Άρθρα: Γεωμετρία

 

Δείτε πως μπορούμε να κατασκευάσουμε την μεσοκάθετο ενός ευθυγράμμου τμήματος πάνω σε ένα φύλλο χαρτί.

 

 

Δείτε πώς γίνεται η χάραξη της μεσοκαθέτου ενός ευθυγράμμου τμήματος με κανόνα και διαβήτη