για την Χημεία

Κάτω από: ‘VIDEO Β ΛΥΚΕΙΟΥ’

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ VIDEO

 

αντιδράσεις απλής αντικατάστασης

Periodic Trend of Common Oxidation States

Na+CuSO4         

CuSO4+Mg

Fe+CuSO4.

Na + ΝΕΡΟ

K , Na με νερό

Νa + CuCl2

Να +ΗΝΟ3

Na με 4 οξέα

SnCL2/Zn

Νι + ΗΝΟ3

ΑgNO3 +Mg

KNO3/Mg

 HCl + Αl

CuO+Zn

  

video αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

Αναγωγή CuO από Η2

2 CuO(s) + C(s) 

Cu + H2SO4

HNO3+ Au,Mg,Cu,Αg

HNO3+Cu    HNO3+Cu  2 

Cu +HNO3

HNO3+Fe

Μέταλλα  + ΗΝΟ3

HNO3+S

H2O2 +Να

H2O2 + KMnO4

KMnO4 + S FlasH Bomb

Mg +CO2

H2O2+ K2Cr2O7+latHer

Καύση Η2

NH3 οξείδωση σε  NO2

 Oxidation of Glycerin by KMnO4

Traffic Light Reaction (KMnO4, NaOH with Sugar)

NH3NO3 + Zn

 

 

αντιδράσεις σύνθεσης

 

Να+Cl2

Κ+ Cl2

 

ΣΥΝΘΕΣΗ FeCL3

ΣΥΝΘΕΣΗ ΖnS    Zn +S

Σύνθεση AlBr3

Al +Br2

K+ Br2

Fe + S

Zn + I2

I2+Cu 

I2 +Al

Li +Cl2

S + H2

Sb + I2

P4 (s) + 5 O2 (g)

Διάσπαση ΝΙ3

 (Zn + O2)

 

Electrolysis of Water

Electrolysis of KI

Electrolysis Electrochemical Cell Experiment

Galvanic or Voltaic Cell

Galvanic or Voltaic Cell2

Voltaic Cells-The Copper Zinc Cell

Voltaic Cells The Zinc-Hydrogen Cell

Voltaic Cell Virtual Lab

Voltaic Cell Virtual lab with Concentrations

 

Redox Reaction Tarnishing of Silverware

Electroplating

Aluminum Production

 

Oxidation Reduction Tin Zinc

Oxidation and Reduction Movie 1 (Zinc and Oxygen)

Oxidation and Reduction Movie 2 (Zn, Cu and Acid)

Redox Chemistry of Iron and Copper

Reduction of Copper Oxide

Standard Reduction Potentials

Operation of a Voltaic Cell- The Zinc-Copper Reaction (Danielle Cell)

 

Oxidation of Copper

Reduction of Copper

Ammonium Dichromate Volcano

The Angry Purple Volcano

Redox Titration in Acidic Medium Virtual Lab

 

Oxidation States of Vanadium

Redox LP

List of Experiments

A01 Reaction of Hydrogen and Oxygen
A02 Reaction of Hydrogen and Chlorine Initiated by Light
A03 Reaction of Steel Wool and Oxygen
A04 Reaction of Steel Wool and Chlorine
A05 Reaction of Sodium and Chlorine
A06 Side Reactions Initiated by the Reaction of Sodium and Chlorine
A07 Reaction of Magnesium with Air
A08 Reactions of Magnesium with Carbon Dioxide
A09 Reduction of Copper Oxide with Hydrogen
A10 Reaction of Aluminum and Iodine
A11 Reactions of Red and White Phosphorus with Air
A12 White Phosphorus Reacts with Oxygen under Water
A13 Barking Dogs — White Phosphorus, Air, and Carbon Disulfide
A14 Reaction of Sulfur and Oxygen
A15 Reduction and Oxidation of Pigments in a Rose
A16 Reactions of Sulfur Dioxide
A17 Liquid Oxygen and its Vapor
A18 Singlet Oxygen
A19 Preparation of Oxygen from Mercury(II) Oxide
A20 Oxidation of Nitric Oxide by Oxygen
A21 Chlorine Displacement of Halide Salts
A22 Preparation of Hydrogen Iodide
A23 Reactions of Hydrogen Iodide and Chlorine
A24 Reaction of Magnesium and Silicon Dioxide
A25 Reactions of Tin(II) Chloride and Mercury(II) Chloride
A26 Effect of Temperature on a Luminol Clock Reaction
A27 Reaction of Glycerin with Solid Potassium Permanganate
A28 Ammonia Oxidation Catalyzed by Platinum
A29 Two Color Clock Reaction
A30 Thermite Reaction

B01 Peroxyacetone Decomposition
B02 Ammonium Dichromate Volcano
B03 Nitrogen Triiodide Decomposition
B04 Protein Assay by Reduction of Copper(II)
B05 Oxidation of Alcohols by Potassium Dichromate
B06 Colorimetric Glucose Determination with Glucose Oxidase
B07 Shifting Copper Redox Equilibria
B08 Fluoride Specific Ion Electrode
B09 Kinetics of Glucose Oxidation Determined by a Specific Ion Electrode
B10 Amperometric Oxygen Measurement
B11 Determination of Glucose with an Oxygen Electrode
B12 Oscillating Reaction with Potentiometric Data
B13 Indigo Dye
B14 Synthesis of a Cobalt Complex by Electrolysis
B15 Silver Stained Polyacrylamide Gel
B16 Beating Heart
B17 Corrosion of Aluminum
B18 Sculptures with a Patina
B19 Electroplating Chromium
B20 «Electroless» Nickel Plating
B21 Nitrocellulose (Gun Cotton)
B22 Reactions of Sodium with Liquid Ammonia
B23 Electrolysis of Liquid Ammonia
B24 Reactions of Sodium with Solutions of Permanganate in Ammonia and in Water
B25 Copper Circuit Board Etching and Plating
B26 Vanadium Oxidation States and Redox Potentials
B27 Vanadium(II) as an Oxygen Scavenger

 

 

video αρχή Le Cattellier μεταβολές στην κατάσταση χημικής ισορροπίας


 

animation

video πειραματικά

αρχή le chateliers.swf animation μάθημα επιδραση στην ισορροπία  
επιδραση θερμοκρασίας στην ισορροπία ΝΟ2 ,Ν2Ο4 (2) animation ισορροπία και επίδραση της μεταβολής πίεσης ΝΟ2-Ν2Ο4  
equilibriumdecomposition.ppt animation ισορροπία και επίδραση της θερμοκρασίας ΝΟ2-Ν2Ο4  
pressuresyring_prog.rm   αυτό το video παρουσιάζει την επίδραση της μεταβολής του όγκου στην ισορροπία NO2– N2O4
χημική ισορροπία   video επίδραση της συγκέντρωσης Fe3+στην ισορροπία
iron and thiocyanate.wmv   video επίδραση της συγκέντρωσης Fe3+ στην ισορροπία
lechatelier.ppt   video επίδραση της συγκέντρωσης Fe3+στην ισορροπία
chromate dichromate equilibria.wmv   video επίδραση προσθήκης οξέος η βάσης στην ισορροπία CrO4 – Cr2O7
Cobalt final 2.wmv   αυτό το video παρουσιάζει την μεταβολή στην ισορροπία Co(H2O)62+ – CoCl42- με προσθήκη HCl ή νερού
CoH2O.rm   αυτό το video παρουσιάζει  μεταβολές (προσθήκη Cl- , Ag+ και της θερμοκρασίας ) στην ισορροπία Co(H2O)62+ – CoCl42-   
copper sulphate final.wmv   αυτό το video παρουσιάζει την μεταβολή στην ισορροπία του ένυδρου CuSO4 ( με θέρμανση)
H2!2_equilibrium.swf αυτό το animation παρουσιάζει την επίδραση της μεταβολής του όγκου στην ΧΙ Η2+Ι2    
CaO-CaCO3.swf αυτό το animation παρουσιάζει την ισορροπία σε στερεή φάση με προσθήκη η αφαίρεση ποσότητας στερεού  
Solubility_of_AgCl.swf αυτό το animation παρουσιάζει the equilibrium between an ionic solid and the ions in διάλυμα for slightly soluble AgCl .   
bluebottle.rm αυτό το video παρουσιάζει την ισορροπία στη καταλυτική οξείδωση της γλυκόζης  
Basic Concepts The equilibrium state is describe in terms of the rate of the forward and reverse reactions for the reaction. The equilibrium constant (KP and KC) and the Law of Mass Action are introduced. A stopped-flow apparatus is used to initiate and follow the progress of a reaction using concentration-time curves.
Equilibrium Constant The equilibrium constant and its significance are discussed. The equilibrium constants for two reactions with a single gas-phase product are measured.
Reaction Table The use of a reaction table to manage stoichiometric calculations is described. The equilibrium constants for two reactions are measured.
Le Chatelier’s Principle: Adding and Removing Reactants and/or Products Le Chatelier’s Principle is introduced in the context of adding or removing reactants and/or products. The distinction between analytical amounts and equilibrium amounts of material is discussed. The equilibrium amounts of carbon, water, carbon monoxide, and hydrogen for the steam reforming reaction are measured as the analytical amounts of the various species are changed.
Le Chatelier’s Principle: Temperature Changes Le Chatelier’s Principle is used to predict the effect of a change in temperature on the composition of a system at equilibrium. The equilibrium amounts of carbon, water, carbon monoxide, and hydrogen for the steam reforming reaction are measured as the temperature of the system is changed.
Le Chatelier’s Principle: Volume Changes Le Chatelier’s Principle is used to predict the effect of a change in volume on the composition of a system at equilibrium. The equilibrium amounts of carbon, water, carbon monoxide, and hydrogen for the steam reforming reaction are measured as the volume of the system is changed.

 The effect of pressure on the NO2 – N2O4 equilibrium

The effect of temperature on the NO2 – N2O4 equilibrium

video απο internet

 1. Equilibrium Animation

 2.  Shifting Equilibrium Demos (Temperature and Concentrations)

 3. Le Châtelier’s Principle Video (N2O4 2 NO2)

 4.  animation επιδρά ο καταλύτης στην θέση χημικής ισορροπίας;

ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ VIDEO


 1. επίδραση της θερμοκρασίας στην ταχύτητα της αντίδρασης

 2. επίδραση της συγκέντρωσης στην ταχύτητα αντίδρασης

 3. επιδράσεις στην ταχύτητα της αντίδρασης

 4. Activation Energy Video

 5. Reaction Rate Animation

 6. Catalytic Formation of Ammonia Video

 7. Molecular Orientation and Reaction Rate Video

 8. Shifting Equilibrium Demos (Temperature and Concentrations)

 9. Effect of Catalyst on an Equilibrium System Video

 10. Spectrophotometer Simulation Lab

 11. Enzyme Activity Lab

 12. Simple reactions of oxygen

 13. H2S + SO2 καταλυτικά

  Video από Αλισαβακη Μανόλη στο youtube

  B LYK – KINHTIKH – 1 ANTIDRASH THERMOOYDETERH

  B LYK – KINHTIKH – 2 ANTIDR THERMOOYDETERH

  B LYK – KINHTIKH – 2 ANTIDR ENDOTHERMH MIKRO EA.

  B LYK – KINHTIKH – 2 ANTIDR ENDOTHERMH

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ VIDEO

 1. θερμίτης

 2. Radiation Exposure Video

 3.   ενδόθερμη αντίδραση Βα(ΟΗ)2 με άλας ΝΗ4+


 4. ηφαίστειο (διάσπαση Κ2Cr2O7)

 5. αντίδραση Fe + S

 6. εξώθερμη αντίδραση μεταξύ ΚΜnO4 κια γλυκερίνης

 7. εξώθερμη αντίδραση

 8. ενδόθερμη αντίδραση σόδα σε ξύδι

 9. δημιουργία παγοκύστης  οξικό νάτριο, κρυσταλλώνεται και εκ νέου διαλύεται .Κάμψη από το μεταλλικό δίσκο στην τσάντα, το οξικό νάτριο κρυσταλλώνεται και εκλύει θερμότητα. Βάλτε την τσάντα σε βραστό νερό επαναδιαλύεται το οξικό νάτριο, και η τσάντα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

 10. Nuclear Chain Reaction Video

 11. Ανάφλεξη λευκού φωσφόρου ένα διάλυμα του λευκού φωσφόρου σε διθειάνθρακα που χρησιμοποιείται για να γράψει σε χαρτί.

 12. λαμπρό flach  ένα κομμάτι γραφίτη θερμαίνεται σε φλόγα και βύθισε σε μια φιάλη οξυγόνου. Το νερό πέφτει πάνω στο θερμό άνθρακα. Υπάρχει ένα λαμπρό flash από το υδρογόνο και το μονοξείδιο του άνθρακα που παράγεται. Αυτά με τη σειρά τους αντιδρούν για να σχηματίσουν το διοξείδιο του άνθρακα και νερό.

  Ενθαλπία διάλυσης ΝΗ4ΝΟ3

  NO + CS2

  αφυδάτωση ζάχαρης

  Mg +CO2

  PbO και  picric acid

  An exothermic reaction – sodium and chlorine

  An exothermic reaction – iron and sulfur

  An exothermic reaction – the thermite reaction

  The reaction between calcium oxide and ater

  Heating copper(II) carbonate

Video 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΚΕΙΣ


 

 1. διαμοριακές δυνάμεις

 2. τάση ατμών νερού

 3. το πουλί διψάει

 4. πολικές μη πολικές ενώσεις

 5. πολικότητα διαλυτών  Reichar’t’s dye σε 1 Methanol green-blue  2ethanol blue-violet 3 2-propanol red-violet 4 acetone orange

 6. σχέση πολικών μη πολικών διαλυτών

 7. σε νερό προσθέτω   ένα μπλε διαλυμα  KSCN, CoCl2, και διαιθυλαιθέρα

 8. πιφανειακή τάση του νερού (πιπέρι και απορρυπαντικό)

 9. επιφανειακή τάση του νερού στο διαστημικό σταθμό

 10. επιφανειακή τάση

 11. τάση ατμών και βρασμός

 12. γιατί τα αεροπλάνα αφήνουν άσπρη γραμμή πίσω

 13. Πόσες σταγόνες νερό μπορείς να βάλεις πάνω σε ένα νόμισμα των 5 λεπτών;

video απο εκπαιδευτικη τηλεοραση

 • Με το μικρόκοσμο εξηγώ… – Τη θερμότητα και τη θερμοκρασία
 • Με το μικρόκοσμο εξηγώ… – Την εξάτμιση, το βρασμό, την υγροποίηση
 • Με το μικρόκοσμο εξηγώ…Τις ανανεώσιμες αποθήκες
 • Με το μικρόκοσμο εξηγώ…Τις δυνάμεις
 • Top
   
  Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων