«

»

Μαρ 01

Σχετικά με το εξεταζόμενο μάθημα της Πληροφορικής – Ερωτήσεις

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Σχετικά με το εξεταζόμενο μάθημα της Πληροφορικής

Κύριε Υπουργέ,

Στον πρόσφατο Νόμο 4186/2013 που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων με τίτλο Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, στην εισαγωγική έκθεση (σελ. 4) αναφέρεται ότι “ως προς τις προϋποθέσεις πρόσβασης στις βαθμίδες της μη υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σημειώνεται ότι τα άρθρα 4 παρ. 1, 5 και 16 του Συντάγματος δεν αποκλείουν στον κοινό νομοθέτη ή τη Διοίκηση, να θεσπίζουν, βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης, «εξ αντικειμένου όρους και περιορισμούς, που αναφέρονται στις προϋποθέσεις εισόδου στα Α.Ε.Ι. και αποσκοπούν στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία τους», και «δεν εμποδίζουν αλλά, αντιθέτως, επιβάλλουν στον νομοθέτη να οργανώσει ένα σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με επιλογή των υποψηφίων εκείνων, οι οποίοι έχουν τα αναγκαία εφόδια για την ενεργό παρακολούθηση της διδασκαλίας που παρέχεται στα ιδρύματα αυτά, η εύρυθμη λειτουργία των οποίων μόνον υπό τον όρον αυτό είναι δυνατή» (ΣτΕ 1969/1994, 268/1993, 1214/1992, 4137/1990).”

Επίσης, στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου στη σελίδα 2 αναφέρεται ότι “…οι αλλαγές αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών μας πραγμάτων…”, ενώ σε διάφορα σημεία της σελίδας 5 αναφέρεται ότι “… και στις δυο τάξεις γίνεται εμβάθυνση και αποκτώνται ουσιαστικές γνώσεις σε κεντρικής σημασίας γνωστικά αντικείμενα …

Στη δεύτερη και τρίτη Ομάδα υπάρχουν και εναλλακτικές επιλογές μαθημάτων ανάλογα με τα πεδία Επιστήμης που προτίθεται να επιλέξει ο υποψήφιος … και μέσω της προσφοράς μαθημάτων προσανατολισμού στα επιθυμητά γνωστικά αντικείμενα δίνεται μέσα στο σχολείο επαρκής χρόνος για να αφομοιωθεί η ύλη.”

Τέλος, στο Νόμο 4186/2013, ΦΕΚ193/17-9-2013, στη σελίδα 3114 αναφέρεται ότι “… Έκαστος μαθητής επιλέγει μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης υποχρεωτικά που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης στις οποίες επιθυμούν την εισαγωγή τους.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται και τροποποιείται ο αριθμός, η ονομασία των επιστημονικών πεδίων, καθώς και η ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε αυτά όχι αργότερα της 30ής Μαΐου εκάστου διδακτικού έτους και ισχύουν για το επόμενο διδακτικό έτος.

3. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα πανελλαδικώς τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης είναι τα εξής: ……

β) Ε.Π.Ε. − Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες:
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.
II. Μαθηματικά.
III. Φυσική και
IV. Χημεία.”

Το μόνο γνωστικό αντικείμενο που αποσύρθηκε από τις εξετάσεις για την Εισαγωγή στα Τριτοβάθμια Ιδρύματα ήταν αυτό της Πληροφορικής, μετά από 14 έτη πανελλαδικής του εξέτασης, στην Τεχνολογική Κατεύθυνση και συγκεκριμένα στον Τομέα Πληροφορικής και Υπηρεσιών, δηλαδή σε 1 από τις 4 υπάρχουσες Κατευθύνσεις.

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1. Θεωρείτε πως το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής δεν είναι κεντρικής σημασίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του 21ου αιώνα ώστε να είναι απαραίτητη η εξέτασή του σε πανελλαδικό επίπεδο και να έχει βαρύνουσα σημασία για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση;

2. Με ποια επιστημονικά και εκπαιδευτικά κριτήρια απομακρύνθηκε το εξεταζόμενο μάθημα της Πληροφορικής χωρίς αξιολόγηση και τεκμηρίωση;

3. Γιατί οι υποψήφιοι φοιτητές των 40 περίπου τμημάτων Πληροφορικής της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να μειονεκτούν έναντι των άλλων και να μην έχουν διδαχτεί το βασικό μάθημα σπουδών τους με “επαρκή χρόνο για να αφομοιωθεί η ύλη”; Για ποιο λόγο η Πληροφορική δεν αποτελεί μάθημα Προσανατολισμού; Επιπλέον, σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε ώστε να διορθωθεί η στρέβλωση που προκαλεί το νέο σύστημα εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με την εξέταση του μαθήματος Πληροφορικής ως μάθημα Προσανατολισμού;

4. Με δεδομένο ότι τα περίπου 40 τμήματα Πληροφορικής της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης , δεν έχουν ενταχθεί σε ΕΠΕ, ποιο μάθημα θωρείτε καταλληλότερο για την εξέταση των υποψήφιων φοιτητών από το ίδιο το μάθημα της Πληροφορικής; Ποιο από αυτά θα χαρακτηριστεί ως μάθημα βαρύτητας αν όχι αυτό της Πληροφορικής;

Η ερωτώσα βουλευτής

Σταυρούλα Ξουλίδου

Σχετικά με το εξεταζόμενο μάθημα της Πληροφορικής – Ερωτήσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων