Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική της ιστορίας επιτυγχάνεται με πολλούς τρόπους.

  • Μπορούμε να ασχοληθούμε: με τα αίτια, κατηγοριοποιώντας τα σε πίνακες δεδομένων, βάσεις δεδομένων ή  λογιστικά φύλλα, δομώντας τα σε επεξεργαστή κειμένου, αναζητώντας τα στο διαδίκτυο, αξιοποιώντας λογισμικά κατασκευής εννοιολογικών χαρτών∙
  • με τη διαχρονική εξέταση ενός θέματος, μελετώντας τις αλλαγές μέσα στον χρόνο με σύγκριση τεκμηρίων (είδος, υλικό, χρήση κτλ.), αξιοποιώντας λογισμικά ή το διαδίκτυο∙
  • με την έννοια του χρόνου σε σύνδεση με τον χώρο, με το ιστορικό γεγονός, με την ιστορική περίοδο (θέτοντας κριτήρια, π.χ. εικονογράφηση, πολίτευμα κτλ.), με τη μικρή, μέση και μακρά διάρκεια (παρατηρώντας ότι σε μικρή κλίμακα αλλάζουν πολλά, ενώ μακροπρόθεσμα ορισμένα μένουν αναλλοίωτα)∙
  • με τον προσδιορισμό του χώρου και την επέκταση του πολιτισμού μέσω εξέτασης τεκμηρίων, τη σύνδεση χώρου-χρόνου και εξέλιξης, τη σύνδεση της γεωφυσικής κατάστασης με τις μορφές της πολιτιστικής ανάπτυξης, τη σύνδεση χώρων και ιστορικών γεγονότων∙
  • με την αφήγηση:α) δημιουργία εικονογραφημένης αφήγησης με εικόνα, κείμενο, γραφήματα, διαγράμματα κτλ., β) κατασκευή ιστορικών πινάκων με κριτήρια, γ) δημιουργία βάσης δεδομένων ερωτημάτων σχετικά με ένα θέμα∙ με την ιστορική μέθοδο, με συλλογή τεκμηρίων, με ανάλυση γραπτών πηγών,
  • με άντληση πληροφοριών από υλικές πηγές, με επεξεργασία δεδομένων, με αναζήτηση πληροφοριών, με εισαγωγή δημογραφικών δεδομένων, αξιοποιώντας πληροφορικά εργαλεία παρουσιάσεων, λογισμικά, το διαδίκτυο, πίνακες δεδομένων, βάσεις δεδομένων ή λογιστικά φύλλα.

5.1 Διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της ιστορίας Αναστασία Δ. Βακαλούδη