1)  Οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στο εργαστήριο την καθορισμένη από το πρόγραμμα ώρα.

2)  Δεν επιτρέπεται η είσοδος μαθητών με τρόφιμα και ποτά στους χώρους του

σχολικού εργαστηρίου, καθώς και χρήση κινητού τηλεφώνου.

3)  Οι μαθητές παρακολουθούν τη σύντομη παρουσίαση της άσκησης από τον καθηγητή και στην συνέχεια

παραλαμβάνουν τα αναγκαία εργαλεία, όργανα, διατάξεις συσκευές και το φύλλο έργου.

4)  Οι μαθητές οφείλουν να μελετούν την άσκηση που πρόκειται να εκτελέσουν.

5)  Δεν επιτρέπεται η τροφοδοσία με τάση των μηχανημάτων χωρίς την παρουσία του καθηγητή. Δεν εργαζόμαστε

βιαστικά και πρόχειρα.

6)  Ο χειρισμός των συσκευών των εργαλείων και των οργάνων πρέπει να γίνεται με προσοχή. Εάν παρατηρηθεί

δυσλειτουργία ή προξενηθεί κάποια ζημιά, πρέπει αμέσως να αναφερθεί στους εργαστηριακούς καθηγητές.

7)  Η  τοποθέτηση των ακροδεκτών των οργάνων στα σημεία μέτρησης πρέπει

να γίνεται με προσοχή και με την ορθή πολικότητα. Δεν κάνουμε συνδέσεις χωρίς να διακόπτουμε το ρεύμα.

        ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα δάχτυλά μας δεν πρέπει ν΄ αγγίζουν τους ακροδέκτες .

8)  Δεν πρέπει να μετράμε με το ωμόμετρο όσο το κύκλωμα βρίσκεται υπό τάση.

9)  Για να μετρήσουμε ρεύμα , διακόπτουμε σ΄ ένα σημείο για να παρεμβάλουμε το όργανο στο κύκλωμα με την

     σωστή πολικότητα.

10)  Δεν επιχειρούμε να πιάσουμε με τα χέρια μας κάτι που έπεσε μέσα στη συσκευή ενώ αυτή δουλεύει ή είναι

     συνδεδεμένη στο δίκτυο (είναι στην πρίζα).

11)   Σε περίπτωση απώλειας η καταστροφής εργαλείου ή εξαρτήματος από αντικανονική χρήση θα αντικαθίσταται

από την ομάδα εργασίας ή τους μαθητές του τμήματος.

12) Δεν επιτρέπεται η παραμονή των καταρτιζομένων στα εργαστήρια χωρίς την εποπτεία του καθηγητή τους  ή χωρίς

     άδεια από τον υπεύθυνο των εργαστηρίων.

13) Οι μαθητές υποχρεούνται να δουλεύουν μόνο  πάνω στις εργασίες που έχει δώσει ο καθηγητής και αφορούν το

μάθημα που εκείνη την ώρα υπάρχει στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών.

14) Δεν επιτρέπεται να προκαλούν φθορές στα υλικά, ούτε να χρησιμοποιούν τα πάσης φύσεως εργαλεία,

μηχανήματα και λοιπές εγκαταστάσεις του εξοπλισμού χωρίς την άδεια και την παρουσία του εκπαιδευτή τους.

15)  Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο εργαστήριο σε άλλους μαθητές.