ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Erasmus+: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26/10/2021 παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες του σχεδίου: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ που υλοποίησε το ΣΔΕ Καλαμάτας στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του σχεδίου Erasmus+ KA1 με κωδικό 2019-1-EL01-KA104-061418 που αφορούσε σε επιμόρφωση εκπαιδευτικών του ΣΔΕ Καλαμάτας σε δομημένους κύκλους μάθησης. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα στην ημερίδα από τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς, Γάλλου Γεωργία, Διευθύντρια και Ελένη Λιανού Υποδιευθύντρια. Έγινε αναφορά στις εμπειρίες που αποκόμισαν, τη θεωρητική κατάρτιση που έλαβαν, τις ανταλλαγές καλών πρακτικών και το πώς αυτά θα επηρεάσουν και θα διαμορφώσουν τη σχολική πραγματικότητα του σχολείου.

Θα θέλαμε, ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί, οι συγκεκριμένες θεματικές ενότητες να μπορούσαν να προεκταθούν σε διδακτικές ανάγκες που προέκυψαν από την επιμόρφωση και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και εκπαίδευσης. Για παράδειγμα από την πρώτη επιμόρφωση αναφέρθηκε ότι θα ήταν πολύ βοηθητικό αν μπορούσε να οργανωθεί από τους ίδιους φορείς  ή και από άλλους μια επιμόρφωση με θέμα «Peer mediation» διαμεσολάβηση από ομότιμους. Η διαμεσολάβηση από ομότιμους αφορά στην καθοδήγηση από τους εκπαιδευτές ώστε οι εκπαιδευόμενοι να διαχειρίζονται τυχόν μικροδιαφορές μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χαλάνε το θετικό μαθησιακό κλίμα μέσα στην τάξη. Αναδεικνύει το ρόλο του εκπαιδευτή πιο πολύ ως «facilitator» διευκολυντή, το οποίο στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι και το ζητούμενο. Με αυτό τον τρόπο οι ομάδες των εκπαιδευόμενων μπορούν να λειτουργούν καλλιεργώντας την ομαδική και ατομική ωριμότητα και να είναι η εμπειρία της μάθησης πιο ουσιαστική και αποδοτική.

Από τη δεύτερη επιμόρφωση έγινε κατανοητός ο σημαντικός ρόλος της σωστής επικοινωνίας τόσο μεταξύ των εκπαιδευόμενων όσο και μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων. Αναδύθηκε το πόσο σημαντικές είναι οι δραστηριότητες  γνωριμίας των ομάδων, οι δραστηριότητες δεσίματος της ομάδας, οι ασκήσεις εμπιστοσύνης και ενδυνάμωσης του εαυτού. Έγινε φανερό ότι όταν υλοποιούνται τέτοιου είδους δραστηριότητες οι εκπαιδευόμενοι είναι πιο δεκτικοί και η απόδοση τους μεγαλώνει αισθητά.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρώτο σκέλος της επιμόρφωσης είχε τίτλο « Διαχείριση συγκρούσεων, συναισθηματική νοημοσύνη και πρόληψη εκφοβισμού» (Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention) και πραγματοποιήθηκε 9-14 Αυγούστου 2021 από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Europass Teacher Academy στη Φλωρεντία, Ιταλία.

Το δεύτερο σκέλος της επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκε στην Τενερίφη Ισπανία, 23-27 Αυγούστου 2021, από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Tenerife Courses, με θέμα Early School Leaving (ESL), Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.