρὰ τῶν συμμάχων χρήματα.

θ) εἰσήλθετε ὑμεῖς καίπερ (= ἂν καί) οὐκ ἐπιτρέποντος τοῦ νό­μου.

ἰ) οὐκ αἰσχύνομαι (= ντρέπομαι) μανθάνων καίτοι γέρων ὢν.

10. Να βρείτε σε ποία απὸ τα παρακάτω παραδείγματα υπάρχει ταυτοπροσωπία και σε ποία ετεροπροσωπία (Άσκηση απαντημένη) :

ἀ) Οἱ Αἰγινῆται λεγουσιν οὐκ εἶναι αὐτόνομοι (Αἰγινήται’. ὑποκ. ῥήμ. καὶ ἀπαρ. = ταυτοπρ.).

β) Ἀναξαγόρας ἔφη τὸν ἥλιον λίθον εἶναι (Ἀναξαγόρας: ὑποκ. ῥήμ. τὸν ἥλιον: ὑποκ. ἀπαρ. = ἐτεροπρ.).

γ) Σωκράτης ἔλεγεν οὐκ εἶναι διδάσκαλος (Σωκράτης: ὑποκ. ῥήμ. καὶ ἀπαρ. = ταυτοπρ.).

δ) ὤμοσαν (= ὁρκίστηκαν) μὴ προδώσειν ἀλλήλους (ἐνν. οὗτοι: ὑ­ποκ. ῥήμ. καὶ ἀπαρ. = ταυτοπρ.).

ἕ) Πρωταγόρας ἔλεγε πάντων χρημάτων (= πραγμάτων) μέτρον εἶναι ἄνθρωπον (Πρωταγόρας: ὑποκ. ῥήμ., ἄνθρωπον: ὑποκ. ἀ­παρ. = ἐτεροπρ.).

στ) Βίας ἔφη κρατίστην (=ἡ καλύτερη) εἶναι δημοκρατίαν, ἐν ᾗ (=αυτή στην οποία) πάντες ὡς τύραννον φοβοῦνται τὸν νόμον (Βίας: ὑποκ. ῥήμ., δημοκρατίαν: ὑποκ. ἀπαρ. = ἐτεροπρ.).

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/228

Οκτ 29 2010

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ –ΑΩ

Οι συναιρέσεις που γίνονται στα ρήματα σε –άω είναι οι εξής:

1) α + ε,  α + η   = α           πχ. τίμαε = τίμα, τιμάητε = τιμᾶτε

2) α +ει,  α + ῃ   = ᾳ           πχ. τιμάει = τιμᾳ

3) α + ο,  α + ω,  α +ου = ω   πχ. τιμάομεν = τιμῶμεν

4) α + οι  = ῳ                    πχ. τιμάοιμι =τιμῳμι

 • Oι συναιρέσεις γίνονται στον Ενεστώτα και Παρατατικό.
 • Τα ρήματα σε –άω σχηματίζουν τους άλλους χρόνους με έκταση του τελευταίου φωνήεντος του θέματος σε μακρό πχ. τιμάω- Μελλ. τιμήσω,  Αορ. τίμησα

Εξαιρούνται αυτά που εμπρός από το χαρακτήρα έχουν το φθόγγο ε, ι, ρ.

πχ.  ἐῶ Μελλ. άσω Αορ. εασα

ἰῶμαι Μελλ. άσομαι Αορ. άθην

θηρ Μελλ. θηράσω Αορ. θήρασα

1) Να συμπληρώσεις τον πίνακα:

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ἐρωτῶ ἐτίμων
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ἡττῶμαι ἡττώμην ἐτίμων

2) Να συμπληρώσεις τους ζητούμενους τύπους σύμφωνα με το υπόδειγμα:

οριστ.   τιμᾳς                                           οριστ. ……………….

α. σύ (τιμῶ)       υποτ.   τιμᾳς              β. οὗτος (νικῶ)        υποτ. ………….……

ευκτ.    τιμῳς                                           ευκτ. ………………..

προστ.  τίμα                                            προστ. ………………

οριστ. ……….                                        οριστ ……………..….

γ. ὑμεῖς (ἀγαπᾶ)   υποτ.                      γ. οὗτοι (κτῶμαι)    υποτ. ……………..…

ευκτ.                                                   ευκτ. …………….….

προστ.                                                 προστ. ……………….

3) Να συμπληρώσεις τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος:

α) Οὐχ ………….. ὅτι ἥμαρτες;  (ὁράω)

β) Τί ταῦτα τούς Λακεδαιμόνιους …………………… ; (αἰτιῶμαι, οριστ. α΄ πληθ)

γ) Ὁ άγαπῶν τήν ἑαυτοῦ γυναῖκα, ἐαυτόν  ………… (ἀγαπῶ, μτχ και οριστ)

δ) Αἴσωπον οἱ Δελφοί ……………….. φιάλην κλέψαι τοῦ θεοῦ (ἐπαιτιῶμαι παρατ)

ε) Τόν φίλον ………………..  ἐξ ἴσου πατρί (τιμῶ, γ’πληθ. οριστ)

στ) Θηβαῖοι ……………………  καταδουλοῦσθαι τάς πόλεις (πειρῶμαι, παρατ.)

ζ) Ὁ ἄνθρωπος …………….……..  ὑπό τῆς ἡδονῆς (ἡττῶμαι, ενεστ. οριστ)

η) Χαίρονται και οἱ θεοἰ ……………….………. ὑπ’ ἀνθρώπων (τιμῶμαι, μτχή)

θ)Τούς γονεῖς  …………….  (τιμῶ, προστ.)

ι) Εἴθε ………….…….. τον βίον ἐν εἰρήνη (τελευτῶ, ευκτική)

ια) …………….……… διαλλάξαι τάς πόλεις ἀλλήλοις  (πειρῶμαι, γ’ενικό παρατ.)

ιβ) Μή τούτοις …………….…….. φίλοις  (χρῶμαι, α’πληθ. υποτ.)

ιγ) Μηδέν ὑπερβαλλόντως ἀλλά μετρίως τήν οὐσίαν ……….………. (ἀγαπῶ, προστ. β’ πληθ)

ιδ) Τό ………….…….. κρεῖττον ἐστί τοῦ λαλεῖν  (σιγῶ, απαρεμφ).

ιε) Ἀγγέλλει Δερκυλίδας ὅτι Λακεδαιμόνιοι …………………..  (νικῶ, ευκτ.)

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/160

Οκτ 29 2010

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ –ΕΩ

Οι συναιρέσεις που γίνονται στα ρήματα σε –έω είναι οι εξής:

1) ε + ε  = ει          πχ. καλέετε = καλετε

2) ε +ο  =  ου       πχ. καλέομεν = καλομεν

3) Με μακρόχρονο φωνήεν (η, ω) ή δίφθογγο (ει) συναιρείται στο ίδιο φωνήεν ή δίφθογγο.

πχ.  καλέεις = καλεῖς, καλέῃς =καλῃς, καλέω =καλῶ

Ø  Οι άλλοι χρόνοι σχηματίζονται ομαλά με τροπή του ε σε η:

ποιέω-ῶ →  ποιήσω, ἐποίησα κτλ

φιλέω-ῶ → φιλήσω, ἐφίλησα κτλ

1. Να συμπληρώσετε τους πίνακες:

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ἀποκαλῶ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ἀσκοῦμαι

2. Να αναγνωρίσεις τους υπογραμμισμένους τύπους:

i.    Ἀεί το λυποῦν ἐκδίωκε τοῦ βίου.

ii.    Μιμοῦ τά σεμνά, μή κακῶν μιμοῦ τρόπους.

iii.    Μή καταφρονήσῃς τοῦ πένητος εὐτυχῶν.

iv.    Πᾶσι γάρ τοῖς εὖ φρονοῦσι συμμαχεῖ τύχη.

3. Να συμπληρώσεις τους ζητούμενους τύπους σύμφωνα με το υπόδειγμα:

οριστ: ποιες οριστ:…….…..………………

α. σύ (ποιῶ)  υποτ: ποις β. οὗτος (νομοθετῶ) υποτ:…..….……….…………

ευκτ: ποιος ευκτ:……….…………………                  προστ: ποίει προστ:……….………………

οριστ: ……………. οριστ:…….…..………………

γ.  ὑμεῖς (βοηθῶ) υποτ: ……………… δ. οὗτοι (φοβοῦμαι)   υποτ:…..….……….…………

ευκτ: …………….. ευκτ:……….…………………                                       προστ: ……………… προστ:……….………………

4. Να συμπληρώσεις τα κενά των προτάσεων με το σωστό τύπο του ρήματος:

i.    Ἡμεῖς ………………………. (ἐπαινῶ, οριστ. ενεστ) τάς ἀρετάς τῶν προγόνων.

ii.    Οὗτος ………………………….. (ἐπικαλοῦμαι, οριστ. παρατ) τους θεούς βοηθούς.

iii.    Μηδένα ἀγνῶτα φίλον ……………………. (ποιοῦμαι, προστ. ενεστ).

iv.    Ἐγώ ἐθέλω ……….…………. (βοηθῶ, απαρ. ενεστ) ὑμῖν, ἄν ἐμοί ………..……………. (ὑπηρετῶ, υποτ. ενεστ).

v.    Ἐγώ ……………(ὀκνῶ, ευκτ. ενεστ) ἄν εἰς πλοῖα ἐμβαίνειν και …………………… (φοβοῦμαι, ευκτ. ενεστ) ἄν ἔπεσθαι τῶ ἡγεμόνι.

vi.    Ὁ δίκαιος οὐ βούλεται ………………. (ἀδικῶ, απαρ. ενεστ)

vii.    Σύν Ἀθηνᾶ και χείρα ………….…….. (κινῶ, προστ. ενεστ)

viii.    Ὅν οἱ θεοί ………..…….. (φιλῶ, οριστ. ενεστ) ἀποθνήσκει νέος.

ix.    Βουλόμεθα ………………… (πλουτῶ, απαρ. ενεστ)

x.    Αὐτός πενωθείς τοῖς ἔχουσι μη ……………… (φθονῶ, προστ. ενεστ)

xi.    Ξενοφῶν ………………… (λυοῦμαι, παρατ) σύν τοῖς ἄλλοις

xii.    Ὁ Ἰάσων ἐπλήρου τριήρεις καί …………………. (βοηθῶ, παρατ)

xiii.    Το κέρδος …………………. (ἡγοῦμαι, προστ.  β’ενικ. ενεστ) κέρδος. ἄν δίκαιον ῃ.

xiv.    Οἷς μέν δίδωσιν, οἷς δ’………………… (άφαιροῦμαι, οριστ. ενεστ) ἡ τύχη.

xv.    Τούς θεούς ………………, (φοβοῦμαι, προστ. ενεστ) ὦ Δημόνικε!

xvi.    Σύ ……………… (ἀσκῶ, παρατ) το σῶμα.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/159

Οκτ 29 2010

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ –ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ-ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ

1. Να σχηματίσεις τους αντίστοιχους τύπους του παθ. μέλλοντα και αορίστου στον πίνακα

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΘ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ
λύομαι
κολάζονται
σώζονται
κολάζεται
κρίνεσθαι
κωλύομαι
φονεύεται

2. Να προσθέσεις τους τύπους των εγκλίσεων που λείπουν στον πίνακα:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ἐγώ ἐλύθην
σύ ἐλύθης
οὗτος ληφθήσεται
ἡμεῖς ἐδιδάχθημεν
ὑμεῖς ἐπαιδεύθητε
οὗτοι ἐπράχθησαν

Να γράψεις και τα απαρέμφατα των παραπάνω ρημάτων στον παθητικό μέλλοντα και αόριστο

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Να βρεις το ρήμα και να γράψεις τον αντίστοιχο τύπο παθ. μέλλοντα ή αορίστου:

π.χ. ἐκολάσθησαν: ρ. κολάζομαι – κολασθήσονται

α) σωθήσεται

β) ἐβουλήθησαν

γ) λυθῆναι

δ) σωθείην

ε) ἐπείσθημεν

στ) τοξευθῆναι

4. Να συμπληρώσεις το σωστό τύπο των παθητικών ρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση

α) Οἱ Κερκυραῖοι ὑπό τῶν Κορινθίων …………..……….…. (διώκομαι, οριστ. αορ)

β) Πιττακός …………..…….…(ἀδικοῦμαι, μτχ. αορ) ὑπό τινος κολάσαι ἀφῆκεν.

γ) Οἱ νέοι ἐν τοῖς διδασκαλείοις ………………….…….. (παιδεύομαι, οριστ. μελλ.)

δ) Τῶ Ξενοφῶντι ………………………. (άγγέλλομαι, οριστ. αορ) ὅτι οἱ πολέμιοι φεύγοιεν.

ε) Λέγεται τούτους μόνους ………….……… (σώζομαι, απαρ. αορ)

στ) Ἤλπιζον ………………..………. (λαμβάνομαι, απαρ. μελλ) την πόλιν πολιορκίᾳ.

ζ) Ὁ παῖς ὑπό τοῦ διδασκάλου μουσικήν ……………………………. (διδάσκομαι, οριστ. μελλ).

5. Να διατυπώσεις τις επόμενες προτάσεις αλλάζοντας τον παθητικό μέλλοντα σε αόριστο ή το αντίστροφο:

α) Ἡ πόλις ἡμῶν οὐ σωθήσεται

β) Νομίζομεν τινας ἐπί τῶ εὐωνύμῳ τοξευθῆναι.

γ) Ὑμεῖς ὑπό τῶν στρατιωτῶν ἐσώθητε.

δ) Οὐ πεισθήσονται τοῖς λόγοις.

ε) Κολασθήσονται οἱ ἀδικοῦντες.

στ) Ὑπό τῶν διδασκάλων ἐπαιδεύθημεν.

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄

Ο παθητ. μέλλοντας και αόριστος μερικών ρημάτων σχηματίζεται χωρίς το σύμφωνο θ.

φανήσομαι αντί φανθήσομαι

ἐφάνην αντί ἐφάνθην

1. Να συμπληρώσεις τους τύπος στον πίνακα με βάση την α΄ στήλη:

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΘ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ Β΄ ΠΑΘ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄
γράφονται
φαίνεται
τρεφόμενοι
διαφθείρεσθαι
φαίνεσθαι
τρέπομαι
στρέφεται

2. Να διατυπώσεις τις παρακάτω προτάσεις αλλάζοντας το ρηματικό τύπο που υπογραμμίζεται σε α) ενεστώτα  β) παθ. μέλλοντα ή αόριστο ανάλογα:

α) Ἡμεῖς ἐν καλῆ πολιτείᾳ ἐτράφημεν

β) Ὁ καρπός τῆς σοφίας οὐ διαφθαρήσεται

γ) Ἐφάνη οὐδέν ἔχων

δ) Ἐν τῆ μάχῃ τοῦ φόβου ἀπηλλάγησαν

ε) Οὐδέν ὑπ’ αὐτοῦ ἐγράφη

στ) Οὐκ ἀπετράπησαν ἐκ τῶν κινδύνων

ζ) Ταῦτα ὁρῶντες πάντες ἐξεπλάγησαν

η) Οὗτοι ὑπό τῶν πολεμίων διεφθάρησαν

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ

Ø  Να υπογραμμίσεις το ποιητικό αίτιο στις παρακάτω προτάσεις:

1.    Ὑπό Ξέρξου κήρυκες ἐπέμφθησαν.

2.    Τά πραχθέντα ὑπό τούτων οὐ δύναμαι εἰπεῖν.

3.    Ἥδε ἡ τάφρος ὑπό στρατιωτῶν ὠρύχθη.

4.    Τισσαφέρνει αἱ πόλεις ἐκ βασιλἐως ἐδόθησαν

5.    Πολλαί θεραπεῖαι τοῖς ἱατροῖς εὔρηνται.

6.    Ταῦτα ὡμολόγητο ἡμῖν τε και σοί.

Ø  Να μετατρέψεις την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:

 1. Οἱ ἁλιεῖς ἰχθῦς ἀλιεύουσιν
 2. Οἱ φρουροί την πόλιν ἔσωσαν.
 3. Ὁ βασιλεύς κελεύει τους Ἕλληνας τά ὅπλα παραδοῦναι.
 4. Ἐνίκησαν οἱ ἡμέτεροι πρόγονοι τους τούτων προγόνους.
 5. Οἱ στρατιῶται ἐθαύμαζαν τόν Κῦρον.
 6. Οἱ ὁπλῖται την φυλακήν κατέλαβον.
 7. Σωκράτης ἐδίδαξεν τοῖς Ἀθηναίοις τήν ἀρετήν.
 8. Οἱ πολέμιοι ἔλυσαν τάς σπονδάς.

Ø  Να μετατρέψεις την παθητική σύνταξη σε ενεργητική:

 1. Οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐκολάσθησαν ὑπό τῶν ἀδικηθέντων.
 2. Λακεδαιμόνιοι οὐδέποτε ὑπ’ ἀνθρώπων ἐκρατήθησαν.
 3. Ἡμεῖς ὑπό τῶν στρατιωτῶν ἐσώθημεν.
 4. Ταῦτα ὑφ’ ἡμῶν ἐπράχθησαν.
 5. Ἕλλην τις ὑπό τῶν πολεμίων ἐτοξεύθη.
 6. Τοῦτο ὑπό τοῦ Ξενοφῶντος ἐγράφη.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/158

Older posts «

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων