spetsiotou blog Δάσκαλε … τον ήρωά μου!

Σχολικές εκδρομές, επισκέψεις, περίπατοι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
                                                                                       Γέρακας, 08-01-2009
                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 60
ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 9-1115344 Γέρακας Αττικής
 
Πληροφορίες: Κατράδης Γιάννης
Μυτιληναίου Φώφη

Τηλέφωνο: 210-6049380/ 210-6610390
ΦΑΞ: 2106610738
e-mail: tedthe@dide-anatol.att.sch.gr

ΠΡΟΣ:
1) 4 Γραφεία
2) Δ/ντες Σχολικών Μονάδων (μέσω των Γραφείων)

 

ΘΕΜΑ: Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών
Α. Σχολικοί περίπατοι (άρθρο 1 της 13324/Γ2/7-2-2006/ΥΠΕΠΘ-ΦΕΚ 206 Β΄)

1. Ως σχολικός περίπατος ορίζεται η οργανωμένη από το σχολείο ομαδική μετά­βαση μαθητών σε τόπους που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τη σχολική μο­νάδα. Γίνεται συνήθως πεζή, εντός του διδακτικού ωραρίου και έχει στόχο κοινω­νικοποιητικό, ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό. Σχολικούς περιπάτους είναι δυνατόν να πραγματοποιούν οι μαθητές όλων των τάξεων.
2. Οι περίπατοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων, δεν υπερβαίνουν τους πέντε (5) συνολικά σε όλη τη διάρκεια του διδα­κτικού έτους και δεν πραγματοποιούνται περισσότεροι του ενός (1) μέσα στον ίδιο μήνα.
3. Για την πραγματοποίηση περιπάτου λαμβάνεται απόφαση από το Σύλλογο των Διδασκόντων Καθηγητών σε συνεδρία του. Κριτήριο για την επιλογή της τοποθε­σίας προορισμού αποτελεί η πολιτιστική ή περιβαλλοντική αξία της και η ψυχαγω­γική δυνατότητα που προσφέρει. Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Σύλλογο των Διδασκόντων Καθηγητών ενημερώνεται το οικείο Γραφείο ή η Διεύ­θυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Οι διδάσκοντες καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύσουν τους μαθητές στον περίπατο, εκτός εάν κατά την κρίση του Συλλόγου η συμμετοχή κάποιου κα­θηγητή καθίσταται αδύνατη.
5. Σε μαθητή που απουσιάζει από το σχολικό περίπατο καταχωρίζονται απουσίες ισάριθμες με τις διδακτικές ώρες που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας κατά την οποία πραγματοποιείται ο περίπατος. Στην περίπτωση που για την πραγματοποίηση του περιπάτου χρησιμοποιείται μεταφορικό μέσο, για τη συμ­μετοχή του μαθητή κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση από τον κηδεμόνα του. Αν ο κηδεμόνας δε συμφωνεί, δεν καταχωρίζονται απουσίες

Β. Διδακτικές Επισκέψεις (Φ.12/752/Γ1/866/19-8-98 Κ.Υ.Α. – ΦΕΚ 954 Β΄)( ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 1)

1. Με την παρ. 1 του άρθρου 1 της Φ12/752/Γ1/866/19-8-98 Κ.Υ.Α. «ενσωματώ­νονται στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου πολλαπλές πηγές πληροφόρησης και εκπαίδευσης εντός και εκτός των φυσικών συνόρων του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος σε εξωσχολικούς χώρους, με τη διοργάνωση σχετικών διδακτικών επισκέψεων».
2. Διδακτικές επισκέψεις μπορεί να γίνονται σε χώρους επιστημονικής, ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής αναφοράς, σε μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κ.τ.λ.
3. Οι διδακτικές επισκέψεις εντάσσονται προγραμματισμένα στην εκπαιδευτική διαδικασία, με μέριμνα ώστε να μην διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του σχο­λείου. Ο προγραμματισμός τους υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος μπορεί να διατυπώνει τις δικές του τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις για το πε­ριεχόμενο του σχεδιασμού.
4. α) Οι διδακτικές επισκέψεις πραγματοποιούνται μόνο ανά τμήμα και στα πλαίσια συγκεκριμένου μαθήματος.
4. β) Οι διδακτικές επισκέψεις πραγματοποιούνται εντός των ορίων του νομού Ατ­τικής, έχουν διάρκεια μιας ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών και μπορούν να πα­ραταθούν πέραν του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων σε περίπτωση που αυτό καθίσταται αναγκαίο για την ολοκλήρωσή τους. Όταν η διδακτική επίσκεψη παρα­ταθεί πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου απαιτείται Έγκριση από την οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Η συμμετοχή των μαθητών στις διδακτικές επισκέψεις είναι υποχρεωτική. Η απουσία μαθητή από διδακτική επίσκεψη λογίζεται ως απουσία για ισάριθμες διδα­κτικές ώρες.
6. Η διδακτική επίσκεψη μπορεί να γίνει και με τη χρήση μεταφορικού μέσου. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται δηλώσεις των γονέων – κηδεμόνων των μαθητών για τη συμμετοχή τους στη διδακτική επίσκεψη. Αν ο κηδεμόνας δε συμφωνεί, ο μα­θητής δε μετέχει και δεν του καταχωρούνται οι απουσίες.
7. Οι διδακτικές επισκέψεις δεν μπορούν να είναι περισσότερες από εννέα (9) ανά σχολική τάξη για όλο το διδακτικό έτος.

Για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης απαιτούνται :

1) Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στην οποία ορίζονται απαραίτητα :

α) Ο αρχηγός της διδακτικής επίσκεψης που πρέπει να είναι ο διδάσκων καθηγητής του μαθήματος που θα διεξαχθεί σε αυτή.
β) Οι συνοδοί καθηγητές που πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαί­δευσης και σε αναλογία ένας (1) εκπαιδευτικός ανά τριάντα (30) μαθητές.
γ) Η ημερομηνία και οι ώρες πραγματοποίησης της διδακτικής επίσκεψης.
δ) Ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί η διδακτική επίσκεψη.
ε) Το μέσο μεταφοράς.

2) Υποβολή στο Διευθυντή του σχολείου ενυπόγραφων σημειωμάτων από τους κηδεμόνες των μαθητών, στα οποία να φαίνεται ότι εγκρίνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους στη διδακτική επίσκεψη, όταν αυτή γίνεται με τη χρήση μεταφορικού μέσου. Οι ενήλικοι μαθητές καταθέτουν σημείωμα για τη συμμετοχή τους στη δι­δακτική επίσκεψη υπογεγραμμένο από τους ίδιους.
3) Έγκριση από την οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν η διδακτική επίσκεψη παραταθεί πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχο­λείου. Για την σχετική έγκριση υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση έγκαιρα αίτηση του Διευθυντή του σχολείου (βλ. συνημμένο έντυπο) και απόσπασμα πρακτικού, που να συμπεριλαμβάνει αναλυτικά τα σημεία 1,2 και 3.
4) Έγκριση μετακίνησης των εκπ/κών από τη Διεύθυνση Δ. Ε. Ανατ. Αττικής, όταν η διδακτική επίσκεψη παραταθεί πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου.

Γ. Ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές (13324/Γ2/7-2-2006/ΥΠΕΠΘ-ΦΕΚ 206 Β΄)

( ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 2)

1. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιείται μία (1) ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή χωρίς διανυκτέρευση, από τους μαθητές όλων των τάξεων των σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οποτεδήποτε μέσα στο διδα­κτικό έτος.
2. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών δεν είναι υποχρεωτική.

Για την πραγματοποίηση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής απαιτούνται :

1) Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων που πρέπει να έχει ληφθεί δεκαπέντε ημέρες (15) πριν από την πραγματοποίησή της και στην οποία ορίζονται απαραί­τητα :

α) Ο αρχηγός της εκδρομής που πρέπει να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός.
β) Οι συνοδοί καθηγητές που πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαί­δευσης, πλην των ωρομισθίων και σε αναλογία ένας (1) εκπαιδευτικός ανά τριάντα (30) μαθητές.
γ) Η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής.
δ) Ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή.
ε) Το πρόγραμμα της εκδρομής, ώστε να επιτυγχάνεται τόσο ο σκοπός της, που είναι κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικός και μορφωτικός, όσο και η ασφαλής μετακί­νηση των μαθητών.

2) Συμμετοχή στην εκδρομή των 3/4 των μαθητών της τάξης ή του σχολείου.
3) Υποβολή στο Διευθυντή του σχολείου υπεύθυνων δηλώσεων από τους κηδεμό­νες των μαθητών, με τις οποίες εγκρίνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους στην εκδρομή, αφού προηγουμένως έχουν ενημερωθεί εγγράφως για το πρόγραμμα της εκδρομής και τις υποχρεώσεις των μαθητών. Οι ενήλικοι μαθητές καταθέτουν οι ίδιοι την υπεύθυνη δήλωση.
4) Έγκριση από τη Διεύθυνση Δ. Ε. Ανατ. Αττικής για τις εντός του νομού Αττικής εκδρομές και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής για τις εκτός. Για την σχετική έγκριση υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση έγκαιρα αίτηση του Διευ­θυντή του σχολείου (βλ. συνημμένο έντυπο) και απόσπασμα πρακτικού, που να συμπεριλαμβάνει αναλυτικά τα σημεία 1,2 και 3.
5) Έγκριση μετακίνησης των εκπαιδευτικών από τη Διεύθυνση Δ. Ε. Ανατ. Αττικής.


Δ. Πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές (13324/Γ2/7-2-2006/ΥΠΕΠΘ-ΦΕΚ 206 Β΄) ( ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 3)

1. Κατά το χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου και από 1η Μαρτίου μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων, είναι δυνατό να πραγματοποιείται μία (1) πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή, διάρκειας μέχρι πέντε (5) συνολικά ημερών, στο εσωτερικό της χώρας ή την Κύπρο ή σε άλ­λες χώρες του εξωτερικού από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων καθώς και του Β’ Κύκλου των Εσπερινών Τ.Ε.Ε.
2. Για εκδρομή στην Κύπρο ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού η διάρκειά της είναι δυνατό να παραταθεί μέχρι και δύο (2) ημέρες με απόφαση του αρμόδιου εγκριτι­κού οργάνου.
3. Για εκδρομές στο εσωτερικό της χώρας, όταν η εκκίνηση γίνεται από ακριτικές – παραμεθόριες περιοχές ή η κατεύθυνση είναι προς αυτές, η διάρκεια της εκδρομής είναι δυνατόν να παραταθεί κατά μία (1) ημέρα.
4. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών δεν είναι υποχρεωτική.

Για την πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής απαιτούνται :

1) Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων που πρέπει να έχει ληφθεί τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της όταν η εκδρομή προγραμ­ματίζεται για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου και τουλάχιστον σαρά­ντα (40) ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της όταν η εκδρομή προγραμματί­ζεται για το χρονικό διάστημα Μαρτίου – Μαΐου και στην οποία ορίζονται απαραί­τητα:

α) Ο αρχηγός της εκδρομής που πρέπει να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός.
β) Οι συνοδοί καθηγητές που πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαί­δευσης, πλην των ωρομισθίων και σε αναλογία ένας (1) εκπαιδευτικός ανά τριάντα (30) μαθητές. Για τις εκδρομές με προορισμό το εξωτερικό η αναλογία ορίζεται σε έναν (1) εκπαιδευτικό ανά είκοσι (20) μαθητές.
γ) Η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής.
δ) Ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή.
ε) Το πρόγραμμα της εκδρομής, ώστε να επιτυγχάνεται τόσο ο σκοπός της, που είναι κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικός και μορφωτικός, όσο και η ασφαλής μετακί­νηση των μαθητών.
2) Συμμετοχή στην εκδρομή των 3/4 των μαθητών της τάξης του σχολείου. Ειδικά για τα Τ.Ε.Ε. απαιτείται η συμμετοχή των 3/4 των μαθητών του τμήματος ή του τομέα ή της ειδικότητας, αντίστοιχα.
3) Υποβολή στο Διευθυντή του σχολείου υπεύθυνων δηλώσεων από τους κηδεμό­νες των μαθητών, με τις οποίες εγκρίνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους στην εκδρομή, αφού προηγουμένως έχουν ενημερωθεί εγγράφως για το πρόγραμμά της και τις υποχρεώσεις των μαθητών. Οι ενήλικοι μαθητές καταθέτουν οι ίδιοι την υπεύθυνη δήλωση.
4) Έγκριση από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής.
Για την σχετική έγκριση υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση έγκαιρα αίτηση του Διευθυντή του σχολείου (βλ. συνημμένο έντυπο) και απόσπασμα πρακτικού, που να συμπεριλαμβάνει αναλυτικά τα σημεία 1,2 και 3.
5) Έγκριση μετακίνησης των εκπαιδευτικών από τη Διεύθυνση Δ. Ε. Ανατ. Αττικής.

Παρατήρηση 1:
Στις διανυκτερεύσεις (4 για τις πενθήμερες, 5 για τις εξαήμερες, 6 για τις επταήμερες) δε συνυπολογίζονται οι διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων με πλοία, στην περίπτωση που αυτά εκτελούν αποκλειστικά και μόνο βραδινά δρομολόγια.

Παρατήρηση 2:
Σχολεία με μικρό αριθμό μαθητών στη Γ΄ τάξη είναι δυνατόν να πραγματοποιούν πολυήμερες εκδρομές μετά από σύμπραξη – συνεργασία με άλλα σχολεία με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της Διεύθυνσης.

Παρατήρηση 3:
Μετά το τέλος της εκδρομής, ο αρχηγός σε συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές συντάσσει λεπτομερή έκθεση σχετικά με τη διεξαγωγή της, την τήρηση του προγράμματος και το βαθμό επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων αυτής. Επίσης, αναφέρει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο, καθώς και τυχό

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια μέχρι τώρα ↓

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμη.

Αφήστε μια απάντηση

Top