Σύμφωνα με το Α.Σ.Ε.Π., η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας ανά επίπεδο, αποδεικνύεται με τα παρακάτω πιστοποιητικά.

Το πλήρες κείμενο του Παραρτήματος του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά και άλλες ξένες γλώσσες μπορείτε να το δείτε εδώ. Τίτλοι Γλωσσομάθειας

(α)΄Αριστη γνώση (Γ2/C2) :
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω .
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου   MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL.
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL  του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL.
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)  – EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – EXPERT- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT – (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent level C1).
• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
• Test of Interactive English, C1 +  Level.
• Test of Interactive English, C1 Level.

(γ) Καλή γνώση (Β2) :
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5  έως 5,5.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY   IN  ENGLISH  του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL.
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR  – (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης).
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 + Level.
• Test of Interactive English, B2 Level.

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :
• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) – Βαθμολογία από 3  έως 4.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) (UNIVERSITY  OF  CAMBRIDGE    LOCAL   EXAMINATIONS    SYNDICATE    (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-του    EDEXCEL.
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON .
• CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 3) – ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL   CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) – ACHIEVER – (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – ACHIEVER – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  μέτριας γνώσης).
• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1).
• OCNW  Certificate in ESOL International  at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1).
• ESB  Entry Level  Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1).
• Test of Interactive English, B1 + Level.
• Test of Interactive English, B1 Level.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων