Εισαγωγικά

Στα πλαίσια της συμμετοχής του ΣΔΕ Μυτιλήνης σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα αλλά και την σχετική παρουσίαση σε συνέδριο Εκπαίδευσης ενηλίκων ο σύλλογος εκπαιδευτών του ΣΔΕ Μυτιλήνης αποφάσισε να υλοποιήσει ως σχέδιο δράσης το σχολικό έτος 2011-12 τα εργαστήρια Αλληλομάθησης που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εφαρμογή της τεχνικής ομότιμης μάθησης.

Στάδια

Το project χωρίστηκε σε στάδια για την ομαλή εφαρμογή του.

Στάδιο Ι (Προετοιμασίας)

Αυθόρμητες προτάσεις θεμάτων (3) από τους εκπαιδευόμενους. Τα θέματα θα αφορούν τις «ειδικεύσεις» τους στις δουλειές τους, καθημερινών ασχολιών τους, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου που πιθανόν θα γνωρίζουν καλά ή θέματα που τους αρέσουν και θα ήθελαν να ασχοληθούν πιο πολύ με αυτά. Οι εκπαιδευτές αφού τα συγκεντρώσουν τα επεξεργαστούν και τα οργανώσουν ανά ειδικότητα θα χρεωθούν τα αντίστοιχα θέματα. Συναφής θέματα μπορούν να γίνουν από δύο εκπαιδευόμενους από κοινού.

Στάδιο ΙΙ (Ανάπτυξης)

Κάθε εκπαιδευτής σε συνεργασία με τον εκπαιδευόμενο σε ώρα του προγράμματος (1/εβδομάδα) κοινής επιλογής θα σχεδιάσουν από κοινού, θα αναζητήσουν πηγές και θα το αναπτύξουν. Όταν η διαδικασία αυτή ολοκληρωθεί (ανεξάρτητα του χρόνου που θα απαιτηθεί) θα το παρουσιάζει.

Στάδιο ΙΙΙ (Παρουσίασης)

Κάθε Δευτέρα το τελευταίο δίωρο του προγράμματος (19:30 με 20:50) θα γίνεται από τους εκπαιδευόμενους που έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της ανάπτυξης σε ομάδες το θέμα του. Οι ομάδες θα είναι μικτές από εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές. Η παρουσίαση επιδιώκεται να έχει μορφή πρακτικών γνώσεων με συμμετοχή όλης της ομάδας. Παρουσιάσεις μετά  συμφωνίας μπορούν να εκτείνονται περισσότερο από μία εβδομάδα μπορεί να έχουμε και εξωτερικούς καλεσμένους ή να μαγνητοσκοπούνται.

Στάδιο ΙV (Αξιολόγησης)

Κατάλληλα ερωτηματολόγια θα διανέμονται σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους σε κάθε παρουσίαση. Επίσης ένας εκπαιδευτής σε κάθε παρουσίαση θα ορίζεται ως παρατηρητής και ρόλος τους θα είναι να συντάσσει μια συνοπτική έκθεση της παρουσίασης.

Στάδιο V (Τελικού προϊόντος)

Το εκπαιδευτικό υλικό κάθε παρουσίασης μαζί με τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια και έκθεση του παρατηρητή θα συγκεντρώνονται. Σκοπός είναι η παραγωγή μικρού βιβλίου με όλες τις παρουσιάσεις που θα πραγματοποιηθούν.

Στάδιο VΙ (Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων)

Η στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων θα δημοσιοποιηθεί.