Για το σχολικό έτος 2012-13 συζητήθηκε σε δύο συλλόγους εκπαιδευτών το Διαθεματικό Σχέδιο Δράσης (project) και αποφασίστηκε να έχει την παρακάτω δομή.

Το project θα έχει όνομα «ΔΕΣ» ως αναγραμματισμό του ΣΔΕ θα έχει στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους. Σκοπός του project είναι η συλλογική εργασία των εκπαιδευόμενων για την σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου μέσα από τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα τους. Έτσι ένας δεύτερος σκοπός είναι η αλληλομάθηση από την ανάλυση της επιχειρηματικής ιδέας από εκπαιδευόμενο σε εκπαιδευόμενο. Οι υπόλοιποι εκπαιδευόμενοι της ομάδας καλούνται να καταθέσουν τις δικές τους εμπειρίες και σκέψεις προκειμένου το όλο επιχειρηματικό σχέδιο να χαρακτηρίζεται από καινοτομία, πρωτοτυπία και βιωσημότητα.

Τα στάδια του «ΔΕΣ» είναι τα παρακάτω:

  1. Συγκρότηση ομάδων βάση κοινών ενδιαφερόντων.
  2. Ενημέρωση από τους εκπαιδευτές του σχολείου μας του σχεδίου δράσης και των ζητούμενων.
  3. Ενημέρωση από επιχειρηματίες της πόλης μας για το επιχειρηματικό σχέδιο, την επιχειρηματική κουλτούρα και διαδικασιών.
  4. Συγκρότηση καταλόγου επιχειρηματικών ιδεών από το σύνολο των εκπαιδευόμενων με την ονομασία «Ιδεολόγιο»
  5. Επιλογή Ονόματος και αντικειμένου του επιχειρηματικού σχεδίου ανά ομάδα.
  6. Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου και  αλληλοδιδακτική παρουσίαση δεξιοτήτων για την λειτουργία της επιχείρησης.
  7. Πιλοτική παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών βάση επιχειρηματικού σχεδίου με σκοπό την πώληση και έλεγχο λειτουργίας.
  8. Αξιολόγηση του project και συνολική αποτίμηση.

Χρονοδιάγραμμα

Το «ΔΕΣ» ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2013  και  μέχρι τέλος του Φεβρουαρίου είχαν ολοκληρωθεί τα τέσσερα πρώτα στάδια. Τον Μάρτιο σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί το πέμπτο στάδιο και επίσης θα ξεκινήσει το έκτο στάδιο. Το έκτο στάδιο εκ παραλλήλου με το έβδομο θα υλοποιείτε από τις ομάδες για ολόκληρο τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Ενώ τον Ιούνιο θα ολοκληρωθεί το έβδομο στάδιο