Αιτήσεις τοποθέτησης

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΣΓΕ Μονάχου  με την υπ. αριθμ. 100761/Η2/12-08-2022 (ΑΔΑ: 922Φ46ΜΤΛΗ-69Ρ) ΥΑ να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης για τα ακόλουθα κενά έως τις 19/08/2022:

ΠΕ03 ΓΕΛ Μονάχου

ΠΕ04.02 ΓΕΛ Στουτγάρδης ή ΓΕΛ Φρανκφούρτης

ΠΕ70 1ο Δημοτικό Μονάχου ή 5ο Δημοτικό Μονάχου μόνον εφόσον υπάρχει Γερμανομάθεια επιπέδου Α2.

ΠΕ70 Δίγλωσσο Δημοτικό σχολείο Holzhausen Φρανκφούρτη

Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν παράταση απόσπασης για τις ανάγκες της υπηρεσίας με την υπ’ αριθμ. 100768 /Η2 /12-08-2022 (ΑΔΑ: 6Α0Γ46ΜΤΛΗ-Α6Ω) ΥΑ και υπηρετούσαν σε Λύκεια της περιοχής ευθύνης μας θα αναλάβουν κατ’ αρχάς υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που υπηρετούσαν κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 που έλαβαν παράταση απόσπασης για τις ανάγκες της υπηρεσίας με την υπ’ αριθμ. 100768 /Η2 /12-08-2022 (ΑΔΑ: 6Α0Γ46ΜΤΛΗ-Α6Ω) ΥΑ θα κληθούν να κάνουν αίτηση τοποθέτησης με νεότερη ανακοίνωση.

Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02  που έλαβαν παράταση απόσπασης για τις ανάγκες της υπηρεσίας με την υπ’ αριθμ. 100768 /Η2 /12-08-2022 (ΑΔΑ: 6Α0Γ46ΜΤΛΗ-Α6Ω) ΥΑ και κατά το σχολικό έτος 2021-2022 υπηρετούσαν στα ΤΕΓ θα κληθούν να κάνουν αίτηση τοποθέτησης με νεότερη ανακοίνωση.

Αφήστε μια απάντηση