ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ

Κάτω από: Θεολογία (Ορθόδοξη) καί ΖωήΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ στις 2:19 μμ στο Δευτέρα, Σεπτέμβριος 13, 2010
b131065

Από την εφημ. Ορθόδοξος Τύπος, 10-9-2010

ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ

(Διὰ τὰς θέσεις του «περὶ διηρημένης Ἐκκλησίας» μετὰ τὸ 1054, συμφώνως μὲ τὸν καθηγητὴν τῆς δογματικῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Δημ. Τσελεγγίδην)

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπιβραβεύουν τὰς προκλητικὰς καὶ ἐξωπραγματικὰς θέσεις Ἐπισκόπου (Μεσσηνίας) διὰ τὴν αἵρεσιν τοῦΠαπισμοῦ, καὶ ἀπεφάσισαν νὰ ἐκπροσωπήση τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸν διάλογον, ὁ ὁποῖος θὰ διεξαχθῆ εἰς τὴν Βιέννην μετὰ τῶνΠαπικῶν διὰ τὸΠρωτεῖον τοῦΠάπα. Συμπλέουν καὶ υἱοθετοῦν τὰς θέσεις τοῦ Μεσσηνίας, αἱ ὁποῖαι ἔρχονται εἰς εὐθεῖαν ἀντίθεσιν καὶ μὲ τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεώς μας «τὸ Πιστεύω».

Θυελλώδεις ἀντιδράσεις σημειώνονται εἰς τοὺς θεολογικοὺς καὶ Ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους ἐξ αἰτίας τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νὰ ὁρίσουν ὡς ἐκπρόσωπον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸν διάλογον μετὰ τῶν Παπικῶν διὰ τὸ Πρωτεῖον τοῦ Πάπα, ὁ ὁποῖος θὰ διεξαχθῆ εἰς τὴν Βιέννην ἀπὸ τὴν 17ην ἕως καὶ τὴν 29ην Σεπτεμβρίου, τὸν Μητροπολίτην Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον. Ὁ συγκεκριμένος ἔχει διχάσει καὶ αὐτὴν ἀκόμη τὴν Ἱεραρχίαν μὲ τὰς θέσεις, τὰς ὁποίας ἀναπτύσσει περὶ «διηρημένης Ἐκκλησίας μετὰ τὸ 1054».Ἤδη Ἐπίσκοποι, θεολόγοι, πανεπιστημιακοὶ διδάσκαλοι τῆς Θεολογίας πιστεύουν ὅτι ὁΜεσσηνίας λέγει πράγματα, τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται εἰς εὐθεῖαν ἀντίθεσιν μὲ τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως περὶ Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, κεφαλὴ τῆς ὁποίας εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι διηρημένη. Ὅλοι καταλήγουν εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος αὐτός, ὂχι μόνον δὲν ἔπρεπε νὰ ἐκπροσωπήση τὴν Ἐκκλησίαν εἰς τὸν διάλογον διὰ τὸ Πρωτεῖον, ἀλλὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε παραπεμφθῆ καὶ εἰς Συνοδικὸν Δικαστήριον μὲ τὸ ἐρώτημα τῆς καθαιρέσεως, διότι λέγει πράγματα, τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται εἰς ἀντίθεσιν ὄχι μόνον μὲ τὸ «Σύνταγμα» τῆς Ἐκκλησίας, τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Ἤδη εἴχομεν τὴν γενναίαν τοποθέτησιν τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων, ὁ ὁποῖος τὸν ἐκάλεσεν εἰς μετάνοιαν, ἀναδεικνύων ταυτοχρόνως ὅτι κηρύσσει πράγματα, τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται εἰς ἀντίθεσιν μὲ τὴν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας διὰ τὴν αἵρεσιν τοῦ Παπισμοῦ. Τὸ αὐτὸ ἔχει πράξει καὶ ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στὸ τμῆμα δογματικῆς μὲ τεκμηριωμένας θέσεις. Αἱ ἀπαντήσεις τοῦ Μεσσηνίας εἶναι ἀντιφατικαὶ καὶ εἰρωνικαί. Ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων δὲν εἶχε συμπαράστασιν ἀπὸ ἄλλους Μητροπολίτας. Οὔτε καὶ ἀπὸ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι παρασκηνιακῶς ἐλέγχουν τὸν Μεσσηνίας. Ἴσως, διότι φοβοῦνται τὴν τρομοκρατίαν τοῦ Φαναρίου, τὸ ὁποῖον ἠπείλησεν ἀνοικτῶς ὅλους ὅσους ὑπέγραψαν τὴν «Ὁμολογίαν Πίστεως» καὶ ἐζήτουν ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον νὰ σταματήση τὴν Προδοσίαν τῆς Πίστεως. ὉΜητροπολίτης Κυθήρων δὲν ἔδωσε συνέχειαν, προφανῶς διὰ νὰ μὴ δημιουργήση γενικώτερον πρόβλημα εἰς τὴν εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ καθηγητὴς ὅμως κ. Δημ. Τσελεγγίδης ἔχει ἀνοίξει ἀλληλογραφίαν μὲ τὸν Μητροπολίτην Μεσσηνίας καὶ Καθηγητὴν Πανεπιστημίου. Καὶ εἰς τὴν τελευταίαν ἐπιστολὴν, ἀπάντησιν, τὴν ὁποίαν ἀπέστειλε πρὸς τὸν φιλοπαπικὸν Μεσσηνίας, ἀναλύει τὴν «Πλάνην» τοῦ Ἐπισκόπου καὶ τοῦ λέγει χαρακτηριστικῶς: «Γιὰ νὰ παραμείνετε, Σεβασμιώτατε, καὶ οὐσιαστικὰ Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μία μόνη λύση φαίνεται νὰ ὑπάρχη: Νὰ ἀνακαλέσετε τὴν ἐσφαλμένη θεολογικῶς (δογματικῶς) θέση Σας περὶ διηρημένης Ἐκκλησίας! Διότι «ἡ θεώρηση τῆς Ἐκκλησίας ὡς διηρημένης, σήμερα, ἀντίκειται σαφῶς στὴ ρητὴ διατύπωση τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, πράγμα ποὺ συνεπάγεται, κατὰ τὰ πρακτικὰ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, καθαίρεση καὶ ἀφορισμὸ κατὰ περίπτωση, σὲ ὅποιον ἐμμένει στὴ θεώρηση αὐτή. Αὐτὸ «εἶναι οὐσιαστικὰ τὸ Ἐπιτίμιο τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων γιὰ ὅσους παραβιάζουν τὸν Ὅρο τῆς Β´Οἰκουμενικῆς Συνόδου» ὑπογραμμίζει ὁ κ. Τσελεγγίδης.

Ἡ ἐπιστολὴ – ἀπάντησις τοῦ κ. Τσελεγγίδη εἰς τὸν Μεσσηνίας δημοσιεύθηκε στον Ορθόδοξο Τύπο, τεύχος 1844, της 10ης Σεπτεμβρίου 2010, και βρίσκεται επίσης στο http://orthodoxia-pateriki.blogspot.com/2010/08/blog-post_30.html

Η συνέχεια του άρθρου:

Ἐπιβραβεύουν τὸν Μεσσηνίας

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἡ Ἱ. Σύνοδος ἀντὶ βαθυτάτου προβληματισμοῦ, μετὰ τὴν τεκμηριωμένην ἐπιστολὴν τοῦ κ. Τσελεγγίδη, ἐπεβράβευσε τὸν Μεσσηνίας καὶ τὸν ὥρισεν ἐκπρόσωπόν της εἰς τὸν διάλογον μὲ τοὺς παπικοὺς (εἰς τὴν Βιέννην  17–19  Σεπτεμβρίου) εἰς τὸν ὁποῖον θὰ συζητηθῆ τὸ Πρωτεῖον τοῦ Πάπα. Κανονικῶς ὠφειλον νὰ συγκαλέσουν τὴν Ἱεραρχίαν. Ἀλλὰ εἰς  τὴν  παροῦσαν  Σύνοδον  εἶναι πολλοὶ «Χριστοδουλικοὶ» Ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι ἐνεθάρρυναν τὸν μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κυρὸν Χριστόδουλον νὰ ἀγνοῆ τὸν λαὸν καὶ τὴν Ἱεραρχίαν καὶ νὰ συμπλέη μετὰ τῶν Παπικῶν. Ἄλλωστε κάποιοι τὸν εἶχαν συνοδεύσει καὶ εἰς τὸ Βατικανὸν κατὰ παράβασιν τῶν  ἀποφάσεων  τῆς  Ἱεραρχίας. Διατὶ σήμερον ὅλοι αὐτοὶ νὰ ἔχουν διαφορετικὴν στάσιν καὶ νὰ ζητήσουν σύγκλησιν τῆς Ἱεραρχίας;


Δεν υπάρχουν σχόλια »

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.

Αφήστε μια απάντηση

© 2023 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση