Δ.Ο.Ε : 84η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Οι διαδικασίες εκλογής αντιπροσώπων – Τα δικαιολογητικά αναγνώρισης)

 

                                                                        Αθήνα 18/5/2015

Αρ. Πρωτ: 1619

                                                  Προς

                                                                                             Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

 

84η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Δ.Ο.Ε.

(21, ,22,23,24 Ιουνίου 2015)

 

 

  • Οι διαδικασίες εκλογής αντιπροσώπων
  • Τα δικαιολογητικά αναγνώρισης

 

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την πρόσκληση που σας αποστείλαμε η 84η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε. θα διεξαχθεί από 21-24 Ιουνίου 2015 στο Ξενοδοχείο Novotel (Μιχ. Βόδα 2-4 και Λιοσίων, METRO Στ. Λαρίσης – Ομόνοια).

Οι Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων για την ανάδειξη αντιπροσώπων, σύμφωνα με το καταστατικό της Δ.Ο.Ε. (άρθρο 39, παρ.6), πρέπει να γίνουν από 20 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2015Στις εκλογές πρέπει να παρευρίσκεται απαραίτητα δικαστικός αντιπρόσωπος (τονίζουμε, ότι αρχαιρεσίες, στις οποίες δεν παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος δεν θεωρούνται έγκυρες και συνεπεία αυτού οι αντιπρόσωποι του συλλόγου δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί στο συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.1264/1982)[1].

Προς αποφυγή παρερμηνειών και για την καλύτερη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών στους Συλλόγους, το Δ.Σ. της ΔΟΕ, με ομόφωνη απόφασή του θέτει υπόψη σας τα εξής:

1. Στις εκλογές παίρνουν μέρος τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι). Οι ωρομίσθιοι για να λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται ότι υπηρετούν στην περιοχή του Συλλόγου και είναι μέλη ενός μόνο Πρωτοβάθμιου Σωματείου (άρθρο 39 παρ.6 καταστατικού ΔΟΕ, σχετικό έντυπο υπάρχει στα συνημμένα). Το ποσό της συνδρομής προς τη Δ.Ο.Ε. είναι  24 € ανά μέλος για τους μόνιμους και τους αναπληρωτές πλήρους ωραρίου και 10 € για τους ωρομίσθιους και τους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου.

 

2. Οι εκλογές αντιπροσώπων στους Συλλόγους θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1264/82 (άρθρο 9,10,11,12 και 13) και τις διατάξεις του άρθρου 39 του καταστατικού της Δ.Ο.Ε. Σας αποστέλλουμε τα σχετικά άρθρα. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές μεταξύ Νόμου και καταστατικού ισχύει ο Ν.1264/82.

 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

1. Καταστάσεις ψηφισάντων ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αναγνωριστούν οι αντιπρόσωποι θα πρέπει οι Σύλλογοι να καταθέσουν στη ΔΟΕ δυο αντίγραφα καταστάσεων ψηφισάντων από την εφορευτική επιτροπή. Ένα για τους μόνιμους και αναπληρωτές συναδέλφους και ένα – ξεχωριστό – για τους ωρομίσθιους, σύμφωνα με τα υποδείγματα 1,2 που σας αποστέλλουμε. Η κατάσταση ψηφισάντων πρέπει να είναι επικυρωμένη από το Πρωτοδικείο, στο οποίο κατατίθεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο μαζί με το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, μετά το πέρας των αρχαιρεσιών.

2. Το πρωτότυπο του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής εκλογής αντιπροσώπων ή επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο.

3. Βεβαίωση του Συλλόγου (σύμφωνα με το έντυπο που σας αποστέλλουμε) στην οποία αναφέρεται:

α. Το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου

β. Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών

γ. Ονομαστικά ποιοι αντιπρόσωποι θα λάβουν μέρος στην 84η Γ.Σ. Εφιστάται η προσοχή, στο γεγονός, ότι η ονομαστική κατάσταση πρέπει να ταυτίζεται απόλυτα με τα ονόματα των εκλεγόμενων ως αντιπροσώπων, που εμφαίνονται στο πρακτικό αρχαιρεσιών ενώ σε περίπτωση αναπλήρωσης, θα πρέπει να αποστέλλονται συνημμένες και οι παραιτήσεις των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών, σε αντικατάσταση των οποίων αναλαμβάνουν, οι εγγεγραμμένοι στην ονομαστική κατάσταση.

4. Οικονομική τακτοποίηση

Όπως σας είναι γνωστό, στη Γ.Σ. παίρνουν μέρος οι Αντιπρόσωποι των οικονομικά τακτοποιημένων Συλλόγων-μελών. Οι οικονομικές υποχρεώσεις κάθε Συλλόγου καθορίζονται με βάση τα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου σας, ανεξάρτητα αν αυτά εξόφλησαν ή όχι  τις προς το Σύλλογο υποχρεώσεις τους.

Η χρέωσή σας στο Λογιστήριο της Δ.Ο.Ε. έχει γίνει σύμφωνα με τις ονομαστικές καταστάσεις των μελών, που έπρεπε να τις είχατε στείλει, σύμφωνα με το Καταστατικό της Δ.Ο.Ε., μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2014.

Αν δεν έχετε στείλει τέτοιες καταστάσεις, η χρέωσή σας έχει γίνει με στοιχεία της προηγούμενης χρονιάς.

Σας υπογραμμίζουμε όμως, ότι ο αριθμός των μελών, με τον οποίο έγινε ο υπολογισμός της οικονομικής επιβάρυνσης, πρέπει να συμπίπτει τόσο με τη βεβαίωση του Συλλόγου σας, όσο και με το Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, αλλά και με την κατάσταση, που έχετε στείλει στη Δ.Ο.Ε.

Αν ο αριθμός των μελών που αναγράφεται στο Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής είναι μεγαλύτερος, τότε για την οικονομική σας τακτοποίηση υποχρεώνεστε να καταβάλετε συμπληρωματικά το ποσό, που αναλογεί για τα μέλη που αναγράφονται στο Πρακτικό αυτό, ενώ αν ο αριθμός των μελών που αναγράφεται στο Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής είναι μικρότερος, η συνδρομή θα υπολογισθεί με βάση τον περυσινό αριθμό μελών.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Από τις διατάξεις του Ν.1264/82 (άρθρα 9, 10, 11, 12, και 13) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του καταστατικού της Ομοσπονδίας μας (άρθρο 39) προκύπτουν τα εξής :

1)                                 Σύμφωνα με το άρθρο 39 του καταστατικού της Ομοσπονδίας μας το εκλογικό μέτρο για την ανάδειξη αντιπροσώπων για τη Συνέλευση της ΔΟΕ είναι το εκατό (100) και ο  κάθε Σύλλογος θα εκλέξει τους αντιπροσώπους του με το ίδιο αυτό εκλογικό μέτρο (άρθρο 9, παρ. 3 του Ν. 1264/82). Τονίζεται εκ νέου, ότι σε περίπτωση, που τα καταστατικά των συλλόγων περιέχουν διατάξεις, που αναφέρονται στις εκλογικές διαδικασίες με τρόπο διαφορετικό από το καταστατικό της ΔΟΕ, υπερισχύει πάντοτε αναφορικά με την ανάδειξη των αντιπροσώπων το καταστατικό της Ομοσπονδίας.

2)                                 Οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων θα πάρουν μέρος στη Συνέλευση της ΔΟΕ και θα ψηφίσουν για την εκλογή των οργάνων διοίκησης (Δ.Σ. και Ε.Ε.), όπως επίσης και για την εκλογή αντιπροσώπων για την ΑΔΕΔΥ.

3)                Ο αριθμός των αντιπροσώπων που θα εκλέξει κάθε Σύλλογος, εξαρτάται από τον αριθμό των μελών του, που θα ψηφίσουν και όχι από τον αριθμό των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

4)                Ο κάθε Σύλλογος εκλέγει έναν αντιπρόσωπο για κάθε 100 μέλη που θα ψηφίσουν στις εκλογές. Προστίθεται ακόμα ένας αντιπρόσωπος στο Σύλλογο εάν ο αριθμός των ψηφισάντων πάνω από το μέτρο (100) είναι μεγαλύτερος από το μισό του αριθμού που αποτελεί το μέτρο. Δηλαδή αν το υπόλοιπο αυτό είναι 51 και πάνω (Ν. 1264/82 αρθρ.9 παρ. 3).

5)                Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του Ν. 1264/82, δικαιούται να εκλέξει έναν (1) αντιπρόσωπο και ο Σύλλογος, στον οποίο θα ψηφίσουν τουλάχιστον 50 μέλη του που αποτελεί το μισό του εκλογικού μέτρου.

6)                Έτσι λοιπόν, στους Συλλόγους, που θα ψηφίσουν 50 έως 150 μέλη τους θα εκλεγεί 1 αντιπρόσωπος, ενώ στους Συλλόγους που θα ψηφίσουν από 151 έως και 250 μέλη, θα εκλεγούν 2 αντιπρόσωποι, (250 : 100 = 2 και υπόλοιπο 50. Το υπόλοιπο δεν ξεπερνάει το μισό του 100 που αποτελεί το μέτρο).

7)                Αναλυτικότερα και σχετικά με τον αριθμό αντιπροσώπων που δικαιούται να εκλέξει ο κάθε Σύλλογος παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα :

 

 

 

 

Αρ. Μελών

Εκλέγει

Αρ.Αντ/πων Αντ/πων

Σύλλογος στον οποίο ψηφίζουν από:

50 -150

εκλέγει

1

Σύλλογος στον οποίο ψηφίζουν από:

151 – 250

εκλέγει

2

Σύλλογος στον οποίο ψηφίζουν από:

251 – 350

εκλέγει

3

Σύλλογος στον οποίο ψηφίζουν από:

351 – 450

εκλέγει

4

Σύλλογος στον οποίο ψηφίζουν από:

451 – 550

εκλέγει

5

Σύλλογος στον οποίο ψηφίζουν από:

551 – 650

εκλέγει

6

Σύλλογος στον οποίο ψηφίζουν από:

651 – 750

εκλέγει

7

Σύλλογος στον οποίο ψηφίζουν από:

751 – 850

εκλέγει

8

Σύλλογος στον οποίο ψηφίζουν από:

851 – 950

εκλέγει

9 κ.λπ.

8)                                  Περιορισμός προς τα άνω, για την εκλογή αντιπροσώπων, δεν υπάρχει.

9)                Για την κατανομή των αντιπροσώπων στον κάθε συνδυασμό ή για την εκλογή τοu κάθε ανεξάρτητου ως αντιπροσώπου, ισχύει το άρθρο 12 του Ν. 1264/82 (σύστημα εκλογών) και εφαρμόζεται πάντοτε το σύστημα της απλής αναλογικής, εκτός και εάν όλοι οι υποψήφιοι για αντιπρόσωποι αποφασίσουν να υποβάλουν ένα και μόνο, κοινό ψηφοδέλτιο,  οπότε και το σύστημα, που εφαρμόζεται είναι το πλειοψηφικό.

Η παρ. 2 του άρθρου 12 αναφέρει:

Οι έδρες του Δ.Σ. της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των ΕΓΚΥΡΩΝ ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται.

Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπόμενου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι :

α)  Στους Συλλόγους  που εκλέγεται ένας μόνο αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται εξαγωγή εκλογικού μέτρου. Εκλέγεται αντιπρόσωπος από το συνδυασμό που διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων ή ο μεμονωμένος υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

β) Οι Σύλλογοι που έχουν δικαίωμα να εκλέξουν περισσότερους από έναν αντιπροσώπους αναγκαστικά πρέπει να βγάλουν εκλογικό μέτρο προκειμένου να κατανεμηθούν οι αντιπρόσωποι στους συνδυασμούς ή τους ανεξάρτητους υποψήφιους.

 

Έτσι, πρώτα θα προσδιοριστεί ο αριθμός των αντιπροσώπων, που θα εκλέγονται για την 84η Γ.Σ. του κλάδου, με βάση τον αριθμό των συναδέλφων, που ψήφισαν στο Σύλλογο (άρθρο 9 παρ. 3 του Ν.1264/82).

Στη συνέχεια, αφού ανοιχτούν οι φάκελοι και μετρηθούν τα έγκυρα ψηφοδέλτια, (Για να βγουν τα έγκυρα αφαιρούνται τα ΛΕΥΚΑ και τα ΑΚΥΡΑ) θα εξαχθεί το εκλογικό μέτρο ως εξής : Διαιρούμε τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των αντιπροσώπων, που εκλέγει ο Σύλλογος. Αν κατά τη διαίρεση προκύπτει κλάσμα, παραλείπεται.

Παράδειγμα : Σε κάποιο Σύλλογο έστω ότι ψήφισαν 510 συνάδελφοι. Ο Σύλλογος δικαιούται να εκλέξει 5 αντιπροσώπους. Έστω, ότι βρέθηκαν 498 έγκυρα ψηφοδέλτια (Δεν προσμετρούνται τα ΑΚΥΡΑ και ΛΕΥΚΑ). Διαιρούμε, λοιπόν, το 498 : 5 (και όχι το 510) και προκύπτει ο αριθμός 99 3/5. Το κλάσμα 3/5 παραλείπεται και μένει τελικά σαν εκλογικό μέτρο το 99 (το κλάσμα παραλείπεται σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν υπερβαίνει το μισό).

Έστω ότι στις εκλογές πήραν μέρος 4 συνδυασμοί με τα εξής αποτελέσματα:

Ο Α συνδυασμός πήρε      170 ψήφους

Ο Β συνδυασμός πήρε      150 ψήφους

Ο Γ συνδυασμός πήρε      100 ψήφους

Ο Δ συνδυασμός πήρε        78 ψήφους

 

Οι αντιπρόσωποι κατανέμονται ως εξής:

Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Α συνδυασμός: 170:99 = 1 αντιπρόσωπος και

υπόλοιπο 71

Β συνδυασμός: 150:99 = 1 αντιπρόσωπος και

υπόλοιπο 51

Γ συνδυασμός: 100:99 = 1 αντιπρόσωπος και

υπόλοιπο 1

Δ συνδυασμός:                 0 αντιπρόσωπος

 

Β. ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Στην δεύτερη κατανομή μπαίνουν μόνο οι συνδυασμοί (και όχι οι μεμονωμένοι υποψήφιοι), οι οποίοι παίρνουν μια έδρα από την πρώτη κατανομή και έχουν υπόλοιπο μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου. Οι 2 αντιπρόσωποι που δεν κατανεμήθηκαν διατίθενται στον Α και Β συνδυασμό από έναν γιατί το υπόλοιπό τους υπερβαίνει το 1/3 του εκλογικού μέτρου (που είναι το 33). Ο Δ συνδυασμός δεν παίρνει αντιπρόσωπο.

 

Γ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Στην τρίτη κατανομή διατίθενται οι έδρες, που έμειναν αδιάθετες από την πρώτη και δεύτερη κατανομή, ανά μια μεταξύ των συνδυασμών, που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο μετά την δεύτερη κατανομή. Σημειώνεται, ότι μεμονωμένοι υποψήφιοι δεν λαμβάνουν μέρος στην τρίτη κατανομή (άρθρο 12 παρ.3 του ν.1264/1982).

 

10)            Με βάση το συνολικό αριθμό των μελών που θα ψηφίσουν στις εκλογές αντιπροσώπων στους Συλλόγους, θα υπολογιστεί και ο αριθμός των αντιπροσώπων της ΔΟΕ στην ΑΔΕΔΥ. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η καθολική συμμετοχή των συναδέλφων στις εκλογές.

11)            Δικαίωμα «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι», έχουν οι μόνιμοι, οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι συνάδελφοι.

12)            ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ πως κανένας συνάδελφος δεν μπορεί να ψηφίσει αν δεν είναι τακτοποιημένος οικονομικά στη Δ.Ο.Ε.

13)            Τα παραπάνω είναι υποχρεωτικά για όλους τους Συλλόγους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με απόφασή του θα αναγνωρίσει τους αντιπροσώπους με βάση τις παραπάνω διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της ΔΟΕ ακόμη και αν υπάρξουν τυχόν λάθη των δικαστικών ή των εφορευτικών επιτροπών.

 

 

 

14)            Σας ενημερώνουμε, επίσης, για τα εξής:

Η αναγνώριση των αντιπροσώπων θα γίνει από το Λογιστήριο και τη Νομική Υπηρεσία της Δ.Ο.Ε., τoΣάββατο 20 Ιουνίου 2015  και ώρα 09.00 έως 16.00 μ.μ.

Την αναγνώριση μπορεί να την κάνει ένας αντιπρόσωπος από κάθε σύλλογο.

 

  • Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης θα αρχίσουν στις 8.30 π.μ. στις 21 Ιουνίου 2015 και θα τελειώσουν στις 24 Ιουνίου 2015.

 

 

 

Σημείωση: Το πρωτότυπο της βεβαίωσης που σας αποστέλλουμε θα κατατεθεί στη Δ.Ο.Ε. μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά την ημέρα αναγνώρισης των αντιπροσώπων. Για να διευκολυνθούμε στην οργάνωση της Γ.Σ. σας παρακαλούμε να αποστείλετε το αντίγραφο του πρακτικού μαζί με την βεβαίωση και στο φαξ στης Δ.Ο.Ε. (210-3231977, 210-3238981, 2103312760) την ημέρα εκλογής των αντιπροσώπων σας. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ, ότι για την έγκαιρη αποστολή του πρακτικού παρακαλείστε να λάβετε απλό αντίγραφο του πρακτικού την ημέρα των αρχαιρεσιών και πριν την κατάθεσή του στο Πρωτοδικείο. Εν συνεχεία, μέχρι την ημέρα της νομιμοποίησης των αντιπροσώπων θα πρέπει να προσκομίσετε επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού.

 

 [1] «…3. ∆ικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης εφόσον πρόκειται για δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται µε αίτησης της οργάνωσης από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της έδρας της από πίνακα όλων των Πρωτοδικών ή Ειρηνοδικών µε αλφαβητική σειρά. Υπέρβαση της σειράς επιτρέπεται µόνο για λόγους ανώτερης βίας που βεβαιώνονται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών στην έγγραφη εντολή του στον επόµενο στη σειρά Πρωτοδίκη ή Ειρηνοδίκη και για όσο χρόνο διαρκεί η ανώτερη βία. 4. ∆ικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης εφόσον πρόκειται για σωµατεία που έχουν την έδρα τους σε τόπους που εδρεύει Πρωτοδικείο. Τα εδάφια β΄ και γ΄ της παρ. 3 εφαρµόζονται ανάλογα. 5. ∆ικαστικός αντιπρόσωπος στα άλλα σωµατεία είναι ο Ειρηνοδίκης της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα του σωµατείου, στον οποίο κατατίθεται και η σχετική αίτηση. 6. ∆εν απαιτείται η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου σε εκλογές σωµατείων που έχουν την έδρα τους εκτός του ειρηνοδικείου και ο αριθµός των µελών τους δεν υπερβαίνει τους πενήντα (50)».

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις ΔΟΕ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.