>Απολογισμός έργου αιρετού

>

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι ,

Παραθέτω παρακάτω το απολογισμό του έργου μου στο ΠΥΣΠΕ , όπως αναφέρθηκε στη Γενική Συνέλευση της 4.11.2009 (Εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καστοριάς)

Στο δεύτερο πεντάμηνο της θητείας μου ως αιρετός έγιναν δεκαπέντε (15) υπηρεσιακά συμβούλια και θέματα που μας απασχόλησαν , ήταν :

Συνεδριάσεις του Π.Υ.Σ.ΠΕ. Καστοριάς .

1. Χορήγηση επιδόματος λόγω μεταπτυχιακών σπουδών , 2. Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή , 3. Διάθεση εκπαιδευτικού στη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς , 4. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ , 5. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ , 6. Προσωρινές τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών – Αποσπάσεις εκτός ΠΥΣΠΕ , 7. Προσωρινές τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ 16.01 (Μουσικής) λόγω διορισμού , 8. Πρόταση αλλαγής ομάδας σχολείων , 9. Μονιμοποιήσεις εκπαιδευτικών , 10. Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών , 11. Κατάρτιση συμπληρωματικών πινάκων προακτέων εκπαιδευτικών στο βαθμό Β΄ , 12. Διαθέσεις εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας , 13. Διαθέσεις εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας , 14. Ενστάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών , 15. Διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικής , για συμπλήρωση ωραρίου , 16. Προσωρινή αναπλήρωση υποδιευθυντή , 17. Ορισμός υποδιευθυντών και υπεύθυνων ολοήμερων δημοτικών σχολείων , 18. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών , 19. Τοποθέτηση διευθυντών σχολικών μονάδων , 20. Τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών , 21. Ορισμός Προϊσταμένων 2/θ και 3/θ Δ.Σ. και 2/θ Νηπιαγωγείων , 22. Ανάθεση υποχρεωτικής υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων , 23. Διάθεση εκπαιδευτικών από τη Β΄/θμια Εκπ/ση Καστοριάς για συμπλήρωση ωραρίου .

Τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν το ΠΥΣΠΕ για το χρονικό διάστημα που μας πέρασε (Μετά την ενημέρωση που σας έγινε στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στις 27.5.2009) έχουν ως εξής :
ΘΕΜΑ 1ον :
Πρόταση αλλαγής ομάδας σχολείων (Καστοριά 28.8.2009 – 11ο Πρακτικό)
Ο συνάδελφος αιρετός κατέθεσε στο ΠΥΣΠΕ ένα σχέδιο – πρόταση για αλλαγή των ομάδων σχολείων και από δεκαπέντε (15) που είναι τώρα να γίνουν δυο (2) .
Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση του συναδέλφου .
ΘΕΣΗ ΜΟΥ :
«Να συζητηθεί το θέμα του καθορισμού (ανακαθορισμού) των ομάδων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων , αφού προηγηθεί σοβαρή μελέτη του θέματος.»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ :
Ένα στοιχείο που συνηγορεί στην «σοβαρή μελέτη του θέματος» είναι και το Π.Δ..50/1996 «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης Π.Ε. & Δ.Ε.» , όπου στο άρθρο 14 παρ. 5β αναφέρεται : «Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας , όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι τοποθετούνται κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα , συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων του ιδίου γραφείου ή της ίδιας Διεύθυνσης όπου δε λειτουργεί γραφείο».
Σύμφωνα με την σχέδιο – πρόταση του συναδέλφου αιρετού της ΔΑΚΕ (Δυο ομάδες σχολείων στο νομό Καστοριάς) και σύμφωνα με το Π.Δ.. 50/1996 άρθρο 14 παρ. 5β (που αναφέρεται παραπάνω) ένας υπεράριθμος εκπαιδευτικός θα μπορούσε να πάρει οργανική θέση σε οποιοδήποτε σχολείο του νομού Καστοριάς ανεξάρτητα από τα μόρια μετάθεσης που έχει και να καταλάβει θέση που θα διεκδικούσε με τη διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικός με πολύ περισσότερα μόρια .
Έτσι όπως είναι οι ομάδες (15 ομάδες – Δήμοι) περιορίζεται αυτή η μετακίνηση σε γειτονικούς δήμους το πολύ (που για να τους «πιάσεις» με τη διαδικασία των μεταθέσεων χρειάζεσαι πάνω – κάτω τα ίδια μόρια μετάθεσης) , ενώ με την πρόταση του συναδέλφου ο υπεράριθμος εκπαιδευτικός θα μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε σχολείο του νομού αδικώντας συνάδελφο με πολύ περισσότερα μόρια μετάθεσης κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων – τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ , που ακολουθεί χρονικά αυτή των υπεραριθμιών.
Το ίδιο και ανάλογα συμβαίνει και στις λειτουργικές υπεραριθμίες στη διαδικασία των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ.
Ένα επί πλέον στοιχείο , που συνηγορεί στη «σοβαρή μελέτη του θέματος» , είναι και το ότι αυτήν την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες που αφορούν την αναμόρφωση της νομοθεσίας που αφορά τις μεταθέσεις – αποσπάσεις και την αναμοριοδότηση των σχολείων , μετά από πρωτοβουλία της Δ.Ο.Ε..
ΘΕΜΑ 2ον :
ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
(Καστοριά 10.9.2009 – 15ο Πρακτικό)
1η ένσταση (Α.Π. Φ.11/374/9.9.2009) του Λιάκου Νικόλαου – αναπληρωτή δασκάλου
ΘΕΣΗ ΜΟΥ :
«Στη συνεδρίαση της Τρίτης (8.9.2009) , είχα συμφωνήσει με την απόφαση του ΠΥΣΠΕ να τοποθετήσουμε τον τελευταίο σε μόρια άνδρα (γνωρίζοντας ότι οι δυσκολίες διαβίωσης , ιδιαίτερα , για μια γυναίκα στο μακρινό Επταχώρι θα είναι αρκετά περισσότερες – χωρίς αυτό να αποτελεί τον κανόνα . Πίστευα ότι θα δεχόταν ο συνάδελφος αναπληρωτής – δάσκαλος να μπει στο ίδιο σκεπτικό με το ΠΥΣΠΕ .
Παράλληλα τόνισα ότι σύμφωνα με το σύνταγμα όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο , ανεξαρτήτως φύλου και κατέθεσα στο ΠΥΣΠΕ (ένα αντίγραφο σε κάθε μέλος & γραμματεία) της Φ.361.1/1059/105160/Δ1/11.10.2006 εγκύκλιου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Δ/νση Προσωπικού – Τμήμα Α΄ , με θέμα : «Τοποθέτηση προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε λειτουργικά Κενά» η οποία μνημονεύει τη Ρ.Α. 35557/Δ2/9.4.2003(Φ.Ε.Κ. 465/17.4.2003 τ.Β΄, άρθρο 8, παρ.3), στην οποία αναφέρεται η διαδικασία για την τοποθέτηση προσλαμβανομένων αναπληρωτών .
Σήμερα (10.9.2009) , μετά τη σθεναρή άρνηση (ένσταση) του συναδέλφου, απαλλαγμένος από συναισθηματισμούς και σύμφωνα με το νόμο (προαναφερόμενα έγγραφα) , κρίνω ως δίκαιο το αίτημά του .
Προτείνω να κληθούν όλοι οι συνάδελφοι που έχουν τα ίδια μόρια (ενώπιον του ΠΥΣΠΕ) , να τους κοινοποιηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις και να τους ζητηθεί να καλύψουν με συναίνεση την κενή θέση του Δ.Σ. Επταχωρίου . Αν δε γίνει αυτό να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος (προαναφερόμενα έγγραφα) για τους τελευταίους έξι εκπαιδευτικούς του πίνακα Β΄ που έχουν τον ίδιο αριθμό μορίων.»
Απορρίφθηκε η ένσταση (Κατά πλειοψηφία 3/2) .
ΘΕΜΑ 3ον :
Τοποθέτηση Υποδιευθυντών και Υπεύθυνων Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων (Καστοριά 10.9.2009 – 15ο Πρακτικό)
Έγινε ομόφωνα η τοποθέτηση των υποδιευθυντών – υπεύθυνων στα ολοήμερα σχολεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Καστοριάς εκτός από την περίπτωση του Δ.Σ. Πενταβρύσου – Τσάκονης .
ΘΕΣΗ ΜΟΥ :
Διαφώνησα με την τοποθέτηση στο ολοήμερο Δ.Σ. Πενταβρύσου – Τσάκονης ως υποδιευθυντή του Χριστόπουλου Γεώργιου αντί του Βερβέρη Γεώργιου (Απόφαση κατά πλειοψηφία 3/2) , διότι σύμφωνα με τη Φ.361.22/45/81651/Δ1/9.7.2009 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχει – ξεκάθαρα – περισσότερα προσόντα , για να τοποθετηθεί υποδιευθυντής – υπεύθυνος του ολοήμερου .
ΘΕΜΑ 4ον :
Ορισμός προϊσταμένων 2/θ & 3/θ Δ.Σ. και 2/θ Νηπιαγωγείων (Καστοριά 21.9.2009 – 17ο Πρακτικό)
Ο ορισμός των προϊσταμένων 2/θ & 3/θ Δ.Σ. και 2/θ Νηπιαγωγείων έγινε ομόφωνα εκτός από δυο περιπτώσεις που αφορούσαν :
Το 6ο 2/θ Νηπ. Καστοριάς (κατά πλειοψηφία 3/2) και
Το 7ο 2/θ Νηπ. Καστοριάς (κατά πλειοψηφία 3/2)
ΘΕΣΗ ΜΟΥ :
Σύμφωνα με το Ν.1566/1985 Άρθρο 12 , παρ. 5 «Στα διθέσια και πάνω νηπιαγωγεία καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι , o προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.»
Επιλογή μου ήταν , στην περίπτωση αυτή (ομοιόβαθμοι) , να γίνει η συναδέλφισσα με τον περισσότερο χρόνο προϋπηρεσίας , διότι για την προσχολική αγωγή , η κείμενη νομοθεσία , δεν προβλέπει διαδικασίες όπως στα Δημοτικά Σχολεία .
Στις αποφάσεις της 78ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. (Α.Π.182/9.10.2009 Δ.Ο.Ε. – διεκδικητικό πλαίσιο), μεταξύ άλλων , αναφέρεται ό,τι : «Επιλογή των προϊσταμένων Νηπιαγωγείων» , να γίνεται , «με τα ίδια κριτήρια που επιλέγονται και οι αντίστοιχοι προϊστάμενοι Δημοτικών Σχολείων» .
ΘΕΜΑ 5ον :
Εξέταση ενστάσεων εκπαιδευτικών
(Καστοριά 1.10.2009 – 18ο Πρακτικό)
(Παρόντα τέσσερα από τα πέντε μέλη του ΠΥΣΠΕ (Απούσα Τσιάπου Μαρία Δ/ντρια του 8ου Δ.Σ. Καστοριάς) .
Α΄ Βερβέρη Γεώργιου :
Πρότεινα να γίνει δεκτή η ένσταση για τους ίδιους λόγους που ανέφερα προηγουμένως .
Η ένσταση απορρίφθηκε (κατά πλειοψηφία 3/1) .
Β΄ Κιχίδου Κεράσας :
Πρότεινα να γίνει δεκτή η ένσταση της συναδέλφισσας Κιχίδου Κεράσας για απόσπασή της από το Νηπ. Τοιχιού στο 3ο Νηπ. Καστοριάς αντί της Γούλα Δέσποινας, διότι και οικογενειακούς λόγους έχει και πολλά περισσότερα χρόνια υπηρεσίας (είκοσι πέντε χρόνια) , λόγοι που συνηγορούσαν στην κατά προτεραιότητα απόσπασή της) .
Απορρίφθηκε η ένσταση (κατά πλειοψηφία 3/1) .
Ειδική Αγωγή :
Σύμφωνα με το νόμο (έγγραφο Α.Π. 102224/Γ6/25.8.2009 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. , Δ/νση Ειδικής Αγωγής , Τμήμα Γ΄) : «Οι πιστώσεις για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε προσωπικό (εκπαιδευτικούς , Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στην Ειδική Αγωγή θα διατίθενται κατά προτεραιότητα ως εξής :
1. ΣΜΕΑΕ
2. Τμήματα ένταξης και
3. Παροχή παράλληλης στήριξης και στήριξης από Ε.Β.Π.»
Αυτό φρόντισα να πράξουμε ως ΠΥΣΠΕ .
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Πρέπει στις γνωματεύσεις του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Καστοριάς να αναφέρονται και οι ώρες της παράλληλης στήριξης , όταν αυτό χρειάζεται , σύμφωνα με το νόμο .
Αν γίνει αυτό και όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 , παρ. 3 του Ν.3699/2008 που αναφέρει ό,τι : “Οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων ένταξης , των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, παροχής διδασκαλίας στο σπίτι και παράλληλης στήριξης , για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου και με εισήγηση του σχολικού συμβούλου ΕΑΕ , δύνανται να προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο και σε μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες άλλων σχολείων” , θα μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε την παράλληλη στήριξη περισσότερων μαθητών , όταν για κάποιον μαθητή θα αρκούσαν κάποιες ώρες παράλληλης στήριξης .

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ :
Θέλω να καταθέσω στη συνέλευση ορισμένες «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ» από την εμπειρία μου και από την επαφή μου με τους συναδέλφους τις οποίες θα διαβιβάσω και στη Δ.Ο.Ε. :
Υπερωρίες 1/θ , 2/θ & 3/θ :
Το ωράριο των συναδέλφων εκπαιδευτικών των 1/θ , 2/θ & 3/θ Δ.Σ. πρέπει να είναι όπως και το ωράριο των άλλων συναδέλφων στα τετραθέσια σχολεία και πάνω (24 ώρες έως 21 ώρες) και όχι υποχρεωτικό 25 ώρες την εβδομάδα .
Είναι δυσμενής η μεταχείριση των δασκάλων των ολιγοθεσίων σχολείων η οποία δε δικαιολογείται από λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος και είναι αντίθετη προς τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας .
Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν το αίτημα αυτό των εκπαιδευτικών . Δεν έγινε όμως καμιά αναγκαία νομοθετική ρύθμιση , για να επιλυθεί το θέμα αυτό της άδικης και άνισης μεταχείρισης των συναδέλφων , που υπηρετούν σε ολιγοθέσια σχολεία.
Στις αποφάσεις της 78ης Γ.Σ. Δ.Ο.Ε. δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά .
Δυσπρόσιτα σχολεία :
Στη νέα νομοθεσία για τις μεταθέσεις :
Προτείνω οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται στα δυσπρόσιτα σχολεία , αφού υπηρετήσουν την υποχρεωτική τους θητεία (προβλέπεται από το νόμο) να παίρνουν οπωσδήποτε μετάθεση από το σχολείο που υπηρετούν σε οποιοδήποτε σχολείο ζητήσουν κατά προτεραιότητα . Το δε σχολείο που υπηρετούσαν να δίνεται αυτόματα ως οργανικό κενό για διορισμό άλλου συναδέλφου σε δυσπρόσιτο .
Πιστεύω ότι με μια τέτοια ρύθμιση πάντα τα δυσπρόσιτα σχολεία θα έχουν το δάσκαλό τους και θα αποφύγουμε καταστάσεις σαν τη φετινή (Δ.Σ. Επταχωρίου) .
Κάλυψη λειτουργικών κενών Γενικής Αγωγής κατά προτεραιότητα :
Προτείνω οι πιστώσεις για την κάλυψη λειτουργικών κενών Γενικής Αγωγής (κατ΄ αναλογία της εγκυκλίου Α.Π.102224/Γ6/25.8.2009 ΥΠ.Ε.Π.Θ. , Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε., Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής , Τμήμα Γ΄) , σε προσωπικό (Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων – Δασκάλους , Νηπιαγωγούς) να διατίθεται κατά προτεραιότητα , ως εξής :
1. Πλήρωση κενών λειτουργικών θέσεων (σύμφωνα με το νόμο)
2. Παράλληλη στήριξη (Αν δεν είναι δυνατή η πλήρωση της θέσης αυτής από

εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης ΕΑΕ και έως ότου γίνει αυτό –
Ν.3699/2008 Άρθρο 22 παρ.1δ)
3. Χωρισμός τμημάτων κάτω από 26 μαθητές .

Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς .
Ταβελάρης Σωτήριος

Σχετικά με stavelaris

Ταβελάρης Σωτήρης, δάσκαλος. Κατάγομαι από το Φλάμπουρο – Φλώρινας. Διορίστηκα το 1985 στο νομό Ευρυτανίας (1/θ Δ.Σ. Κοτσίστας – Κερασοχωρίου και 1/θ Δ.Σ. Βίνιανης) και από το 1987 μέχρι σήμερα εργάζομαι στο νομό Καστοριάς(3ο,2ο,Ειδικό,9ο Δ.Σ. Καστοριάς, Δ/νση Π.Ε. Καστοριάς ως προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων και 2ο Δ.Σ.Μανιάκων). Μέλος της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε Καστοριάς (2009 – 2010), αναπληρωτής αιρετός Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας (2011 & 2012). Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης “Δημ. Γληνός” (2009 – 2011). Διευθυντής του 1ου 8/θ Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς (2011-…).


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην Απολογισμός αιρετού ΠΥΣΠΕ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *