Αυτοαξιολόγησης Μονάδας ΣΔΕ Μυτιλήνης

Συμπεράσματα αξιολόγησης από τους εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ για το σχολικό έτος 2014-15

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Εδώ οι μαθητές του Α’ και Β’ κύκλου κλήθηκαν να απαντήσουν το πόσο ικανοποιημένοι είναι από τις δραστηριότητες του σχολείου, καθώς και από τη διαμόρφωση και τήρηση του σχολικού προγράμματος. Οι απαντήσεις τους έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Είναι θετικό το γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους (80-100%) δηλώνουν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την κατανομή των γραμματισμών στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου το οποίο λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευομένων και ικανοποιεί τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, αλλά και για την τήρηση αυτού με τρόπο ικανοποιητικό. Το ωρολόγιο πρόγραμμα διέπεται από παιδαγωγικές-διδακτικές αρχές και τηρείται ανά γνωστικό αντικείμενο και ανά τάξη με αποτελεσματικό τρόπο στο μεγαλύτερο μέρος των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.  Πολύ σημαντική είναι η ικανοποίηση τους από το γεγονός ότι στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες και ενέργειες με σκοπό την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος σε περίπτωση π.χ. απουσίας κάποιου εκπαιδευτικού και αναπτύσσονται διαδικασίες στήριξης των εκπαιδευτικών στις ιδιαίτερες επιστημονικές και παιδαγωγικές ανάγκες τους .

Στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευόμενοι (>90%) συμφωνούν μεταξύ τους ότι ι διεύθυνση υποστηρίζει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα ή/και ανά κύκλο, αλλά και ότι αυτή ενθαρρύνει διαδικασίες στήριξης των εκπαιδευτικών στις ιδιαίτερες επιστημονικές και εκπαιδευτικές ανάγκες τους (επικοινωνία με αντίστοιχες Επιτροπές).

Επίσης, πολύ σημαντική είναι η ικανοποίηση τους από το γεγονός ότι ο Σύλλογος διδασκόντων και όλοι οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τους εκπαιδευομένους για την αποτελεσματική εφαρμογή του σχολικού προγράμματος.

Τέλος, είναι πολύ ευχαριστημένοι οι εκπαιδευόμενοι από τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων στην αρχή της χρονιάς, την συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών και τον εμπλουτισμό αυτού με πρόσθετες και ενδιαφέρουσες για εκείνους δραστηριότητες, καθώς και την ποικιλία των προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (πχ εργαστήρια) που προσφέρονται για ανάπτυξη στο σχολείο.

 

ΚΛΙΜΑ & ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Εδώ ζητήθηκε από τους εκπαιδευομένους να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις σχέσεις μέσα στο σχολείο, μεταξύ τους αλλά και με τους εκπαιδευτικούς τους.

Δήλωσαν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι οι σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς τους διέπονται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της εκτίμησης, της εμπιστοσύνης και του αλληλοσεβασμού. Η πολύ καλή και αρμονική συνεργασία μεταξύ τους έχουν συμβάλλει στην ενίσχυση των δράσεων και στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, αλλά και στην οργάνωση εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων. Η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων (>90%) συμφωνούν ότι οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται τα προβλήματα συμπεριφοράς στον χώρο του σχολείου με ευαισθησία, διακριτικότητα, σεβασμό στη διαφορετικότητα αλλά και την απαιτούμενη συνέπεια, με γνώμονα την ομαλή λειτουργία του σχολείου, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμενοι να νιώθουν πλήρως αποδεκτοί και με σεβασμό στην προσωπικότητα τους στα πλαίσια του σχολείου.

Οι εκπαιδευόμενοι αισθάνονται πολύ ικανοποιημένοι από το ότι οι εκπαιδευτικοί και οι σύμβουλοι δείχνουν τη διάθεση να τους στηρίξουν και να τους συμπαρασταθούν στις δυσκολίες τους στα μαθήματα ή στις προσωπικές τους δυσκολίες και ανησυχίες αντίστοιχα, χωρίς να κάνουν διακρίσεις υπέρ ή εναντίον των μαθητών.  Συμφωνούν μεταξύ τους ότι είναι αποτελεσματικοί στη διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων της τάξης και λαμβάνουν αποφάσεις σε συνεργασία μαζί τους.

Οι εκπαιδευόμενοι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τη  διεύθυνση του σχολείου.  Συμφωνούν ότι είναι φιλική μαζί τους,  ότι ενδιαφέρεται για τις απόψεις τους, ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στα αιτήματα τους, είναι ενήμερη για την οικογενειακή και επαγγελματική κατάσταση τους και το γραφείο της διεύθυνσης είναι ανοικτό για εκείνους ανά πάσα στιγμή το θελήσουν.

Στην ερώτηση τους για το πώς βλέπουν τους εκπαιδευτικούς, η πλειοψηφία αυτών απάντησε ότι τους βλέπει ως φίλους και συνεργάτες, ενώ ελάχιστοι ήταν εκείνοι που τους νιώθουν ως εχθρούς, ξένους ή αδιάφορους.

Σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευομένων

Όσον αφορά αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι των σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευομένων, από τις πρώτες κιόλας απαντήσεις διαφαίνεται η διαφορετικότητα των απόψεων τους και το πώς ο καθένας τους βιώνει το κλίμα του σχολείου.

Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι μαθητές θεωρούν ότι στο σχολείο δεν εκδηλώνονται συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευομένων και οι εκπαιδευόμενοι βοηθούνται μεταξύ τους όταν έχουν δυσκολίες στα μαθήματα, γίνονται αποδεκτοί από τους άλλους ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή, το χρώμα τους ή τις μαθησιακές δυσκολίες που έχουν. Οι εκπαιδευόμενοι του δεύτερου κύκλου βοηθούν  τους εκπαιδευόμενους του πρώτου, έχουν φιλική διάθεση, αλλά ,ωστόσο, δεν λένε τη γνώμη τους για να αποφύγουν καβγάδες μέσα στην τάξη. Υπάρχει, όμως, και ένα ποσοστό μαθητών –μικρό μεν, αλλά υπαρκτό- που διαφωνεί με όλα τα παραπάνω και ,συνεπώς, αισθάνεται λιγότερο ικανοποιημένο σε σχέση με τους παραπάνω δείκτες.

Από την άλλη, όσον αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων μεταξύ τους, την αρμονική τους συνεργασία, τη διάθεση και την όρεξη με την οποία έρχονται στο σχολείο, την έκφραση των σκέψεων και των συναισθημάτων τους χωρίς να πληγώνουν τους άλλους και τον σεβασμό στη δουλειά του καθενός, η πλειοψηφία αυτών αισθάνονται πολύ ικανοποιημένοι.

Τους συνεκπαιδευομένους τους τους βλέπουν περισσότερο ως φίλους και συνεργάτες, ενώ ελάχιστοι είναι εκείνοι που τους θεωρούν ξένους, εχθρούς, ανταγωνιστές ή και αδιάφορους.

Μοιρασμένοι είναι σχέση με τον αριθμό των συμμαθητών τους με τους οποίους αισθάνονται φιλικά. Κάποια δεν αισθάνονται φιλικά με κανέναν (40%), άλλοι αισθάνονται φιλικά με τους περισσότερους της τάξης τους (80%), ενώ άλλοι  πάλι αισθάνονται φιλικά με τους περισσότερους μαθητές του σχολείου (80%).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Σ’ αυτή την κατηγορία, ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να βαθμολογήσουν διάφορους δείκτες που συντελούν στην ικανοποίηση ή μη από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες που ακολουθεί το σχολείο.

 Ένας από αυτούς τους δείκτες ήταν «Η Ανάπτυξη & Εφαρμογή των διδακτικών πρακτικών». Στην πλειοψηφία τους (70-100%) συμφωνούν ότι οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν τη διδασκαλία σε επίπεδο ενότητας, ημερησίας αλλά και ετησίως. Προετοιμάζουν τη διδασκαλία τους με βάση  διδακτικούς και μαθησιακούς στόχους, εφαρμόζοντας κατάλληλα μέσα διδασκαλίας αλλά και μεθόδους ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Φροντίζουν η διδασκαλία να είναι ευχάριστη και το κλίμα στην τάξη ήρεμο και συνεργατικό, επιδιώκοντας έτσι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εμπνέουν στους εκπαιδευόμενους αξίες σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας, δίνουν τη δυνατότητα έκφρασης σκέψεων  και προβληματισμών σε όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις και συμβάλλουν στην καλλιέργεια των ενδιαφερόντων και ικανοτήτων των μαθητών. Το πιο σημαντικό από τα παραπάνω, όπως το κρίνουν οι εκπαιδευόμενοι,  είναι το ευχάριστο και δημιουργικό κλίμα που δημιουργούν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη. Τέλος, όσον αφορά τον συγκεκριμένο δείκτη, οι εκπαιδευόμενοι στην πλειοψηφία τους (>80%) δηλώνουν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από:

·        το μέγεθος των τμημάτων που ευνοούν τη διδασκαλία

·        το ότι συμμετέχουν ενεργητικά στα μαθήματα

 • τη θετική ανατροφοδότηση (π.χ. έπαινος) που υπερισχύει της αρνητικής (π.χ. διόρθωση λαθών)

·        το ότι εργασίες που ανατίθενται στους εκπαιδευόμενους υποστηρίζουν και επεκτείνουν τους στόχους και το περιεχόμενο διδασκαλίας και είναι ανάλογου βαθμού δυσκολίας με τις δυνατότητες των εκπαιδευομένων, και, τέλος,

·        το ότι οι ήπιες μορφές αξιολόγησης, η παρουσίαση και η συζήτηση των εργασιών θεωρούνται σημαντικά στοιχεία για την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πράξης αλλά και για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων

Ένας ακόμη σημαντικός δείκτης της ικανοποίησης των εκπαιδευομένων είναι η αξιολόγηση που έκαναν σε κάθε ένα γραμματισμό ξεχωριστά ως προς κάποιους συγκεκριμένους παράγοντες.

Συνολικά,  δηλώνουν αρκετά (58%) έως πολύ (85%) ικανοποιημένοι από παράγοντες όπως ενημέρωση και κατανόηση των στόχων του κάθε μαθήματος που διδάχτηκαν, αλλά και των βασικών εννοιών αυτού. Άλλοι παράγοντες είναι η οργάνωση της κάθε παρουσίασης του μαθήματος, η τήρηση του ωραρίου έναρξης και λήξης του μαθήματος, η χρησιμοποίηση των κατάλληλων οπτικο- ακουστικών μέσων και το μοίρασμα ικανοποιητικών σημειώσεων  του μαθήματος.

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να αξιολογήσουν το κατά πόσο ενθάρρυναν τη συμμετοχή τους στο μάθημα, αν οι απορίες τους απαντήθηκαν με τρόπο ικανοποιητικό και ξεκάθαρο, αν η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού μέσα και έξω από την τάξη ήταν καλή και, τέλος, αν η στάση των εκπαιδευτικών ήταν βοηθητική ώστε να βελτιώσουν την άποψη και το ενδιαφέρον τους για ο μάθημα. Η ικανοποίηση τους κυμάνθηκε από «αρκετή» στον Αγγλικό Γραμματισμό έως «πολύ» στον Γραμματισμό της Ελληνικής Γλώσσας.

Έπειτα ακολουθεί η αξιολόγηση των Σχεδίων Δράσης- Εργαστηρίων. Εδώ καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να αξιολογήσουν τη χρησιμότητα αυτών, αλλά και να προτείνουν αν θα ήθελαν να αλλάξει κάτι στον τρόπο λειτουργίας. Ως προς το τη χρησιμότητα, λοιπόν, το 90% των εκπαιδευομένων τα κρίνει ως πάρα πολύ χρήσιμα. Το 84% δεν θα ήθελε να αλλάξει απολύτως τίποτα. Ωστόσο, υπάρχει το υπόλοιπο 16% που θα ήθελε παραπάνω μαθήματα και περισσότερες ώρες Αγγλικών και Πληροφορικής.

Ακολουθεί η αξιολόγηση της Συμβουλευτικής σε θέματα Σταδιοδρομίας και των Υπηρεσιών Ψυχολογικής Υποστήριξης. Μοιρασμένα τα αποτελέσματα σ’ αυτές τις δυο κατηγορίες, φανερώνοντας πως κάποιοι εκπαιδευόμενοι επωφελήθηκαν πολύ από τις υπηρεσιών των συμβούλων, ενώ άλλοι δεν επωφελήθηκαν καθόλου από αυτές.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις υπηρεσίες του Συμβούλου Σταδιοδρομίας, το 65% των εκπαιδευομένων δηλώνουν ότι πήραν πληροφορίες για θέσεις εργασίας και ευκαιρίες κατάρτισης, αλλά και για τις εκπαιδευτικές τους επιλογές μετά από την αποφοίτηση τους από το ΣΔΕ. Επίσης, ίδια ποσοστά εκπαιδευομένων (65-70%) δηλώνουν ότι πληροφορήθηκαν για τις τάσεις στην αγορά εργασίας (πχ για επαγγέλματα με μεγάλη ή περιορισμένη ζήτηση), αλλά και για διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στους οποίους μπορούν να αποταθούν για πληροφορίες ή βοήθεια. Αυτό που, επίσης, αποκόμισαν από τις ομαδικές συναντήσεις με το σύμβουλο είναι σε ποσοστό 60-70% των εκπαιδευομένων, βελτίωση ή απόκτηση δεξιοτήτων απαραίτητων στην ανεύρεση εργασίας, λήψη αποφάσεων σχετικά με την εξέλιξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, καλύτερη κατανόηση των ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων τους και τόνωση της αυτοπεποίθησης τους.

Σε ατομικό επίπεδο, το 53% αυτών συμμετείχαν σε ατομικές συναντήσεις με τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας. Το 60% αυτών, δηλώνουν ικανοποιημένοι από την συμβουλευτική σχέση (αποδοχή, κατανόηση, εχεμύθεια) αλλά και από τα αποτελέσματα των συναντήσεων σε σχέση με τις ανάγκες τους. Το 85% των εκπαιδευομένων δεν θα ήθελε να αλλάξει κάτι σε σχέση με τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας.

Στην αξιολόγηση των υπηρεσιών της Ψυχολογικής Υποστήριξης, αρχικά φαίνεται πως οι μισοί εκπαιδευόμενοι είχανε ατομικές συναντήσεις με τον σύμβουλο ψυχολόγο και το 80% αυτών έμειναν πάρα πολύ ικανοποιημένοι.  Οι τομείς στους οποίους βοηθήθηκαν (>60% αυτών) είναι η αυτογνωσία, οι σχέσεις τους με την οικογένεια, τους φίλους κλπ, η τόνωση της αυτοπεποίθησης τους και η έκφραση των συναισθημάτων και των σκέψεων τους.

Λίγοι από τους εκπαιδευόμενους (30%) έχουν συμμετάσχει σε ομαδικές συναντήσεις με τον ψυχολόγο στην τάξη και δηλώνουν ότι βοηθήθηκαν πάρα πολύ από αυτές. Τέλος, το 88% δηλώνει πως δεν θα ήθελε να αλλάξει τίποτα σχετικά με τον τρόπο που ασκείται η συμβουλευτική στο πλαίσιο του σχολείου.

Έπειτα από την αξιολόγηση των γραμματισμών και των υπηρεσιών των συμβούλων, ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να αξιολογήσουν την διδακτική ώρα ως προς συγκεκριμένους δείκτες ικανοποίησης. Το 85% αυτών δηλώνουν ευχαριστημένοι από

·        το ενδιαφέρον των μαθημάτων,

·        την επεξήγηση των δύσκολων σημείων,

·        την ενθάρρυνση  που τους παρείχε ο εκπαιδευτικός,

·        τη συνεργασία με τους συμμαθητές τους,

·        τις ευκαιρίες που τους δίνονταν ώστε να συμμετέχουν και, τέλος,

·        το φόρτο εργασίας για το επόμενο μάθημα.

Ως αρνητικό, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αναφέρεται η μη συμμετοχή όλων των μαθητών στο μάθημα, ενώ ως θετικό σημείο η συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων για το μάθημα.

Τέλος, τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν την ανάπτυξη και εφαρμογή των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων και των πρακτικών αξιολόγησης των εκπαιδευομένων.  Η πλειοψηφία αυτών (>90%) θεωρούν σημαντική τη συνέντευξη πριν από την έναρξη του πρώτου κύκλου, θεωρώντας απαραίτητες τις τεχνικές γνωριμίας με τους συμμαθητές τους, ενώ πολλές απορίες τους λύνονται μέσα από τη συνεργασία τους με τους συμμαθητές τους μεμονωμένα ή σε ομάδες. Τηρούν και ενημερώνουν τον προσωπικό τους φάκελο συστηματικά, μέσα από παρότρυνση και ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών τους, η οποία κατ’ επέκταση τους βοηθά στη γνωστική τους εξέλιξη. Στην πλειοψηφία τους πιστεύουν ότι η αξιολόγησή τους σε σχέση με την προηγούμενη κατάστασή τους επιδρά θετικά και τους παροτρύνει να αυξήσουν την προσπάθειά τους, καθώς επίσης και ότι η περιγραφική αξιολόγηση που εφαρμόζεται στο ΣΔΕ, επιδρά θετικά στη βελτίωση τους σε σχέση με μια αξιολόγηση σε αριθμητική κλίμακα.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Παρακολουθώντας με πολύ ενδιαφέρον τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν να φοιτήσουν στο ΣΔΕ. Έτσι, προέκυψε μια σειρά προτίμησης με πρώτη επιλογή την απόκτηση επαγγελματικών εφοδίων.  Ακολουθούν η συνέχιση των σπουδών, η απόκτηση απολυτηρίου για την υπάρχουσα εργασία, οι γνωριμίες και οι επαφές και τελευταία η απόκτηση γνώσεων.

Οι εκπαιδευόμενοι ρωτήθηκαν για το αν η φοίτηση τους στο ΣΔΕ τους δημιούργησε προβλήματα στην οικογενειακή και επαγγελματική τους ζωή ή στις κοινωνικές τους δραστηριότητες. Σημαντικό είναι ότι δεν αναφέρθηκαν τέτοια προβλήματα από την πλειοψηφία των εκπαιδευομένων.

Σε κάποιους δημιουργήθηκε η ανάγκη απουσιών λόγω των παραπάνω προβλημάτων, ωστόσο η διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου έδειξαν μεγάλη κατανόηση σε αυτά, προτείνοντας και εφαρμόζοντας δράσεις που μείωναν αυτά τα προβλήματα (πχ με αλλαγές στο πρόγραμμα) ή με εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που είχαν ως στόχο την κάλυψαν των γνωστικών κενών των εκπαιδευομένων (πχ με επιπλέον μαθήματα).

Ως προς το Πρόγραμμα Σπουδών του ΣΔΕ, η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων το έκρινε ως πάρα πολύ αποτελεσματικό, όχι μόνο ως προς την παροχή γενικών γνώσεων, αλλά και ως προς την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων όπως είναι η ανάγνωση και η γραφή. Το Πρόγραμμα Σπουδών ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, ωστόσο θα ήθελαν να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι γραμματισμοί, όπως η ζωγραφική, η γυμναστική, η ιστορία, η γεωγραφία και η θεατρική αγωγή.

Τέλος, ακολουθεί το πολύ σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής εξέλιξης των εκπαιδευομένων. Πόσο εξελίχθηκαν σε σχέση με την πρότερη κατάσταση τους; Ποιες δεξιότητες απέκτησαν; Ποιες βελτίωσαν; Τι αποκόμισαν από τη φοίτηση τους στο ΣΔΕ; Πολύ σημαντικές οι απαντήσεις τους, αφού στην πλειοψηφία τους βελτιώθηκαν σε σχέση με την πρότερη κατάσταση τους και βελτίωσαν τις δεξιότητες τους. Φαίνεται πως απέκτησαν αυτοπεποίθηση αφού αναλαμβάνουν πλέον πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του σχολείου, αλλά και στο οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Επίσης, στην πλειοψηφία τους έχουν βελτιώσει και τις γνώσεις τους σε όλους τους γραμματισμούς που τους παρείχε το ΣΔΕ. Τέλος, έχουν βοηθηθεί πάρα πολύ στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και αναζητήσεις μέσα από τη στήριξη του  Συμβούλου Σταδιοδρομίας, καθώς, επίσης, έχουν αλλάξει στάση ζωής σε σημαντικά προσωπικά τους ζητήματα μέσα από τη στήριξη του Συμβούλου Ψυχολόγου.

Πολύ ενθαρρυντικά, λοιπόν, τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα αυτής της σχολικής χρονιάς που δίνουν το κίνητρο σε διεύθυνση, εκπαιδευτικούς και συμβούλους να συνεχίσουν το πολύ καλό και αποτελεσματικό τους έργο με τους εκπαιδευόμενους του πρώτου και δεύτερου κύκλου.

 

 

 

 

 

 

Συμπεράσματα αξιολόγησης από τους εκπαιδευτές του ΣΔΕ για το σχολικό έτος 2014-15

 1. Ο εξοπλισμός των χώρων διοίκησης είναι πολύ καλός με περιθώρια βελτίωσης, καθώς οι Η/Υ που είναι διαθέσιμοι είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα διαθέσιμα μέσα επαρκούν για την βελτίωση της εφαρμογής του Προγράμματος Σπουδών. Οι ειδικές αίθουσες δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό για την διδασκαλία των γραμματισμών καθώς οι περισσότεροι εκπαιδευτές δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. η υποδομή του σχολείου σε οπτικοακουστικά μέσα ικανοποιεί τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών, καθώς οι αίθουσες διαθέτουν τον απαραίτητο λειτουργικό εξοπλισμό, σε κάποιο βαθμό.
 2. Η απόδοση και η χρήση υπολογιστικών μονάδων, εκτυπωτών, τηλεφώνου, σύνδεσης Internet, συσκευών video, βιντεοκάμερας, φωτογραφικής μηχανής, βιντεοπροβολέα, είναι από πολύ καλή έως άριστη. Το σχολείο δεν διαθέτει σαρωτή, τηλεόραση και διαφανοσκόπιο.
 3. Η κατάσταση των καρεκλών, εδρών πίνακα με κιμωλίες θρανίων, ηχητικής μόνωσης, φυσικού φωτισμού, θρανίων και καρεκλών εργαστηρίου, εδρών εργαστηρίου, πίνακα εργαστηρίου είναι πολύ καλή με δυνατότητες βελτίωσης όμως. Μια από τις βασικές ελλείψεις του σχολείου είναι η αδυναμία πρόσβασης σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Επίσης, το σχολείο δεν διαθέτει πίνακα με μαρκαδόρους.
 4. Η χρήση εργαστηρίου για την διδασκαλία των γραμματισμών σε γενικές γραμμές είναι απαραίτητη. Μόνο το 5,9% των εκπαιδευτών δεν χρησιμοποιούν ποτέ την αίθουσα Η/Υ ή την έχουν χρησιμοποιήσει λίγες φορές.
 5. Η διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευομένων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η διεύθυνση υποστηρίζει την συνεργασία εκπαιδευτών μεταξύ τους, και ενθαρρύνει τις διαδικασίες στήριξης των εκπαιδευτικών στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος. Όσες δραστηριότητες δεν έγιναν οφείλεται σε έλλειψη χρηματοδότησης.
 6. Οι εκπαιδευτές είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τις σχολικές δραστηριότητες όσον αφορά την κατανομή των γραμματισμών στο ωρολόγιο πρόγραμμα, την τήρηση του προγράμματος, τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, την συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για την αποτελεσματικής τήρηση, τον εμπλουτισμός και την ποικιλία του προγράμματος σπουδών.
 7. Τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι και προτεραιότητες από την διεύθυνση, οι αποφάσεις είναι συλλογικές και δημοκρατικές και το κλίμα μέσα στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις είναι συμμετοχικό, συνεργατικό και συλλογικό, και το οποίο ενισχύεται και ορίζεται από την διεύθυνση.
 8. Ο τρόπος που διεξάγονται οι συζητήσεις είναι άριστος όπως επίσης και το ποσοστό αξιοποίησης εμπειριών και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων.
 9. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων σε όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου είναι πάρα πολύ δίκαιη, πάρα πολύ ουσιαστική και συμμετοχική όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο σχολείο. η διεύθυνση αναγνωρίζει και επιβραβεύει τα επιτεύγματα των εκπαιδευτικών και αφιερώνει χρόνο για να ακούσει τους προβληματισμούς του προσωπικού. Το μοντέλο διοίκησης κατά κοινή ομολογία είναι συνεργατικό.
 10. Ο σύλλογος διδασκόντων εργάζεται με τους εκπαιδευομένους και η διεύθυνση συντονίζει αυτή την συνεργασία. Το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του σχολείου πραγματοποιούνται με τρόπο ικανοποιητικό και η διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος διέπεται από παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές.
 11. Οι περισσότεροι εκπαιδευτές απάντησαν ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την ποικιλία εργαστηρίων που προσφέρονται στο σχολείο και τον εμπλουτισμό του ωρολογίου προγράμματος με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες καθώς η συνεργασία των εκπαιδευτικών είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Οι δραστηριότητες προγραμματίζονται στην αρχή της χρονιάς και οι εκπαιδευτές είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι με αυτό τον προγραμματισμό, όμως υπάρχουν κάποια περιθώρια καλύτερης οργάνωσης και βελτίωσης του προγράμματος σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
 12. Οι εκπαιδευτικοί δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την διαχείριση και αξιοποίηση εργασιών πόρων από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Χρησιμοποιούν πάρα πολύ τακτικά με δική τους πρωτοβουλία τα διαθέσιμα μέσα του σχολείου καθώς κατά κοινή ομολογία και σε απόλυτο βαθμό, η διεύθυνση ενθαρρύνει την αξιοποίηση υποδομών, μέσων και εξοπλισμού του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί ωστόσο θα ήθελαν να έχουν την δυνατότητα να εκφράζουν την γνώμη τους στην διαχείριση μέσων του σχολείου εφόσον οι απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση ποικίλουν (από καθόλου έως πάρα πολύ) Η διαχείριση των οικονομικών πόρων κατά κοινή ομολογία γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 13. Οι εκπαιδευτικοί, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας και ο ψυχολόγος συμμετέχουν σε τακτικές συναντήσεις για τα διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα. Συζητούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο σχολείο σε άτυπες αυθόρμητες αλληλεπιδράσεις, σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν όμως περιθώρια βελτίωσης. Ανάμεσα στο μόνιμο προσωπικό , τους ωρομίσθιους, τον ψυχολόγο και τον σύμβουλο σταδιοδρομίας αναπτύσσονται σχέσεις υποστήριξης και συνεργασίας. Στις συνεδριάσεις του σχολείου κατά κοινή ομολογία οι αποφάσεις λαμβάνονται με πάρα πολύ δημοκρατικό τρόπο. Για τον σκοπό αυτό οι σχέσεις και οι συνεργασίες έχουν συμβάλλει θετικά στην ενίσχυση των δράσεων του σχολείου στην τοπική κοινωνία.
 14. Όσον αφορά την συλλογή εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ των εκπαιδευτών, οι απαντήσεις ποικίλουν. Παρά την καλή συνεργασία των εκπαιδευτών μεταξύ τους , δεν φαίνεται να γίνεται ανταλλαγή του εκπαιδευτικού υλικού σε μεγάλο βαθμό. Αυτό πιθανότατα να αποτελεί ένα σημείο αδυναμίας στην συνεργασία των εκπαιδευτικών, με δυνατότητα βελτίωσης.
 15. Λαμβάνοντας υπόψη το δημοκρατικό και συνεργατικό κλίμα του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί δεν αποφεύγουν να εκφράσουν τις απόψεις τους, έχουν κοινή αίσθηση του σκοπού για το έργο τους, προσφέρουν την συμβουλή τους στους συναδέλφους τους από πολύ εως πάρα πολύ αλλά δεν ζητούν την γνώμη των συναδέλφων τους, τουλάχιστον όχι σε μεγάλο βαθμό.
 16. Η διεύθυνση του σχολείου είναι πάρα πολύ φιλική προς τους εκπαιδευομένους, ενδιαφέρεται για τις απόψεις τους, ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στα αιτήματά τους, όταν αυτό είναι εφικτό, είναι πάρα πολύ ενήμερη για την επαγγελματική και οικογενειακή τους κατάσταση, το γραφείο είναι πάντοτε «ανοικτό» για τους εκπαιδευομένους του σχολείου.
 17. Το σχολείο συνεργάζεται με φορείς για την επαγγελματική δραστηριότητα της περιοχής, όμως σε αυτό τον τομέα υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις με αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, συμμετέχει πάρα πολύ ενεργά στην ζωή του τόπου. Αξιοποιεί αρκετά την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου και συνεργάζεται σε κάποιο βαθμό με την Επιστημονική Επιτροπή του ΣΔΕ.
 18. Η υποστήριξη της σχολικής μονάδας κατά κοινή ομολογία δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ημέρες ευαισθητοποίησης που διοργανώνει το σχολείο δεν αποτελούν πάντα αξιοσημείωτο γεγονός για την τοπική κοινωνία.
 19. Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι στο σχολείο υπάρχει αρκετό υλικό διαθετιμένο από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ , όμως θα μπορούσε να υπήρχε περισσότερο λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι οι ανάγκες των εκπαιδευομένων είναι πολλές, ποικίλουν μεταξύ και διαφοροποιούνται. Το υλικό το οποίο έχει διανεμηθεί από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό.
 20. Οι παράγοντες που επέδρασσαν ανασταλτικά στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Σπουδών, θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς του Παραρτήματος της καλλονής ότι ήταν η ανεπάρκεια φωτοτυπικού μηχανήματος στην Καλλονή, και η μη διαθεσιμότητα αίθουσας Φυσικών Επιστημών. Από τους εκπαιδευτές του Κεντρικού ΣΔΕ στην Μυτιλήνη, ανασταλτικός παράγοντας θεωρούν ότι ήταν το προσαρμοσμένο ωρολόγιο πρόγραμμα, κυρίως στις ανάγκες των ωρομίσθιων, η δυσκολία επικοινωνίας με κάποιους αλλόγλωσσους εκπαιδευόμενους, η έλλειψη χρόνου για μελέτη στο σπίτι,, οι απουσίες των εκπαιδευομένων από το μάθημα, και η έλλειψη διάθεσης για μάθηση από τους εκπαιδευόμενους λόγω προσωπικών προβλημάτων που πιθανότατα αντιμετωπίζουν. Αντιθέτως, η συνεργασία εκπαιδευτών με την διεύθυνση, το ενδιαφέρον και η θετική διάθεση πλειονότητας των εκπαιδευομένων, η συνεργασία των εκπαιδευομένων, η υλικοτεχνική υποστήριξη του σχολείου, και η καλή οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού, συνέβαλλαν θετικά στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Σπουδών.
 21. Η εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύθηκε και εμπλουτίστηκε κυρίως με την χρήση οπτικοακουστικών μέσων, έπειτα με την βιωματική εμπειρία των εκπαιδευομένων, τις επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, θέατρο, μουσικές παραστάσεις και τα διαθεματικά μαθήματα.
 22. Οι εκπαιδευτές για την ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών κυρίως δημιουργούν χαλαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα στην τάξη. Έπειτα, αφιερώνουν χρόνο για την επίλυση αποριών, να συμβάλλουν στην καλλιέργεια ενδιαφερόντων και ικανοτήτων των εκπαιδευομένων, συνδέουν αυτά που διδάσκουν με αυτά που ήδη ξέρουν οι εκπαιδευόμενοι, φροντίζουν η διδασκαλία να μην είναι βαρετή αλλά ευχάριστη και αποτελεσματική , και να επικρατεί ήρεμο και ευχάριστο κλίμα στην τάξη. Λαμβάνουν υπόψη την γνώμη των εκπαιδευομένων στο μάθημα, αλλά και την διαφορετικότητα των εκπαιδευομένων στους τρόπους μάθησης, τις ικανότητες και τις εμπειρίες τους.
 23. Για την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές και πρακτικές. Πρώτα από όλα, ο διευθυντής φροντίζει σε μεγάλο βαθμό για την ύπαρξη των φακέλων των εκπαιδευομένων, έπειτα οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν και επιβραβεύουν την προσπάθεια των εκπαιδευομένων εξίσου σε μεγάλο βαθμό. Ανάλογα με το υπόβαθρο του κάθε εκπαιδευμένου γίνεται η χρήση των αντίστοιχων τεχνικών αξιολόγησης. Επικρατεί η περιγραφική αξιολόγηση για τον πρώτο κύκλο και η ποσοτική και περιγραφική αξιολόγηση για τον δεύτερο κύκλο. Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι είναι αναγκαίο να συνεργαστούν για την διαδικασία της αξιολόγησης. Η πρόοδος των εκπαιδευομένων διαπιστώνεται με βάση την συμμετοχή του στο μάθημα, την φυσική παρουσία στο μάθημα, την επίδοση προφορική ή γραπτή σε τυχόν φύλλα αξιολόγησης, το ενδιαφέρον του για το μάθημα και την τέλος την ύπαρξη φακέλων η οποία είναι πολύ σημαντική.
 24. Οι εκπαιδευτικοί έχουν πολύ θετική στάση στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων δραστηριοτήτων, λαμβάνουν πρωτοβουλίες για την συμμετοχή του σχολείου σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
 25. Η υποστήριξη ενδοσχολικών ή εξ αποστέσεως δραστηριοτήτων από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και την Επιστημονική Επιτροπή του ΣΔΕ είναι αρκετή, όμως υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Το 20% των εκπαιδευτών μάλιστα θεωρούν ότι είναι ανύπαρκτη. Όσον αφορά την Επιτροπή Στήριξής και Παρακολούθησης του εκπαιδευτικού έργου του ΣΔΕ, ο ρόλος της είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Το 40% των εκπαιδευτών υποστηρίζει ότι ο ρόλος της Επιτροπής είναι πολύ λίγος και ανεπαρκής και το 20% ότι δεν είναι καθόλου εμφανής. Ενδοσχολικές ή εξ αποστάσεως δραστηριότητες επιμόρφωσης από εκπαιδευτικούς, δεν υπάρχουν ή υπάρχουν σε πολύ μικρό βαθμό. Όμως το ίδιο συμβαίνει και σε ενδοσχολικό επίπεδο για τον εν λόγο ΣΔΕ.
 26. Παράλειψη των εκπαιδευτών αποτελεί η ανατροφοδότηση γνώσης. Οι περισσότεροι εκπαιδευτές δεν δείχνουν να ενδιαφέρονται για την συμμετοχή σε επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικά συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα, εκπαιδευτικά προγράμματα ενώ ελάχιστοι είναι συνδρομητές σε επιστημονικά περιοδικά που αφορούν την Εκπαίδευση Ενηλίκων.
 27. Στα σχολείο έχουν επίσης παρατηρηθεί εκροές. Το 40% των εκπαιδευομένων σπάνια ειδοποιεί για τυχόν απουσία τους από το μάθημα, το 20% δεν ειδοποιεί ποτέ και μόλις το 6% κάποιες φορές ειδοποιεί την διεύθυνση του σχολείου. Παράλειψη, αποτελεί το γεγονός ότι σύμφωνα με την έρευνα , οι εκπαιδευτές απάντησαν ότι σπάνια ζητούνται αποδεικτικά για την εργασία των εκπαιδευομένων. Κάποια από τους εκπαιδευομένους επίσης τυγχάνει να απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως οι εκπαιδευτές επικοινωνούν για να εντοπίσουν του λόγους απουσίας από το σχολείο κατά κοινή ομολογία, και εφαρμόζουν ενισχυτικές διδασκαλίας.
 28. Σε γενικές γραμμές, οι εκπαιδευτές τονίζουν μέσα από την έρευνα ότι σε μεγάλο βαθμό οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν βελτίωση στο γνωστικό αντικείμενο σε σχέση με την πρότερη κατάστασή τους, αλλάζουν στάση ζωής εξαιτίας της φοίτησής τους στο ΣΔΕ σε αρκετά υψηλό βαθμό και βελτιώνουν κάποιες δεξιότητες τους, εξίσου σε σημαντικό βαθμό. Το σχολείο προσφέρει σε όλους τους εκπαιδευομένους ίσες ευκαιρίες μάθησης, οι οποίες είναι πολύ εως πάρα πολύ αποτελεσματικές, καθώς η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη αποτελεί βασική προτεραιότητα των εκπαιδευτών του ΣΔΕ. Το σχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις πολύ πάρα πολύ με σκοπό να βοηθήσει τους εκπαιδευομένους να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα δικαιώματα τους στο σχολείο, την κοινωνία και την εργασία να καταπολέμηση οποιαδήποτε μορφή διαχωρισμού και αποκλεισμού, και να καλλιεργήσει δεξιότητες, στάσεις και αξίες ώστε οι εκπαιδευόμενοι να συμμετέχουν ενεργά και υπεύθυνα σε μια δημοκρατική κοινωνία.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ- ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

Α) Απαντήσεων εκπαιδευτικών

Χώροι του σχολείου

Έπειτα από τη σύνοψη των απαντήσεων που καταγράφηκαν από τους καθηγητές του ΣΔΕ Μυτιλήνης και του παραρτήματος της Καλλονής, διαφάνηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα.

Αρχικά, φαίνεται πως οι καθηγητές στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι πολύ ως πλήρως ικανοποιημένοι από τους χώρους του σχολείου. Οι χώροι, δηλαδή, επαρκούν για την εφαρμογή του σχολικού προγράμματος, είναι κατάλληλοι για τη διδασκαλία και οι εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς. Πολύ μικρό είναι το ποσοστό των καθηγητών που φέρει αντίθετη άποψη, μόλις το 8% κατά μέσο όρο του συνόλου.

Όσον αφορά τις αίθουσες διδασκαλίας, το μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί ότι αυτές καλύπτουν τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι μισοί περίπου απ’ αυτούς (54%) θεωρούν πως οι αίθουσες είναι κατάλληλες για διδασκαλία, ενώ το 38% αυτών θεωρεί ότι οι αίθουσες δεν είναι αρκετά κατάλληλες. Από τους χώρους διοίκησης του σχολείου (γραφεία) οι εκπαιδευτικοί φάνηκε πως είναι αρκετά ικανοποιημένοι. Απ΄ την άλλη, οι αίθουσες του σχολείου που προορίζονται για ειδικές χρήσεις όπως πχ τα εργαστήρια Η/Υ ή οι αίθουσες εκδηλώσεων, δεν αφήνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένους τους καθηγητές, κάτι που ίσως δείχνει τις ελλείψεις της κτιριακής υποδομής ως προς τις συγκεκριμένες αυτές ανάγκες. Το ίδιο ισχύει και για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, ιατρείο κλπ).

Στις ελλείψεις του σχολείου συγκαταλέγεται και η σημαντική ανάγκη της υποδομής για άτομα με κινητικά προβλήματα, ενώ απ’ την άλλη οι ανάγκες των εκπαιδευομένων για αύλειους χώρους καλύπτονται πλήρως από το σχολείο. Ως προς την αξιολόγηση των χώρων του σχολείου από άποψη κατάστασης και χωροταξίας διαφάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι πολύ ικανοποιημένοι από το κεντρικό κτίριο, τον χώρο υποδοχής, τις αίθουσες διδασκαλίας και την αίθουσα εργαστηρίου Η/Υ, από τις αίθουσες διδασκαλίας, το γραφείο των συμβούλων, τους χώρους του διαλλείματος και του κυλικείου καθώς και από το χώρο φακέλων και υλικού των εκπαιδευομένων.  Την ικανοποίηση τους έδειξαν οι εκπαιδευτικού από άποψη χωροταξίας αλλά όχι καλής κατάστασης όσον αφορά το γραφείο διεύθυνσης και εκπαιδευτικών.

Έντονη δυσαρέσκεια εξέφρασαν ως προς την έλλειψη του πάρκινγκ, ενώ από τους χώρους υγιεινής προσωπικού και εκπαιδευομένων, τους αποθηκευτικούς χώρους του σχολείου, το χώρο βιβλιοθήκης και την αίθουσα εκδηλώσεων δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένοι.

Εξοπλισμός- Διαθέσιμα μέσα

Όσον αφορά τον εξοπλισμό και τα διαθέσιμα μέσα του σχολείου, το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών δήλωσε πολύ ικανοποιημένο από την επάρκεια αυτών για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και το κατά πόσο αυτές ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διδακτικές ανάγκες και εκπαιδευτικές διαδικασίες. Το ίδιο ικανοποιημένοι δηλώνουν και από την υποδομή του σχολείου σε οπτικοακουστικά μέσα  διδασκαλίας, τις αίθουσες δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, τις κατάλληλες υποδομές πληροφορικής και δίκτυα επικοινωνίας, την υπολογιστική μονάδα και τον εκτυπωτή τόσο της γραμματείας όσο και τον εκπαιδευτικών, το τηλέφωνο, τη σύνδεση στο ίντερνετ, τη συσκευή βίντεο, τη φωτογραφική μηχανή, τον βιντεο- προβολέα και ,τέλος, το φωτοτυπικό μηχάνημα.

Αρκετά ικανοποιημένοι δήλωσαν ως προς τον εργαστηριακό εξοπλισμό του σχολείου για τη διδασκαλία των διαφόρων γραμματισμών, τις ειδικές αίθουσες και χώρους του σχολείου, όπως τα εργαστήρια Φυσικής- Χημείας και Η/Υ και το κατά πόσο αυτά διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη λειτουργία τους, από τον εξοπλισμό των χώρων διοίκησης του σχολείου (γραφείο Διευθυντή, εκπαιδευτικών, συμβούλων), καθώς και από τον εκσυγχρονισμό των Η/Υ.

Καθόλου ή λίγο ικανοποιημένοι είναι από τη λειτουργία του έγχρωμου σαρωτή, της βιντεοκάμερας, της τηλεόρασης και του διαφανοσκόπιου.

Όταν ερωτήθηκαν για τις ελλείψεις του σχολείου ως προς τον εξοπλισμό,  δήλωσαν ότι υπάρχει ανάγκη για: σύγχρονους υπολογιστές, διαδραστικούς πίνακες, αίθουσα πληροφορικής, αντικατάσταση των Η/Υ για καλύτερη απόδοση, καλύτερα ηχεία και βιντεοπροβολέα στο εργαστήριο των υπολογιστών.

Σχολικές δραστηριότητες

Ένα σημαντικό κομμάτι στη λειτουργία του σχολείου είναι η οργάνωση και ο προγραμματισμός των σχολικών δραστηριοτήτων. Ως προς αυτές, λοιπόν, πολύ ικανοποιημένοι δήλωσαν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί όσον αφορά τη διαμόρφωση του ωρολόγιου προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Αντίστοιχη ικανοποίηση δήλωσαν ως προς την κατανομή των γραμματισμών στο ωρολόγιο πρόγραμμα ώστε να ικανοποιούνται και οι δικές τους ανάγκες, την τήρηση του προγράμματος αυτού ανά γνωστικό αντικείμενο και με αποτελεσματικό τρόπο, την ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε να επιτυγχάνεται αυτό, την υποστήριξη από τη διεύθυνση όσον αφορά τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ανά γνωστικό αντικείμενο και κύκλο, αλλά και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και επιστημονικές ανάγκες τους (πχ επικοινωνία με Επιτροπές).

Λιγότερο ικανοποιημένοι δήλωσαν από το γεγονός ότι οι δραστηριότητες της σχολικής ζωής είναι δύσκολο να προγραμματιστούν από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, είναι οι εξής:

 • Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής για όλο το έτος μπορεί να γίνει μόνο σε γενικές γραμμές.
 • Ο προγραμματισμός σε μηνιαία ή διμηνιαία βάση, όπως γίνεται τώρα, είναι πιο αποτελεσματικός.
 • Η μη έγκαιρη πρόσληψη / τοποθέτηση των εκπαιδευτικών (μονίμων ή και ωρομίσθιων) στον σχολείο κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
 • Η διαμόρφωση δραστηριοτήτων ανάλογα με τις πολιτιστικές δράσεις που εμφανίζονται στην τοπική κοινωνία (μη δυνατότητα προγραμματισμού).
 • Η έλλειψη της δεξιότητας της στοχοθεσίας σε επίπεδο σχολικής χρονιάς.
 • Η ιδιαιτερότητα της φύσης του σχολείου- οι εκπαιδευόμενοι είναι ενήλικες και πρέπει να κανονίσουν τις άλλες δουλειές τους σε προτεραιότητα.

Συντονισμός σχολικής ζωής

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει πολύ ικανοποιημένη από τη στοχοθεσία και τις προτεραιότητες της διεύθυνσης, καθώς και από τις δράσεις που αυτή προγραμματίζει, αλλά και από το χρόνο που αφιερώνει στο να ακούσει τους προβληματισμούς των εκπαιδευτικών. Το ίδιο ισχύει για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στα πλαίσια της σχολικής ζωής κατόπιν συλλογικών και δημοκρατικών διαδικασιών και την υποστήριξη της διεύθυνσης σε ένα συνεργατικό και συμμετοχικό πλαίσιο εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας.

Το 90% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι υπάρχει συμφωνία επάνω σ’ ένα γενικό πλαίσιο αρχών του σχολείου και εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργία του ΣΔΕ για την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων. Αντίστοιχη ικανοποίηση υπάρχει και  από τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η συζήτηση κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων, από το είδος των θεμάτων που εντάσσονται στην ημερήσια διάταξη, από την αξιοποίηση του διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με τις δεξιότητες και εμπειρίες του καθενός, αλλά και από την δίκαιη κατανομή των αρμοδιοτήτων στον καθένα απ’ αυτούς. Το ίδιο ισχύει και για τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων, τον βαθμό συνεργασίας με άλλους συναδέλφους στο πλαίσιο ομάδων εργασίας και, τέλος, από την επιβράβευση των επιτευγμάτων των εκπαιδευτικών.

Ο μόνο τομέας σε σχέση με τον συντονισμό της σχολικής ζωής που τα ποσοστά είναι μοιρασμένα και οι μισοί εκπαιδευτικοί δηλώνουν ικανοποιημένοι, ενώ το υπόλοιπο 50% δηλώνουν μετρίως ικανοποιημένοι είναι, κυρίως, το κατά πόσο οι ίδιοι συμμετέχουν ουσιαστικά και ικανοποιητικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του σχολείου.

Ενδιαφέρουσες ήταν, τέλος, οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το αν στο σχολείο εφαρμόζεται ένα ιεραρχικό ή ένα συνεργατικό μοντέλο διοίκησης. Οι απόψεις τους ήταν οι εξής:

 • «Πραγματικά ό,τι πιο δημοκρατικό και συνεργατικό έχω συναντήσει».
 • «Σε αρκετό ποσοστό συνεργατικό».
 • «Συνεργατικό μοντέλο σε κάθε περίπτωση».
 • «Ιεραρχικό με κάποια στοιχεία συνεργατικότητας».
 • «Ιεραρχικό στη διοίκηση και στο χαρακτήρα των συνεδριάσεων του συλλόγου».
 • «Συμμετοχικό μόνο στο σχεδιασμό γενικότερων παιδαγωγικών δράσεων των εκπαιδευτικών- εκπαιδευομένων».

Διαμόρφωση και Εφαρμογή του σχολικού προγράμματος

Από τη συνολική εικόνα των απαντήσεων των εκπαιδευτικών φαίνεται πως είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τη διαμόρφωση και εφαρμογή του σχολικού προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, όλοι (100%) συμφωνούν ότι η κατανομή των γραμματισμών στο ωρολόγιο πρόγραμμα ικανοποιεί τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, ότι αυτό τηρείται ανά γνωστικό αντικείμενο και ανά τάξη με τρόπο αποτελεσματικό, αλλά και ότι το μεγαλύτερο μέρος των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του σχολείου πραγματοποιούνται με τρόπο ικανοποιητικό.

Μεγάλη ικανοποίηση υπάρχει από το γεγονός ότι η διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος διέπεται από παιδαγωγικές-διδακτικές αρχές και παράλληλα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών, ότι στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες και ενέργειες με σκοπό την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος (π.χ. λόγω απουσίας εκπαιδευτικών), αλλά και ότι η διεύθυνση υποστηρίζει και συντονίζει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα ή τάξη αλλά και ανάμεσα σε ειδικότητες και τάξεις. Τέλος, πολύ ικανοποιημένοι δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί από τις διαδικασίες στήριξης των εκπαιδευτικών ως προς τις ιδιαίτερες επιστημονικές και παιδαγωγικές ανάγκες τους, καθώς και από τη συνεργασία του συλλόγου διδασκόντων με τους εκπαιδευόμενους για την αποτελεσματική εφαρμογή του σχολικού προγράμματος.

Αξιοσημείωτη είναι και πάλι, όπως είχε διαφανεί και μέσα από το ερωτηματολόγιο των σχολικών δραστηριοτήτων, η έλλειψη ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής όλου του έτους από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Όπως οι ίδιοι είχαν δηλώσει και παραπάνω, αυτός ο προγραμματισμός  δεν είναι εφικτό να συμβεί παρά μόνο σε επίπεδο εβδομαδιαίας ή μηνιαίας βάσης.

Διαχείριση και Αξιοποίηση μέσων και πόρων

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (90-100%) συμφωνεί ότι η διαχείριση των οικονομικών πόρων γίνεται με τον καλύτερο τρόπο για τις ανάγκες του σχολείου, ότι οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι έχουν εύκολη πρόσβαση στα διαθέσιμα μέσα (διάφορους χώρους και εξοπλισμό), καθώς και ότι η διεύθυνση του σχολείου ενθαρρύνει την αξιοποίηση των υποδομών και του εξοπλισμού του σχολείου από τους εκπαιδευόμενους.

Μετρίως ικανοποιημένοι φαίνεται πως είναι από το γεγονός ότι ο σύλλογος διδασκόντων δεν εκφράζει τη γνώμη του για τη διαχείριση των οικονομικών πόρων, ότι οι εκπαιδευόμενοι σπανίως χρησιμοποιούν με δική τους πρωτοβουλία τα διαθέσιμα μέσα του σχολείου και, τέλος, από το κατά πόσο ο υπεύθυνος φορέας (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) συνεργάζεται αποτελεσματικά με το σχολείο στην αξιοποίηση των υποδομών και των μέσων του.

Σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών

Πολύ σημαντικό το κομμάτι εκείνο των σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών στα πλαίσια του σχολείο και εξίσου σημαντικό είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν σε γενικές γραμμές πολύ ικανοποιημένοι από τις σχέσεις αυτές. Πιο συγκεκριμένα, δηλώνουν ευχαριστημένοι από τη συμμετοχή τη δική τους και των συμβούλων (σταδιοδρομίας και ψυχολόγους) στις τακτικές συναντήσεις καθώς και από τη συνεργασία τους για διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα σε κλίμα αλληλοσεβασμού και συλλογικότητας. Οι εκπαιδευτικοί συζητούν μεταξύ τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο σχολείο σε άτυπες, αυθόρμητες αλληλεπιδράσεις και οι σχέσεις και συνεργασίες μεταξύ των εκπαιδευτικών έχουν συμβάλει θετικά στην ενίσχυση των δράσεων του σχολείου και στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν τη γνώμη των συναδέλφων τους, προσφέρουν ανατροφοδότηση ή συμβουλές μεταξύ τους όταν ζητείται η άποψή τους και συνεργάζονται με συναδέλφους τους για τον κοινό σχεδιασμό και πραγματοποίηση δια-θεματικών διδασκαλιών. Οι εκπαιδευτικού έχουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες που χρειάζονται σχετικά με τις διαδικασίες λειτουργίας του σχολείου, στο οποίο υπάρχει ισότιμη κατανομή εργασιών μεταξύ των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν κοινή αίσθηση του σκοπού για το έργο τους.

Όσον αφορά τη διεύθυνση του σχολείου, αυτή ενθαρρύνει και αφήνει χώρο για πρωτοβουλίες στους εκπαιδευτικούς, και στις συνεδριάσεις του συλλόγου των διδασκόντων ισχύουν δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσα σε κλίμα συλλογικότητας. Τέλος, το 80% των εκπαιδευτικών συμφωνούν ότι η διεύθυνση του σχολείου αφιερώνει χρόνο για να ακούσει τους προβληματισμούς του προσωπικού.

Απ΄ την άλλη, μοιρασμένες ήταν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών που κυμαίνονταν από την «καθόλου» έως την «αρκετή» ικανοποίηση τους ως προς τα παρακάτω ζητήματα. Αρχικά, στην άποψη ότι ανάμεσα στο μόνιμο προσωπικό, στους συμβούλους, ψυχολόγους και σταδιοδρομίας, και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς αναπτύσσονται σχέσεις υποστήριξης και συνεργασίας που βοηθούν τους νέους εκπαιδευτικούς στην προσαρμογή τους στο σχολείο, στο ότι ανταλλάσσεται εκπαιδευτικό υλικό μεταξύ των εκπαιδευτικών (π.χ. σημειώσεις, βιβλία), αλλά και στο ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αφιερώνουν αρκετό χρόνο σε εξωδιδακτικά καθήκοντα.

Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων

Ως προς τις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους εκπαιδευόμενους τους, το μεγαλύτερο ποσοστό (80-100%) δηλώνει ικανοποιημένο από τις σχέσεις αυτές, οι οποίες διέπονται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της εκτίμησης, της εμπιστοσύνης και του αλληλοσεβασμού. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τους εκπαιδευόμενους για την οργάνωση εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων και αυτές οι σχέσεις και συνεργασίες μεταξύ τους έχουν συμβάλει στην ενίσχυση των δράσεων και στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

Οι εκπαιδευτικοί, τέλος, δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον τρόπο που διαχειρίζονται τα προβλήματα συμπεριφοράς στον χώρο του σχολείου, πάντα με ευαισθησία, διακριτικότητα, σεβασμό στη διαφορετικότητα αλλά και την απαιτούμενη συνέπεια, με γνώμονα την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Σχέσεις σχολείου- φορέων

Όσον αφορά τις σχέσεις και τη συνεργασία του σχολείου με άλλους φορείς, υπήρξε ποικιλομορφία στις απόψεις και στο μέγεθος της ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από αυτές. Πιο αναλυτικά, λίγο περισσότεροι από τους μισούς (>50%) δήλωσαν ικανοποιημένοι από την ενεργό συμμετοχή του σχολείου στη ζωή του τόπου και από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για κοινές δράσεις με φορείς της τοπικής κοινωνίας. Το σχολείο υποστηρίζει τις επαφές με επιστημονικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς, με στόχο να διαμορφώσουν οι εκπαιδευόμενοι σφαιρική εικόνα των κοινωνικών ζητημάτων. Το σχολείο συνεργάζεται με φορείς επαγγελματικής δραστηριότητας της περιοχής (Επιμελητήριο κ.ά) και χρησιμοποιεί τα μέσα ενημέρωσης της περιοχής για να προβάλλει τις δραστηριότητές του. Τέλος, οι ημέρες ευαισθητοποίησης του Σχολείου αποτελούν αξιοσημείωτο γεγονός για την τοπική κοινωνία

Απ΄ την άλλη, μετρίως ικανοποιημένοι δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου από τη συνεργασία του σχολείου με την Επιστημονική Επιτροπή των ΣΔΕ αλλά και με την Επιτροπή Στήριξης και Παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Έργου των ΣΔΕ, καθώς και από την αποτελεσματικότητα των συνεργασιών αυτών. Το ίδιο ισχύει και για την αποτελεσματικότητα της υποστήριξης της Σχολικής Μονάδας από τους τοπικούς φορείς.

Διάχυτες ήταν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την ικανοποίηση τους ως προς το κατά πόσο το σχολείο συνεργάζεται με άλλα σχολεία για την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων, αλλά και για το αν τελικά η συνεργασία του σχολείου με το Δήμο είναι εποικοδομητική. Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει έλλειψη συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ κ.ά.) για την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων.

Ανάπτυξη στόχων προγράμματος σπουδών

Σε γενικές γραμμές, δηλώνουν πολύ ευχαριστημένοι οι εκπαιδευτικοί από την ανάπτυξη και επίτευξη των στόχων τους ως προς το Πρόγραμμα Σπουδών. Το 80- 100% αυτών υποστηρίζει ότι οι σκοποί και οι επιμέρους στόχοι των Γραμματισμών είναι διατυπωμένοι από το Πρόγραμμα Σπουδών με τρόπο σαφή και ολοκληρωμένο, οι μαθησιακές διαδικασίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών και ενδιαφερόντων των εκπαιδευομένων, η οργάνωση των περιεχομένων της γνώσης στους γραμματισμούς χαρακτηρίζεται από συνέχεια και συνοχή και ο  καθορισμός και η κατανομή της ύλης λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων. Αντίστοιχα, το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει ευελιξία και δυνατότητες πρωτοβουλίας στους εκπαιδευτικούς, ο ρυθμός με τον οποίο καλύπτεται το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι προσιτός και αποτελεσματικός για τους εκπαιδευόμενους και, τέλος, οι στόχοι που έθεσαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκαν.

Επίσης, αρκετά ικανοποιημένοι δηλώνουν από την επάρκεια του εκπαιδευτικού υλικού ανά γραμματισμό που έχει διανεμηθεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ , αλλά και από το εκπαιδευτικό υλικό που προέρχεται από άλλες πηγές.

Οι εκπαιδευτικού ερωτήθηκαν για τους λόγους που λειτούργησαν αρνητικά στην επίτευξη του Προγράμματος σπουδών και των στόχων τους στο γραμματισμό που δίδαξαν και οι απαντήσεις τους συνοπτικά ήταν οι ακόλουθες:

 • Οι απουσίες των εκπαιδευμένων από το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 • Τα μαθησιακά κενά των εκπαιδευόμενων (π.χ. δυσκολία στη γραφή και την ανάγνωση) που απαιτούσαν αργότερο ρυθμό παράδοσης των μαθημάτων.
 • Η ελαστικότητα στη διαμόρφωση του προγράμματος και η προσπάθεια προσαρμογής του στις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευομένων μερικές φορές οδήγησε σε διάσπαση προσοχής και απώλεια ενδιαφέροντος από άλλους.
 • Η ελλιπής υποδομή (π.χ. εργαστήριο Φυσικής- Χημείας) και τεχνικού εξοπλισμού (έλλειψη σύνδεσης στο διαδίκτυο, η δυσκολία στη χρήση του εργαστηρίου Η/Υ και του φωτοτυπικού μηχανήματος).
 • Οι συχνές απουσίες των εκπαιδευόμενων. Η μη συστηματική παρακολούθηση τους πρώτους δύο μήνες δημιουργεί πολλά κενά και δύο ταχύτητες στην τάξη.
 • Η έλλειψη δυνατότητας, αυτή τη σχολική χρονιά, για δημιουργία τμημάτων ενισχυτικής εξατομικευμένης διδασκαλίας λόγω κάλυψης του εβδομαδιαίου προγράμματος διδασκαλίας των εκπαιδευτών και άλλων παραγόντων.

Αντίστοιχα, θετικά λειτούργησαν οι παρακάτω παράγοντες:

 • Ο προγραμματισμός των στόχων και των σκοπών ανά μήνα και ανά γραμματισμό.
 • Η χρήση διαθέσιμων τεχνολογικών μέσων κατά την διάρκεια του μαθήματος.
 • Το καλό μαθησιακό κλίμα.
 • Η χρήση ποικίλων διδακτικών τεχνικών
 • Το ενδιαφέρον από την πλευρά των εκπαιδευομένων
 • Η καλή σχέση των εκπαιδευτικών με τους εκπαιδευόμενους και των εκπαιδευτικών μεταξύ τους.
 • Η δυνατότητα προσαρμογής του προγράμματος σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες και τις διαθέσεις των εκπαιδευομένων.
 • Η εφαρμογή της ομότιμης διδασκαλίας
 • Το κοινό ενδιαφέρον για το σχέδιο έρευνας
 • Η ποικιλία που προσφέρει το ίδιο το διδακτικό αντικείμενο και η συγκεκριμένη δομή για εφαρμογές που παρεκκλίνουν του “ορθόδοξου” τρόπου διδασκαλίας.
 • Το ενδιαφέρον κάποιων εκπαιδευομένων που λόγω ηγετικών δεξιοτήτων παρασύρουν θετικά τους άλλους που ίσως έχουν λιγότερο ενδιαφέρον
 • Οι σύγχρονες υποδομές του σχολείου, όπως ο διαδραστικός πίνακας, ο βιντεοπροβολέας και η σύνδεση στο διαδίκτυο.
 • Η ομαδικότητα και η προθυμία συνεργασίας των εκπαιδευόμενων κυρίως έξω από τη σχολική αίθουσα, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τη δυσκολία τους στην απόκτηση αφομοίωσης γνώσης στην αίθουσα με “παραδοσιακούς” τρόπους
 • Η συμμετοχικότητα των εκπαιδευομένων
 • Η καλή διάθεση και όρεξη για μάθηση
 • Τα δια-θεματικά μαθήματα
 • Οι δραστηριότητες εκτός σχολικής τάξης

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν για τους τρόπους με τους οποίους εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία με πρόσθετες ενδιαφέρουσες για τους εκπαιδευόμενους δραστηριότητες. Οι απαντήσεις τους ήταν οι ακόλουθες:

 • Ομαδικά παιχνίδια, εξορμήσεις σε χώρους εκτός σχολείου συνδεδεμένες πάντα με τους διδακτικούς στόχους, βίντεο ή ταινίες, θεατρικά σκετς, παιχνίδια ρόλων κα.
 • Δια-θεματικά μαθήματα
 • Ενασχόληση με θέματα της καθημερινότητας, όπως η ανακύκλωση
 • Ανάθεση προαιρετικών εργασιών που υπάρχει ενδιαφέρον από τους εκπαιδευόμενους για περαιτέρω διερεύνηση και παρουσίασή τους στην τάξη.
 • Βιωματική μάθηση: παιχνίδια ρόλων και παιχνίδια προσαρμοσμένα στο μάθημα.
 • Σχολιασμό και συζήτηση θεμάτων της επικαιρότητας που έχουν σχέση με το μάθημα και συμβολή των ίδιων των εκπαιδευόμενων με ενθάρρυνση για πρωτοβουλίες στην τάξη.
 • Ενασχόληση με διαφορετικά αντικείμενα της πληροφορικής.
 • Υλικό που τους ενδιαφέρει στην πραγματική ζωή (π.χ. χάρτες-οδηγίες, περιοδικά).
 • Σύνδεση γνώσης με κοινωνική πραγματικότητα και συζήτηση πάνω σε αυτό.
 • Ανάθεση εργασιών που απαιτούν αναζήτηση σε υπολογιστή.
 • Υλικό από εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας κατόπιν δικού τους αιτήματος.
 • Χρήση νέων τεχνολογιών.
 • Εναλλαγή εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και τύπων ασκήσεων.

Ανάπτυξη και Εφαρμογή διδακτικών πρακτικών

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών φάνηκε ότι η πλειοψηφία αυτών (70- 100%) συμφωνούν στο ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό σχεδιάζουν εκείνοι τη διδασκαλία σε επίπεδο ενότητας σε ημερήσια βάση, προγραμματίζουν τη διδασκαλία των επιμέρους ενοτήτων σε σχέση με τους στόχους του μαθήματος, τα χρονικά πλαίσια και τη συγκεκριμένη ομάδα των εκπαιδευομένων της τάξης τους και προετοιμάζουν συστηματικά τη διδασκαλία σε επίπεδο διδακτικής ώρας, καθορίζοντας σαφείς διδακτικούς/μαθησιακούς στόχους και τρόπους επίτευξής αυτών (π.χ. στρατηγικές διδασκαλίας και οργάνωσης της τάξης, μέσα διδασκαλίας, διδακτικό χρόνο, μεθόδους αξιολόγησης των εκπαιδευομένων).

Επίσης, χρησιμοποιούν ποικιλία διδακτικών μεθόδων ανάλογα με το ιδιαίτερο αντικείμενο διδασκαλίας, τις γνώσεις, το επίπεδο κατανόησης και τις γνωστικές ανάγκες των εκπαιδευομένων και αναζητούν, οργανώνουν και χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας (συμπληρωματικό υλικό, όπως άρθρα, CD- ROM κτλ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Σημαντικό είναι ότι οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη των εκπαιδευομένων για το μάθημα (περιεχόμενο, διδασκαλία), αλλά και τις διαφορές μεταξύ των εκπαιδευομένων στους τρόπους μάθησης, τις ικανότητες, την κουλτούρα και τις εμπειρίες τους. Οι εργασίες που ανατίθενται σε αυτούς υποστηρίζουν και επεκτείνουν τους στόχους και το περιεχόμενο διδασκαλίας και είναι ανάλογου βαθμού δυσκολίας με τις δυνατότητες τους. Οι ήπιες μορφές αξιολόγησης, η παρουσίαση και η συζήτηση των εργασιών θεωρούνται από τους εκπαιδευτικούς σημαντικά στοιχεία για την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πράξης αλλά και για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων.

Απ΄ την άλλη, ένα μικρότερο ποσοστό των εκπαιδευτικών (60%), συμφωνούν ότι σχεδιάζουν τη διδασκαλία σε ετήσια βάση, αλλά και ότι εφαρμόζουν συχνά μεθόδους ομαδο-συνεργατικής μάθησης.

Ανάπτυξη και Εφαρμογή καινοτόμων δραστηριοτήτων

Στην συγκεκριμένη ενότητα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτικοί (90- 100%) συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις. Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι εκπαιδευτικοί φάνηκε πως έχουν θετική στάση στην εφαρμογή καινοτόμων δραστηριοτήτων που μπορούν να εφαρμοστούν στο σχολείο. Συμφωνούν πως υπάρχουν πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων:

 • σε εκπαιδευτικά προγράμματα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο
 • σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
 • τη διεξαγωγή ομιλιών-διαλέξεων σε θέματα γενικού αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων
 • σε εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων και
 • σε κοινωνικές ομάδες εθελοντικών δράσεων.

Τέλος, υποστηρίζονται και ενισχύονται καινοτόμες πρωτοβουλίες και δράσεις των εκπαιδευομένων και επιδιώκεται η πραγματοποίηση επισκέψεων των εκπαιδευομένων σε τόπους επιστημονικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Ενισχυτικές και Υποστηρικτικές Δράσεις για τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των εκπαιδευομένων

Ομοίως με τα παραπάνω, ισχύει και γι’ αυτή την ενότητα. Πιο συγκεκριμένα, όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτικοί (90- 100%) συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει κοινή συμφωνία στο ότι οι προσπάθειες του σχολείου να προσφέρει σε όλους τους εκπαιδευόμενους ίσες ευκαιρίες μάθησης είναι αποτελεσματικές, ότι αυτό βοηθά τους εκπαιδευομένους να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα δικαιώματα τους στο σχολείο, στην εργασία και στην κοινωνία, καθώς και ότι η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων αποτελεί βασική προτεραιότητα των εκπαιδευτικών του σχολείου.

Τέλος, είναι στην πλειοψηφία τους ικανοποιημένοι οι εκπαιδευτικοί από το ότι το σχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό α) την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, β) την καταπολέμηση οποιασδήποτε μορφής διαχωρισμού και αποκλεισμού μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας γενικότερα και γ) την καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να συμμετέχουν ως υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Υποστήριξη της Επιστημονικής- Παιδαγωγικής Κατάρτισης και Εξέλιξης των εκπαιδευτικών

Σε αντίθετη με τις παραπάνω απαντήσεις των εκπαιδευτικών και την συνολική συμφωνία που επέδειξαν ως προς την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων δραστηριοτήτων, αλλά και τις ενισχυτικές και υποστηρικτικές δράσεις για τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των εκπαιδευόμενων, στην παρούσα ενότητα οι απαντήσεις τους είναι μοιρασμένες και κυμαίνονται από την καθόλου έως την πολύ ικανοποίηση τους.

Πιο συγκεκριμένα, καθόλου έως λίγο ικανοποιημένοι δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί από την πραγματοποίηση ενδοσχολικών ή εξ αποστάσεως επιμορφώσεων από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής των ΣΔΕ, από μέλη της Επιτροπής Στήριξης και Παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Έργου των ΣΔΕ, καθώς και από εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί δεν ενημερώνονται για την ύπαρξη των επιστημονικών περιοδικών στο σχολείο και δεν είναι συνδρομητές σε επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε περιοδικά που αφορούν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Απ΄ την άλλη, αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι δηλώνουν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (50- 80%) από το γεγονός ότι πραγματοποιούνται ενδοσχολικές επιμορφώσεις από εκπαιδευτικούς του σχολείου, ότι εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα, καθώς και από το ότι το σχολείο και η διεύθυνση διευκολύνουν τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών για την επιστημονική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Τέλος, μοιρασμένες και διάχυτες ήταν οι απαντήσεις τους σε σχέση με το αν τελικά πραγματοποιούνται ενδοσχολικές ή εξ αποστάσεως επιμορφώσεις με πρωτοβουλία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αλλά και της Διεύθυνσης και του συλλόγου διδασκόντων.

Β) Απαντήσεις εκπαιδευομένων

Σχολικές Δραστηριότητες – Διαμόρφωση και Εφαρμογή του Σχολικού Προγράμματος

Εδώ οι μαθητές του Α’ και Β’ κύκλου κλήθηκαν να απαντήσουν το πόσο ικανοποιημένοι είναι από τις δραστηριότητες του σχολείου. Είναι θετικό το γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους (80-100%) δηλώνουν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την κατανομή των γραμματισμών στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και την τήρηση του προγράμματος αυτού, τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων στην αρχή της χρονιάς, την συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών και τον εμπλουτισμό αυτού με πρόσθετες και ενδιαφέρουσες για εκείνους δραστηριότητες, καθώς και την ποικιλία των προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (πχ εργαστήρια) που προσφέρονται για ανάπτυξη στο σχολείο.

Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων

Αντίστοιχα με παραπάνω, οι εκπαιδευόμενοι δηλώνουν στην πλειοψηφία τους (90-100%) πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τις σχέσεις τους με τους εκπαιδευτικούς, αλλά και από τη διεύθυνση  του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς,  οι εκπαιδευόμενοι αισθάνονται ότι τους αποδέχονται και τους εκτιμούν, θα τους συμπαρασταθούν μαζί με τους συμβούλους σε μια δυσκολία που μπορεί να έχουν, συνεργάζονται αρμονικά μαζί τους και κάνουν ό, τι μπορούν για να τους βοηθήσουν σε δυσκολίες που συναντούν στα μαθήματα. Σημαντικό γι’ αυτούς είναι ότι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν διακρίσεις υπέρ ή κατά των μαθητών, ενώ είναι αποτελεσματικοί στη διαχείριση καθημερινών προβλημάτων της τάξης. Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν αποφάσεις σε συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους και δείχνουν διάθεση να ακούσουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι στο σχολείο.

Όσον αφορά τη διεύθυνση του σχολείου, οι μαθητές δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από τη διάθεση που δείχνει να ακούσει τις ανησυχίες των εκπαιδευομένων. Η στάση της είναι φιλική προς αυτούς και ενδιαφέρεται για τις απόψεις τους. Η διεύθυνση ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στα αιτήματα των εκπαιδευομένων και είναι ενήμερη για την οικογενειακή και επαγγελματική κατάσταση τους. Το γραφείο της διεύθυνσης είναι «ανοικτό» για να δεχτεί τους εκπαιδευόμενους ανά πάσα στιγμή.

Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι ερωτήθηκαν για το πώς βλέπουν τους εκπαιδευτικούς. Η πλειοψηφία αυτών δήλωσε πως τους βλέπει ως φίλους και συνεργάτες, ενώ δεν τους βλέπει καθόλου ως εχθρούς, ξένους ή αδιάφορους.

Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευομένων

Σημαντικό ζήτημα είναι οι σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευόμενων στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος και η ποικιλομορφία των απαντήσεων των μαθητών εδώ αντικατοπτρίζει το πόσο διαφορετικά βιώνει ο καθένας τις σχέσεις αυτές.

Ομοφωνία ( >90%) στην ικανοποίηση τους υπάρχει ως προς το ότι οι συμμαθητές τους τους βοηθούν όταν έχουν δυσκολίες στα μαθήματα,  γίνονται αποδεκτοί από τους άλλους ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή, το χρώμα τους ή τις μαθησιακές δυσκολίες που έχουν και υπάρχει φιλική διάθεση ανάμεσα τους, έρχονται με όρεξη στο σχολείο και σέβονται τη δουλειά των άλλων.

Απ΄ την άλλη, στα παρακάτω ζητήματα, ενώ η πλειοψηφία (>70%) δηλώνει ικανοποιημένη, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το 20-30% των εκπαιδευόμενων που φέρει διαφορετική άποψη. Η διαφωνία, λοιπόν, διαφαίνεται αρχικά, στο ότι στο σχολείο δεν εκδηλώνονται συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευομένων, σέβονται το δικαίωμα των άλλων να μάθουν, οι εκπαιδευόμενοι του δεύτερου κύκλου βοηθούν τους εκπαιδευόμενους του πρώτου και συνεργάζονται αρμονικά, ακούνε όταν μιλάει ένας συνεκπαιδευόμενός τους, εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, χωρίς να πληγώνουν τους άλλους, δεν λένε τη γνώμη τους για να αποφύγουν καβγάδες μέσα στην τάξη και, ακόμη, ότι όταν πρωτοήλθαν στο σχολείο, αισθάνθηκαν γρήγορα άνετα και φιλικά με τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους.

Τέλος, ερωτήθηκαν για το πώς βλέπουν τους συνεκπαιδευόμενούς τους και οι περισσότεροι δήλωσαν ότι τους βλέπουν ως φίλους και συνεργάτες, ενώ λίγοι ήταν εκείνοι που τους βλέπουν ως ξένους, εχθρικούς, ανταγωνιστές και αδιάφορους. Απ΄ την άλλη, υπήρξαν εκείνοι που δήλωσαν ότι δεν αισθάνονται φιλικά με κανέναν συμμαθητή τους, ενώ το 75% αυτών δηλώνει ότι αισθάνεται φιλικά με τους περισσότερους εκπαιδευόμενους της τάξης του, αλλά και όλου του σχολείου.

Ανάπτυξη και Εφαρμογή διδακτικών πρακτικών

Όλοι οι μαθητές του σχολείου, και των δυο κύκλων, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς συμφωνούν ότι οι αυτοί φροντίζουν ώστε το μάθημα να είναι ευχάριστο και ενδιαφέρον, καταβάλλουν συστηματική προσπάθεια, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να είναι επικεντρωμένοι στο αντικείμενο μάθησης στο μεγαλύτερο μέρος της διδακτικής ώρας, συμβάλλουν στη δημιουργία ήρεμου κλίματος στην τάξη, δημιουργούν ατμόσφαιρα στην τάξη που συντελεί στη μάθηση (χαλαρή, ευχάριστη, δημιουργική), χρησιμοποιούν παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και συνδέουν τη διδασκαλία με πραγματικές καταστάσεις και με αυτά που ήδη ξέρουν οι εκπαιδευόμενοι. Η διδασκαλία είναι ευχάριστη και αποτελεσματική και η θετική ανατροφοδότηση (π.χ. έπαινος) υπερισχύει της αρνητικής (π.χ. διόρθωση λαθών), κάτι που κάνει τους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν ενεργητικά στα μαθήματα. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι δηλώνουν ικανοποιημένοι από το ότι οι εκπαιδευτικοί τους εμπνέουν αξίες σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας, δίνουν τον λόγο σε όλους τους εκπαιδευόμενους, αφιερώνουν χρόνο για να λύσουν τις απορίες, δίνουν στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να πουν τη γνώμη τους για το μάθημα (περιεχόμενο, διδασκαλία), συμβάλλουν στην καλλιέργεια των ενδιαφερόντων και ικανοτήτων των εκπαιδευομένων και βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να αισθάνονται ικανοί. Τέλος, οι εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, που ανατίθενται στους μαθητές στην τάξη ή στο σχολείο υποστηρίζουν και επεκτείνουν τους στόχους και το περιεχόμενο διδασκαλίας και είναι ανάλογου βαθμού δυσκολίας με τις δυνατότητες τους

Αξιολόγηση γραμματισμών

Οι μαθητές κλήθηκαν να αξιολογήσουν τον κάθε γραμματισμό ξεχωριστά. Οι γραμματισμοί που αξιολογήθηκαν ήταν: η Αγγλική γλώσσα, η Αριθμητική, η Κοινωνική αγωγή, η Ελληνική γλώσσα, ο Επιστημονικός, ο Περιβαλλοντικός και ο Πληροφορικός γραμματισμός, οι υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής σε θέματα Σταδιοδρομίας και, τέλος, η αξιολόγηση των σχεδίων δράσης- εργαστηρίων. Οι απόψεις τους ακολουθούν παρακάτω.

Η πλειοψηφία (85- 100%) των μαθητών δήλωσε ότι είναι πολύ ικανοποιημένη από την ενημέρωση που πήρε σχετικά με τους στόχους του εκάστοτε μαθήματος, αλλά και από την οργάνωση αυτών. Η παρουσίαση των βασικών στόχων υπήρξε ξεκάθαρη και κατανοητή, οι ενότητες που επελέγησαν ήταν αυτές που επιθυμούσαν να διδαχθούν, τηρήθηκε σωστά το ωράριο έναρξης και λήξης των μαθημάτων, χρησιμοποιήθηκε το σύνολο της διδακτικής ώρας αποτελεσματικά, τους δόθηκαν ικανοποιητικές σημειώσεις και χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα οπτικο-ακουστικά μέσα. Επίσης, δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από κατά πόσο ο εκπαιδευτικός του εκάστοτε γραμματισμού ενθάρρυνε τη συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος, απαντούσε στις απορίες τους με τρόπο ικανοποιητικό και ξεκάθαρο και είχε πολύ καλή συμπεριφορά προς τους εκπαιδευόμενους, μέσα και έξω από την τάξη. Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω, σχεδόν όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμφωνούν ότι οι εκπαιδευτικοί τους βοήθησαν τελικά να βελτιώσουν την άποψη και το ενδιαφέρον τους για το μάθημά τους.

Όσον αφορά την αξιολόγηση των υπηρεσιών του Συμβούλου Σταδιοδρομίας, πάνω από τους μισούς μαθητές δήλωσαν ότι πήραν πληροφορίες για θέσεις εργασίες και ευκαιρίες κατάρτισης, ότι βοηθήθηκαν από τις  πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές τους επιλογές μετά την αποφοίτηση τους από το ΣΔΕ, από τις πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις της αγοράς εργασίας (πχ. επαγγέλματα με μεγάλη ή περιορισμένη ζήτηση, ικανότητες και δεξιότητες που αποζητούν οι εργοδότες), αλλά και από τις πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στους οποίους μπορούν να αποταθούν για πληροφορίες ή βοήθεια. Απέκτησαν ή βελτίωσαν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για ανεύρεση εργασίας, αλλά και την ικανότητα τους για λήψη αποφάσεων σχετικά με την εξέλιξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Απέκτησαν καλύτερη κατανόηση των ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων τους, καθώς και καλύτερη αξιοποίηση αυτών.

Από εκείνους που έκαναν ατομικές συναντήσεις με τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, παραπάνω από τους μισούς δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένοι  από τη συμβουλευτική σχέση (αποδοχή, κατανόηση, εχεμύθεια συμβούλου) και από τα αποτελέσματα των συναντήσεων σε σχέση με τις ανάγκες τους, ενώ δεν υπάρχει κάτι που θα προτιμούσανε να αλλάξει σε σχέση με τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας.

Σχετικά με την αξιολόγηση των υπηρεσιών του Συμβούλου Ψυχολόγου, η πλειοψηφία των μαθητών (>70%) δηλώνει από αρκετά έως πολύ ικανοποιημένη από τις ατομικές συναντήσεις με το Σύμβουλο και τη βοήθεια που εισέπραξαν όσον αφορά τον τομέα της αυτογνωσίας (γνωριμία και προσέγγιση του εαυτού σας), των σχέσεων (με τον/τη σύντροφο, την οικογένεια, τους φίλους, ή στον επαγγελματικό τομέα), την τόνωση της αυτοπεποίθησης  τους, αλλά και την έκφραση και εξωτερίκευση των συναισθημάτων/σκέψεων.

Από εκείνους που συμμετείχαν σε ομαδικές συναντήσεις, δηλώνουν ικανοποιημένοι από αυτές και δεν θα ήθελαν να αλλάξει κάτι σε σχέση με την παροχή των ψυχολογικών υπηρεσιών στα πλαίσια του σχολείου.

Τέλος, σχετικά με την αξιολόγηση των Σχεδίων Δράσης- Εργαστήρια, σχεδόν όλοι οι μαθητές δήλωσαν ότι τα θεώρησαν χρήσιμα και δεν θα ήθελαν να αλλάξει κάτι στον τρόπο λειτουργίας τους. Ωστόσο, μόλις δυο (6%) από τους μαθητές δήλωσαν πως θα ήθελαν περισσότερες ώρες Αγγλικών και Πληροφορικής.

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αρχών Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Πρακτικών Αξιολόγησης των Εκπαιδευομένων

Όσον αφορά τις αρχές εκπαίδευσης και τις πρακτικές αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν, η πλειοψηφία των μαθητών (>80%) θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν πολλούς τρόπους διδασκαλίας (σε ομάδες, σε κάποιον ξεχωριστά, σε όλους μαζί) ανάλογα με το διδασκόμενο αντικείμενο, η εργασία σε ομάδες είναι αποδοτική και η συστηματική ενημέρωση των προσωπικών τους φακέλων σημαντική. Πιστεύουν ότι η αξιολόγησή τους σε σχέση με την προηγούμενη κατάστασή τους επιδρά θετικά και τους παροτρύνει να αυξήσουν την προσπάθειά τους, ενώ η ενθάρρυνση και η παρότρυνση από τους εκπαιδευτικούς τους βοηθούν σημαντικά στη γνωστική τους εξέλιξη. Η περιγραφική αξιολόγηση τους που γίνεται από τους εκπαιδευτικούς, δηλώνουν πως τους βοηθά στη βελτίωσή τους περισσότερο από μια αξιολόγηση σε αριθμητική κλίμακα.

Παρότι η πλειοψηφία των μαθητών συμφωνεί, υπήρξε και ένα μικρός αριθμός μαθητών που δεν θεωρεί σημαντική τη συνέντευξη πριν από την έναρξη του πρώτου κύκλου, αλλά ούτε ότι οι τεχνικές γνωριμίας με τους συνεκπαιδευόμενούς τους στην αρχή της χρονιάς είναι απαραίτητες.

Παρακολούθηση της φοίτησης και της σχολικής διαρροής

Πολύ σημαντική η παρούσα ενότητα και εξίσου ενδιαφέρουσες οι απαντήσεις των μαθητών. Εδώ δηλώνουν τους λόγους που επέλεξαν να φοιτήσουν στο ΣΔΕ και η πλειοψηφία (>80%) αυτών δηλώνει τους εξής λόγους:

 • Απόκτηση γνώσεων
 • Απόκτηση επαγγελματικών εφοδίων
 • Συνέχιση σπουδών (Δια βίου Μάθηση)
 • Απόκτηση απολυτηρίου για την υπάρχουσα εργασία

Ωστόσο, λιγότεροι από τους μισούς μαθητές επέλεξαν να φοιτήσουν στο ΣΔΕ με σκοπό να κάνουν γνωριμίες και φίλους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η φοίτηση τους στο σχολείο δεν προκάλεσε προβλήματα στην οικογενειακή τους ζωή, στην επαγγελματική τους δραστηριότητα ή στις κοινωνικές τους δραστηριότητες. Οι δυσκολίες που προκλήθηκαν από τη φοίτηση τους στο Σχολείο δεν δημιούργησαν την ανάγκη απουσιών τους από τα μαθήματα, καθώς η διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί έδειξαν κατανόηση στα προβλήματα φοίτησής τους και πρότειναν και εφαρμόστηκαν δράσεις με τις οποίες μειώθηκαν τα προβλήματα αυτά (π.χ. αλλαγές στο πρόγραμμα).

Οι εκπαιδευτικοί σε συνεννόηση με τη διεύθυνση δημιούργησαν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (π.χ. επιπλέον μαθήματα) με σκοπό να καλύψουν τα γνωστικά κενά των εκπαιδευομένων και οι μαθητές κρίνουν πολύ αποτελεσματικό το Πρόγραμμα Σπουδών του ΣΔΕ ως προς την παροχή γενικών γνώσεων, αλλά και την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων (π.χ. γραφή, ανάγνωση, βασική αριθμητική, Αγγλικά, Η/Υ), γνώσεις και δεξιότητες που τους βοήθησαν να βελτιώσουν την επαγγελματική τους θέση.

Σημαντική επιτυχία του σχολείου είναι ότι ανταποκρίθηκε στις αρχικές προσδοκίες σχεδόν όλων των μαθητών, ενώ μόλις δυο από αυτούς θα ήθελαν καλύτερη οργάνωση και περισσότερα μαθήματα. Το 37% των μαθητών (11 από τους 30) δήλωσαν ότι θα ήθελαν να διδάσκονται γεωγραφία, ιστορία, γερμανικά και καλλιτεχνικά, γραμματισμοί που δεν υπήρχαν στο πρόγραμμα τους, ενώ η γυμναστική και η θεατρική αγωγή είναι δραστηριότητες που πιστεύουν ότι θα ήταν καλό να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του σχολείου και θα βελτίωναν τις συνθήκες φοίτησής τους.

Σ’ αυτά που του προσέφερε τελικά το ΣΔΕ, συγκαταλέγονται η απόκτηση γνώσεων, η απόκτηση εφοδίων για την αγορά εργασίας , η συνέχιση σπουδών στη ζωή τους και οι γνωριμίες/επαφές  που έκαναν μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Απ΄ την άλλη, οι μισοί περίπου από αυτούς δηλώνουν ότι η απόκτηση του απολυτηρίου τους βοήθησε στην υπάρχουσα εργασία τους, ενώ τους υπόλοιπους όχι.

Εκπαιδευτική εξέλιξη των εκπαιδευομένων

Μέσα από τις απαντήσεις των εκπαιδευομένων έγινε σαφής η εκπαιδευτική εξέλιξη που παρουσίασαν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία αυτών (>80%) δηλώνει ότι έχει  βελτιώσει το γνωστικό της επίπεδο σε σχέση με την πρότερη κατάστασή του, οι δεξιότητές τους έχουν αυξηθεί και βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, απέκτησαν άνεση να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στο χώρο του σχολείου, στον οικογενειακό του χώρο, αλλά και στον κοινωνικό και επαγγελματικό τους χώρο. Επίσης, αισθάνονται πολύ ικανοποιημένοι από το βαθμό που έχουν βελτιώσει τις γνώσεις τους στον Γλωσσικό, Αριθμητικό και Επιστημονικό  Γραμματισμό.

Απ΄ την άλλη, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό (20-30%) μαθητών που δυσκολεύτηκε στα μαθήματα και που αισθάνεται ότι δεν έχει βελτιώσει επαρκώς τις γνώσεις του στον Αγγλικό, Πληροφορικό, Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό Γραμματισμό. Το ίδιο ισχύει και για τη στήριξη του Συμβούλου Σταδιοδρομίας και Ψυχολόγου, από τις υπηρεσίες των οποίων φαίνεται πως αυτή η μικρή μερίδα μαθητών δεν επωφελήθηκε επαρκώς. Ωστόσο, το υπόλοιπο 70-80% αυτών δηλώνει πολύ ικανοποιημένο από τα παραπάνω.

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

 

«Οργάνωση και λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης»

Έχοντας υπόψη:

α) Την υπουργική απόφαση του 2008 για την Οργάνωση και λειτουργία των ΣΔΕ

β) Τις επιθυμίες των εκπαιδευόμενων που εκφράστηκαν στην συνέλευση της 21 Οκτωβρίου  2011

γ) Τις επιθυμίες των εκπαιδευτών και της διοίκησης που εκφράστηκαν στον σύλλογο εκπαιδευτών της 3 Νοεμβρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ 1

Διαδικασία εκπαίδευσης

1.        Για την καλύτερη οργάνωση και των μαθημάτων επιδιώκεται η διάταξη των μαθημάτων όπου είναι δυνατόν να οργανώνεται σε δύο εκπαιδευτικές περιόδους. Αυτές μπορούν να γίνονται συνεχόμενες (χωρίς διάλειμμα).

2.        Εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι φροντίζουν την διαμόρφωση εκπαιδευτικού κλίματος έτσι ώστε να μην αποσπάται η προσοχή με θορύβους όπως για παράδειγμα παιδιά μέσα στην τάξη κινητά που πρέπει να είναι αθόρυβα και κάθε άλλο.

3.        Παρότρυνση σε όλους τους συντελεστές γίνεται για την οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων και πρόσκληση ειδικών. Αυτό γίνεται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διασύνδεσης του ΣΔΕ με την τοπική κοινωνία.

4.        Το περιεχόμενο την μάθησης και η συνδιαμόρφωση του γίνεται από κοινού με τους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Έτσι πρέπει να εδραιωθεί μια συνεχή διαλεκτική μεταξύ τους με σκοπό τον εντοπισμό ελλείψεων, εσφαλμένων αντιλήψεων, κενών και ενδιαφερόντων για την χάραξη στρατηγικής στον κάθε γραμματισμό.

5.         Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην πολιτιστική και αισθητική διαφύλαξη του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος όπως καθαριότητα και γράψιμο σε θρανία και τοίχους.

6.        Το κάπνισμα απαγορεύεται εντός του κτιρίου εκπαίδευσης ενώ τα απορριπτόμενα υπολείμματα του καπνίσματος (στάχτες και γόπες) πρέπει να συγκεντρώνονται σε ειδικό δοχείο στον προαύλιο χώρο.

ΑΡΘΡΟ 2

Όργανα Διοίκησης

1.        Την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΔΕ Μυτιλήνης έχει ο σύλλογος εκπαιδευτών του ΣΔΕ Μυτιλήνης

2.        Εκπρόσωποι των εκπαιδευομένων μπορούν να μετέχουν σε κάθε διαδικασία διοίκησης με εισηγήσεις που πρέπει να λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη.

3.        Σοβαρά θέματα λειτουργίας μπορούν να συζητούνται οργανωμένα σε γενική συνέλευση εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.

4.        Υπεύθυνη σπουδών ορίζεται η εκπαιδεύτρια Ευθυμία Πετανίδου που αποστολή της είναι η τήρηση παραστατικών για του υπολογισμό και καταλογισμό απουσιών στους εκπαιδευόμενους. Στην αρχή κάθε μήνα θα τους ανακοινώνεται το σύνολο των απουσιών αλλά και παρουσιών τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Λειτουργία

1.        Ο σύλλογος εκπαιδευτών του ΣΔΕ Μυτιλήνης συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά τον μήνα με αντικείμενο την αποτίμηση της έως τότε λειτουργίας του σχολείου αλλά και τον λειτουργικό σχεδιασμό του επόμενου μήνα.

2.        Οι εκπαιδευτές μετά την λειτουργία συνδιαμόρφωσης του περιεχομένου του γραμματισμού που περιγράφεται στο Άρθρο 1 πρέπει να συντάσσουν προγραμματισμό ύλης του επόμενου μήνα και να κατατίθεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση την πρώτη εβδομάδα του κάθε μήνα

3.        Θα ακολουθεί ανάρτηση του προγραμματισμού ύλης κάθε μήνα σε φυσικό και ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων από όπου πρέπει να γίνεται διεργασίες για την οργάνωση διαθεματικών προσεγγίσεων με την συμβολή ενός ή περισσοτέρων γραμματισμών με ή όχι συνδιδασκαλία.  Τα διαθεματικά μετά την οριστικοποίηση τους πρέπει να κατατίθονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση (τίτλος, διάρκεια, σύντομη περιγραφή) Ενδεικτικός αριθμός διαθεματικών ανά γραμματισμό είναι ένα διαθεματικό κάθε μήνα

4.        Ημέρα εξωστρέφειας. Με την συμμετοχή όλου του σχολείου με εξωτερικούς προσκεκλημένους ή όχι οργανώνονται δραστηριότητες με ομιλητές ή προβολές για συζήτηση και προβληματισμό ενδεικτικά μία φορά τον μήνα.

5.        Εκτός ωρών ή και ημερών κανονικής λειτουργίας μπορούν να οργανώνονται εργαστήρια από ομάδα εκπαιδευομένων για εξειδικευμένα αντικείμενα ενδιαφερόντων ή για την κάλυψη μαθησιακών κενών που εντοπίζονται. Οι ώρες αυτές που γίνονται εντός ή εκτός σχολείου καταλογίζονται από την υπεύθυνη σπουδών ως παρουσίες αναπλήρωσης. Τέτοιες παρουσίες μπορούν να καταλογιστούν και σε εξαιρετικές εργασίες εκπαιδευομένων μετά από σχετική εισήγηση στο σύλλογο εκπαιδευτών.

ΑΡΘΡΟ 4

Project

1.        Η έναρξη των διαθεματικών εργασιών project  προσδιορίζονται με την πρόσληψη όλων των εκπαιδευτών του ΣΔΕ και την οριστικοποίηση του προγράμματος. Τα βήματα που θα ακολουθηθούν είναι: επιλογή θεματικής ενότητας του project κοινή και για τα παραρτήματα, διαμόρφωση ομάδων, διαμόρφωση θέματος της ομάδας, κατάστρωση σχεδίου δράσης και χρονοδιαγράμματος.

2.        Η όλη διαδικασία θα γίνεται με την επίβλεψη, οργάνωση και εισηγήσεις από τους εκπαιδευτές.

Άρθρο 5

1.        Το παρόν συμβόλαιο συμφωνήθηκε και δεσμεύει όλους τους συμμετέχοντες του ΣΔΕ Μυτιλήνης (Διοίκηση, Εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους) και η τήρηση του πρέπει να είναι μέλημα όλων των συμμετεχόντων.

2.        Η τροποποίηση του ή αναθεώρηση του μπορεί να γίνει μετά από σύμφωνη γνώμη όλων των συμμετεχόντων.

3.        Μελλοντική επέκταση του παρόντος θα είναι η υιοθέτηση συστήματος αξιολόγησης όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πλαίσια της κοινωνικής λογοδοσίας.

 

 

Ο Διευθυντής        Οι εκπαιδευτές        Οι εκπαιδευόμενοι

Διεύθυνση ΣΔΕ Μυτιλήνης

Το ΣΔΕ Μυτιλήνης διευθύνεται από το σύλλογο διδασκόντων.

Διευθυντής, πρόεδρος του συλλόγου διδασκόντων και διαχειρηστής της ιστοσελίδας αυτής

είναι ο Μιχάλης Αϊβαλιώτης Εκπαιδευτής ενηλίκων.

(Μέρος της δουλειάς στο ΣΔΕ πατήστε εδώ, Εργασίες στην εκπαίδευση ενηλίκων πατήστε εδώ, Πτυχιακή.)

Διεύθυνση

Πιττακού 44 Τ.Κ. 81100

Μυτιλήνη

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

mail@sde-lesvou.les.sch.gr

Διεύθυνση ιστοσελίδας

www.sdem.gr

Τηλέφωνο και Φαξ γραφείου

22510-37401