ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(‘Eγγραφο με την ύλη σε PDF Yli 2010-11 Thetiki )

ΦΥΣΙΚΗ

Από το βιβλίο «Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.α. έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.  2010.

1.        ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
1-1        Εισαγωγή.
1-2        Περιοδικά φαινόμενα.
1-3        Απλή αρμονική ταλάντωση.
1-4        Ηλεκτρικές ταλαντώσεις.
1-5        Φθίνουσες ταλαντώσεις.
1-6        Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις.
1-7        Σύνθεση ταλαντώσεων.
2.        ΚΥΜΑΤΑ
2-1        Εισαγωγή.
2-2        Μηχανικά κύματα.
2-3        Επαλληλία ή υπέρθεση κυμάτων.
2-4        Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού.
2-5        Στάσιμα κύματα.
2-6        Παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.
2-8        Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
2-9        Ανάκλαση και διάθλαση.
2-10      Ολική ανάκλαση.
4.        ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
4-1        Εισαγωγή.
4-2        Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων.
4-3        Ροπή δύναμης.
4-4        Ισορροπία στερεού σώματος.
4-5        Ροπή αδράνειας.
4-6        Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης.
4-7        Στροφορμή.
4-8        Διατήρηση της στροφορμής.
4-9        Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής.
4-10        Έργο κατά τη στροφική κίνηση.
5.        ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
5-1        Εισαγωγή.
5-2        Κρούσεις.
5-3        Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών.
5-4        Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας.
5-9        Φαινόμενο Doppler.

Σημείωση
Τα ένθετα που περιλαμβάνονται στα διδακτικά βιβλία δεν αποτελούν εξεταστέα-διδακτέα ύλη.

ΧΗΜΕΙΑ

Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη  κ.ά. έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2010.

Κεφάλαιο 1ο  Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και ο περιοδικός πίνακας, εκτός από:
α) την ηλεκτρονιοσυγγένεια της παραγράφου 1.4 (σ. 26) και
β) τα σχήματα μορίων – θεωρία VSEPR της παραγράφου 1.5 (σ. 32-35).

Κεφάλαιο 3ο Οξέα – Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, εκτός από:
α) την ισχύ οξέων – βάσεων και μοριακή δομή της παραγράφου 3.2 (σ. 99-101) και
β) την παράγραφο 3.7 Γινόμενο διαλυτότητας (σ. 131-137).

Κεφάλαιο 5ο Οργανική χημεία, εκτός:
α) το επαγωγικό φαινόμενο της παραγράφου 5.1 (σ. 199-200)
β) την παράγραφο 5.2  στερεοϊσομέρεια (εναντιοστερεομέρεια και διαστερεομέρεια) (σ. 201-214)
γ) την αρωματική υποκατάσταση της παραγράφου 5.3 (σ. 221-222)
δ) τους μερικούς μηχανισμούς οργανικών αντιδράσεων της παραγράφου 5.3 (σ. 230-236) και
ε) τις οργανικές συνθέσεις της παραγράφου 5.4 (σ. 237-245) με εξαίρεση την αλογονοφορμική αντίδραση (σ. 239-240).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Από το βιβλίο «Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Ανδρεαδάκη Στ., κ.ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2010.

ΜΕΡΟΣ Α
Κεφάλαιο 2      Μιγαδικοί αριθμοί
Παρ. 2.1     Η έννοια του Μιγαδικού Αριθμού.
Παρ. 2.2     Πράξεις στο σύνολο C των Μιγαδικών.
Παρ. 2.3     Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού.

ΜΕΡΟΣ Β
Κεφάλαιο 1      Όριο – Συνέχεια συνάρτησης
Παρ. 1.1     Πραγματικοί αριθμοί.
Παρ. 1.2     Συναρτήσεις.
Παρ. 1.3     Μονότονες συναρτήσεις- Αντίστροφη συνάρτηση.
Παρ. 1.4     Όριο συνάρτησης στο x0ÎR
Παρ. 1.5      Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις της υποπαραγράφου
» Τριγωνομετρικά όρια»
Παρ. 1.6     Μη πεπερασμένο όριο στο x0ÎR.
Παρ. 1.7     Όρια συνάρτησης στο άπειρο.
Παρ. 1.8     Συνέχεια συνάρτησης.

Κεφάλαιο 2    Διαφορικός Λογισμός
Παρ. 2.1     Η έννοια της παραγώγου, χωρίς την υποπαράγραφο «Κατακόρυφη εφαπτομένη»
Παρ. 2.2     Παραγωγίσιμες συναρτήσεις- Παράγωγος συνάρτηση.
Παρ. 2.3     Κανόνες παραγώγισης, χωρίς την απόδειξη  του θεωρήματος που αναφέρεται στην
παράγωγο γινομένου συναρτήσεων.
Παρ. 2.4     Ρυθμός μεταβολής.
Παρ. 2.5     Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού.
Παρ. 2.6   Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.
Παρ. 2.7   Τοπικά ακρότατα συνάρτησης χωρίς το θεώρημα της σελίδας 264 (κριτήριο της 2ης
παραγώγου).
Παρ. 2.8   Κυρτότητα – Σημεία καμπής συνάρτησης. (Θα μελετηθούν μόνο οι συναρτήσεις που
είναι δύο, τουλάχιστον, φορές παραγωγίσιμες στο εσωτερικό του πεδίου ορισμού τους).
Παρ. 2.9   Ασύμπτωτες – Κανόνες De l’ Hospital.
Παρ. 2.10  Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης.

Κεφάλαιο 3    Ολοκληρωτικός Λογισμός
Παρ. 3.1   Αόριστο ολοκλήρωμα. (Μόνο η υποπαράγραφος «Αρχική συνάρτηση» που θα
συνοδεύεται από πίνακα παραγουσών συναρτήσεων ο οποίος θα περιλαμβάνεται       στις διδακτικές οδηγίες)
Παρ. 3.4   Ορισμένο ολοκλήρωμα
Παρ. 3.5.  Η συνάρτηση   F(x) =
Παρ. 3.7   Εμβαδόν επιπέδου χωρίου, χωρίς την εφαρμογή 3 της σελίδας 348.

Παρατηρήσεις
Η διδακτέα-εξεταστέα  ύλη θα διδαχτεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.
Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται  και δεν εξετάζονται.
Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις. Μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.
Εξαιρούνται από την εξεταστέα-διδακτέα ύλη οι εφαρμογές και οι ασκήσεις που αναφέρονται σε λογαρίθμους με βάση διαφορετική του e και του 10.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Από το βιβλίο ‘’Βιολογία’’ της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Αλεπόρου-Μαρίνου Β., Αργυροκαστρίτη Α., Κομητοπούλου Α., Πιαλόγλου Π., Σγουρίτσα Β., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2010.

Κεφάλαιο 1    «Το γενετικό υλικό».
Κεφάλαιο 2    «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας».
Κεφάλαιο 4    «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA».
Κεφάλαιο 5    «Μενδελική κληρονομικότητα».
Κεφάλαιο 6    «Μεταλλάξεις».
Κεφάλαιο 7   «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» εκτός από την ενότητα ‘’Η παραγωγή
της πενικιλίνης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας’’
Κεφάλαιο 8   «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» εκτός από τις ενότητες ‘’Εμβόλια’’ και
‘’Αντιβιοτικά’’.
Κεφάλαιο 9   «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία».

Σημείωση
Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη δεν περιλαμβάνονται:
α) Τα ένθετα – παραθέματα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, σε θέματα που αναδεικνύουν τη σχέση της επιστήμης της Βιολογίας και των εφαρμογών της με όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.
β) Οι χημικοί τύποι, οι οποίοι συνοδεύουν το κείμενο και συμβάλλουν στην κατανόησή του, σε καμία όμως περίπτωση δεν απαιτείται η απομνημόνευσή τους.
γ) Όσα αναφέρονται υπό τον τίτλο ‘’Ας ερευνήσουμε …’’, στο τέλος κάθε κεφαλαίου και τα οποία αποτελούν προτάσεις για συνθετικές-δημιουργικές εργασίες των μαθητών.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων