Άρθρα κατηγορίας "Ιουδαϊσμός"

Για τη γιορτή της μητέρας: Από την Παλαιά Διαθήκη

Antoon Claeissens 3solomon.jpg

Τότε ὤφθησαν δύο γυναῖκες πόρναι τῷ βασιλεῖ καὶ ἔστησαν ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ μία· ἐν ἐμοί, κύριε· ἐγὼ καὶ ἡ γυνὴ αὕτη ᾠκοῦμεν ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ ἐτέκομεν ἐν τῷ οἴκῳ. καὶ ἐγενήθη ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ τεκούσης μου, ἔτεκε καὶ ἡ γυνὴ αὕτη· καὶ ἡμεῖς κατὰ τὸ αὐτό, καὶ οὐκ ἔστιν οὐθεὶς μεθ᾿ ἡμῶν πάρεξ ἀμφοτέρων ἡμῶν ἐν τῷ οἴκῳ. καὶ ἀπέθανεν ὁ υἱὸς τῆς γυναικὸς ταύτης τὴν νύκτα, ὡς ἐπεκοιμήθη ἐπ᾿ αὐτόν· καὶ ἀνέστη μέσης τῆς νυκτὸς καὶ ἔλαβε τὸν υἱόν μου ἐκ τῶν ἀγκαλῶν μου καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν ἐν τῷ κόλπῳ αὐτῆς καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν τεθνηκότα ἐκοίμισεν ἐν τῷ κόλπῳ μου.  καὶ ἀνέστην τὸ πρωΐ θηλάσαι τὸν υἱόν μου, καὶ ἐκεῖνος ἦν τεθνηκώς· καὶ ἰδοὺ κατενόησα αὐτὸν πρωΐ, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν ὁ υἱός μου, ὃν ἔτεκον. καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ ἡ ἑτέρα· οὐχί, ἀλλὰ ὁ υἱός μου ὁ ζῶν, ὁ δὲ υἱός σου ὁ τεθνηκώς. καὶ ἐλάλησαν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς αὐταῖς· σὺ λέγεις· οὗτος ὁ υἱός μου ὁ ζῶν, καὶ ὁ υἱὸς ταύτης ὁ τεθνηκώς. καὶ σὺ λέγεις· οὐχί, ἀλλὰ ὁ υἱός μου ὁ ζῶν, καὶ ὁ υἱός σου ὁ τεθνηκώς. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς· λάβετέ μοι μάχαιραν· καὶ προσήνεγκαν τὴν μάχαιραν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς· διέλετε τὸ παιδίον τὸ ζῶν τὸ θηλάζον εἰς δύο καὶ δότε τὸ ἥμισυ αὐτοῦ ταύτῃ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ ταύτῃ. καὶ ἀπεκρίθη ἡ γυνή, ἧς ἦν ὁ υἱὸς ὁ ζῶν, καὶ εἶπε πρὸς τὸν βασιλέα, ὅτι ἐταράχθη ἡ μήτρα αὐτῆς ἐπὶ τῷ υἱῷ αὐτῆς, καὶ εἶπεν· ἐν ἐμοί, κύριε, δότε αὐτῇ τὸ παιδίον καὶ θανάτῳ μὴ θανατώσητε αὐτό· καὶ αὕτη εἶπε· μήτε ἐμοὶ μήτε αὐτῇ ἔστω, διέλετε.  καὶ ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπε· δότε τὸ παιδίον τῇ εἰπούσῃ· δότε αὐτῇ αὐτὸ καὶ θανάτῳ μὴ θανατώσητε αὐτό· αὕτη ἡ μήτηρ αὐτοῦ.  καὶ ἤκουσαν πᾶς ᾿Ισραὴλ τὸ κρίμα τοῦτο, ὃ ἔκρινεν ὁ βασιλεύς, καὶ ἐφοβήθησαν ἀπὸ προσώπου τοῦ βασιλέως, ὅτι εἶδον ὅτι φρόνησις Θεοῦ ἐν αὐτῷ τοῦ ποιεῖν δικαίωμα.

(Γ΄ Βασιλειών 3:16-22).

Αφού μελετήσετε το παραπάνω κείμενο καταγράψτε πως παρουσιάζεται η φιγούρα της μάνας.

Έχει αλλάξει κάτι από τότε;

Γνωρίζετε παραδείγματα και άλλων μητέρων είτε από το χώρο της θρησκείας είτε από το χώρο της μυθολογίας που έδειξαν τέτοια αυτοθυσία;

Ετικέτες: ,

Διδασκαλία μέσα από την Τέχνη (2/2) -Artful Thinking

Ο στόχος του προγράμματος Artful Thinking (http://www.pz.harvard.edu/tc/)είναι η σκέψη να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τη σκέψη τους μέσω δράσεων  και δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν τη στοχαστική μάθηση μέσω της Τέχνης (ζωγραφική μουσική κ.α). Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης μπορεί να γίνει αξιοποίηση έργων ζωγραφικής και μουσικής όπως αναφέρεται και στο καινούριο πρόγραμμα σπουδών του Νέου Σχολείου. Παρακάτω παρατίθεται το τραγούδι «Light Is in the Air» που είναι βασίζεται στην ιουδαική γιορτή Hanuka σε μία όμως rap εκτέλεση πολύ πετυχημένη που έχει φτάσει να είναι σε πολύ υψηλή θέση. Το τραγούδι μπορεί να αξιοποιηθεί στην τάξη ζητώντας από τους μαθητές να εντοπίσουν τα θρησκευτικά στοιχεία του τραγουδιού όπως παρουσιάζονται μέσα από το video είτε να κάνουν και οι ίδιοι μία μελοποίηση κάποιου απόσπάσματος σε rap ή Hip Hop.

Ετικέτες: , , ,

Περιήγηση στην Ιερουσαλήμ

Ετικέτες: ,

Τα χρώματα της Ιερουσαλήμ

Μέσα από το παρακάτω video δείτε πως συνυπάρχουν στην αιώνια πόλη αρμονικά τρεις θρησκείες, τριες λαοί, τρεις πολιτισμοί και θαυμάστε τα πιο σημαντικά μνημεία και θρησκευτικούς χώρους.

Τα χρώματα της Ιερουσαλήμ

Ετικέτες: ,

>Ιερουσαλήμ – Εικόνες

>

Ο ναός των Ιεροσολύμων σε 3d

Μία 3d αναπαράσταση του ναού των Ιεροσολύμων
<a href="http://«>

Ετικέτες: , ,

The Big Bang – H επιστημονική άποψη

Σε αυτό το κλιπ ο επιστήμονας καθηγητής Richard Dawkins εξηγεί ότι η ηλικία του σύμπαντος είναι  14 δισεκατομμύρια χρόνια και κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς συνέβη κατά τη Μεγάλη Έκρηξη το οποίο απαγορεύει την ύπαρξη του Θεού. Εξηγεί στη συνέχεια, ότι οι φυσικοί πιστεύουν οι νόμοι της φυσικής και του χρόνου η ίδια δημιουργήθηκαν μετά τη Μεγάλη Έκρηξη.

Αξιοποίηση στην τάξη: Αυτή είναι μια χρήσιμη εισαγωγή στα ζητήματα γύρω από τη θεωρία του «Big Bang». Οι μαθητές μπορούν να σημειώσoν  τα κύρια γεγονότα της εξέλιξης, όπως περιγράφεται στο ραπ. Ποια είναι τα κύρια επιχειρήματα του Richard Dawkins; Συγκρίνετε τις απόψεις του με εκείνες της  Δημιουργίας. Αναζητήστε έναν ορισμό της λέξης «αρχή». Μπορούμε να σκεφτούμε για κάθε συμβάν ή εμπειρία που δεν έχει αρχή; (Αυτό μπορεί να γίνει πριν από την προβολή)

Ετικέτες: , , , , , , ,

Κανόνες θρησκευτικοί-Ιουδαϊσμός

Κάθε θρησκεία καθοδηγείται από ένα σύνολο κανόνων. Το παράδειγμα αυτό εξετάζει ορισμένες από τις διατάξεις της εβραϊκής πίστης. Ένα αγόρι, η προετοιμασία του για το bar mitzvah του, μαθαίνει ορισμένους από τους κανόνες της πίστης του – όπως ότι ποτέ δεν αγγίζουν την Τορά.

Αξιοποίηση στην τάξη: Χρησιμοποιήστε το για να συγκρίνουν τα παιδιά και να αντιπαραβάλλουν «κανόνες» σε διαφορετικές θρησκείες. Χρήση ως κίνητρο για την εστίαση στο ρόλο των κανόνων εντός της θρησκευτικής λατρείας. Γιατί οι κανόνες που είναι απαραίτητοι;

Πατήστε εδώ για να δείτε το video


Ετικέτες: , , , ,

Sacred Stories-Διαδραστική εφαρμογή για τις θρησκείες

Ψηφιοποιημένη διαδραστική εφαρμογή με υλικό από όλες τις θρησκείες (Χριστιανισμός, Ιουδαϊσμός, Islam, Ινδουϊσμός, Βουδισμός. Τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν τη θρησκεία που επιθυμούν και κατόπιν το ανάλογο βιβλίο /περιστατικό που τους ενδιαφέρει. Παρέχονται επίσης υπότιτλοι στα αγγλικά και από την επιλογή more information επιπλέον επεξηγηματικό κείμενο με πολύ καλή απόδοση των κειμένων (από το bbc). Απλά κάντε κλικ στην εικόνα.

Sacred Stories

Ετικέτες: , , , , , ,

Ιουδαϊκές γιορτές

Γιομ-Κιπούρ
yom_peace.gifΤο Γιόμ-Κιπούρ, η Ημέρα του Εξιλασμού, είναι ημέρα σκέψης, προσευχής και νηστείας.Το Γιόμ-Κιπούρ μας εξιλεώνει για αμαρτήματα μόνο απέναντι στο Θεό και όχι για τις άσχημες πράξεις μας απέναντι στους συνανθρώπους μας. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό πριν το Γιόμ-Κιπούρ, να ζητάμε συγγνώμη και συγχώρεση από συγγενείς, φίλους και γνωστούς, πριν κληθούμε να ζητήσουμε την συγγνώμη του ίδιου του Θεού προς το πρόσωπό μας. Οπως όταν ένας άνθρωπος συγχωρεί κάποιον άλλο, εκφράζει τα πιό αγνά αισθήματα της αγάπης και της μεγαλοψυχίας, έτσι και η συγχώρεση του Θεού είναι η εκδήλωση της αιώνιας αγάπης Του προς τον εκλεκτό λαό Του. Το Γιόμ-Κιπούρ, ο Θεός μας στέλνει απλόχερα την Συγγνώμη Του, που ίσως να είναι και το μεγαλύτερο δώρο Του προς εμάς και συνεπώς, από μόνο του το γεγονός αυτό, καθιστά την άγια αυτή ημέρα μία από τις πιό χαρούμενες ημέρες του χρόνου.
Χανουκά
48954.gifΤο Χανουκά, η Γιορτή των Φώτων (Χάγκ Αουρίμ) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 του Εβραϊκού μήνα Κισλέβ και διαρκεί οκτώ ημέρες (φέτος από το βράδυ της Παρασκευής 11 Δεκεμβρίου 2009 έως και το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2009 – τελευταίο άναμμα της Χανουκιγιά το απόγευμα της Παρασκευής 18 Δεκεμβρίου, πριν τις 16:45). Στην Συναγωγή εισάγουμε το «Αλ Ανισίμ» στην Αμιντά και των τριών καθημερινών προσευχών (Σσαχαρίτ, Μινχά & Αρβίτ) ευχαριστώντας τον Θεό για το θαύμα που πραγματοποίησε ενώ μετα την Αμιντά του Σσαχαρίτ και πριν το Καντίς Τιτκαμπάλ τραγουδάμε τον ευχαριστήριο ύμνο Αλέλ που αποτελείται από συγκεκριμένους ψαλμούς του Δαυϊδ.

Στο σπίτι, ανάβουμε την Χανουκιγιά μόνον όταν πέσει η νύχτα και χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο ή κεριά από παραφίνη αρκετά μεγάλα ώστε να μένουν αναμμένα τουλάχιστον μισή ώρα μετά το άναμμά τους. Αυτό συμβολίζει την θέλησή μας να φωτίσουμε το σκοτάδι που υπάρχει στον κόσμο μέχρις ότου, όπως λέει και ο Προφήτης Ησαϊας «ο κόσμος γεμίσει από την γνώση του Θεού». Ολα τα μέλη κάθε Εβραϊκής οικογένειας πρέπει να είναι παρόντα στο άναμμα της Χανουκιγιά, η οποία πρέπει να τοποθετείται ή μπροστά από ένα παράθυρο ή δίπλα στην είσοδο του σπιτιού έτσι ώστε να είναι ορατή από το δρόμο. Αυτό συμβολίζει ότι δεν πρέπει να «κρατάμε» το φώς μόνο για μάς αλλά πρέπει να το διαδίδουμε όσο πιο μακριά μπορούμε.

Πέσαχ
jewish_symbols.jpgΤο Πέσαχ αρχίζει την 15η ημέρα του εβραϊκού μήνα ,(φέτος στις 19 Αριλίου 2008 το βράδυ) και διαρκεί οκτώ ημέρες. Πρόκειται για την πρώτη από τις τρεις εορτές προσκυνήματος, με διττό χαρακτήρα: ιστορικό και αγροτικό, τις επονομαζόμενες Ρεγκαλίμ. (Οι άλλες δύο είναι το Σσαβουότ και το Σουκότ). Σε ό,τι αφορά τον αγροτικό χαρακτήρα το Πέσαχ χαιρετίζει την αρχή του θερισμού. Μεγαλύτερη όμως σημασία δίνεται στον ιστορικό χαρακτήρα αφού, το Πέσαχ γιορτάζουμε την Έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο και την απελευθέρωση τους ύστερα από μακρόχρονη δουλεία. Η γιορτή αυτή είναι γνωστή με τέσσερις διαφορετικές ονομασίες.
Η πρώτη είναι, Χαγκ Χαπέσαχ. Η λέξη «πέσαχ» σημαίνει «προσπερνώ» και αναφέρεται στο πέρασμα του Θεού πάνω από τα σπίτια των Εβραίων ,όταν θανάτωσε όλα τα πρωτότοκα παιδία των Αιγυπτίων. Άλλη ονομασία είναι ,Χαγκ Χαματσότ,η Γιορτή των Ματσότ ή των άζυμων, επειδή οφείλουμε να τρώμε μόνο Ματσότ. Η τρίτη ονομασία είναι Χαγκ Χααβίβ, η Γιορτή της Άνοιξης, καθώς συμπίπτει πάντα με την Άνοιξη στο Βόρειο ημισφαίριο . Άλλωστε στην Τορά συσχετίζεται αρκετές φορές η Έξοδος των Εβραίων από την Αίγυπτο με τον μήνα Αβίβ (Άνοιξη). Τέλος το Πέσαχ ονομάζεται Ζμαν Χερουτένου, η Εποχή της Απελευθέρωσης μας, καθώς όλη η ιστορία περιστρέφεται γύρω από το πέρασμα του εβραϊκού λαού από την σκλαβιά στην ελευθερία.
Αναδημοσίευση απόhttp://aspectsofreligion.wikispaces.com/Jewish+holidays

Ετικέτες: , , , , , , ,

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων