Ποια πτυχία οδηγούν στο διορισμό στα σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης

(Με βάση τις προκηρύξεις 2Π και 3Π για το διαγωνισμό των εκπαιδευτικών το 2008).

Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Κλάδος ΠΕ 60 Νηπιαγωγών: [Κωδικός: ΠΕ 60.00]

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης, ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα ή πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών ή πτυχίο των τµηµάτων εκπαίδευσης νηπιαγωγών, που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές Ακαδηµίες, της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστηµών της Αγωγής-Προδηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου της Κύπρου

Κλάδος ΠΕ 70 ∆ασκάλων: [Κωδικός: ΠΕ 70.00]

Πτυχίο Παιδαγωγικού ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα ή Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας ή Επιστηµών της Αγωγής – ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου της Κύπρου.

Β. ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Κλάδος ΠΕ 01 Θεολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 01.00]

Πτυχίο  Θεολογίας ή Κοινωνικής Θεολογίας ή Ποιµαντικής ή Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο της Θεολογικής Σχολής Χάλκης

Κλάδος ΠΕ 02 Φιλολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 02.00]

Πτυχίο Φιλοσοφικού Τµήµατος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε κατευθύνσεις Ιστορίας και Αρχαιολογίας  ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας  και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας, ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Φιλοσοφίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών  ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του  Πανεπιστηµίου της Κύπρου.

Κλάδος ΠΕ 03 Μαθηµατικών: [Κωδικός: ΠΕ 03.00]

Πτυχίο Μαθηµατικών  ΑΕΙ  Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Μαθηµατικών ή Μαθηµατικών και Στατιστικής του Πανεπιστηµίου της Κύπρου ή πτυχίο της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών  Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράµµατος  Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηµατικού Εφαρµογών ή πτυχίο του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης

Κλάδος ΠΕ 04 Φυσικών – Ειδικότητες: Φυσικών, Χηµικών,  Βιολόγων και Γεωλόγων: [Κωδικός: ΠΕ 04.00]

(i)     Για την ειδικότητα των Φυσικών: [Κωδικός: ΠΕ 04.01] Πτυχίο Φυσικής  ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστηµίου της Κύπρου ή πτυχίο σπουδών στις Φυσικές Επιστήµες του Ε.Α.Π. ή της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και  πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράµµατος Σπουδών της κατεύθυνσης  Φυσικού  Εφαρµογών.

(ii)     Για την ειδικότητα των Χηµικών: [Κωδικός: ΠΕ 04.02] Πτυχίο Χηµείας ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής  ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Χηµείας του Πανεπιστηµίου της Κύπρου

(iii)   Για την ειδικότητα των Βιολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 04.04] Πτυχίο Βιολογίας ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή του Τµήµατος Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών του  Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ή Φυσιογνώστου ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

(iv) Για την ειδικότητα των Γεωλόγων: [Κωδικός: ΠΕ 04.05] Πτυχίο Γεωλογίας ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή του Τµήµατος Γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή του Τµήµατος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Κλάδος ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας: [Κωδικός: ΠΕ 05.00]

Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Κλάδος ΠΕ 06 Αγγλικής  Γλώσσας: [Κωδικός: ΠΕ 06.00]

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο  αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου της Κύπρου

Κλάδος ΠΕ 07 Γερµανικής Γλώσσας: [Κωδικός: ΠΕ 07.00]

Πτυχίο Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας  ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Κλάδος ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων: [Κωδικός: ΠΕ 08.00]

Πτυχίο  Καλών  Τεχνών  ή  Εικαστικών  Τεχνών  ή  Εικαστικών  και  Εφαρµοσµένων  Τεχνών  µε κατεύθυνση Ζωγραφικής, Γλυπτικής, ή Χαρακτικής ΑΕΙ  Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Επιπλέον, για τους τίτλους που έχουν εκδοθεί στην ηµεδαπή απαιτείται και πιστοποιητικό ευδόκιµης  παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών ή βεβαίωση ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικά µαθήµατα για τη διδασκαλία της τέχνης στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, εφόσον τούτο και για τις δύο περιπτώσεις δεν προκύπτει από τον τίτλο σπουδών.

Κλάδος ΠΕ 09 Οικονοµολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 09.00]

Πτυχίο Οικονοµικών  Επιστηµών ή Οικονοµικής Επιστήµης ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών- Οικονοµικών Σπουδών ή ∆ιεθνών  Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή  ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών-Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών µε κατεύθυνση τις ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονοµικές Σπουδές ή Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών ή ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής (ή Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας, όπως µετονοµάστηκε) ή πτυχίο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων-∆ιοικητική Επιστήµη ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων-Μάρκετινγκ ∆ιοίκησης ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων-Λογιστικής ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ∆ιοίκησης   Επιχειρήσεων-Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου της Κύπρου ή πτυχίο  ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών του  Ε.Α.Π.

Κλάδος ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 10.00]

Πτυχίο Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Κλάδος ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής: [Κωδικός: ΠΕ 11.00]

Πτυχίο Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Πτυχίο της Εθνικής Ακαδηµίας Σωµατικής Αγωγής

Κλάδος ΠΕ 13 Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµών: [Κωδικός: ΠΕ 13.00]

Πτυχίο Νοµικής ή Πολιτικής Επιστήµης ή Πολιτικών Επιστηµών ή Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών µε  κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και ∆ιπλωµατία ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν  έχουν  δικαίωµα υποβολής αίτησης οι  υποψήφιοι που  απέκτησαν το  πτυχίο  του  Τµήµατος
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου µετά τις 30/6/1984 (Γνωµοδοτήσεις ΝΣΚ 144/90 και 107/03).

Κλάδος ΠΕ 15 Οικιακής Οικονοµίας: [Κωδικός: ΠΕ 15.00]

Πτυχίο Οικιακής Οικονοµίας ή Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή πτυχίο της πρώην Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονοµίας ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Κλάδος ΠΕ 19 Πληροφορικής Πανεπιστηµίων: [Κωδικός: ΠΕ 19.00]

Πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήµης των Υπολογιστών ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών  Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων  ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή Πληροφορικής του Ε.Α.Π. ή του Προγράµµατος Σπουδών Επιλογής «Επιστήµες και Πολιτισµός» µε κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρµογές τους» ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, ή τίτλο σπουδών Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Κύπρου

Κλάδος ΠΕ 20 Πληροφορικής Τ.Ε.Ι.: [Κωδικός: ΠΕ 20.00]

Πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ή ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή Αυτοµατισµού ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Κλάδος ΠΕ 32 Θεατρικών Σπουδών: [Κωδικός: ΠΕ32.00]

Πτυχίο τµήµατος Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου  ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής  ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

Κλάδος ΠΕ 33 Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης: [Κωδικός: ΠΕ33.00]

Πτυχίο τµήµατος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της  Επιστήµης ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Κλάδος ΠΕ 34 Ιταλικής γλώσσας:  [Κωδικός: ΠΕ34.00]

Πτυχίο τµήµατος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή τµήµατος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας µε κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Ολόκληρο το κείμενο από τις προκηρύξεις 2Π και 3Π εδώ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Π  2P 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π  3P 2008

Άλλες ειδικότητες

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΕΙ.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας ΑΕΙ.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Ηλεκ/γων Μηχανικών ή Ηλεκ/γων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολ/στών ή Ηλεκ/γων Μηχ/κών και Τεχνολογίας Υπολ/στών ή Ηλεκτρονικών Μηχ/κών Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο τμήματος Φυσικής και ενδεικτικό μεταπτυχιακών σπουδών ηλεκτρονικής και ραδιοηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικού αυτοματισμού ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος με τα παραπάνω ενδεικτικά Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής.

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Χημικών Μηχανικών ή Μεταλλειολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ΑΕΙ.

ΙΑΤΡΟΙ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Πτυχίο Ιατρικής  ή Οδοντιατρικής ή Φαρμακευτικής  ή Νοσηλευτικής  ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πτυχίο Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής  ή Ζωικής Παραγωγής  ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής  ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας  ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης  ή Αγροτικής Ανάπτυξης  ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων  ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος  ή Δασολογίας και Διαχείρισης  Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΜΟΥΣΙΚΟΙ

* Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή * Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή * Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου ή * Πτυχίο Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή * Ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή * Τα παρακάτω πτυχία της αλλοδαπής τα οποία έχουν αναγνωριστεί από τις Αρμόδιες Αρχές ως πτυχία ισότιμα με ΑΕΙ χωρίς αντιστοιχία ειδικότητας:
Μουσικής Τεχνολογίας, Διεύθυνσης Ορχήστρας, Ακορντεόν, Όμποε, Σαξόφωνου, Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής, Κοντραμπάσο, Τρομπέτας, Κλαρινέτου, Κρουστών Οργάνων, Διεύθυνσης Χορωδίας και Παιδαγωγικής της Εκπαίδευσης Μουσικής.

Για πτυχία ΤΕΙ που οδηγούν σε διορισμό στην εκπαίδευση, πατήστε εδώ

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων