Κε.Πλη.Νε.Τ.    ν.Καρδίτσας

Οδηγίες σχετικά με την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής » Οδηγίες σχετικά με την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής

Οδηγίες σχετικά με την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής
digital_sign_creation_instructions.pdf

Αφορά στις λεγόμενες «μαλακές»/»μη προηγμένες» ψηφιακές υπογραφές του ΠΣΔ.