Το έργο του Σ.Σ.Ν.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων (Σ.Σ.Ν.) αποτελεί θεσμό του Υ.Π.ΑΙ.Θ. από το 1990, υπάγεται διοικητικά στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης του Νομού, ενώ την εποπτεία και το γενικό συντονισμό του έργου του έχει η Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Δωδεκανήσου ξεκίνησε τη λειτουργία του το σχολικό έτος 2012-13.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 134, τεύχος Β /5-3-1993 ο Σ.Σ.Ν.

Αποτελεί δομή/υπηρεσία σχετική με τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες όλων των εμπλεκομένων μελών της σχολικής κοινότητας της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων) και έχει ως έργο:

1. Την ψυχοκοινωνική κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων του Νομού, μέσα από συμβουλευτική σε μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη.

2. Τη Συμβουλευτική των Γονέων και την προληπτική παρέμβαση στο πλαίσιο στήριξης της οικογένειας.

3. Την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα αγωγής υγείας και ψυχικής υγείας μέσα από τη διοργάνωση ομιλιών, ημερίδων, συζητήσεων και άλλων δραστηριοτήτων.

4. Την εφαρμογή, στήριξη και παρακολούθηση Προγραμμάτων αγωγής υγείας για τους μαθητές.

5. Τη συνεχή ενημέρωση, επιμόρφωση και υποστήριξη των Εκπαιδευτικών με σκοπό την επίλυση παιδαγωγικών και οργανωτικών ζητημάτων.

6. Τη παρακολούθηση παιδαγωγικών συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων οποιουδήποτε σχολείου της αρμοδιότητας του, με στόχο είτε την υποστήριξη των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων αγωγής υγείας, είτε την ενημέρωση των διδασκόντων για ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μαθητές του σχολείου τους.