ΠΛΕΥΣΗ ΒΥΘΙΣΗ

Πορεία μάθησης : Τα καράβια που επιπλέουν

 

Ηλικία: 5-6 ετών

Δραστηριότητες μάθησης: Σχεδιασμός και προγραμματισμός διερεύνησης. Συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. Εξήγηση αποδεικτικών στοιχείων

Δημιουργικές διαθέσεις: Περιέργεια; Δυνατότητα συνεργασίας

Συνέργειες: Αξιολόγηση για μάθηση. Αντανάκλαση και συλλογιστική. Κίνητρο και επίδραση

Συναφείς παράγοντες: Ομαδική εργασία

Γενικές πληροφορίες

Σχολικό περιβάλλον: Είναι ένα αστικό νηπιαγωγείο στην Κρήτη (Ελλάδα) με δύο τάξεις.

Σχολική πολιτική για την επιστήμη: Ακολουθούμε το επίσημο εθνικό πρόγραμμα σπουδών.

Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών:

  • Τα παιδιά γνωρίζουν και χρησιμοποιούν επιστημονικές μεθόδους.
  • Τα παιδιά μαθαίνουν να συλλέγουν, να συγκρίνουν δεδομένα και να συνάγουν συμπεράσματα.
  • Τα παιδιά αξιολογούν τις σκέψεις τους και τα αποτελέσματα των ενεργειών τους.

 Ορισμός του πλαισίου

 Επικέντρωση

Το επίκεντρο αυτού του έργου είναι τα παιδιά να σχεδιάζουν και να προγραμματίζουν έρευνες. Έτσι εξοικειώνονται με την διαδικασία της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη συλλογή δεδομένων προκειμένου να αναπτύξουν εξηγήσεις. Η διαφορά που προσπάθησα να κάνω ήταν να εμπλουτίσω τη μαθησιακή διαδικασία με δραστηριότητες αξιολόγησης που υλοποιούσαν ο δάσκαλος και οι μαθητές. Ο σκοπός ήταν να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη δημιουργικότητα των παιδιών.

Αρχές

Τα παιδιά ήταν εξοικειωμένα με την εργασία σε ομάδες, αλλά δεν ήξεραν πώς να σχεδιάζουν και να οργανώνουν μια έρευνα. Ως εκ τούτου, το κίνητρο για αυτή τη νέα γνώση ήταν έντονο και έπρεπε να βασιστώ στον ενθουσιασμό τους για τις εξερευνήσεις και τις επακόλουθες έρευνές τους. Χρειάστηκε να ενθαρρύνω τα παιδιά να σκέφτονται και να αξιολογούν τις ενέργειές τους όχι επειδή το επέβαλα, αλλά επειδή η ίδια η διαδικασία έρευνας και οι αρχές της τα προωθούσαν. Πιστεύω επίσης ότι σημαντικοί παράγοντες είναι η αξία και η χρήση των προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών των παιδιών. Κατά συνέπεια, το πλαίσιο αυτό ήταν εύφορο για την παραγωγή δημιουργικών ιδεών και δραστηριοτήτων σε όλες τις φάσεις του έργου.

Συνέπειες για το σχεδιασμό και τη διδασκαλία μου

Οι συνέπειες για τον σχεδιασμό και τη διδασκαλία μου ήταν να ενισχύσω τον προβληματισμό και τη συλλογιστική των παιδιών μέσω νέων εμπειρικών δραστηριοτήτων. Η παρατήρηση και η καταγραφή δεδομένων ήταν καταλυτικοί παράγοντες που αποσκοπούσαν να δώσουν ώθηση στις δημιουργικές σκέψεις και τις δράσεις των παιδιών. Επιθυμητό ήταν τα παιδιά να έχουν ευκαιρίες να αξιολογήσουν τις ενέργειές τους άμεσα και αυθόρμητα – ως αποτέλεσμα της ενεργού διαδικασίας μάθησης.

Η ομαδική εργασία προωθήθηκε μέσω της ενθάρρυνσης της άμεσης ανταλλαγής ιδεών, της ανταλλαγής παρατηρήσεων και του διαδραστικού ελέγχου των αποτελεσμάτων.  Έτσι, οι γνώσεις και οι ιδέες γεννήθηκαν φυσιολογικά και χωρίς περιορισμούς.

Επιδίωξα επίσης να εμπλουτίσω τον τρόπο της διαδικασίας αξιολόγησης της μάθησης για να την καταστήσω πιο αποτελεσματική. Ταυτόχρονα έδωσα περισσότερο βάρος στην αξιολόγηση που γίνονταν από τα παιδιά, στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονταν και χρησιμοποιούνταν από αυτά. Προσπάθησα διακριτικά να συμμετάσχω, παρέχοντας υποστήριξη ανάλογα με τις ανάγκες. Τα βασικά μου εργαλεία διδασκαλίας ήταν οι ερωτήσεις και το οπτικοακουστικό υλικό.

Προώθησα και ενίσχυσα τις διαθέσιμες μαθησιακές δραστηριότητες που προκάλεσαν το κίνητρο και το ενδιαφέρον των παιδιών. Αναζήτησα τη συναισθηματική δέσμευση των παιδιών μέσω της θέσπισης σαφών στόχων. Τα παιδιά από την αρχή γνώριζαν τους στόχους και εργάστηκαν για να τα επιτύχουν με έναν εστιασμένο τρόπο. Η ποικιλία των δραστηριοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν συνέβαλε επίσης σε αυτό.