ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

Κάτω από: Θεολογία (Ορθόδοξη) καί ΖωήΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ στις 11:45 πμ στο Σάββατο, Φεβρουάριος 6, 2010

ierarxia-2009.jpg

 

………………….

Ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ὀφείλει, κατὰ τὴν ἄποψιν μας, νὰ ἀσχοληθῆ καὶ μὲ ἄλλα κρίσιμα ζητήματα. Ὡς εἶναι:

1ον) Ὁ χωρισμὸς Κράτους–Ἐκκλησίας, ὁ ἀπογαλακτισμὸς τοῦ Κράτους ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν, ἡ ἀπομάκρυνσις τῶν θρησκευτικῶν  συμβόλων  ἐκ  τῶν  σχολείων, τῶν δικαστηρίων  κ.λπ.

Ὀφείλει ἡ Ἱεραρχία νὰ καταστήση γνωστὴ τὴν θέσιν της εἰς ὁλόκληρον τὸν λαόν, πιστὸν καὶ μή. Δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ σιωπᾶ καὶ νὰ κρύβεται. Οὔτε ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ «κρυφογελᾶ», ὅταν μέλος τῆς Ἱεραρχίας συμπεριφέρεται ὡς κλαδάρχης τοῦ κυβερνῶντος κόμματος ἢ ὡς ἐκπρόσωπος τύπου ἐκκλησιομάχου ὑπουργοῦ καὶ νὰ διακηρύσση ὅτι τάσσεται ὑπὲρ τοῦ διαχωρισμοῦ Κράτους – Ἐκκλησίας καὶ ὑπὲρ τῆς ἀπομακρύνσεως τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων ἀπὸ τὰ δημόσια κτίρια. Καὶ νὰ τὰ πράττη, ὅταν ἡ προϊσταμένη του ὑπουργὸς Παιδείας, Διαβίου μαθήσεως καὶ Θρησκευμάτων, ἐντὸς τῆς Μορφωτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς ἐδήλωσεν ὅτι μὲ βάσιν τὸ Σύνταγμα οἱ ρόλοι Κράτους – Ἐκκλησίας εἶναι διακριτοί. Ἐὰν ἡ Ἱεραρχία ἀρνηθῆ νὰ λάβη σαφῆ θέσιν (τὴν οἱανδήποτε θέσιν), τότε ἡ στάσις της θὰ εἶναι ὕποπτος καὶ θά πρέπει νὰ ἀποδοκιμασθῆ ὑπὸ τοῦ ἐντίμου Κλήρου καὶ πιστοῦ λαοῦ. Ἤδη διαμορφώνεται ἡ ἐντύπωσις εἰς τὸν πιστὸν λαὸν ὅτι ἕν σημαντικὸν τμῆμα τῆς Ἱεραρχίας ἔχει ἀποφασίσει νὰ ταυτισθῆ μὲ τοὺς Ἐκκλησιομάχους  καὶ  νὰ  ταχθῆ  ἀνοικτὰ  μὲ  τὸν  χωρισμὸν  Κράτους  – Ἐκκλησίας. Οἱ ἐφιάλται πάντοτε ὑπάρχουν. Ἀκόμη καὶ ὁ Χριστὸς περιεβάλλετο ἀπὸ ἕνα προδότην. Διατὶ νὰ μὴ ὑπάρχουν τοιοῦτοι καὶ ἐντὸς τῆς σημερινῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας; Ἀλλὰ ἐὰν ὑπάρχουν ἐφιάλται, οὗτοι δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἀποφασίσουν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸν πιστὸν λαόν. Ἡ ἀπόφασις αὐτὴ ἀνήκει εἰς τὸν λαόν, ὁ ὁποῖος θὰ πρέπει νὰ κληθῆ εἰς δημοψήφισμα. Καὶ ἡ ἀπόφασίς του νὰ γίνη σεβαστή.

2ον) ……………

3ον) Ἡ Μασωνία. Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία εἰς τὸ σύνολόν της ἔχει παραιτηθῆ ἀπὸ τὸν ἀντιαιρετικὸν ἀγῶνα, ἐνῶ αἱ αἱρέσεις ἁλωνίζουν εἰς τὴν χώραν μας καὶ ἐπιδίδονται εἰς προσηλυτισμόν. Ἀπὸ τὸν ἀντιαιρετικὸν ἀγῶνα παρητήθη. Ἔπαυσεν, ὅμως, νὰ ὁμιλῆ καὶ ἐναντίον τῆς Μασωνίας. Οἱ Μασῶνοι ὡμίλουν διὰ τεθνεῶτας καὶ ἐν ἐνεργεία Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου ὅτι εἶναι μέλη τῆς Μασωνίας. Γνωρίζομεν ὅτι εἶναι λάσπη, διὰ νὰ προκαλοῦν σύγχυσιν εἰς τὸν πιστὸν λαόν. Προσφάτως ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς ἐζήτησε διὰ προσφυγῆς του εἰς τὸν ὑπουργὸν Οἰκονομικῶν κ. Γ. Παπακωνσταντίνου τὴν διάλυσιν ὅλων τῶν τεκτονικῶν Μεγάρων, τῶν τεκτονικῶν Ἱδρυμάτων καὶ ὅλων τῶν ναῶν – στοῶν τῆς Μασωνίας. Προσφάτως ἔγινε καὶ εἰδικὴ ἡμερίδα ὑπὸ τῆς «Χριστιανικῆς» διὰ τὸ ἴδιον θέμα. Ὁ πιστὸς λαὸς ὡμίλει διὰ τὴν Μασωνίαν  καὶ  τὴν  δρᾶσιν  της. Ὁ  πιστὸς  λαὸς  διαπιστώνει  ὅτι ἱδρύονται διαρκῶς νέαι στοαὶ καὶ νέα τεκτονικὰ τάγματα. Ἡ μόνη, ἡ ὁποία δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὴν Μασωνίαν, εἶναι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Διατὶ αὐτὴ ἡ σιωπή; Υἱοθετεῖ τὴν  λάσπην  τῆς Μασωνίας  ἐναντίον  ζώντων  καὶ  τεθνεώτων Ἱεραρχῶν; Ἀποδέχεται ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ὅτι ἡ Μασωνία εἶναι θρησκεία ὑπηρετοῦσα τὸν ἑωσφόρον καὶ τὸν Σιωνισμόν; Ἀποδέχεται παλαιοτέρας θέσεις τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας ὅτι εἶναι θρησκεία καὶ ὅτι ὑπηρετεῖ ὑπὸπτους σκοπούς; Ἡ Ἱεραρχία ὀφείλει νὰ λάβη θέσιν καὶ νὰ διαφωτίση τὸν πιστὸν λαὸν καὶ τὸν ἔντιμον Κλῆρον. Ἡ ἕως σήμερον σιωπή της προκαλεῖ εἰς τὸν πιστὸν λαὸν ἀπορίας καὶ προβληματισμούς.

4ον) Ἡ ὁμοφυλοφιλία. Τὸ Εὐαγγέλιον καὶ ἡ Ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας τὴν καταδικάζει μετὰ βδελυγμίας. Ἄραγε τὴν καταδικάζει καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία ἢ ὁλόκληρον τὸ Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας; Τὸ ἐρώτημα τίθεται ἐξ αἰτίας ὡρισμένων γεγονότων:

α) Μητροπολῖται εἰς κατ᾽ ἰδίαν συζητήσεις πιστεύουν ὅτι ὁ Μητροπολίτης καὶ ὁ Κληρικὸς ἔχει προσωπικὴν ζωὴν καὶ ὡς ἐκ τούτου εἶναι σεβαστὰ τὰ προσωπικὰ δεδομένα, ὅταν τοῦτο τὸ ἀπορρίπτη ἡ Ἀρχὴ Προσωπικῶν Δεδομένων.

β) Ἡ στάσις Ἱεραρχῶν ἔναντι τοῦ καθαιρεθέντος Μητροπολίτου Ἀττικῆς κ.λπ..

γ) Ἡ στάσις μελῶν τῆς Ἱεραρχίας ἔναντι τοῦ συμφώνου ἐλευθέρας συμβιώσεως, τὸ ὁποῖον ὑπεστήριξαν μὲ ἀστεῖα ἐπιχειρήματα, ὅταν τοῦτο ἔσπευσαν νὰ τὸ ἐκμεταλλευθοῦν καὶ οἱ ὁμοφυλόφιλοι, ἀλλὰ ἀπέτυχαν ἐξ αἰτίας τῆς δυναμικῆς ἀντιδράσεως τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Δὲν πιστεύει ἡ Ἱεραρχία ὅτι ὀφείλει νὰ ἐκδώση μίαν ὁμόφωνον ἀπόφασιν, διὰ τῆς ὁποίας θὰ καταδικάζεται ἡ ὁμοφυλοφιλία καὶ οἱ γάμου ὁμοφυλοφίλων; Μία τοιαύτη ἀπόφασις θὰ διαλύσει καὶ νέφη καὶ τείχη – ὄγκου λάσπης, ἀλλὰ καὶ «ψιθύρους», οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἀπὸ κακοβούλους πολιτικοὺς καὶ ἐκκλησιαστικοὺς ἐξουσιαστάς.

5ον) Ἡ Οὐνία. Ἡ ὁποία ἔχει ἀναβαθμισθῆ καὶ δρὰ ἀνεξελέγκτως.
Ὁ «Ο.Τ.» πρῶτος εἶχεν ἀποκαλύψει τὴν ἀναβάθμισίν της. Δὲν πιστεύουν οἱ Ἱεράρχαι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅτι ὀφείλουν νὰ λάβουν θέσιν; Δὲν ἐνοχλούνται ἀπὸ τὰς μεθοδεύσεις τοῦ παπισμοῦ εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας; Ἔχουν ἀντιληφθῆ ὅτι ἡ σιωπή των εἶναι προκλητική; Καταδικάζουν ναὶ ἢ ὄχι τὴν Οὐνίαν; Τὴν θεωροῦν ἐπικίνδυνον καὶ δαιμονικὴν ναὶ ἢ ὄχι; Ὀφείλουν νὰ ξεκαθαρίσουν τὴν θέσιν των. Ὁ πιστὸς λαός, ὀφείλουν νὰ γνωρίζουν, ὅτι εἶναι περισσότερον ἐνημερωμένος ἀπὸ αὐτούς. Καὶ ἀντιλαμβάνεται πολλαπλασίως περισσότερα ἀπ᾽ ὅσα, νομίζουν οἱ Ἱεράρχαι μας.

6ον)………………

7ον) Ἰθαγένεια. Ὁλόκληρος ἡ κοινωνία εἶναι ἀνάστατος μὲ τὴν ὑπόθεσιν αὐτήν. Αἱ δημοσκοπήσεις ἀποστέλλουν μήνυμα εἰς τὴν Κυβέρνησιν ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ εἶναι ἀντίθετος μὲ τὴν ἐξέλιξιν αὐτήν. Ἱεράρχαι μὲ ἰσχυρὸν Ὀρθόδοξον καὶ ἐθνικὸν φρόνημα διαφωνοῦν μὲ τὰ κυβερνητικὰ σχέδια, ἐνῶ διαβλέπουν κινδύνους Μουσουλμανοποιήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας, ἀφοῦ οἱ περισσότεροι ἐκ  τῶν μεταναστῶν εἶναι Μουσουλμάνοι. Ἄλλοι Ἱεράρχαι τάσσονται ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῆς ἀποδόσεως Ἰθαγενείας, συμφώνως μὲ τοὺς κυβερνητικοὺς σχεδιασμούς. Αἱ ἀντιδράσεις τοῦ πιστοῦ λαοῦ εἶναι μεγάλαι. Καὶ αὐταὶ «τρομάζουν» καὶ τὸ κυβερνητικὸν στρατόπεδον. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ ἀντίδρασις τοῦ πρώην ὑπουργοῦ καὶ Βουλευτοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Φλωρίδη, ὁ ὁποῖος ἐδήλωσεν ὅτι δὲν θὰ πρέπει νὰ χωρισθῶμεν εἰς προδότας καὶ πατριώτας. Κόμματα, πολιτικοὶ καὶ πνευματικοὶ φορεῖς λαμβάνουν θέσιν. Τὸ αὐτὸ ὀφείλει νὰ πράξη καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας. Διὰ νὰ παύσουν αἱ ἀντιπαραθέσεις Ἱεραρχῶν διὰ τὴν ὑπόθεσιν καὶ νὰ γνωρίζη ὁ λαὸς τὴν θέσιν τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας. Εἶναι ἓν θέμα, τὸ ὁποῖον ἔχει πρωτίστως σχέσιν μὲ τὴν μελλοντικὴν ταυτότητα τῆς Ἑλλάδος. Καὶ ἡ Ἱεραρχία ὀφείλει νὰ λάβη θέσιν. Καὶ εἴτε νὰ συμπλεύση μὲ τὴν Κυβέρνησιν,  εἴτε  νὰ  συμπλεύση μὲ τὴν πλειοψηφίαν τοῦ λαοῦ, ἡ ὁποία τάσσεται ὑπὲρ τοῦ «ἀνάδελφου Ἔθνους» καὶ ἐναντίον τῆς πολυφυλετικῆς καὶ πολυπολιτισμικῆς Ἑλλάδος, εἴτε νὰ ἐξεύρη τὸν «τρίτον δρόμον», μὲ τὸν ὁποῖον θὰ ἰσορροπήση μεταξὺ τῶν Κυβερνητικῶν – κομματικῶν μηχανισμῶν καὶ τοῦ φρονήματος ὁλοκλήρου τοῦ λαοῦ.

8ον)…………

 Πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, αρ. φύλλου 1818, 5 Φεβρουαρίου 2010


Δεν υπάρχουν σχόλια »

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.

Αφήστε μια απάντηση

© 2020 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top