Αρχείο για την κατηγορία “Δραστηριότητες, Writing”

General
This letter will be used to say your goodbyes and to show your pal what you know about him/her.
Build your letter
In this letter, you must write down as much as you know about your partner. If you have forgotten anything, you can always look in the letters you have received.

 • What is his/her name?
 • How old is he/she?
 • Nationality:
 • Sex:
 • Where does he/she live?
 • What does he/she look like?
 • What do you know about his/her family?
 • What kind of house does the family live in?
 • Does he/she have his/her own room?
 • What does this room look like?
 • What do you know about the neighbourhood?
 • What is the name of his/her school?
 • What subjects does he/she like?
 • What subjects doesn’t he/she like?
 • Does he/she have hobbies?
 • Does he/she have favourite sportsmen or -women?
 • What is his/her favourite music?
 • What is his/her favourite film?
 • Does he/she get pocket money? How much?
 • What is his/her favourite food?

Your letter can start like this:

My partner’s name is ……… He/she lives in ……….
He/she has ….. brothers and ….. sisters.

Make an effort to show off your large amount of knowledge.

THE END

Comments 0 σχόλια »

General
In this letter you are going to act as a personal tourist guide. It is very important to show your partner things that you really like yourself and things that show them what your country is really like.
Content
Write down a three-day-tour around the country, showing your partner the most important things. The first day is in your own neighbourhood, and all things must be reached on foot.The second day is in the city or the area in which you live, and all things must be reached by public transport. For the third day, you can rent a coach and show him/her around the country.
Build your letter
Give as many details as possible and explain why you visit certain places. For each day, you must think of three different things. You can write down where and what you will eat too. You can send your partner by email, as an attachment, one picture, one drawing or a small video which illustrates the information you sent your friend.

Words

amusement arcade shopping centre
museum sights
paintings sports fields
playground theme park
safety tulips

Comments 0 σχόλια »

This letter is going to be about your country. The idea is not to give a geographical or historical description, but to take a look through the eyes of the children. They must indicate what they like and dislike about their own country. An assignment which is even more difficult is to write what they think of, or know about, their partner’s country.
In this respect, it would be useful to explain the concept of stereotypes to them. There are plenty of stereotypes you could mention about European countries.

e.g.The Dutch wear wooden shoes and eat cheese all the time.
The French drink wine, wear berets and smell of garlic.
The English wear bowler hats and fight at football matches.
The Danish are boring.
The Germans shout a lot and always drink beer.
The Italians always flirt and drive very fast.

Comments 0 σχόλια »

General
This letter will show your pal what you do during the day. Do not only give the facts but also include your personal feelings about the things you do.
Content
You will have to keep a diary for 2 days; a Friday (or another school day) and a Saturday.
Remember «time flies when you are having fun».
Build your letter
Copy the times. Fill in the hours between getting up and going to sleep.


Friday
07:00 : ……………………………………………………..
07:30 : ……………………………………………………..
08:00 : ……………………………………………………..
08:30 : ……………………………………………………..
etc.

Saturday
07:00 : ……………………………………………………..
07:30 : ……………………………………………………..
08:00 : ……………………………………………………..
08:30 : ……………………………………………………..
etc.

Here is an example of what you could write down.

Friday 29-05-1998

07:00 :  Got out of bed. I hate getting up early.
07:30 :  Breakfast. I only eat toast in the mornings. I just had an argument with my brother about his using the shower too long.
08:00 :  I go to school on foot. The weather is nice.
08:30 :  English. My favourite subject! I forgot to do my homework but the teacher didn’t check. Lucky me!

WORDS

argument cinema lunch
breakfast chores on foot
break detention party
by bicycle dinner period
by bus disco play football
by Underground homework shopping

Comments 0 σχόλια »

L5

General
In this letter you are going to tell even more about your country, culture and personal preferences. You will have to give more details. There are 36 questions which you will have to answer. It is possible that you have already written about some of the subjects mentioned here.
Content
Start this letter as you always do. Then write down your personal details and answer the questions.

DETAILS

PERSONAL:

A. Surname:
B. Initials:
C. Nationality:
D. Date of birth:
E. Place of birth:
F. Country of residence:

CULTURE:

1. Were you born in the area (city, country) where you live now?
2. If not, where were you born?
3. What languages do you speak?
4. Which language do you speak at home?
5. Who in your family makes the important decisions?
6. How do you greet your friends?
7. How do you greet your relatives (aunts, uncles, parents..)?
8. Are you religious?
9. Is religion important to your family?
10. How do you celebrate a birthday?
11. How do you celebrate Christmas?
12. How do you celebrate New Year’s Eve?

COUNTRY:

13. What do you think of your country’s climate? Why?
14. Describe last year’s summer.
15. Describe last year’s winter.
16. How many people live in your area (town, city, village..)?
17. How many people live in your country?
18. Describe your country’s flag.
19. Mention 3 famous things from your country (museums, famous people, food….).

CURRENCY:
20. If you were given 50 Euro today, what would you buy?
21. How much pocket money do you get and what do you spend it on?
22. Do you get paid to do jobs around the house? If so, how much?
23. How much is a Big Mac meal?
24. How much is a six pack of Coke?
25. How much is a CD that is number one in the charts?
26. How much is it to rent the latest video for one day?
27. What is your favourite item to buy?
28. How much do you spend on this item?

CONFIDENTIAL:

29. What is your favourite food?
30. Where would you like to go to on holiday?
31. Who is your best friend from outside school?
32. Is money important to you? Why (not)?
33. What time do you have to go to bed during the week?
34. Mention three important things in your life at the moment.
35. If you could make three wishes, what would you wish for?
36. Now you can add some personal information. Do not ask the same things as in the previous questions because your partner works with the same book!

WORDS:

Antillean German presents
birthday cake Hindi priest
Boxing day Hindu protestant
candles honeymoon rice
Chinese Islam Roman Catholic
church Italian Spanish
Christmas tree Japanese Surinam
containers Moroccan temple
Danish Mass Turkish
Dutch Moslem Urdu
fireworks mosque Vietnamese
French party

Comments 0 σχόλια »

General
In this letter you are going to tell your partner about your hobbies and the kind of things you like to do in your spare time.
Content
Again, here is a list of questions that will help you write your letter.
Do not forget to react to the letter you have received!!
Build your letter
You could start with :
How are you ? I hope everything is O.K. there. This time, I’ll tell you about the things I like doing in my spare time and during the weekends.


Use these next questions to build your letter:

 • What do you like doing best in your spare time ?
 • What is your favourite sport ?
 • Is this sport popular in your country ?
 • How much time do you spend on your sport ?
 • Who is your favourite sportsman or -woman, from your country ?
 • Who is your favourite sportsman or -woman, from outside your  country ?
 • Do you often go out in the evenings ?
 • What kind of music do you like ?
 • Is music important to you? Why ?
 • Who is your favourite singer or/and band ?
 • What kind of music do most people in your class like ?
 • What is the best song that you know ?
 • Do you like watching television ?
 • How much time do you spend watching television every day ?
 • What are your favourite programmes ?
 • Do you have any other hobbies ? (collecting stamps….)
 • How much time do you spend on this hobby ?
 • Do any members of your family have the same hobby ?
 • Now you can add some personal information. Do not ask the same  things as in the previous questions because your partner works with  the same book!

You could finish your letter with:

I am looking forward to your next letter. All the best.

WORDS and SENTENCES

Sentences

My favourite artist/singer/film-star is ……
Every week I play …….
It is an exciting sport
I like going out / listening to music / watching TV / …..

Words

aerobics collect swap
cassette concert to practise
CD disco to train
CD-player football video
channels he plays for… hobby video games
charts hobbies volleyball
cinema soaps walkman
club stamps watch television

Comments 0 σχόλια »

General
In this letter, you are going to write about your school. It should contain general information, but also what you think about subjects and teachers. Try to give a good picture of your school. Use the answers to the questions below, but also include extra information.
Content
Use the answers as the bricks to build your letter.
Build your letter
You could start with:
Thank you for your letter. I enjoyed reading it a lot.
In this letter I’ll tell you everything about my school.

Now use the answers to these questions write your letter:

 • How many pupils are there in your school?
 • How many subjects do you have?
 • How long do you have to go to school each day? (On Monday, I’m at  school from …. until….. On Tuesday…)
 • What are your 3 favourite subjects?
 • Explain why you like them.
 • Mention 3 subjects you do not like.
 • Explain why you do not like them.
 • What do you like best about your school?
 • What do you not like about your school?
 • Tell something about your 3 favourite teachers.
 • Tell something about your form.(number of pupils, their  behaviour…)
 • Tell something about your 3 best friends at school.
 • Tell something about the other pupils at your school.
 • Are there any special events at school ? If so tell something about  them. (special projects, theme weeks, camps, excursions, school  outings,parties…..)
 • Mention 1 thing which has happened at school which you’ll always  remember.
 • How are you doing at school? Do you get a good grades ?
 • What do you want to do after you have finished this school? What do you want to become in the future?
 • Now you can add some personal information. Don’t ask the same things as in the previous questions because your partner works with  the same book!
 • You could finish with:
  I hope you have enjoyed reading this letter.
  I am looking forward to receiving your next letter.

  WORDS and SENTENCES
  Sentences

  On Monday we have ………../ we start with ….., then …
  I like ……, because ………
  The teachers are nice / strict / boring / interesting.
  The children in my form are nice / quiet / talkative / awful / great.
  I like …. the parties at my school.
  …………… the holidays
  …………… the breaks
  I do not like ….. the school lunch at my school.
  ………………………… the teachers

  Words: School subjects

  Natural environment Drawing History and civics Religious Education
  Art and Crafts Dutch Italian Retailing
  Beauty care and hairdressing Economics Latin Science
  Biology Electrical engineering Mathematics Secretarial training
  Building techniques English Mechanics Slovenian
  Care work Fashion and clothing Motor mechanics Social Science
  Catering Fitting Physical Education Spanish
  Chemistry Food technology Physics and chemistry Study Skills
  Commerce French Portuguese Technology
  Computer and ICT Geography Practical skills Woodwork
  Danish German Printing technology
  Domestic science Greek Project Area

  Comments 0 σχόλια »

  General
  In this letter you are going to tell your partner about your home and the neighbourhood it is in. Use the questions that are given, but you should also think of more information yourself. From now on, you can add some personal information too. For instance, tell him or her about some interesting things that have happened at home or at school recently, or perhaps you have some questions you would like to ask. Always put this informal information at the end of your letters.
  Content
  Bricks are used to build walls and houses. Use the answers to the next questions as bricks to construct a letter. Of course, bricks are only a part of building something; you need many other things when you want to build a nice comfortable house. The same goes for the bricks to form your letter. Don’t just write down the answers to the questions as you would during a test, but use them together with lots of other sentences, to form a letter which your partner will enjoy to read.
  Build your letter
  Start with a general introduction. At the end, you may want to put in some extra information or some questions. Finish your letter appropriately.
  You could start with:
  Now I’ll tell you about my home and the neighbourhood in which I live.
  Or:
  I have just received your letter. Thank you very much.

  Now use the answers to these questions to build your letter:

  • What kind of house do you live in?
  • Does your house have a garden?
  • How many rooms are there?
  • How many floors are there?
  • Describe your living-room.
  • Do you have your own room? Can you describe the room that you sleep in?
  • Can you describe the place you like most in your home?
  • Where do you usually study / do your homework?
  • What do you usually do when you are at home?
  • Do you have a computer at home? Do you use it very often?
  • Do you have any pets at home?
  • What are the neighbours like? (quiet, noisy,…..)
  • What kind of people live in your area?
  • Have you got many friends in your neighbourhood?
  • Do you play with your friends outside or inside the house?
  • What kind of games do you play outside?
  • What kind of indoor activities/games do you and your friends play?
  • Mention some things which you like about your neighbourhood? (shops, playgrounds,…..)
  • Mention some things which are not so nice in your neighbourhood? (crime, pollution, etc.)
  • Now you can add some personal information. Don’t ask the same things as in the previous questions because your partner works with the same book!

  You could finish with:
  I am looking forward to your next letter. Best wishes to everyone.

  Now that you have finished the letter about your home, create a Webpage to be published in your school Website, where you give your partner information on the following topics:

  • the best place in my home
  • the place where I usually study / do my homework
  • the thing/s I like most in my neighbourhood
  • the thing/s I dislike most about my neighbourhood

  WORDS and SENTENCES
  Sentences

  My house is big/small.
  It has a garden. / It doesn’t have a garden.
  It has
  ……. two/three/four/five rooms.
  ……….    …… one/two/three floors
  I live in a/an apartment / detached house / semi-detached house /
  terraced house / cottage.
  The area I live in is crowded / quiet / in the country / in a city.
  There are many…… houses in my area.
  ……………………      ………trees

  Words

  agricultural city football shopping-centre
  apartment city centre garden sofa
  bathroom colour grey stereo
  bench cottage hide-and-seek television
  black crime hi-fi terraced house
  block of flats crowded in the country to go for a walk
  blue desk living-room town
  building detached house pink urban
  carpet disco playground video recorder
  CD-player elevator pollution village
  chair farm red wallpaper
  cinema field semi-detached house white

  Comments 0 σχόλια »

  General
  In this letter you are going to introduce yourself to your partner. Use the given sentences to write your letter.

  Content
  These are some of the things you will have to write about in this first letter: name, age, sex, family, background, character, interests, appearance, likes, dislikes.

  Sentences
  Here are some sentences you can use. You must fill in your personal details.
  Of course, you can put in much more information.

  Dear partner/……………,
  In this letter I will introduce myself to you.
  I am ………thirteen years old.
  ………a boy/girl.
  …….. a fourteen-year-old girl.
  My surname is ………. and my first name is ……
  People call me ………….

  I have ……..two brothers.
  ……. three sisters.
  I don’t have any brothers and sisters, I am an only child.
  I live …….with my father/stepfather.
  ……. with my mother/stepmother.
  ……. with my parents.
  ……. with ……….
  ……. in a home (a place where you live when you cannot live with your parents).
  My parents are divorced.

  I like …….football /……surfing the Net…/ chatting with friends / …
  I don’t like … video games / …. / …. /
  I love    …….music.
  I am fond of singing /………/………
  I am in the….first form of …….(name of the school).
  second
  third
  seventh group
  eighth group
  I think I am easy-going / moody / nice / terrible / difficult / boring / spontaneous / calm / intelligent / quiet.
  I like people who ………..
  I don’t like people who …..
  I was born in …….Holland.
  …….Denmark.
  …….Surinam.
  …….Turkey.
  …….Morocco.
  …….Netherlands Antilles.
  ……………………
  My eyes are brown / blue / green / grey.
  My hair is blond / black / grey / brown / red.
  It is long / short / straight / curly.
  I am short / tall / medium-size.
  I am looking forward to hearing from you.
  Bye for now.

  Comments 0 σχόλια »

  Το πρόγραμμα The Image of the Other ξεκίνησε το 1995 στην Ολλανδία με την υποστήριξη του European Platfrorm. Η αρχική ιδέα ήταν η αλληλογραφία μεταξύ τάξεων από διαφορετικές χώρες με βάση κοινό πρότυπο για κάθε γράμμα. Στόχος ήταν να μάθει ο κάθε μαθητής/τρια συγκεκριμένες πληροφορίες για το φίλο/φίλη από την άλλη χώρα  ώστε να σχηματίσει μια εικόνα. Γι αυτό κι ονομάστηκε «The image of the other».

  Το πρόγραμμα έχει χρησιμοποιηθεί από πάρα πολλά σχολεία ενώ από το 2003 λειτουργεί η ιστοσελίδα του προγράμματος (The image of the other)που περιλαμβάνει αναζήτηση σχολείων-εταίρων, υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, παρουσιάσεις κ.λ.π.

  Πέρα από την αρχική ιδέα, το υλικό του προγράμματος μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές/τριες να γράψουν για ένα θέμα, καθώς παρέχει ένα σχεδιάγραμμα για κάθε γράμμα με ερωτήσεις, προτεινόμενες προτάσεις και λεξιλόγιο.

  Comments 0 σχόλια »

  Top
   
  Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων