Ἑρμηνεία Προσευχῶν

Κυριακὴ Προσευχή (Πάτερ ἡμῶν)
Εἰς τὸ Παράκλητον Πνεῦμα (Βασιλεῦ Οὐράνιε)
Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως (Πιστεύω)
Ἀναστάσιμη προσευχή (Χριστὸς ἀνέστη κλπ.)
Εὐχὴ τῶν Ὡρῶν (Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ ὥρᾳ)
Ἐπιλύχνιος Εὐχαριστία (Φῶς ἱλαρόν)
Προσευχὴ Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου (Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου)
Τροπάριον Κασσιανῆς (Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις)
Κατηχητικὸς Λόγος εἰς τὸ Πάσχα Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Από: www.e-yliko.sch.gr