Οδηγός Διάγνωσης και Επίλυσης προβλημάτων δικτύου στο εργαστήριο (Network Troubleshooting)

Πηγή: ΚΕΠΛΗΝΕΤ Λάρισας

Σχετικό:  networktroubleshooting.pdf

Ένα αρκετά συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ, είναι η αδυναμία σύνδεσης ενός υπολογιστή στο τοπικό δίκτυο και κατ’ επέκταση στο διαδίκτυο. Το πρόβλημα αυτό αναφέρεται συνήθως ως αδυναμία πρόσβασης του υπολογιστή σε κοινόχρηστους πόρους (αρχεία, εκτυπωτές) του τοπικού δικτύου ή σε υπηρεσίες του διαδικτύου (Παγκόσμιος Ιστός, Ηλεκτρονική Αλληλογραφία).

Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό μπορεί να είναι πολλοί και ποικίλοι, όπως ελαττωματικό καλώδιο δικτύου, εσφαλμένες ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή, ιοί και spyware, αλλά ακόμη και προβλήματα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Σκοπός αυτού του οδηγού είναι να αποτελέσει εργαλείο για τον υπεύθυνο ΣΕΠΕΗΥ και να τον καθοδηγήσει στην διάγνωση ή/και επίλυση του προβλήματος. Περιμένουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας σε περίπτωση που διαπιστώσετε παραλείψεις ή/και λάθη.

Αρχιτεκτονική Σχολικού Εργαστηρίου

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια αναφορά της αρχιτεκτονικής του ΣΕΠΕΗΥ, ώστε να αποσαφηνιστούν ορισμένα θέματα που μπορεί να προκαλούν σύγχυση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Τεχνική Αναφορά «Αρχιτεκτονική Σχολικών Εργαστηρίων» του ΕΑΙΤΥ.

Δομημένη καλωδίωση
Τα καλώδια δικτύου (UTP Cat5e) ξεκινούν από τον κατανεμητή-συγκεντρωτή καλωδίων (Patch Panel) στο ικρίωμα (Rack) και μέσω επιτοίχιων καναλιών καταλήγουν στις πρίζες που βρίσκονται πίσω από τους υπολογιστές του εργαστηρίου. Οι πρίζες (πρέπει να) είναι αριθμημένες και αντιστοιχισμένες στις θύρες του patch panel. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τον λεγόμενο παθητικό εξοπλισμό.
Προτροπή! Αν δεν υπάρχει αντιστοίχηση πριζών-θυρών, είναι σκόπιμο να το κάνετε για να μπορείτε να εντοπίζετε γρήγορα την άλλη άκρη της πρίζας.

Switch-Hub
Στο ικρίωμα υπάρχει το Switch-Hub που συνδέει φυσικά σε τοπολογία Αστέρα τους υπολογιστές του εργαστηρίου. Για κάθε υπολογιστή, ένα καλώδιο ενός μέτρου (Patch Cord) ξεκινά από μια θύρα του Patch Panel και καταλήγει σε μια θύρα του Switch-Hub. Στη μπροστινή όψη, τα λαμπάκια δείχνουν ποιες από τις θύρες του Switch-Hub είναι ενεργές, δηλαδή ποιοι υπολογιστές έχουν ανοίξει. Χρήσιμο είναι, να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ θυρών του Patch Panel και του Switch-Hub. Δηλαδή, η θύρα 1 του Patch Panel να συνδέεται με την θύρα 1 του Switch-Hub κ.ο.κ.

Router
Μέσα στο ικρίωμα υπάρχει και ο Δρομολογητής (Router) ο οποίος έχει δύο ρόλους: α) είναι η πύλη (Gateway) του τοπικού δικτύου προς τον έξω κόσμο, δηλαδή το διαδίκτυο. Όλη η κίνηση προς και από το διαδίκτυο δρομολογείται μέσω του Router. β) είναι ο DHCP Server του τοπικού δικτύου, δηλαδή αναλαμβάνει να αποδώσει IP διευθύνσεις στους υπολογιστές.

Server
Ο κεντρικός υπολογιστής του εργαστηρίου. Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Domain (Active Directory, DNS) και επίσης για διάφορες άλλες υπηρεσίες όπως διαμοιρασμός αρχείων (File Server), εκτυπωτών (Print Server), ιστοσελίδων (Web Server) κ.α.

TCP/IP Ρυθμίσεις
Σε κάθε σχολική μονάδα έχει αποδοθεί από το ΠΣΔ μια μοναδική διεύθυνση δικτύου (Class C), της μορφής:
IP Address: 10.xxx.yyy.0
Subnet Mask: 255.255.255.0

Η Μάσκα Δικτύου (Subnet Mask) δηλώνει ότι οι τρεις πρώτοι αριθμοί είναι η διεύθυνση δικτύου (Network) και ο τελευταίος αριθμός είναι η διεύθυνση υπολογιστή (Host). Σε ένα τέτοιο δίκτυο, μπορούμε να έχουμε και μέχρι 254 υπολογιστές (εξαιρούνται οι διευθύνσεις 10.xxx.yyy.0 και 10.xxx.yyy.255). Για λόγους ασφαλείας, οι διευθύνσεις αυτές είναι «ψεύτικες», έτσι ώστε το τοπικό δίκτυο της σχολικής μονάδας να μην είναι «ορατό» από τον έξω κόσμο.

Για λόγους ομοιομορφίας, το ΠΣΔ έχει ορίσει συγκεκριμένους κανόνες σε σχέση με τις IP διευθύνσεις του εργαστηρίου. Όλοι οι υπολογιστές παίρνουν δυναμική διεύθυνση IP από τον Router του εργαστηρίου. Ο μόνος υπολογιστής που πρέπει να έχει στατική διεύθυνση IP είναι ο κεντρικός υπολογιστής (Server) του εργαστηρίου. Συγκεκριμένα:
Είδος εξοπλισμού – Διεύθυνση IP – Παρατηρήσεις
Router – 10.xxx.yyy.1 – Gateway και DHCP Server
Server – 10.xxx.yyy.10 – (Στατική) Domain Controller, DNS
Σταθμός εργασίας – 10.xxx.yyy.127-254 – (Δυναμική)
Client -Οι ρυθμίσεις αυτές ενδέχεται να διαφέρουν σε εργαστήρια με ADSL σύνδεση χωρίς CISCO Router.

Διάγνωση και επίλυση προβλημάτων δικτύου

Ο υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ μπορεί να εκτελέσει μια σειρά ελέγχων ώστε να διαγνώσει, και τις περισσότερες φορές, να επιλύσει ένα πρόβλημα δικτύου. Για το σκοπό αυτό, το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Λάρισας συνέταξε ένα σύντομο οδηγό που θα καθοδηγήσει τον υπεύθυνο ΣΕΠΕΗΥ στον εντοπισμό των πιο συχνών και συνηθισμένων προβλημάτων και στην επίλυσής τους, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Δημοσιεύθηκε στην Δίκτυα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση